Volume 10, Number 12:15802-16839;2017
International Journal of Clinical and Experimental Medicine


Jiangbo Bai, Yaning Sun, Haonan Wang, Bing Zhang, Xianzhong Meng: Old age is associated with increased surgical drain output after lumbar surgery for degenerative disease. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):15802-15808. (Abstract IJCEM0059344, Full text PDF).

Yafeng Wang, Jun Xie, Weifeng Tang, Xianfeng Dong, Yanan Wang, Shan Fan, Ling Lin, Ziyang Huang: Association of methylenetetrahydrofolate reductase rs1801133 C>T polymorphism and congenital heart disease: a meta-analysis of 12,523 subjects. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):15809-15824. (Abstract IJCEM0051704, Full text PDF).

Ze-Yu Luo, Ting Zhang, Wei-Kun Meng, Duan Wang, Hui Pan, Zong-Ke Zhou: Cost comparing home-based rehabilitation with hospital-based rehabilitation following total joint replacement: systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):15825-15833. (Abstract IJCEM0057299, Full text PDF).

Loveth O Linus, Christian Hanson, Raphael N Alolga, Wen Zhou, Lianwen Qi: Targeting the key factors of inflammation in cancer: plant intervention. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):15834-15865. (Abstract IJCEM0056274, Full text PDF).

Wen-Xiu Jiang, Jun-Ming Huang, Jin-Ming Zhang, Han-Ning Li, Xiang Lu, Jia Zhang, Zheng-Tao Lv: Effect of dezocine administration in the prevention of fentanyl-induced cough during general anesthesia induction: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):15866-15877. (Abstract IJCEM0059120, Full text PDF).

Jian Lin, Yi Dang, Gang Guo, Zhiying Wang: The influence of dehydroepiandrosterone (DHEA) supplementation for in vitro fertilization in women with diminished ovarian reserve: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):15878-15885. (Abstract IJCEM0059644, Full text PDF).

Hui Zhao, Zhijun Kong: Lack of association of BRCA1 gene rs799917 polymorphism with cancer risk. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):15886-15895. (Abstract IJCEM0058608, Full text PDF).

Feng Jin, Heng Zhou: The association of the D9N and N291S polymorphisms in LPL gene with coronary disease: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):15896-15904. (Abstract IJCEM0040140, Full text PDF).

Yang Zhao, Jing Liu: Long noncoding RNA CCAT2 could serve as a novel prognostic biomarker in gastrointestinal cancers. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):15905-15912. (Abstract IJCEM0059307, Full text PDF).

Anli Hu, Shanjun Wu, Yonghua Long: Effect of clonidine on intraocular pressure following cataract surgery: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):15913-15919. (Abstract IJCEM0055761, Full text PDF).

Ying Chen, Zhangqing Zhou, Huanhuan Yang, Hongguo Lu: Effect of omega-3 fatty acids on acute lung injury and acute respiratory distress syndrome: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):15920-15926. (Abstract IJCEM0056992, Full text PDF).

Renfang Han, Qing Xia, Mengya Chen, Xiaona Li, Xu Zhang, Yaping Yuan, Xingxing Hu, Mengmeng Wang, Rui Liu, Xiao Yang, Shengqian Xu, Jianhua Xu, Zongwen Shuai, Faming Pan: Associations between serum levels of interleukin-23 and the susceptibility and development of ankylosing spondylitis: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):15927-15936. (Abstract IJCEM0058235, Full text PDF).

Feng-Yu Liu, Li-Shuang Huo, Yan-Li Song, Da-Long Yang, Li-Jun Zhang, Si-Dong Yang, Hui Wang, Wen-Yuan Ding: Prevalence of hematoma after anterior cervical spine surgery: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):15937-15949. (Abstract IJCEM0045849, Full text PDF).

Xiaojie Liu, Haipo Cui, Wei Chen, Xueting Xuan, Xueke Guo, Yongchu Hu: Diagnosis and treatment of fallopian tube obstruction: a literature review. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):15950-15959. (Abstract IJCEM0067596, Full text PDF).

Tingting Zhang, Tan Yang, Zhen Yang: The potential role of MTF-1 in hepatocellular carcinogenesis and neoplastic progression. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):15960-15966. (Abstract IJCEM0059419, Full text PDF).

Fandong Meng, Dongmei Zhou, Wei Li: Adipose-derived stem cells as a potential weapon for diabetic foot ulcers. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):15967-15973. (Abstract IJCEM0059448, Full text PDF).

Wei Han, Dong-Yan Cui, Dan Yu, Yuan Li, Jian Zhao, Fei Liu, Yu-Ling Zhao, Xiao-Ji Zhu, Yu-Xu Zhong: The differences in apoptosis and pulmonary fibrosis between sulfur mustard-induced acute pulmonary injury via intraperitoneal injection and Intratracheal instillation in rats. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):15974-15990. (Abstract IJCEM0060791, Full text PDF).

Dan Zhang, Jinan Lin, Yanting Yang, Zhiyuan Li, Zheng Shi, Huangan Wu, Xiaopeng Ma: Regulation of the phenotype and function of peritoneal macrophages by moxibustion in ulcerative colitis rats, and role of temperature. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):15991-16003. (Abstract IJCEM0057303, Full text PDF).

Wenlu Yang, Xinyun Chen, David S Cohen, Eric R Rosin, Arthur W Toga, Paul M Thompson, Xudong Huang, For the Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative: Classification of MRI and psychological testing data based on support vector machine. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16004-16026. (Abstract IJCEM0068660, Full text PDF).

Xiaoxing Yin, Hao Sun: HMGB1 influencing invasion, migration and proliferation abilities of breast cancer cells via PI3K/AKT signaling pathway. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16027-16036. (Abstract IJCEM0058120, Full text PDF).

Lulu Ni, Jiangan Li, Weixing Zhang, Zhiyi Zhou, Hui Liu, Jianhui Tian, Haizhou Liu, Hongli Ren: Coptis chinensis inhibits growth and metastasis and induces cell apoptosis in non-small cell lung cancer cells. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16037-16048. (Abstract IJCEM0065622, Full text PDF).

Daofeng Wang, Huan Li, Lamei Ouyang, Xiao Liu, Ning Lou: Effects of CXCR4 gene silencing by lentivirus shRNA on metastatic characteristics of EC9706 human esophageal carcinoma cell line. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16049-16056. (Abstract IJCEM0057173, Full text PDF).

Zifeng Zhu, Qian Xiu, Liang Han, Zhaohui Li, Yu Tian: The effect of astragalus polysaccharide on the expression of PCNA and GFAP protein in C6 glioma rat model. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16057-16063. (Abstract IJCEM0057589, Full text PDF).

Jihong Bai, Liangyan Meng, Ling Tang, Ruifeng Zhen, Liping Xue, Fan Li, Rihong Zhao, Zhiqing Liang: Artesunate ameliorates non-alcoholic fatty liver disease cells by regulating the inflammatory cytokines and oxidative stress in vitro. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16064-16074. (Abstract IJCEM0058118, Full text PDF).

Chengyan Jin, Jindong Li, Donglei Shi, Peiyan Hua, Guangxin Zhang, Bin Wang: S100A11 influences the invasion and migration of lung cancer cells by the Notch signaling pathway. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16075-16084. (Abstract IJCEM0057210, Full text PDF).

Xiao-Qiong Jia, Zong-Ping Chen, Jing Jiang, Yan Li, Zhuang Kang, Zhen-Ping Wen, Wen-Shuai He, Wen-Bin Li, Yong Yan: MiR-182 regulates proliferation and apoptosis by targeting FBW7 in glioma cells. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16085-16094. (Abstract IJCEM0061410, Full text PDF).

Zonghao Tang, Zhenghong Zhang, Yuxiu Huang, Yedong Tang, Jiajie Chen, Fan Wang, Zhengchao Wang: Expression and contribution of autophagy to the luteal development and function in the pregnant rats. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16095-16103. (Abstract IJCEM0058010, Full text PDF).

Tianzhou Zha, Haorong Wu: MicroRNA372 promotes breast cancer cell growth and metastasis by targeting LATS2. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16104-16112. (Abstract IJCEM0066384, Full text PDF).

Xiaoqing Xi, Cong Zou, Zhouqing Fang, Renrui Kuang, Zhenfeng Ye, Yawei Huang, Honglin Hu: Protection of mesenchymal stem cell against renal ischemia-reperfusion injury through activation of Notch intracellular domain-mediated Notch1 pathway. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16113-16120. (Abstract IJCEM0057763, Full text PDF).

Xiling Jiang, Yin Ding, Yanyan Zhang, Shizhu Bai, Xin Chang, Bao Liu, Kai Liu: Relationship between anterior cerebral falx and craniofacial midline: significance in the analysis of craniofacial asymmetry. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16121-16132. (Abstract IJCEM0059248, Full text PDF).

Min Wang, Kun Liu, Xin-Ling Zhou, Shu-Yu Mei, Cui-Juan Zhang, Ting-Guo Zhang: Downregulation of KIF20A induces cell cycle arrest and apoptosis by suppressing PI3K/AKT in human glioblastoma. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16133-16143. (Abstract IJCEM0057414, Full text PDF).

Xing Yang, Lei Wang, Zhangqin Yuan, Pinghui Zhou, Genglei Chu, Bin Li, Junying Sun: Interleukin-1β induces metabolic and reactive oxygen species changes and apoptosis in annulus fibrosus cells. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16144-16153. (Abstract IJCEM0057958, Full text PDF).

Lin Zhang, Jiantao Zheng, Yijuan Liu, Liangqing Li: Androgen regulates apoptosis-related signaling pathway to reverse bone marrow-derived mesenchymal stem cells (BMSCs)-induced SGC-7901 cell death. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16154-16162. (Abstract IJCEM0056822, Full text PDF).

Chunhui Zhou, Guibin Qiu, Yongcheng Du, Yanfang Zhang: Long non-coding RNA PANDAR enhances osteosarcoma cell proliferation and invasion through induction of epithelial-to-mesenchymal transition. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16163-16171. (Abstract IJCEM0056842, Full text PDF).

Dongping Ye, Weiguo Liang, Libing Dai, Yicun Yao, Honghui Chen, Yi Zhou, Jiake Xu: Differential protein expression between normal and degenerated human nucleus pulposus cells by proteomic and bioinformatics analyses. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16172-16180. (Abstract IJCEM0054199, Full text PDF).

Yumei Diao, Aijun Deng, Jun Wang, Jing Hong: Vitamin A palmitate eye gel improves the density of conjunctival goblet cells and the production of mucin-5 subtype AC in rabbits with dry eye syndrome. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16181-16188. (Abstract IJCEM0057229, Full text PDF).

Xin Zhao, Li-Dong Liu, Guan-Qiao Jin, Xu-Na Zhu, Chen Wang, Jun Yang, Dan-Ke Su: Diagnostic potential of weight and identification values for magnetic resonance imaging-based parameters in BI-RADS for differentiating benign and malignant breast lesions. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16189-16195. (Abstract IJCEM0053691, Full text PDF).

Xiuli Chu, Yajun Zhou, Bin Zhang, Bo Xue, Yuwu Zhao: Berberine attenuates cerebral ischemia-reperfusion injury via activating PI3K-Akt signaling in a rat model of type 2 diabetes. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16196-16202. (Abstract IJCEM0055894, Full text PDF).

Qiong Zhou, Lu Zhang, Cuihua Feng: Wogonoside ameliorates carrageenan-induced chronic nonbacterial prostatitis in rats. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16203-16209. (Abstract IJCEM0047492, Full text PDF).

Xinyu Ding, Yunsong Cao, Yingbo Guo, Wenfeng Gao, Yu Bai: Effects and functional mechanism of Tripterygium Wilfordii polyglycoside with catalpol on diabetic nephropathy. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16210-16216. (Abstract IJCEM0048076, Full text PDF).

Yusheng Wang, Qingxing Huang: Downregulation of CDKL1 promotes gastric cell apoptosis through inhibiting cell growth and colony formation. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16217-16223. (Abstract IJCEM0051239, Full text PDF).

Jingrui Qi, Dianru Zhao, Mingxing Cui, Qingjun Liu, Qiang Fang: MiR-331-3p is down-regulated in renal cell carcinoma and inhibits cell proliferation and invasion by targeting HER2 and NRP2. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16224-16230. (Abstract IJCEM0056365, Full text PDF).

Wenbin Shen, Hongmei Gao, Shuchai Zhu, Youmei Li, Shuguang Li, Jinwei Su, Juan Li, Zhikun Liu: Therapeutic efficacy of different adjuvant modalities in thoracic esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16231-16242. (Abstract IJCEM0052658, Full text PDF).

Chengming Ding, Jun He, Wenyan Liao, Jie Chen, Junhua Li, Gengsheng He, Zeming Jia, Yaoting Zhang, Jiaxing Luo, Xiaoming Dai, Liming Zhang, Hui Li, Yuzheng Zhou, Ai Lu, Zanxian Xia, Jun Zhao, Jian Peng: Regulation of WNT/β-catenin signaling by carbamoyl-phosphate synthetase 2, aspartate transcarbamylase, and dihydroorotase (CAD) in colorectal cancer cell. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16243-16253. (Abstract IJCEM0057766, Full text PDF).

Junfeng Jia, Qing Han, Nan Leng, Zhenbiao Wu, Ronghua Xie, Min Niu, Zhiqin Li, Ping Zhu: Characteristics of connective tissue disease-associated pulmonary arterial hypertension: a retrospective cohort study. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16254-16263. (Abstract IJCEM0055951, Full text PDF).

Yangang Ma, Qingke Cui, Mengyou Li, Kai Lin, Zhen Huang, Lianqun Zhang, Peng Liu, Qingbin Jia, Gang Li: The ubiquitin ligase RNF126 promotes glioma cell proliferation by negatively regulating p27. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16264-16273. (Abstract IJCEM0059086, Full text PDF).

Lu Wang, Wei Zhang, Rui-Xiu Zhang: Co-localization of galectin-3 and integrin β3 at mouse maternal-fetal interface during early embryo implantation. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16274-16282. (Abstract IJCEM0057182, Full text PDF).

Xuemei Zhao, Ziqiang Shao, Yu Zhang, Xiangjun Liu, Zhibo Liu: Diagnostic advantage of 64-slice spiral CT angiography in preoperative diagnosis of anomalous pulmonary venous connection. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16283-16291. (Abstract IJCEM0057783, Full text PDF).

Jinhua Lu, Yazhen Zhong, Xianlei Lin, Zechen Lin, Zhaohui Chen, Xuping Wu, Nan Wang, Shengyou Lin: Jiawei Maxing Shigan Decoction (JMSD) attenuates radiation-induced epithelial-mesenchymal transition of primary rat type II alveolar epithelial cells. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16292-16300. (Abstract IJCEM0058309, Full text PDF).

Yi Wang, Zhe Lu, Lei Xiao, Fang-Long Song, Da-Wei Jiang, Tian-Chen Wang, Yi-Fan Kang, Zi-Min Wang: Characterization of long non-coding RNA-mediated competing endogenous RNA network to reveal potential long non-coding RNA biomarkers in rheumatoid arthritis patients under anti-TNF treatment. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16301-16309. (Abstract IJCEM0061222, Full text PDF).

Jun Li, Haisen Huang, Ximing Xu: Biological and genetic characteristics of mesenchymal stem cells in vitro derived from human adipose, umbilical cord and placenta. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16310-16318. (Abstract IJCEM0055585, Full text PDF).

Jing Lei, Peng Chen, Yiheng Li, Xiaoying Wang, Shunqing Tang: Collagen hydrogel dressing for wound healing and angiogenesis in diabetic rat models. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16319-16327. (Abstract IJCEM0056347, Full text PDF).

Jie Yang, Yahui Wang: Long-chain non-coding LSAMP-AS3 targets modulation of Mir-200a invasion and proliferation of osteosarcoma Via MAPK pathway. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16328-16335. (Abstract IJCEM0058102, Full text PDF).

Peng Fu, Xun Li, Pengfei Shi: CD45RO positive expression correlates with lower histological grade, less lymph node metastasis and prolonged overall survival in surgical patients with breast cancer. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16336-16343. (Abstract IJCEM0061394, Full text PDF).

Hanzhang Wang, Likun Ma, Lei Wang, Longwei Li, Huihui Li: PDGF-CC induced rat myocardial fibrosis is mediated by ERK1/2 signaling pathway and potential mechanism. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16344-16351. (Abstract IJCEM0061580, Full text PDF).

Tieduo Kang, Wenxian Liu: PTEN/PI3K/Akt pathway is involved is involved in the protection of hydrogen sulfide against myocardium ischemic/reperfusion injury. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16352-16359. (Abstract IJCEM0046586, Full text PDF).

Yanni Liu, Zhixin Zhang: Effect of berberine on a cellular model of non-alcoholic fatty liver disease. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16360-16366. (Abstract IJCEM0017726, Full text PDF).

Yimin Chen, Ruishan Wu, Jiarong Wang: Effects of ERK/MAPK signal transduction pathway on proliferation and apoptosis of nasopharyngeal carcinoma. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16367-16373. (Abstract IJCEM0055400, Full text PDF).

Guo-Hua Zhuang, Zhi-Yong Zhang, Lu Liu, Chao Yuan, Jian Wang, Li-Feng Wu, Zhi-Chao Gao, Fang Gong, Chun-Yan Qian: Prevalence of high-risk human papillomavirus in Hangzhou, Eastern China. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16374-16380. (Abstract IJCEM0057627, Full text PDF).

Jingang Liu, Weiguang Shao, Yu Han, Xizhen Wang, Xingsheng Zhao, Lixin Li, Wenjuan Wang, Bin Wang: Spectral CT imaging improve the differentiation of lymph node metastasis from different tumors. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16381-16387. (Abstract IJCEM0057876, Full text PDF).

Peng Chen, Shibo Duan, Xia Zheng: HOTTIP/HOXA13 axis is positively associated with cell proliferation in glioma. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16388-16394. (Abstract IJCEM0057949, Full text PDF).

Yang Cong, Haoyi Lian, Liangliang Hu, Bohua Zhang, Jianmin Lu: Efficacy of lumbar fusion in treating lumbar degenerative disease. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16395-16401. (Abstract IJCEM0066017, Full text PDF).

Zhiping Sun, Yuanqing Yang, Zhilong Zhang: Effect of acupuncture combined with spiral nasojejunal intubation on enteral nutrition in critically ill patients. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16402-16408. (Abstract IJCEM0066854, Full text PDF).

Yanbin Ci, Cuili Liu, Jun Wang, Hongmei Sun, Huahua Liu: Loss of Mac-1 causes lung respiratory failure through affecting type I alveolar epithelial cells. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16409-16414. (Abstract IJCEM0052944, Full text PDF).

So Hyun Kim, Yong Min Kim, Cheol Gyu Ma, Young Suk Shim: Impact of age at menarche on glycosylated hemoglobin levels in Korean non-diabetic women: the Korean National Health and Nutrition Examination Surveys. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16415-16424. (Abstract IJCEM0061855, Full text PDF).

Maofeng Gao, Ruofu Zhu, Weidong Shi, Huilin Yang: A comparative study of long third-generation Gamma nail and long proximal femoral nail antirotation in the treatment of subtrochanteric femoral fracture. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16425-16434. (Abstract IJCEM0052722, Full text PDF).

Jia Feng, Min Peng, Viverk Verma, Jianping Bi, Qibin Song, Guang Han: EGFR over-expression and mutations lead to a change in biological characteristics of human lung adenocarcinoma cells. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16435-16443. (Abstract IJCEM0057988, Full text PDF).

Daxuan Wang, Yusheng Chen, Hongru Li, Wei Zhang, Wensen Huang, Xiaohong Lin, Mengqing Lin, Nengluan Xu, Ming Lin, Baosong Xie, Xiaona Shen, Jianfeng Xie, Xinlan Hu: Epidemiological study on the respiratory pathogens in hospitalized patients with lower respiratory tract infection in Fujian Province. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16444-16451. (Abstract IJCEM0056977, Full text PDF).

Xingxue Pang, Yujie Zhou, Xian Wang, Qing Yang, Xiaoli Chen, Dongmei Ji, Hongmei Li, Li Feng: Evaluation of oxygen content-based index, FShuntE, for identifying the etiology in acute dyspnea: a cross-sectional clinical study in 1,035 subjects. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16452-16459. (Abstract IJCEM0057460, Full text PDF).

Jiangwei Ma, Luxi Jiang, Yu Chen, Jian Kang: Activities and mechanisms of eugenol and cinnamaldehyde against Legionella pneumophila. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16460-16467. (Abstract IJCEM0057910, Full text PDF).

Feng Xie, Ci Lv, Tao Huang, Changlin Huang: Effect of anterior cruciate ligament rupture of knee joint on meniscus and cartilage: a finite element analysis of knee joint. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16468-16475. (Abstract IJCEM0034238, Full text PDF).

Qihong Wang, Weifeng Zhang, Ming Wang, Zhiqiang Li, Zhe Quan: Application and outcomes of endovascular treatment of coil embolization on ruptured intracranial aneurysms with daughter sacs. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16476-16483. (Abstract IJCEM0045089, Full text PDF).

Xiaojun Hua, Yongchu Hu, Dengliang Chen, Yirong Xiao, Liming Luo: Efficacy and safety of ultrasound-guided fascia iliaca compartment block using dexmedetomidine combined with ropivacaine in aged patients undergoing hip replacement. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16484-16491. (Abstract IJCEM0064101, Full text PDF).

Yu Chen, Wei Jiang, Yuan Chen, Xiao-Lan Chen, Wei Chen, Feng-Tao Li, Yong-Jun Li, Xin Yao: Protective effect of betulinic acid for treating unpredictable chronic mild stress-induced depression in mice by inhibiting brain RIP140 activation. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16492-16498. (Abstract IJCEM0059023, Full text PDF).

Xia Li, Benyan Luo: Vasomotor tone regulation by Rhodiola in rat thoracic aorta. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16499-16505. (Abstract IJCEM0052262, Full text PDF).

Xing-Chen Yao, Wei-Shuai Du, Xin-Ru Du, Hui Luo, Zi-Yu Xu: Cortical bone destruction-the major factor causing bone cement leakage after kyphoplasty in multiple myeloma. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16506-16512. (Abstract IJCEM0058778, Full text PDF).

Yaoyao Yin, Junxia Wang: Ginseng saponins Rg1’s effect on the expression of tumor necrosis factor alpha, monocyte chemotactic factor protein-1 in diabetic nephropathy rats. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16513-16518. (Abstract IJCEM0055841, Full text PDF).

Guowei Huang, Shan Wei, Xuefeng Jiang: Sinus tarsi approach with modified calcaneal plate for intra-articular calcaneus fractures. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16519-16524. (Abstract IJCEM0065973, Full text PDF).

Guangjun Hu, Bixi Li, Qingli Wang, Zhongbing Luo, Xiang Zhou, Xiaoyang Song: Intravenous dexmedetomidine and ropivacaine in lumbar plexus-sciatic and nerve blocks for tourniquet-induced ischemia-reperfusion injury in lower limb. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16525-16530. (Abstract IJCEM0066453, Full text PDF).

Chaowang An, Yaning Zhao, Yao Liu, Xu Zhao, Jianmin Li, Changxiang Chen, Na Dou, Chengjing Xue: Effect of BQ123 in early brain injuries caused by subarachnoid hemorrhage in rats. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16531-16539. (Abstract IJCEM0045327, Full text PDF).

Peiyan Zheng, Shiquan Wu, Jiaxing Xie, Wenting Luo, Huimin Huang, Nili Wei, Lu Li, Xi Chen, Qingling Zhang, Baoqing Sun: Clinical and immunological characteristics of severe asthma with fungal sensitization and allergic bronchopulmonary aspergillosis: potential utility for differential diagnosis. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16540-16547. (Abstract IJCEM0056562, Full text PDF, Supplementary Data).

Lijie Zhou, Lijuan Quan, Wenjun Zhu, Jianqi Ni: Application of virtual touch tissue image quantification technique in the diagnosis of cervical lymph node metastasis in papillary thyroid carcinoma. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16548-16554. (Abstract IJCEM0057336, Full text PDF).

Jin-Xia Zhang, Zhi-Yong Zhang, Yan Cheng: Elevated MMP-1 and TIMP-1 are related with acute cerebral infarction patients with diabetes mellitus. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16555-16561. (Abstract IJCEM0060322, Full text PDF).

Aihua Shu, Qiang Wang, Xiaobo Chen, Yifei Liu, Leyun Zhan: Study on the cerebral protective effects of dexmedetomidine during anesthesia for surgical correction of congenital heart disease with cardiopulmonary bypass. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16562-16568. (Abstract IJCEM0066211, Full text PDF).

Liyang Kang, Binping Luo, Jiaoyan Liu: Down-regulated microRNA-625 is a prognostic biomarker in cutaneous melanoma. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16569-16574. (Abstract IJCEM0053570, Full text PDF).

Zhongsheng Zhang, Yinghong Shi, Yunxia Shi, Meiping Jiang: Ossifying thymoma accompanied by osteochondroma in a male adolescent: a case report. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16575-16578. (Abstract IJCEM0057724, Full text PDF).

Yunxiang Qi, Jianming Huang, Guangming Yi, Lu Li, Xiaodong Zhu, Jinyi Lang: The inhibition of EGFR nuclear translocation attenuates radioresistance through decreasing the expression of p-DNA-PK in cervical cancer cells. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16579-16585. (Abstract IJCEM0058297, Full text PDF).

Yinghui Jiao, Shuxia Gao, Lili Wu, Aijun Song: Continuity of care for quality of life and clinical outcomes in patients with peritoneal dialysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16586-16594. (Abstract IJCEM0064998, Full text PDF).

Ying Yang, Aihua Liang, Fengling Cui, Ning Li, Jianglin Cong, Luyun Qu, Haiyang Jiang, Qian Li, Peng Liu, Yonghua Chen, Xiaojie Wang, Jianqing Hou: Lysyl oxidase single-nucleotide polymorphism (SNP) (G473A) is negatively associated with ovarian cancer prognosis. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16595-16602. (Abstract IJCEM0057707, Full text PDF).

Yan Liu, Jianwen Li: Correlation between the activation of PI3K/Akt/mTOR signaling pathway and the clinical prognosis in patients with cervical cancer. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16603-16610. (Abstract IJCEM0065132, Full text PDF).

Hui Chen: Integrated pattern of comprehensive healthcare education and clinical nursing intervention for 476 patients with type II diabetes mellitus. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16611-16617. (Abstract IJCEM0059064, Full text PDF).

Jun Cao, Pengxiang Guo, Shishan Xiao, Xue Fu: Correlation analysis between regulatory T cells and the degree of depression in acute leukemia patients. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16618-16624. (Abstract IJCEM0056607, Full text PDF).

Shifeng Teng, Kai Xu, Jun Yao, Xianwen Zhang, Mingming Li, Yanyan Zhang, Weigang Zhang, Haolu Wang, Xiaowen Liang, Xinxing Li, Zhiqian Hu: Exploration of the optimal lymph node count retrieved for patients with node-negative colonic mucinous cancer. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16625-16631. (Abstract IJCEM0057109, Full text PDF).

Ebubekir Gündeş, Ulaş Aday, Hüseyin Çiyiltepe, Durmuş Ali Çetin, Aziz Serkan Senger, Emre Bozdağ, Selçuk Gülmez, Abdulkadir Uslu, Kamuran Cumhur Değer, Erdal Polat, Mustafa Duman: Effects of left ventricular ejection fraction on morbidity and mortality in major abdominal surgery. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16632-16638. (Abstract IJCEM0058953, Full text PDF).

Xinye Liu, Hao Chi, Jin Wang, Bin Zhang, Yong Li, Wei Cao, Dongwei Yang: The SNP rs915014 in MTHFR regulated by miR-661 associates with atherosclerosis. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16639-16644. (Abstract IJCEM0059103, Full text PDF).

Xichen Ma, Yuli Tan, Jun Peng, Hui Yang: Comparison of therapeutic effects of peritoneal dialysis on uremia patients with diabetic nephropathy and non-diabetic nephropathy. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16645-16650. (Abstract IJCEM0062848, Full text PDF).

Bin Yu, Tao Jiang, Wei Long, Jie Ding, Xiao-Qing Zhang, Xiao-Juan Zhang, Ting Wang: Are the selected criteria of NIPT reasonable? New point of view from the analysis of the Down syndrome characteristics. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16651-16656. (Abstract IJCEM0056978, Full text PDF).

Taifeng Zhuang, Xuhua Shi, Wenjing Zhang, Hui Wang: Hoarseness and laryngeal lesions may be poor prognostic factors for pneumomediastinum in dermatomyositis with interstitial lung disease. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16657-16662. (Abstract IJCEM0062430, Full text PDF).

Xin Chang, Zhen Guo, Lingfeng Xu, Xin Li: Acute kidney injury in patients receiving ECMO: risk factors and outcomes. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16663-16669. (Abstract IJCEM0056104, Full text PDF).

Xinling Wang, Xiang Chen, Jazyra Zynat, Yanying Guo, Yunzhi Luo, Yuan Chen, Shuqing Xing, Fuhui Ma, Maynur Yusup, Huili Wang, Xiaoping Jin: Association between Vitamin D and autoimmune thyroid diseases in the Uyghur and Han population in Xinjiang, China. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16670-16675. (Abstract IJCEM0055263, Full text PDF).

Zhigang Zhao, Xinli Xu, Jixiang Liu, Wenjun Jin, Kailong Meng, Yinggang Lv: Clinical values of Lung CARE software in qualitative diagnosis of solitary pulmonary nodule. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16676-16681. (Abstract IJCEM0064943, Full text PDF).

Jing Pei, Jing Zhang, Jun Xu, Xiaowei Yang, Benzhong Wang: Clinical efficacy of immediate breast reconstruction surgery with extended latissimus dorsi myocutaneous flap after modified radical mastectomy. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16682-16687. (Abstract IJCEM0065533, Full text
PDF).

Jianwen Li, Xinbo Wang: Clinical efficacy and safety of short-term radiotherapy after breast conserving surgery in the treatment of breast cancer. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16688-16693. (Abstract IJCEM0066458, Full text PDF).

Ximing Yang, Lin Wang, Zhi Liu: Arthroscopic-assisted internal fixation versus limited incision combined internal fixation in the treatment of complex tibial plateau fractures. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16694-16698. (Abstract IJCEM0065705, Full text PDF).

Yang Liu, Chen Liu, Chao Huang, Lingling Hu, Hongyang Wang: Therapeutic effect of ceftriaxone and penicillin g procaine in patients with early-stage syphilis. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16699-16702. (Abstract IJCEM0029593, Full text PDF).

Nhung Annhong Nguyen, Ilona Peter, Bernadett Levay, Judit Andi, Csaba Polgar, Zoltan Takacsi-Nagy: Thyroid gland paraganglioma: report of a case and review of the literature. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16703-16708. (Abstract IJCEM0056785, Full text PDF).

Hongzhi Quan, Munnee Krishna, Ying Liu, Zhangui Tang, Liangjuan Fang: Relapse of synovial sarcoma in head and neck after a six-year disease-free period: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16709-16714. (Abstract IJCEM0057830, Full text PDF).

Qinqhong Liu, Xiaoqin Jiang, Ji Zhang, Jingjing Bao, Xiaowei Zhu, Rongrong Dou, Wenping Zhou, Li Zhu, Hong Yu: Adenoid cystic carcinoma metastasis to kidney disguised as primary renal cell carcinoma: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16715-16720. (Abstract IJCEM0058687, Full text PDF).

Miao Zhang, Fengwei Kong, Yuanyuan Liu, Ruoran Li, Xiaodong Wu, Heng Wang, Hui Zhang: Synchronous primary lung cancer and hepatic cancer versus hepatic metastasis: a report of three cases and literature review. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16721-16726. (Abstract IJCEM0058090, Full text PDF).

Wen Wang, Feng Zhou, Zhida Qian, Qiongyan Wu, Lili Huang: Endometrial serous tubular carcinoma extending into uterine leiomyoma in a post-menopausal woman: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16727-16732. (Abstract IJCEM0060598, Full text PDF).

Chuanqing Wu, Xiaojie Zhu, Weizhen Liu, Tuo Ruan, Kaixiong Tao: Sigmoid volvulus during late pregnancy: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16733-16738. (Abstract IJCEM0057648, Full text PDF).

Wei Xiao, Ji Zhang, Jun Zhang, Jingjing Bao, Xiaowei Zhu, Guihong Dai, Xiaoqin Jiang, Fuxing Liu, Junxing Huang, Hong Yu: Thyroid-like follicular carcinoma of kidney with lung metastasis: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16739-16744. (Abstract IJCEM0057745, Full text PDF).

Minfang Li, Yunxiang Zeng, Xiaohong Xie, Jinlin Wang, Sheng Chen: A case of relapsing polychondritis solely presenting with chronic cough. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16745-16749. (Abstract IJCEM0058690, Full text PDF).

Riqiang Liu, Xiuwang Wei, Haiming Wei, Bin Hu: Extramammary Paget’s disease of the scrotum: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16750-16754. (Abstract IJCEM0061848, Full text PDF).

Xiao-Dong Lv, Wen-Yu Chen, Zhi-Xian Fang, Wei-Bo Qi, Wan-Xin Wu: Fatal multiple malignant glomus tumors of the lung with rapid metastasis to multiple organs after surgery: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16755-16761. (Abstract IJCEM0052063, Full text PDF).

Yue Wang, Li Fan, Junfeng Zhang, Yuqi Fan, Qizhi Chen, Kan Chen, Lin Gao, Huasu Zeng, Changqian Wang, Zhihua Han: Resveratrol inhibited the formation of NLRP3 inflammatory body by activating autophagy signal pathway in atherosclerosis. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16762-16770. (Abstract IJCEM0055602, Full text PDF).

Kai Mou, Zhongde Wang, Xiuping Wang, Rui Zhang, Yi Liu, Jia Xu: Paris saponin VII inhibits epithelial-to-mesenchymal transition in ovarian cancer cell migration and invasion via the GSK-3β/β-catenin signaling pathway. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16771-16779. (Abstract IJCEM0056633, Full text PDF).

Jing Jin, Dan Liu, Yongzhao Zhou, Weimin Li: C-reactive protein to albumin ratio as prognostic factors in lung cancer. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16780-16787. (Abstract IJCEM0057927, Full text PDF).

Irshat Ibrahim, Maimaitituerxun Tuerdi, Xiaoguang Zou, Yuanquan Wu, Abudoukeyoumu Yasen, Yimamu Abihan, Qilin Xu, Mutailipu Balati, Jinming Zhao, Tao Li, Tuerhongjiang Tuxun: Laparoscopic versus open surgery for hepatic cystic echinococcosis: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16788-16797. (Abstract IJCEM0056473, Full text PDF).

Jiawen Luo, Jianming Li, Zhaoshun Yuan, Xinmin Zhou: Surgical treatment of a bilateral aneurysmatic aortic/ coronary-to-pulmonary fistula associated mitral and tricuspid valve regurgitation: a rare case report. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16798-16801. (Abstract IJCEM0056681, Full text PDF).

Liang Tang, Chao Gao, Dong Wang, Anmin Liu, Shengdi Chen, Dongyun Gu: Rhythmic laser cue is beneficial for improving gait performance and reducing freezing of turning in Parkinson’s disease patients with freezing of gait. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16802-16808. (Abstract IJCEM0062380, Full text PDF).

Wenhua Peng, Junhao Liu, Gailing Chen, Mei Zheng, Liping Zhang, Aili Li, Yifeng Zhou, Jing Li, Geng Li, Yong Wang: The correlation between ApoE gene polymorphism and non-ischemic chronic heart failure. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16809-16814. (Abstract IJCEM0065603, Full text PDF).

Chuqiang Yin, Ting Wang, Xiangyun Liu, Chunyan Du, Yuanliang Sun, Jianqiang Kou, Xiujun Zheng: Association of developmental canal stenosis with thoracic myelopathy induced by ossification of the ligamentum flavum. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16815-16822. (Abstract IJCEM0056145, Full text PDF).

Haoyun Zhang, Lujuan Wang, Fengbin Wang, Hongbing Liu, Jiyu Ju: MiR-17-5p decreases cell viability by inducing cell cycle arrest in PC12 cells following oxygen and glucose deprivation. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16823-16829. (Abstract IJCEM0058441, Full text PDF).

Guang-Yao Li, Shun-Yu Yao, Wei-Dong Jia, Zheng-Jun Zhang: Correlations and prognostic values of contactin-1 and epithelial-mesenchymal transition marks in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Med 2017;10(12):16830-16839. (Abstract IJCEM0059343, Full text, PDF).
IJCEM Copyright © 2008-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711