Volume 10, Number 5:7335-8655;2017
International Journal of Clinical and Experimental Medicine


Jing Mei, Yili Deng, Yao Chen, Heng Yang: Comparative effect of pecutaneous transtuminl angioplasty and stenting (PTAS) plus medical therapy treatment versus medical therapy treatment for intracranial atherosclerotic stenosis: evidence from a meta-analysis involving ten studies. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7335-7348. (Abstract IJCEM0051158, Full text, PDF).

Baoxing Jia, Ludong Tan, Zhe Jin, Peiqiang Jiang, Yan Jiao, Yahui Liu, Liankun Sun: Clinicopathological and prognostic values of miR-148b in hepatocellular carcinoma: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7349-7356. (Abstract IJCEM0046080, Full text, PDF).

Yang-Hua Fan, Li-Yuan Xie, Qian-Kun Ji, Min-Hua Ye, Lei Wu, Xin-Gen Zhu: Long noncoding RNA UCA1 can serve as a prognostic marker in human cancer: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7357-7366. (Abstract IJCEM0047949, Full text, PDF).

Wenbo Li, Yaohui Zhang, Yuqing He, Peng Yan, Liping Wei: Association between interleukin-1β and epilepsy or children’s febrile seizures: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7367-7374. (Abstract IJCEM0048118, Full text, PDF).

Yang Yang, Qingliang Wang, Xun Song, Wencheng Jiang, Suwei Tang, Fang Shen, Shaoqiong Xie: Association between IL-4, IL-6, IL-18 polymorphisms and atopic dermatitis risk: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7375-7386. (Abstract IJCEM0041746, Full text, PDF).

Guoming Su, Qili He, Tao Kuang, Xuemei Zhang, Guinian Wang, Junbei Xiang, Binyang Huang, Yuechong Sun, Yuxin Han: Association between interleukin-18 gene promoter (rs1946518 and rs187238) polymorphisms and susceptibility to chronic hepatitis B virus infection: a systematic review with meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7387-7398. (Abstract IJCEM0052164, Full text, PDF).

Rong Yan, Chengxue Dang: Diagnostic value of serum P16 gene promoter methylation in gastric cancer: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7399-7407. (Abstract IJCEM0048197, Full text, PDF).

Jun Liu, Ting Lai, Kejie Mu, Zheng Zhou, Jinbo Yin: Association of interleukin-6 -572G/C polymorphism with intracranial aneurysms risk: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7408-7415. (Abstract IJCEM0044656, Full text, PDF).

Liang Jiang, Yi-Biao He, Gang Yao, Zhi-Peng Wang, Lei Bai, Tao Li, Hao Wen, Jin-Ming Zhao: Application of three-dimensional visualization technology in hepatectomy: a systematic review. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7416-7430. (Abstract IJCEM0048514, Full text, PDF).

Lili Lu, Wei Wang, Li Li, Xunlei Pang, Sujuan Fei: Risk of inflammatory bowel disease associated with MTHFRC677T and prothrombin G20210A mutation: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7431-7442. (Abstract IJCEM0047536, Full text, PDF).

Zhen-Zhi Ma, Jun-Ying Song, Min Wang: Investigation and analysis on occurrence of incontinence-associated dermatitis of ICU patients with fecal incontinence. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7443-7449. (Abstract IJCEM0016986, Full text, PDF).

Beibei Yin, Yan Li, Ping Lu, Haiyan Wang, Ke Pei, Jing Liang, Hairong Liu, Xiaolin Liu, Junjuan Xiao: Advances in pharmacogenomic studies of docetaxel-a review. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7450-7456. (Abstract IJCEM0050682, Full text, PDF).

Xiangchen Li, Hui Shao, Bin Wu, Yang Yu, Yan Du, Shaozheng Liu, Jianhua Sun: Repair of intervertebral disc degeneration using KLD-12/TGF-β1 fiber gel combined with BMSCs in a rabbit model. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7457-7467. (Abstract IJCEM0048059, Full text, PDF).

Zheng Yang, Wei Fan, Yu Zheng, Zhaodong Yang, Jin Du, Yanhu Wu: MiR-153-5p has effects on cell proliferation and invasion and is critical for prognosis of patients with esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7468-7481. (Abstract IJCEM0044640, Full text, PDF).

Jialiang Guo, Zhiyong Hou, Lin Jin, Wei Chen, Pengcheng Wang, Yingze Zhang: Clinical application of small oblique view of thoracolumbar pedicle screws: a prospective study of new radiological assessment of pedicles screws. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7482-7490. (Abstract IJCEM0042762, Full text, PDF).

Fengying Xu, Shuifang Xu, Xiulan Shao, Min Wu, Ying Xu, Lihua Wang: Deficiency of calcium and microelements predict the risk of fetal growth restriction. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7491-7499. (Abstract IJCEM0048149, Full text, PDF).

Yi Ding, Hao Wu, Huina Lu, Yan Dong, Bing Xiu, Lili Zhou, Wenjun Zhang, Aibin Liang: Efficacy and predictive factors of intravenous itraconazole empirical treatment for patients with hematological malignancies suspected of invasive fungal disease. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7500-7507. (Abstract IJCEM0052349, Full text, PDF).

Yu-Rui Duan, Yang Li, Bao-Ping Chen, Xiao-Dong Li, Chao-Yang Zhu: Serum cystatin C and creatinine levels could predict the outcome of contrast-induced nephropathy after percutaneous coronary intervention: a meta-analysis of 1153 patients from 11 studies. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7508-7520. (Abstract IJCEM0034398, Full text, PDF).

Chaosheng Li, Hui Yang, Zhen Hui, Linjie Yu, Sulei Wang, Yijian Chen, Yun Xu: Panaxatriol saponins attenuate blood-brain barrier disruption in rats following transient middle cerebral artery occlusion. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7521-7532. (Abstract IJCEM0048262, Full text, PDF).

Francesca Aparecida Ramos da Silva, Bruno Lima Rodrigues, Stephany Cares Huber, Jose Luiz Rosenberis Cunha Júnior, José Fabio Santos Duarte Lana, Silmara Aparecida de Lima Montalvão, Ângela Cristina Malheiros Luzo, Maria Lourdes Setsuko Ayrizono, Cláudio Saddy Rodrigues Coy, Raquel Franco Leal, Joyce Maria Annichino-Bizzacchi: The use of platelet rich plasma in the treatment of refractory Crohn’s disease. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7533-7542. (Abstract IJCEM0030458, Full text, PDF).

Ming Zhang, Shu Zhang, Zichun Hua, Xiaoping Zou: Long-term use of Bifidobacterium longum alleviates colorectal colitis in rats by regulating inflammatory cytokines and Treg cells. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7543-7552. (Abstract IJCEM0046572, Full text, PDF).

Haiwei Zhang, Chuang Ge, Changhai Lin, Lin Yi, Jing Ran, Xiaolong Shi, Chao Tang, Yongzhong Wu, Weiqi Nian: Combination of icotinib and wogonin induces apoptosis and autophagy to overcome acquired resistance in lung cancer harbouring EGFR T790M mutation. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7553-7562. (Abstract IJCEM0049901, Full text, PDF).

Jianwu Hu, Bo Zhang, Lifen Du, Jinglou Chen, Qiaofa Lu: Resveratrol ameliorates cadmium induced renal oxidative damage and inflammation. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7563-7572. (Abstract IJCEM0051065, Full text, PDF).

Ferda Keskin Cimen, Nizamettin Kockara, Murat Turkoglu, Cihat Dundar, Nihal Cetin, Bahadir Suleyman, Abdulkadir Coban, Oguzhan Yarali, Ismail Malkoc, Halis Suleyman: Effect of sheep tail fat on the knee joint cartilage injury induced in rats with formalin. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7573-7581. (Abstract IJCEM0047046, Full text, PDF).

Qian Wang, Jian Cui, Bin Wang, Haibo Wang, Ling Li: Genistein inhibits glioma cell proliferation and suppresses gD gene expression in HSV-1 infection. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7582-7589. (Abstract IJCEM0050460, Full text, PDF).

Hong Zhu, Xia Zou, Jia Wan, Lei Wang, Ke-Jian Qian, Li-Ping Cai, Jun Gao: Reversal of cisplatin resistance in ovarian cancer cells mediated by naringin-induced COX-2 expression through the NF-κB signaling pathway. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7590-7596. (Abstract IJCEM0048382, Full text, PDF).

Liujuan Ji, Xia Liu, Yu Liu, Hui Zhu, Yuyi Zhang, Zhengguo Zhang, Hongying Guo, Wei Yuan, Zhiping Qian, Naixia Zhang, Jiefei Wang: Metabolic profiling: shedding new light on the pathophysiological process and prognosis of HBV-related acute-on-chronic liver failure. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7597-7610. (Abstract IJCEM0050573, Full text, PDF).

Hongwei Zhao, Hua Han, Hongtao Hou, Jianquan Chen, Xiaomeng Lang, Yuehong Yue, Haixiang Gao, Jinsheng Kang, Yeshan Zhu, Ziqian Dun, Qilu Hu: Effect of ginkgo biloba extract on splenic immune function of chronic ulcerative colitis in mice. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7611-7623. (Abstract IJCEM0045780, Full text, PDF).

Pengcheng Zhang, Qin Luo, Tao Hu, Daxue Yan: Serum MALAT1 expression predicts clinical outcome in breast cancer patients receiving cyclophosphamide based treatment. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7624-7635. (Abstract IJCEM0047122, Full text, PDF).

Wei Zhou, Longfeng Zhao, Enwei Xu: HOXD10 acts as a tumor suppressor in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7636-7646. (Abstract IJCEM0033444, Full text, PDF).

Wangang Ren, Jing Wu, Xiaohang Wang, Zhen Feng, Xingchen Shang, Zhongmin Peng: DHA increases the anti-tumor effect of gefitinib on non-small cell lung cancer with EGFR mutations in vitro. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7647-7657. (Abstract IJCEM0047902, Full text, PDF).

Yuan Zhang, Xin Lu, Zhi-Liang Li, Feng Ding, Hao Cheng: miRNA-134 suppresses angiotensin II-induced vascular smooth muscle cell dysfunction by targeting angiotensin II type 1 receptor (AT1R). Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7658-7667. (Abstract IJCEM0024109, Full text, PDF).

Fengli Sun: ClC5 is upregulated in paclitaxel resistant breast cancer cells and decreases paclitaxel sensitivity via promoting HMGB1 translocation. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7668-7677. (Abstract IJCEM0044442, Full text, PDF).

Hang Yuan, Shiliang Tu, Bo’an Zheng, Quanjin Dong: Bbc3 is negatively correlated with epithelial-mesenchymal transition and is a prognostic biomarker for patients with rectal cancer. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7678-7687. (Abstract IJCEM0048112, Full text, PDF).

Shiyong Wang, Cheng Wu, Hongwei Zhang, Hong Luo: Exploration and practice of individualized medical teaching in advanced education based on learning analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7688-7697. (Abstract IJCEM0051022, Full text, PDF).

Cihad Tatar, Husnu Aydin, Tamer Karsidag, Soykan Arikan, Fevziye Kabukcuoglu, Ozan Dogan, Aylin Bekem, Ahmet Unal, Ishak Sefa Tuzun: The effects of platelet-rich plasma on wound healing in rats. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7698-7706. (Abstract IJCEM0039465, Full text, PDF).

Weiling Dong, Qi Fang, Hong Gao, Ju Zhou, Jing Wang, Dapeng Wang, Liqiang Yu, Guozhen Hui, Lidong Shan: Bone marrow stromal stem cells induce autophagy that may exert neuroprotective effects. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7707-7715. (Abstract IJCEM0043991, Full text, PDF).

Qing Luo, Lulu Zeng, Hanying Mei, Zikun Huang, Zhongqin Luo, Jianqing Ye, Xue Li, Yang Guo, Junming Li: PD-L1-expressing neutrophils as a novel indicator to assess disease activity of rheumatoid arthritis. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7716-7724. (Abstract IJCEM0044790, Full text, PDF).

Xi Wu, Hong Liu, Linuo Zhou, Yiming Li: Partial hepatectomy promotes pancreatic regeneration through HGF/Gab1 pathway in db/db mice. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7725-7733. (Abstract IJCEM0046323, Full text, PDF).

Yan Liu, Shaomin Zhao, Min Song, Hongmei Zhang: MicroRNA-520f represses non-small cell lung cancer progression by inhibiting TM4SF1. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7734-7742. (Abstract IJCEM0048022, Full text, PDF).

Zhongdong Sun, Li Li, Yan Jiao: Effect of HSP70 on cardiomyocyte apoptosis induced by endoplasmic reticulum stress. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7743-7751. (Abstract IJCEM0048404, Full text, PDF).

Xu Liu, Qinghua Luo, Jun Zhou, Xiaoling Wan, Huiyan Zhang, Zhigang Wan, Xiaoping Yin: Effects of echinacoside on GDNF expression and mitochondrial oxidative stress levels in vascular dementia rats. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7752-7759. (Abstract IJCEM0048597, Full text, PDF).

Yongbin Shi, Zhanxing Zhang: Effect of comprehensive rehabilitation training on prevention of post-stroke dementia: a randomized controlled trial. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7760-7766. (Abstract IJCEM0037256, Full text, PDF).

Chengliang Yang, Dong Xuan, Tianyu Chen, Jian Chen, Lizhu Tang, Zhihua Yang, Zhidan Li, Eryi Deng: The effect of miR27b on osteosarcoma cell proliferation and invasion. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7767-7773. (Abstract IJCEM0042398, Full text, PDF).

Zhongdi Liu, Na Han, Yuhui Kou, Xiaofeng Yin, Zhongguo Fu, Baoguo Jiang, Peixun Zhang: Electrophysiological and imaging outcomes analysis in patients with peripheral nerve injury treated with biodegradable conduit small-gap (2 mm) tubulization: a 5-year follow-up. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7774-7784. (Abstract IJCEM0042698, Full text, PDF).

Jin Qu, Yun Wang, Yonglin Yang, Jiacun Liu: Targeting Notch-1 reverses cisplatin chemosensitivity in ovarian cancer cells by upregulation of PUMA. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7785-7795. (Abstract IJCEM0048095, Full text, PDF).

Feng He, Cheng Zhang, Xiaolong Chen, Jun Luo, Hongtao Tie, Qiang Li, Qingchen Wu: FBXL20 promotes cell proliferation and metastasis through activating Wnt/β-catenin signaling pathway in esophageal cancer. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7796-7805. (Abstract IJCEM0046388, Full text, PDF).

Wei Chen, Yaochi Wu: Electro-acupuncture (EA) mediated downregulation of microRNA-181a alleviates spinal cord neuronal apoptosisby inhibition of p38 MAPK pathway. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7806-7815. (Abstract IJCEM0049119, Full text, PDF).

Xiaolong Liu, Yixin Yuan, Xueqin Huang, Chen Yang, Yong Liang: Observation of vestibular compensation after unilateral labyrinthectomy in a rat model of type I insulin-dependent diabetes mellitus. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7816-7824. (Abstract IJCEM0042949, Full text, PDF).

Huiping Zhang, Jiying Gu, Jinfang Xing, Min Bai, Feng Gao, Lianfang Du: Nodule size is a key factor for differentiating benign and malignant thyroid nodules using virtual touch tissue quantification and conventional sonography. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7825-7833. (Abstract IJCEM0043440, Full text, PDF).

Ping He, Jin Ni, Hui Zhao, Xiaojie Jin: Diagnostic value of miR-221 and miR-142-3p expressions of allergic rhinitis, and miR-221 level is positively correlated with disease severity. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7834-7842. (Abstract IJCEM0049093, Full text, PDF).

Yang Wang, Yidan Zhang, Wei Ming, Xi Jin, Kaihua Zhai, Boyu Liu, Hongying Bai, Xingshan Liu: Xanthohumol promotes neuronal and behavioral recovery by suppressing inflammatory response and apoptosis in a rat model of intracerebral hemorrhage. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7843-7850. (Abstract IJCEM0020573, Full text, PDF).

Yonghua Chen, Luyun Qu, Xiaojie Wang, Liping Sun, Peng Liu, Ying Yang, Jianqing Hou: miR-200b is associated with reduced lysyl oxidase in cervical portion of uterosacral ligaments in women with pelvic organ prolapse. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7851-7858. (Abstract IJCEM0042518, Full text, PDF).

Tomas Grus, Lukas Lambert, Gabriela Grusova, Peter Lukac, Jan Hruby, Jaroslav Lindner: Branched crural bypass has no advantage over simple crural bypass in the treatment of peripheral arterial disease. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7859-7866. (Abstract IJCEM0046290, Full text, PDF).

Xiaowei Huang, Baoqing Yu, Yong Gu, Zexiang Li: Biomechanical comparison of dynamic hip screw and Gamma nail for the treatment of unstable trochanteric fractures: a finite element study. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7867-7874. (Abstract IJCEM0047129, Full text, PDF).

Xin Zheng, Minzhi Zhuang, Fei Zhou, Zhaowei Guo, Ying Wu, Jing Han, Zhiyin Zhang, Yaping Wang: Yi-Gan-Jie-Du-Fang ameliorates non-alcoholic fatty liver disease in rats via regulating PPAR-α, UCP2, SIRT-1 and SREBP-1. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7875-7882. (Abstract IJCEM0048949, Full text, PDF).

Guo-Jun Luo, Lei-Zhang, Ding-Zhong Zhang, Zhen Liu, Chun-Lei Tang, Can-Fang Hu: Fluoxetine alleviates cerebral ischemic injury by regulation of Notch1 signaling pathway in rats. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7883-7889. (Abstract IJCEM0024572, Full text, PDF).

Minjie Ju, Hongyu He, Yijun Zheng, Guowei Tu, Lizheng Xuan, Jiefei Ma, Jianfeng Luo, Duming Zhu, Zhe Luo, Jing Cang: Tracheostomy in critically ill Chinese patients: propensity score matching analysis to determine indication and timing. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7890-7900. (Abstract IJCEM0046647, Full text, PDF).

Chang-Ying Sun, Shi-Jin Lu, Chao-Feng Guo, Dong Wei, Wei-Wei Pei, Bin Shi, Gao-lin Li, Yan-Jun Che: Spinal osteotomy for thoracolumbar tuberculosis complicated with kyphosis does not further shorten existing shortened spinal cord. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7901-7910. (Abstract IJCEM0027701, Full text, PDF).

Fusheng Xu, Rongjun Ke, Yongfu Gu, Wei Qi: Bipolar hemiarthroplasty vs. total hip replacement in elderly. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7911-7920. (Abstract IJCEM0040920, Full text, PDF, Supplementary Data).

Haikuan Wang, Shiqiang Shen, Yong Zhang, Xin Gu, Yongqiang Wang: Increased expression of LncRNA GAPLINC is associated with tumor progression and predicts a poor prognosis in hepatocellular carcinoma patients. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7921-7930. (Abstract IJCEM0047379, Full text, PDF).

Yang Liu, Xiuheng Liu, Yang Du, Zhiyuan Chen, Hui Chen, Jia Guo, Xiaodong Weng, Xiao Wang, Min Wang, Zhishun Wang, Lei Wang: Combination of apigenin and ischemic postconditioning protects against renal ischemia/reperfusion injury in rat by inhibiting TLR4/NF-κB signaling pathway. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7931-7939. (Abstract IJCEM0048572, Full text, PDF).

Meiying Zhu, Yunmin Lu, Haiming Zheng, Xiangyun Zhao, Niwei Chen, Weixiong Chen: Astragaloside IV reduces intestinal fibrosis in rats with TNBS-induced colitis. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7940-7948. (Abstract IJCEM0048922, Full text, PDF).

Shuqin Chen, Hongye Jiang, Jinbo Li, Gang Niu, Shuzhong Yao: Inhibitory effect of recombinant human beta-defensin-2 on angiogenesis and inflammatory factors of rat model of endometriosis. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7949-7956. (Abstract IJCEM0042988, Full text, PDF).

Lichuan Hu, Jiong Yu, Zhong Lin, Xiufei Yang, Congcong Wen, Lufeng Hu, Xi Xu: Dynamic monitoring of blood biochemistry and CYP450 metabolic changes in cirrhotic rats. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7957-7964. (Abstract IJCEM0042994, Full text, PDF).

Shiqi Wen, Bo Li, Yonglan Jin, Quan Chen, Shixiang Zhang, Fang Dong, Qibin Niu: Relation between serum inflammatory factors and lower-limb arteriosclerosis obliterans. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7965-7972. (Abstract IJCEM0047082, Full text, PDF).

Zheng-Liang Song, Shu-Yu Yue, Yuan-Yuan Chen, Xin-Min Zhao: Comparison of Oro-Pharyngeal airway cap and tracheal intubation on systemic stress responses and hemodynamic parameters in pediatric laparoscopic procedures. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7973-7980. (Abstract IJCEM0047351, Full text, PDF).

Hao Pan, Yan Zhao, Ningfu Wang: Pretreatment of Lycium barbarum polysaccharide reduces H2O2-induced myocardial apoptosis. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7981-7988. (Abstract IJCEM0047608, Full text, PDF).

Junhua Yu, Jianping Fan, Yujun Zhao, Chun Yu, Xueyun Zeng, Linhai Zheng, Xinglong Mao, Jun Qian: Correlations of Pokemon and Stathmin expression to prognosis of colorectal gastrointestinal stromal tumor. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7989-7996. (Abstract IJCEM0051875, Full text, PDF).

Kun-Peng Jia, Li-Fang Zhao, Na Feng, Ke Ma, Yuan-Xia Li: Lower level of vitamin D3 is associated with susceptibility to acute lower respiratory tract infection (ALRTI) and severity: a hospital based study in Chinese infants. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):7997-8003. (Abstract IJCEM0043542, Full text, PDF).

Jin Li, Wei Chen, Weibo Hou, Yu Zhang, Yongguo Zhang, Ying Wang, Wenjing Zhou, Tian Yu, Haiying Wang: Zinc sulphate preconditioning alleviates rat myocardial hypoxia reoxygenation injury in vitro: activation of the Nrf2/ARE signaling pathway. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8004-8010. (Abstract IJCEM0047012, Full text, PDF).

Yu Wang, Yi Gao, Wenxiang Zhi, Fen Wang, Jin Zhou, Min Chen, Cai Chang: Ultrasound findings for papillary thyroid carcinoma in the isthmus: a case-control study. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8011-8017. (Abstract IJCEM0047295, Full text, PDF).

Min Lu, Li-Xia Zhu, Ji-Ling Yan, Ying-Zheng Wang, Xia Zhao, Ying Zhou, Yi-Min Cui: Pharmacokinetics, pharmacodynamics and tolerability of single dose of recombinant glucagon-like peptide-1 receptor agonist in healthy Chinese subjects. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8018-8024. (Abstract IJCEM0048205, Full text, PDF).

Jinfen Yu, Qing Zhang, Yong Lu, Xiangsheng Wang, Wenhai Wu, Weidong Zhang, Dongsheng Zhang, Guangbin Wang, Chuanting Li: Diffusion kurtosis imaging for differentiating parotid tumors. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8025-8030. (Abstract IJCEM0031076, Full text, PDF).

Jiao Zhang, Jiaxiang Wang, Qiuliang Liu, Jingyao Gao, Qi Wang: Expression and clinical significance of Dickkofp-1 (DKK-1) in neuroblastoma. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8031-8036. (Abstract IJCEM0040881, Full text, PDF).

Han Li, Li Zhang, Hao Wang, Jun Xu, Lin Deng, Kai Wang, Qianhu Xiang, Chuan Zhang, Xingping Hu: Two-port retroperitoneal laparoscopic surgery for the treatment of simple renal cysts by a single person. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8037-8042. (Abstract IJCEM0047817, Full text, PDF).

Huguang Li, Junhui Xiong, Weiming Wang: SnoRNA SNORD76 is downregulated in glioblastoma and inhibits cell proliferation through cyclinD1 and p21. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8043-8048. (Abstract IJCEM0047961, Full text, PDF).

Jie Liu, Guangping Qiu: The efficacy and safety of percutaneous transluminal angioplasty of tibioperoneal arteries with DEEP Balloon in diabetic patients with critical limb ischemia: a pilot study. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8049-8054. (Abstract IJCEM0050174, Full text, PDF).

Fengjiao Tan, Yuran Zeng, Lijun Yan, Dongqing Zhang: Low plasma uromodulin is a predictor of early stagechronic kidney disease progression. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8055-8059. (Abstract IJCEM0030010, Full text, PDF, Supplementary Data).

Zhiming Zhou, Jun Chen, Taishun Wu, Qingcheng Liu, Huiwen Song, Shunchang Sun: Profiling of plasma circulating miRNA in coronary heart disease patients detected by next-generation small RNA sequencing. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8060-8068. (Abstract IJCEM0032124, Full text, PDF).

Xi Yang, Zhong Shi, Mengchang Yang, Kailan Wen, Jun Li: Ameliorative effects of stellate ganglion lock on stress and inflammation response in patients with traumatic brain injury. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8069-8077. (Abstract IJCEM0044503, Full text, PDF).

Dongliang Bian, Xinsheng Zhu, Gening Jiang, Peng Zhang, Ke Fei: Prognostic factors for patients with postoperative metastasis from non-small-cell lung cancer. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8078-8085. (Abstract IJCEM0045285, Full text, PDF).

Can Chen, Kaile Wang, Rujun Xu, Danquan Gao, Junfeng Tan, Shenxian Qian: Clinicopathological features and prognosis of primary thyroid lymphoma: a retrospective study of 49 cases. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8086-8093. (Abstract IJCEM0046311, Full text, PDF).

Guangliang Jiang, Hui Wang, Lujia Wang, Zhongwen Zhou, Qiang Ding, Ke Xu: Systemic inflammatory responses predict survival outcomes and male gender predicts metachronous bladder cancer of upper tract urothelial carcinoma. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8094-8101. (Abstract IJCEM0047305, Full text, PDF).

Jian Zhang, Wei Chen: Comparison of short- and long-term outcomes of laparoscopic hepatectomy for colorectal liver metastasis in the posterosuperior and anterolateral segments. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8102-8109. (Abstract IJCEM0049222, Full text, PDF).

Jiying Gu, Huiping Zhang, Fan Li, Feng Gao, Yang Liu, Lingxi Xing, Lifang Jin, Xuemei Zhang, Lin Yuan, Lianfang Du: Relationship of shear wave elastography findings with pathology in papillary thyroid carcinomas model. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8110-8117. (Abstract IJCEM0050979, Full text, PDF).

Yuekui Jian, Hongying Fu, Zhuojia Zhou, Xinglin Wu, Zhiqian Wang, Bo Li: One-stage debridement of lumbosacral junction tuberculosis through unilateral musculussacrospinalis iliac bone flap reserving posterior ligamentous complex. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8118-8124. (Abstract IJCEM0043181, Full text, PDF).

Lan Xu, Guoliang Chen, Xiajuan Zhao, Xuelan Zhao, Houguang Zhou: Reduced klotho is one risk factor for the occurrence and development of coronary artery disease in elderly people. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8125-8131. (Abstract IJCEM0046465, Full text, PDF).

Tiejun Liang, Faren Xu, Xiaopeng Zhang, Nanhui Zhang, Nannan Yang: Impact analysis of huaier extract on cell proliferation of bladder tumor cells and Wnt/β-catenin signal pathway. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8132-8138. (Abstract IJCEM0047373, Full text, PDF).

Yunhua Li, Jiang Zhu, Chaofan Xie: A comparative study of percutaneous kyphoplasty and conservative therapy on vertebral osteoporotic compression fractures in elderly patients. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8139-8145. (Abstract IJCEM0049641, Full text, PDF).

Feng Gao, Lu Zhang, Fengfeng Song, Hong Xu, Huiguang Guo: Comparative study on the effects between single-port laparoscopic and open radical gastrectomy on postoperative recovery of patients with gastric cancer. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8146-8152. (Abstract IJCEM0051107, Full text, PDF).

Wei Gao, Nan Ma, Chong Dong, Chao Sun, Jisan Sun, Shanni Li, Dahong Teng, Zhongyang Shen: Intra-operative cholangiography for donor gallbladder-sparing left lateral hepatic lobectomy in pediatric living donor liver transplantation. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8153-8158. (Abstract IJCEM0028394, Full text, PDF).

Xiaochuan Zeng, Zhelong Jin: Association of maximum tumor diameter with the metastatic number of lymph node in papillary thyroid cancer. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8159-8164. (Abstract IJCEM0043152, Full text, PDF).

Hua Ye, Qi Zheng, Wen-Yu Dai, Feng Wu, Cheng Zheng, Ping Chen: Impact of primary tumor location on the overall survival of patients with stage IV colorectal cancer: a propensity score analysis of data from the surveillance epidemiology and end results program data. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8165-8173. (Abstract IJCEM0045461, Full text, PDF).

Fu Yang, Hao Li, Ying Pu, Chunguang Wang, Junwei Fan, Tonghai Xing, Zhihai Peng, Fang Fang, Lin Zhong: Association of gene polymorphisms in toll-like receptors 4 with bacterial infection after orthotopic liver transplantation in Han Chinese patients. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8174-8182. (Abstract IJCEM0048692, Full text, PDF).

Li Wang, Yin Tang, Ruijie Hu, Zhongyu Xue, Jianzhong Zheng: Epidemiologic characteristics of poisoning among hospitalized children in Shanxi, a north Chinese city during 2008-2013. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8183-8191. (Abstract IJCEM0049224, Full text, PDF).

Hong-Wei Chen, Qing Bi, Li-Jun Wu: Risk factors of traumatic knee osteoarthritis after arthroscopic surgery treated tibial plateau fractures. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8192-8199. (Abstract IJCEM0022875, Full text, PDF).

Jing Yang, Lin Chen, Xinke Chen, Qin Liu, Zhengqin Yin, Xiurong Chen, Hui Shi, Gangbo Yu, Weijiang Ye, Lianhong Pi: Correlation of eye movement parameters and refraction status in children at the age of 7-15 years. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8200-8207. (Abstract IJCEM0033571, Full text, PDF).

Xuelin Zhang, Xia Liu, Fang Huang, Dongmei Li, Xueyun Wu, Jun Li, Xinhuang Chen, Weijia Liao: Significance of microalbuminuria in predicting the risk of diabetic retinopathy in type 2 diabetes mellitus patients. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8208-8215. (Abstract IJCEM0047784, Full text, PDF).

Pengfei Liu, Wenhua Jiang, Shiyong Zhou, Huilai Zhang: Mechanism of ribavirin in treatment of hepatocellular carcinoma via microarray analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8216-8222. (Abstract IJCEM0041343, Full text, PDF).

Zhen Cang, Ningjian Wang, Qin Li, Bing Han, Yi Chen, Chunfang Zhu, Yingchao Chen, Fangzhen Xia, Xiaoqi Pu, Chaoxia Zhu, Meng Lu, Chi Chen, Dongping Lin, Weiping Tu, Bin Li, Ling Hu, Yingli Lu: Study of the cut-off level of ALT and TG to predict the risk of nonalcoholic fatty liver disease in eastern China. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8223-8229. (Abstract IJCEM0042009, Full text, PDF).

Ying Wu, Zheng Tang, Juan Li, Jianxia Fan, Zhiwei Liu: A clinical predictive model of intrauterine inflammation for early single preterm birth. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8230-8236. (Abstract IJCEM0046486, Full text, PDF).

Jijun Xing, Lan Pang, Jilin Yan, Liang Li, Tongzhong Li: Clinical evaluation on treatment of acute cerebral thrombosis with decocted turtle shell pills. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8237-8242. (Abstract IJCEM0021897, Full text, PDF).

Ying Liu, Hong Zhang: Association of heat shock 70 protein 1B gene polymorphisms and the susceptibility to asthma in pediatric patients. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8243-8252. (Abstract IJCEM0048145, Full text, PDF).

Junwei Wang, Mingming Tan, Ping Chen, Xinyi Chen, Xiaodong Sun: Different characteristics between obesity and overweight in lung and liver function, glucose and lipid metabolism in Chinese childhood and youth. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8253-8261. (Abstract IJCEM0050958, Full text, PDF).

Yichao Shi, Gang Sun, Xin Ma, Rongrong Ren, Guohui Sun, Hua Jiang, Weifeng Wang, Yunsheng Yang: Risk factors for predicting in-hospital rebleeding following endoscopic variceal sclerotherapy. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8262-8269. (Abstract IJCEM0051080, Full text, PDF).

Quan Lin, He Hua: Assessment of clinical characteristics of patients with scleritis accompanied by episcleritis. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8270-8275. (Abstract IJCEM0008828, Full text, PDF).

Jian-Mei Zhao, Xia-Hai Li, Zhao-Xia Zhang: The clinical significance of serum uric acid in patients with Takayasu arteritis. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8276-8281. (Abstract IJCEM0042340, Full text, PDF).

Yiyuan Cao, Hanfei Zhang, Feifei Wang, Dongyong Zhu, Meiyan Liao: Radiological appearance of tuberous sclerosis complex: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8282-8287. (Abstract IJCEM0050976, Full text, PDF).

Pradeep Singh, Jiang Deng, Lihua Qiu, Ying Li, Ping Ji: 3D CBCT reconstruction as an adjunct in the management of sialectasis of Stensen’s duct: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8288-8294. (Abstract IJCEM0044855, Full text, PDF).

Cheng-Long Tan, Bin Liu, Feng Han, Feng Zhou, Jun Lin, Hui-Lin Yang: Aggressive vertebral hemangioma treated by TES and posterior multisegmental stabilization: a case report. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8295-8300. (Abstract IJCEM0036381, Full text, PDF).

Yongtao Yang, Kongliang Li, Yufan Wang, Hongyu Yang: Metastasis of nasopharyngeal carcinoma: a case report and review. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8301-8308. (Abstract IJCEM0036203, Full text, PDF).

Xiao-Wen Song, Xin-Tong Wu, Jin-Bo Chen, Yi-Peng Su, Juan Liu: Bilateral thalamic infarcts because of the occlusion of the artery of Percheron in a patient with patent foramen ovale: report of a case and review of literature. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8309-8317. (Abstract IJCEM0049143, Full text, PDF).

Xiao-Cong Zhou, Meng Su, Yi Jiang, Pei-Zhen Huang, Ying-Hai Ye, Qing-Si He: Primary thyroid extranodal marginal zone B-cell lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue type in a patient with breast cancer: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8318-8324. (Abstract IJCEM0047852, Full text, PDF).

Wenya Du, Mohammed Thabet Aladimi, Zhuang Zhang, Ming Xuan, Hussein Hikmat Helal, Zhe Liu, Longjiang Li: Mandibular ghost cell odontogenic carcinoma: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8325-8330. (Abstract IJCEM0047641, Full text, PDF).

Yifan Ren, Xufeng Zou: Pulmonary hemorrhage and lung abscess caused by community-acquired pseudomonas aeruginosa in a previously healthy infant. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8331-8336. (Abstract IJCEM0047707, Full text, PDF).

Weina Fan, Cheng Xiao, Haidi Chen, Nong Xu, Fusheng Wu: Gastric metastasis from breast infiltrating ductal carcinoma: a case report. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8337-8342. (Abstract IJCEM0050107, Full text, PDF).

Liang Wu, Jingyi Fang, Jun Yang, Yulun Xu: Primary intramedullary spinal gliosarcoma: case report and review of the literature. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8343-8349. (Abstract IJCEM0051088, Full text, PDF).

Zhihua Yang, Huiling Ye, Junmin Lin, Yubao Xie, Shaoming Li, Qianming Yao, Pingyi Xu: Successful outcome of intra-arterial tissue plasminogen activator treatment for patient with acute middle cerebral artery occlusion beyond the 6-hour time window: case series report of 3 middle-aged and aged patients. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8350-8356. (Abstract IJCEM0051810, Full text, PDF).

Xiupeng Zhang, Guiyang Jiang, Enhua Wang, Xuyong Lin: Mediastinal benign epithelioid schwannoma: a rare tumor in an unreported location. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8357-8362. (Abstract IJCEM0043161, Full text, PDF).

Luigi Laino, Giuseppe Troiano, Dardo Menditti, Alan Scott Herford, Alberta Lucchese, Gabriele Cervino, Floriana Lauritano, Rosario Serpico, Marco Cicciù: Use of collagen matrix to improve wound repair after mucosal biopsy: a multicenter case series. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8363-8368. (Abstract IJCEM0047628, Full text, PDF).

Cheng Fang, Juan-Li Xu, Qing-Ling Yuan, Dan-Xia Zhu, Da-Chuan Zhang, Rong Niu, Qi Wang, Lu Lu, Li-Na Zhu, Jun Wu: Effectiveness of crizotinib in a patient with novel SDC4-ROS1 fusion variant (E5:E34) pleural metastatic lung adenocarcinoma. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8369-8374. (Abstract IJCEM0047849, Full text, PDF).

Kyung Un Choi, Dong Soo Suh, Nam Kyung Lee, Byung Su Kwon, Seung Chul Kim, Jong Kil Joo, Ki Hyung Kim: Complete hydatidiform mole with massive intrauterine hemorrhage in an adolescent girl. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8375-8379. (Abstract IJCEM0026881, Full text, PDF).

Ao Liu, Jinxia Yang, Weijiang Fu, Qiuan Yang: Metabolic recurrence of oropharyngeal squamous carcinoma surviving with cancer after second-line chemotherapy with paclitaxel, platinum, and S-1 (PPS) and follow-up PET/CT: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8380-8384. (Abstract IJCEM0051160, Full text, PDF).

Zhenjie Gao, Mohammed Thabet Aladimi, Ming Xuan, Hussein Hikmat Helal, Chenxin Wang, Longjiang Li: An unusual Warthin’s tumor arising from minor salivary glands in the floor of mouth. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8385-8388. (Abstract IJCEM0047645, Full text, PDF).

Bo-Nien Chen, Ying-Piao Wang: Cholesterol granuloma of the sphenoid sinus. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8389-8392. (Abstract IJCEM0051127, Full text, PDF).

Kewen He, Zhaoyun Liu, Congxin Wei, Peiying Zhuo, Zhiyong Yu: Durable remission of brain metastasis of hormone receptor-positive breast cancer with temozolomide and hormone therapy: two case reports and literature review. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8393-8399. (Abstract IJCEM0051097, Full text, PDF).

Luyin Ding, Liansheng Huang, Yang Xu, Xibin Xiao, Xianggui Yuan, Jiefeng Tong, Xiaohong Zhang: Successful treatment with autologous peripheral blood stem cell transplantation for multiple myeloma concurrent systemic lupus erythematosus: a case report. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8400-8404. (Abstract IJCEM0047262, Full text, PDF).

Wen Qin, Xia-Fei Xin, Nai-Bin Yang, Yi-Lian Xie: Salmonella osteomyelitis in a patient with adult-onset still’s disease: case report and review of the literature. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8405-8409. (Abstract IJCEM0049941, Full text, PDF).

Fan Chen, Cong Li, Xiaoliang Liu, Xiaoyu Yang, Zhen Guo, Dongdong Wang, Dawei Chen: Lateral ventricular chordoid glioma in a pediatric patient: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8410-8414. (Abstract IJCEM0050048, Full text, PDF).

Shanyong Zhang, Chunfang Zan, Su Pan, Peng Xia, Xiaoyu Yang: Progressive dyspnea and dysphagia due to diffuse idiopathic skeletal hyperostosis: a case report. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8415-8420. (Abstract IJCEM0048278, Full text, PDF).

Yang Yang, Duan Wang, Kai Zhou, Tianhang Xie, Zongke Zhou, Fuxing Pei, Haiyang Yu: Association between ADAM12 gene polymorphisms and osteoarthritis risk: a meta-analysis of 10,775 participants. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8421-8428. (Abstract IJCEM0019199, Full text, PDF).

Hong Li, Hong Zhang, Hongfang Yang, Yingying Xu, Yuqian Jiao, Bingqian Wu, Weifeng Xiang, Shejun Gao: Apolipoprotein C3 polymorphisms C482T and T455C are not related to the susceptibility of non-alcoholic fatty liver disease: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8429-8437. (Abstract IJCEM0028244, Full text, PDF).

Shuang Li, Gui-Xin Sun, Shi-Min Chang, Chen-Song Yang, Yan Li, Wen-Xin Niu, Li-Zhi Zhang, Chi Zhang: Simulated postoperative weight-bearing after fixation of a severe osteoporotic intertrochanteric fracture. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8438-8448. (Abstract IJCEM0048653, Full text, PDF).

Wen-Jie Huang, Sun Yan, Jun-Feng Yan, Jian-Feng Zhao, Gao-Yue Zhang, Xiao-Jun Huang, Bo-Dong Lv: Panaxnotoginsengsaponin improves erectile function by inducing autophagy, inhibiting apoptosis, and increasing connexin 43 phosphorylation. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8449-8457. (Abstract IJCEM0043563, Full text, PDF).

Xiaohui Li, Genping Lei, Jingtao Li, Jun Wang, Haorong Gu, Bifeng Gao, Rui Niu: Effect of TongluoYishen formula on rearrangement of cytoskeleton of glomerular podocyte in diabetic nephropathy rats. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8458-8463. (Abstract IJCEM0047184, Full text, PDF).

Xiaomin Gao, Wei Chen, Riyan Zhang, Chunyan Wu, Yepin Li, Honghui Zhu, Zhexian Deng, Zhixian Yu, Siying Wu, Yue Pan: Preoperative AST/ALT ratio predicts long-term survival after radical nephroureterectomy in patients with upper tract urothelial carcinoma. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8464-8471. (Abstract IJCEM0047771, Full text, PDF).

Heng Liu, Ting Liang, Jie Lian, Miaomiao Wang, Congcong Liu, Xiaoyu Wang, Jian Yang: Clinical and CT features of adrenal cystic lymphangioma: case series and literature review. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8472-8480. (Abstract IJCEM0047979, Full text, PDF).

Miao Xu, Aiguo Xie: Selection of key genes and regulators associated with Treacher Collins syndrome based on expression profiling analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8481-8491. (Abstract IJCEM0050123, Full text, PDF).

Hasan Erdem, Abdullah Sisik: Could the measurement of pressure in the section of stomach excised during laparoscopic sleeve gastrectomy give an indication of potential leakage in the remnant stomach? Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8492-8499. (Abstract IJCEM0050655, Full text, PDF).

Jie Bai, Yi Li, Yingbin Wang, Shenghui Huang, Shuangyin Zhang, Yufang Hua: Propofol accelerates lung cancer cells apoptosis through regulation of Rno-miR-665 and BCLXL expression. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8500-8510. (Abstract IJCEM0051786, Full text, PDF).

Cuifang Fan, Chang Tan, Suqing Wang: α-klotho: a novel regulator in female reproductive outcomes and hormone-related cancer. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8511-8521. (Abstract IJCEM0052555, Full text, PDF).

Xingzhi Liao, Yufang Liu, Likun Yang, Wenhua Wu, Maitao Zhou: Protective effect and mechanism of hydrochloride dexmedetomidine on the severe craniocerebral trauma in rats. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8522-8528. (Abstract IJCEM0046459, Full text, PDF).

Xiao-Dong Yang, Cheng-Gong Liu, Yan-Juan Tian, Da-Hong Gao, Wan-Sen Li, Hai-Li Ma: Inhibitory effect of fucoidan on hypoglycemia in diabetes mellitus anim. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8529-8534. (Abstract IJCEM0021361, Full text, PDF).

Chao-Yong Tu, Wan-Lin Zhu, Chu-Xiao Shao, Jin-De Zhu, Jian-Fei Tu, Xin-Mu Zhou, Qiao-Mei Lin, Kun Zhang, Zhuo-Kai Li, Wei Tan, Chuan Jiang, Wei Chen: Diagnosis and treatment of heterotopic pancreas coexisting with digestive tract tumor: a report of 26 cases. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8535-8544. (Abstract IJCEM0027213, Full text, PDF).

Zhu Ouyang, Yugang Jiang, Fang Deng, Baolong Wang: Serum CD26 levels may be correlated with the risk of colorectal cancer among Asian populations: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8545-8557. (Abstract IJCEM0040162, Full text, PDF).

Ting Li, Jun He, Junguo Wu, Guang Qian, Lei Geng, Hanwei Huang, Minghai Wang: Supraclavicular nerves protection during open reduction and internal fixation. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8558-8565. (Abstract IJCEM0038714, Full text, PDF).

Jing Liu, Xiu Jun Zhao, Xiao Lin Zhang, Xiao Hua Wu, Tai Ping Zhao: Knock-down Akt3 inhibits ovarian cancer cell growth and migration. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8566-8573. (Abstract IJCEM0047753, Full text, PDF).

Jian Li, Zhaoliang Shan, Xiangmin Shi, Junyan Zhou, Hongyang Guo, Kun Lin, Jianping Guo, Yutang Wang: Comparison of complex fractionated atrial electrograms between the left atrium and pulmonary veins in development of persistent atrial fibrillation in goats. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8574-8584. (Abstract IJCEM0051218, Full text, PDF).

Cheng Zhang, Yongqian Cao, Bin Zhu, Jincun Yang, Xia Li, Yibing Wang: Impacts of dermabrasion on deep partial-thickness burn wound’s ecological organization. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8585-8592. (Abstract IJCEM0051457, Full text, PDF).

Zhangjun Li, Qingqiang Xu, Xiaopeng Wang, Jianwen Ren, Shengxiang Xiao, Xinwu Niu: Association between human leukocyte antigen-B and vitiligo risk: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8593-8609. (Abstract IJCEM0051793, Full text, PDF).

Yong Zhang, Qin Yin, Mengye Zhu, Jie Liu, Xintian Cao, Xuexue Zhang, Daying Zhang: Collagenase chemonucleolysis versus percutaneous endoscopic discectomy for extraforaminal lumbar disc herniations. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8610-8619. (Abstract IJCEM0051998, Full text, PDF).

Uma Keyal, Yeqiang Liu, Anil Kumar Bhatta: Verruciform xanthoma of the scrotum in association with neurofibroma: a case report and a brief review of the literature. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8620-8623. (Abstract IJCEM0052018, Full text, PDF).

Xianping Cui, Zhiyi Wang, Guihua Gao, Zhonghou Rong, Mengying Xia, Chengkun Qin, Zhenguo Yuan: Evaluation for prediction of recurrence after radiofrequency ablation in early hepatocellular carcinoma by combination of miR-34a and IVIM-DWI. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8624-8631. (Abstract IJCEM0052337, Full text, PDF).

Jing Chen, Zhongcheng Zhou, Xujian Chen, Jing Wang, Yiyu Shen, Zhengxiang Zhong: Sequential therapy for liver and bladder metastases of small intestinal stromal tumors after resection: a case report. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8632-8640. (Abstract IJCEM0052570, Full text, PDF).

Quan Yuan, Zhong Wang, Xiaolin Xu, Feng Liu, Lintao Liu, Jianjun Yu: Research of the effects of metformin on the proliferation of non-invasive bladder cancer cells in vitro. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8641-8647. (Abstract IJCEM0049483, Full text, PDF).

Lamei Ouyang, Daofeng Wang, Yi Fang, Xiao Liu, Huan Li, Ning Lou: Intra-hospital survival of non-Hodgkin’s lymphoma patients with febrile neutropenia. Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8648-8655. (Abstract IJCEM0037277, Full text, PDF).
IJCEM Copyright © 2008-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711