Volume 10, Number 6:8656-9792;2017
International Journal of Clinical and Experimental Medicine


Fu Bing, Li Jie: Ultrasound guided needle aspiration and cavity washing versus incision and drainage to treat breast abscesses: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):8656-8665. (Abstract IJCEM0048924, Full text PDF).

Qiaoling Chen, Yiguang Bai, Dongqin Xiao, Kang Liu, Xiaocong Xiang, Gang Feng: The efficacy of combination of chemotherapy and cytokine-induced killer cells therapy for soft tissue cancer: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):8666-8676. (Abstract IJCEM0034132, Full text PDF).

Jia Qi Li, Bing Yi Zhao, Ling De Kong, Xian Da Gao, Jing Tao Zhang, Yong Shen: The prevalence of venous thromboembolism in patients with prophylactic low molecular weight heparin and/or mechanical measures after degenerative lumbar surgery: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):8677-8690. (Abstract IJCEM0046428, Full text PDF).

Zhiping Zang, Xining Xu, Shumei Xu: The efficacy of therapeutic hypothermia in adult patients with traumatic brain injury: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):8691-8699. (Abstract IJCEM0044346, Full text PDF).

Junfeng Zeng, Yuchen Duan, Hao Liu, Beiyu Wang, Quan Gong, Yi Yang, Hua Chen, Xin Rong: Dynamic cervical implant in treating cervical degenerative disc disease: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):8700-8708. (Abstract IJCEM0051003, Full text PDF).

Ziming Cheng, Shizhen Hou, Yi Sun, Yubing Wu, Bing Liu, Maoxi Yuan, Xiangdong Wang: Toxicity comparisons of eight chemotherapy regimens in the treatment of metastatic/advanced non-small-cell lung cancer: a network meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):8709-8719. (Abstract IJCEM0053945, Full text PDF).

Wenbin Meng, Zhanashunbayaer, Lihua E, Rui Li: Association between asymmetric dimethylarginine level and preeclampsia: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):8720-8727. (Abstract IJCEM0052314, Full text PDF).

Lei Zhang, Xiuping Chen, He Qin, Ling Jiang, Yuanhan Qin: Association between CYP11B2-344T/C gene polymorphism and end-stage renal disease susceptibility: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):8728-8734. (Abstract IJCEM0048154, Full text PDF).

Yangwei Fan, Ke Ma, Yuan Hu, Wenxia Niu, Enxiao Li, Yinying Wu: Prognostic value of PD-L1 expression in non-small cell lung cancer: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):8735-8744. (Abstract IJCEM0047550, Full text PDF).

Changdi Xu, Feng Liu, Quan Wang, Heng Tang: Negative association between chitinase 3-Like-1 C-131G polymorphism and asthma-from a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):8745-8752. (Abstract IJCEM0053431, Full text PDF).

Fang Fang, Yan-Hong Li, Gang Li, Guang-Hao Su, Mei-Fang Jin, Jian Wang: Insulin-like growth factor binding protein 2 expression and prognosis of glioma patients: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):8753-8759. (Abstract IJCEM0048136, Full text PDF).

Zehua Li, Ze Liu, Wenyong Zhu, Shengjie Ouyang, Shuangli Li, Feng Chen, Guoyang Liao, Weidong Li: Association between mycoplasma pneumoniae infection and asthma: a meta-analysis and systematic reviews. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):8760-8766. (Abstract IJCEM0050507, Full text PDF).

Gongting Zhou, Jiajia Chen, Zhong Hong, Hongfei Tong, Jisheng Wang: Prognostic role of modified glasgow prognostic score in patients with cholangiocarcinoma: a meta-analysis and literature review. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):8767-8772. (Abstract IJCEM0051004, Full text PDF).

Tao Guo, Chundong Gu: New insights into regulation of p53 protein degradation. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):8773-8779. (Abstract IJCEM0051874, Full text PDF).

Ling Min, Jing Tang, An Tong, Xiyan Mu, Yang Yang, Tao Yi, Xia Zhao: Cytochrome P450 1B1 Leu432Val gene polymorphisms in the risks of benign uterine diseases: a systemic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):8780-8787. (Abstract IJCEM0049852, Full text PDF).

Changzhao Gao, Jingxia Zhao, Dandan Yang: Efficacy of acupuncture in pain management of chronic diseases of bone and joint: a review of literature. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):8788-8800. (Abstract IJCEM0052318, Full text PDF).

Yipu Zhao, Shuai Huang, Rongtao Zhu, Yuling Sun: The plusses and minuses of bone marrow-derived mesenchymal stem cells in the treatment of liver cirrhosis. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):8801-8811. (Abstract IJCEM0051415, Full text PDF).

Xiping Zhang, Binbin Tang, Bin Xu, Shuai Zhao, Hongjian Yang: Research progress on miRNA, miRNA-regulated signaling pathways and breast cancer. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):8812-8818. (Abstract IJCEM0049840, Full text PDF).

Ersin Hacıyakupoğlu, Derviş Mansuri Yılmaz, Burak Kınalı, Taner Arpaç, Tuana Akbaş, Sebahattin Hacıyakupoğlu: Colloid cyst of third ventricle: report of 11 cases with transcallosal transforaminal and transcolumna fornicis approach and clinical, radiological features. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):8819-8828. (Abstract IJCEM0049832, Full text PDF).

Jin Wu, Fubo Tian, Zheng Wang, Yannan Guo, Liqun Dong: Toll-like receptor and its signaling pathway mediated immune escape in rats with minimal change nephritic syndromes induced by RSV. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):8829-8842. (Abstract IJCEM0049892, Full text PDF).

Zhongchun Ge, Jie Ying: The protective effect of suxiaojiuxin pill on coronary heart disease: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):8843-8853. (Abstract IJCEM0048776, Full text PDF).

Jianfeng Zheng, Jinbo Zuo, Yu Han, Lulu Zhang, Lan Yan, Liangliang Shen, Yuanying Jiang, Yongbing Cao, Jingjun Zhao: Gliotoxin produced by Aspergillus fumigatus induces apoptosis of human bronchial epithelial cells via the Bcl-2 pathway. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):8854-8865. (Abstract IJCEM0021683, Full text PDF).

Hui Xiao, Lijuan Ma, Yue Li, Xiaoyan Wu, Fang Yuan: Flavones from vitis vinifera L inhibits Aβ25-35-induced apoptosis in PC12 cells. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):8866-8874. (Abstract IJCEM0049510, Full text PDF).

Fengtao Quan, Yongle Chen, Dongming Hao, Li Zhang, Weizhen Yang: Epigenetic silence of lumican inhibits the motility of colon cancer via inactivating MAPK signaling in vitro and in vivo. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):8875-8883. (Abstract IJCEM0052543, Full text PDF).

Suxuan Liu, Guokun Wang, Xueyan Ding, Merlin Abner Paz, Xudong Xu, Feifei Dong, Feng Wu, Yongwen Qin, Xianxian Zhao: Renal sympathetic denervation raises blood pressure and attenuates ventricular remodeling in rats with myocardial infarction. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):8884-8895. (Abstract IJCEM0036033, Full text PDF).

Sisi Qiu, Ying He, Shenglan Li, Yu Peng, Congying Yang, Xiongqun Peng, Qixin Gan, Linfeng Zheng, Jin Zhang, Huixiang Yang, Lijian Tao: Peroxiredoxin-1 attenuates hepatic fibrosis by inhibiting TGF-β1/Smad3 and ROS signal pathways. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):8896-8906. (Abstract IJCEM0050241, Full text PDF).

Si-Si Guo, Yun Zhou, Jin Zhu, Feng Wang, Yang Pan, Chun-Mei Hu: Combination treatment with breviscapine and netrin-1 suppresses permanent focal cerebral ischemic injury by activating PGE2 receptor. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):8907-8916. (Abstract IJCEM0020737, Full text PDF).

Ru Lin, Jingtao Li, Yunyun Ren, Haidong Cheng: Ultrasound and MRI accordance and features in the prenatal diagnosis of placenta accrete. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):8917-8925. (Abstract IJCEM0051296, Full text PDF).

Xiaona Chang, Yanpeng Li, Chenchen Tang, Bo Ren, Bo Fang, Xiangxiang Li, Lijuan Zhou, Baihui Li, Wei Li, Yilei Li: The role of human prostate cancer specific binding peptide on the malignant phenotype of PC-3M cell. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):8926-8933. (Abstract IJCEM0048723, Full text PDF).

Xueqing Guo, Mei Zhong, Yiping Luo, Li Xiao, Xin Chen: The expression of imprinted genes IGF2 and PHLDA2 in mid-pregnancy have predictive values for the development of pre-eclampsia. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):8934-8941. (Abstract IJCEM0049629, Full text PDF).

Kelan Tan, Gui Huang, Qi Fang: MiR-486-5p prevents migration, invasion and EMT by regulating Smad2 in breast cancer. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):8942-8949. (Abstract IJCEM0053861, Full text PDF).

Yu He, Shao-Fen Zhang, Jin Zhu, Yu Ding, Shi-En Zou: Suppression of NFκB related signal transduction pathway by daidzein in MC3T3-E1 cells. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):8950-8955. (Abstract IJCEM0049989, Full text PDF).

Junfang Lin, Junmin Chen, Zhiyong Zeng, Dongbiao Qiu, Jizhen Wang: Efficacy and safety of pegylated liposomal doxorubicin for multiple myeloma: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):8956-8968. (Abstract IJCEM0052950, Full text PDF).

Zimei Liu, Dapeng Xu, Shuang Tong, Yu Tian, Gang Li, Xu Sun, Xukai Wang: Comparison studies of mineralized and non-mineralized SF/CS hybrid bone scaffolds co-cultured with the osteoblast cell line MC3T3-E1 in vitro. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):8969-8978. (Abstract IJCEM0022967, Full text PDF).

Anchen Guo, Huajun Yang, Yilong Zhao, Jingjing Fan, Qinlan Xu, Qun Wang: The mechanism of Let-7a regulating MKP1 involved in neurons cell ischemia-reperfusion injury. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):8979-8988. (Abstract IJCEM0029178, Full text PDF).

Ming Bai, Heping Yin, Changxu Han, Zhicai Du, Gedong Meng, Dianming Jiang: Bone marrow-derived mesenchymal stem cell composited with platelet rich plasma improved repair of annulus fibrosus rupture. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):8989-8998. (Abstract IJCEM0036098, Full text PDF).

Feng Li, Feng Wang, Jianlin Wu: Efficacy of sorafenib as second-line of treatment in transcatheter arterial chemoembolization (TACE)-resistant hepatocellular carcinoma (HCC). Int J Clin Exp Med 2017;10(6):8999-9008. (Abstract IJCEM0046814, Full text PDF).

Chuanpeng Dong, Xing Wang, Huilin Xu, Xiaohui Zhan, He Ren, Zhenhao Liu, Gang Liu, Lei Liu: Identification of a cytokine-cytokine receptor interaction gene signature for predicting clinical outcomes in patients with colorectal cancer. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9009-9018. (Abstract IJCEM0052269, Full text PDF).

Geping Qu, Changting Liu, Xiangqun Fang, Zhijian Zhang, Baojun Sun, Peng Wang: RACK1 as a potential prognostic biomarker and regulator of epithelial-mesenchymal transition in non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9019-9028. (Abstract IJCEM0053703, Full text PDF).

Yu Tang, Minghui Hao: Protective effect of 2,3,5,4’-tetrahydroxystilbene-2-O-β-D-glucoside on aldosterone-induced cardiomyocytes injury via interfering p53 signaling pathway. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9029-9037. (Abstract IJCEM0049295, Full text PDF).

Wei Xiang, Wang Liao, Zhuwen Yi, Xiaojie He, Yan Ding: Co-cultures of endothelial cells and smooth muscle cells affect vascular calcification. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9038-9046. (Abstract IJCEM0049367, Full text PDF).

Mengjie Tan, Lei Zhang, Wanyin Wang, Chunquan Sheng, Chunlei Jiang, Huiying Sun, Zaiping Jing, Jian Zhou: Hydrocortisone-conjugated glycine inhibits TNF-α induced inflammatory response through glucocorticoids receptor independent mechanism in human umbilical vein endothelial cells. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9047-9055. (Abstract IJCEM0049473, Full text PDF).

Xiu-Wen Du, Cai Gao, You-Wei Han, Xiao-Xia Liu, Lin Wang, Hong-Ju Jiang: Rosuvastatin attenuates the progression of atherosclerotic plaque formation in ApoE-/- mice. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9056-9064. (Abstract IJCEM0050258, Full text PDF).

Jian Song, Wenjie Lu, Li Yang, Shun Yao, He Huang, Yuanzhi He, Zheng Liu, Yan Yan, Youfa Tang, Ping Lei, Guanxin Shen, Lianting Ma, Guozheng Xu: Interaction and mechanisms of GRP78 and HSP70 in LPS-treated mice microglia cell. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9065-9072. (Abstract IJCEM0019056, Full text PDF).

Zhen Zhao, Mike Min, Xiao Gu, Hongliang Zheng, Jianhua Qiu, Jing Zou: Coexistence and mutual regulation between tyrosine hydroxylase and calcitonin gene-related peptide in facial nucleus of rats regulate the neuronal activities of afferent and efferent neuro fibers. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9073-9080. (Abstract IJCEM0045616, Full text PDF).

Meiying Zeng, Yingsheng Cheng, Chungen Wu, Hui Li, Yan Tang: Bowel dilatation on computed tomography: diagnosis of lower gastrointestinal tract perforations. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9081-9088. (Abstract IJCEM0036611, Full text PDF).

Linsen Shi, Chao Li, Yong Shao, Song Meng, Hui Wang, Jia Liu, Yadong Han, Xiaocheng Zhu: A modified protective device prevents abdominal adhesion in ghost ileostomy: a dog model. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9089-9095. (Abstract IJCEM0048033, Full text PDF).

Xiaoling Fu, Jianxiong Wu, Xigao Cheng, Rulin Deng, Wenyu Wang, Xiaomei Wang, Tianlong Wu: Effects of gamma-glutamyl carboxylase gene overexpression on the differentiation of chondrocytes from osteoarthritis rabbits. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9096-9102. (Abstract IJCEM0051975, Full text PDF).

Qiang Li, Jie Sun, Chunxiang Zhang, Yan Li, Xinling Zhang, Shuhong Gao: Effects of rapamycin on autophagy of myocardial cells in rats with early heart failure. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9103-9109. (Abstract IJCEM0052684, Full text PDF).

Wanshu Li, Yan Wu, Wenzai Ge, Li Fan, Wei Sun: A herbal formula Erchen decoction for non-alcoholic fatty liver disease: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9110-9116. (Abstract IJCEM0053067, Full text PDF).

Wenjing Liu, Yanfei Fan, Li Miao, Weiwei Wang, Jun Zhuang, Xin Xue, Ping Wang: Protective effects and mechanisms of acteoside on renal injury in streptozotocin (STZ)-induced diabetic mice. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9117-9123. (Abstract IJCEM0055230, Full text PDF).

Zhijun Li, Na Ta, Youpeng Wang, Fengchun Zhang, Lili Liu, Jiejun Tan, Tiantian Wang, Yangyang Guan: Clinical curative effects of Xiaoqinglong Granules combined with budesonideaerosol inhalationon acute infantile asthma. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9124-9129. (Abstract IJCEM0054340, Full text PDF).

Yuan Yuan, Jiamin Chen, Chunju Zhou, Dandan Guan, Lingyun Yang, Ping Yue, Xiaoli Ma, Liping Gong: TOP2A expression predicts an unfavourable prognosis in neuroblastic tumors. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9130-9141. (Abstract IJCEM0043726, Full text PDF).

Shao-Pu Wu, Jian-Jun Ma, Ya-Wei Qi, Jie-Wen Zhang: Plasma homocysteine levels and risk of vascular dementia: a Mendelian randomization study. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9142-9151. (Abstract IJCEM0041169, Full text PDF).

Min Gao, Yang Xiao, Lei Tian: Exendin-4 protects retinal pigment epithelial cells against oxidative stress in vitro via PI3K/Akt-STAT3 activation. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9152-9161. (Abstract IJCEM0043847, Full text PDF).

Haiying Lu, Zhonghua Pang, Sen Fan, Guo Zheng, Yanjun Huang: miR-206 is involved in the rat brain development by targeting the mRNA of lis-1. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9162-9170. (Abstract IJCEM0046591, Full text PDF).

Hui-Li Liu, Zhuo Chen: Periostin inhibits hypoxia-induced apoptosisin human periodontal ligament fibroblasts via the Akt/PKB signaling pathway. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9171-9179. (Abstract IJCEM0047185, Full text PDF).

Like Zhao, Feng Yang, Rongwei Zhou, Bingyao Mu, Cibo Huang: Administration of iguratimod suppresses development of arteritis in a murine model of Kawasaki disease. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9180-9188. (Abstract IJCEM0048750, Full text PDF).

Zhihua Lu, Libiao Ji, Honghuan Yao, Yan Cao, Xiaowei Zhou, Mei Wu: Use of diffusion-weighted imaging to evaluate histological factors and proliferative potential of gastric cancer. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9189-9197. (Abstract IJCEM0049565, Full text PDF).

Lijie Yan, Haitao Yang, Hongyan Duan, Jintao Wu, Peng Qian, Xianwei Fan, Shanling Wang: MiR-124-3p inhibits PDGF-BB-induced vascular smooth muscle cell proliferation and migration through targeting STAT3. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9198-9205. (Abstract IJCEM0020893, Full text PDF).

Lan Yu, Zheng Hu, Chun Gao, Bei Feng, Liming Wang, Xun Tian, Wencheng Ding, Xin Jin, Ding Ma, Hui Wang: Deletion of HPV18 E6 and E7 genes using dual sgRNA-directed CRISPR/Cas9 inhibits growth of cervical cancer cells. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9206-9213. (Abstract IJCEM0041279, Full text PDF).

Dan Du, Zhi Zhang, Yifa Yin, Mengyun Min, Junhua Du, Juan Fu, Yongjun Li: Decreased expression of long noncoding RNA NBAT1 indicates a poor prognosis and promotes cell proliferation and EMT in bladder cancer. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9214-9221. (Abstract IJCEM0048176, Full text PDF).

Fu Shi, Tian Yu, Bao Fu, Yi Zhang: Involvement of substantia nigra dopaminergic neurons in propofol anesthesia. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9222-9229. (Abstract IJCEM0051383, Full text PDF).

Fuyu Gao, Zhilin Cao, Benjun Bi: Research on the effects and mechanisms of IL-17 on traumatic brain injury in rats. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9230-9237. (Abstract IJCEM0051744, Full text PDF).

Yongjiang Cai, Lijing Wang, Xiuting Zhang, Hongchun Liu: Quercetin inhibits airway allergic inflammation through inhibiting the expression of NF-κB activator 1. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9238-9244. (Abstract IJCEM0047309, Full text PDF).

Lei Yang, Nuan Liu, Bingyu Mao, Guochang Xu, Songshan Ye: Promotive effect of salvia extract on angiogenesis of myocardium in rats with myocardial infarction. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9245-9251. (Abstract IJCEM0051376, Full text PDF).

Fuyu Gao, Benjun Bi, Guangjun Liao: Regulation of exogenous P53 combined with Dickkopf-1 on human osteosarcoma MG-63 cells. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9252-9258. (Abstract IJCEM0052476, Full text PDF).

Jingru Wu, Ying Huang, Yida Wang, Xinyu Ge, Chengbao Li, Bin Dong, Jianhua Xia: The effect of angiotensin II in nucleus tractussolitarius in chronic neuropathic pain induced hypertension. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9259-9264. (Abstract IJCEM0045453, Full text PDF).

Liewei Zhang, Minglu Tang, Fumin Wang, Yongjun Zhao, Zhenhua Liu: The impact of different exercise intensities on working memory and BDNF protein expression in prefrontal cortex of sleep deprivation rat. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9265-9270. (Abstract IJCEM0051985, Full text PDF).

Wei Meng, Hao Hu, Xiang Jie, Yak Gao, Lie Zhu, Ying Zhang, Yaozh Zhao, Hui Wang, Hua Jiang: Hypoxia-induced up-regulation of Aquaporin-1 in Rat Schwann cells via the MAPK pathway. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9271-9276. (Abstract IJCEM0053334, Full text PDF).

Yi Yang, Litai Ma, Beiyu Wang, Ying Hong, Yueming Song, Hao Liu: Comparison of the incidence of post-operative dysphagia between anterior cervical discectomy and fusion with the zero-profile implant system and with the traditional anterior plate. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9277-9287. (Abstract IJCEM0050340, Full text PDF).

Quanjin Dong, Shiliang Tu, Hongfeng Cao, Zi’ang Wan, Rui Chai: Meta-analysis of the association between cruciferous vegetables intake and colorectal adenoma risk. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9288-9297. (Abstract IJCEM0024790, Full text PDF).

Zhi-Qiang Gao, Ai-Qin Gu, Jie Shen, Hui-Min Wang, Li-Yan Jiang, Hua Zhong, Chun-Lei Shi, Jin-Su Huang, Yi-Zhuo Zhao, Li-Wen Xiong, Bo Jin, Tian-Qing Chu, Bao-Hui Han: Clinical study on personalized treatment for advanced NSCLC guided by ERCC1 protein detection. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9298-9305. (Abstract IJCEM0047971, Full text PDF).

Congrui Li, Yan Liu, Xiaoping Yu, Yu Xie, Yan Sun: Utility of intravoxel incoherent motion diffusion-weighted imaging in differentiating renal cell carcinoma from angiomyolipoma. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9306-9313. (Abstract IJCEM0049869, Full text PDF).

Liqin Zhu, Liangru He, Qun Wang, Xiaoyi Chen, Junhua Xu, Huiming Wang: Modified maxillary sinus floor elevation via a mini-lateral window with simultaneous placement of dental implants: a clinical and radiographical study. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9314-9321. (Abstract IJCEM0052187, Full text PDF).

Zhenbo Shu, Dayong Ding, Yongchao Li: Adjuvant chemotherapy for chemotherapy-naïve advanced gastric cancer patients with oxaliplatin plus tegafur versus oxaliplatin plus S-1. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9322-9329. (Abstract IJCEM0052306, Full text PDF).

Chao-Wang An, Jian-Min Li, Yao Liu, Ya-Ning Zhao, Chang-Xiang Chen, Jing Hao, Cheng-Jing Xue: Effect of butylphthalide in treating learning disorders in rats with radiation brain injury. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9330-9337. (Abstract IJCEM0047977, Full text PDF).

Shuyun Chen, Ping Ru, Qing Yuan, Wen Lu, Fenglin Liu, Dong Zhao: Comparison of dry and moist cotton gauze for hemostasis in a rodent liver injury model. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9338-9344. (Abstract IJCEM0050095, Full text PDF).

Peng Han, Rui Zhang, Ying Gao, Xiaorong Niu, Zichen Chen, Qing Zhang, Min Xu: Expression patterns of fibroblast growth factor 8 in the spiral ganglion of rat cochlea. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9345-9351. (Abstract IJCEM0050425, Full text PDF).

Liming Bai, Xiaohan Liu, Pin Zhao, Hongxiang Zhu, Weicheng Xu, Mingsheng Zhang, Xinping Li: Effects of 50 Hz electromagnetic fields on mitochondrial DNA copy number of mesenchymal stem cells with different states. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9352-9357. (Abstract IJCEM0048203, Full text PDF).

Ru Lin, Fangui Zhao, Jingtao Li, Yingliu Yan, Yunyun Ren: Absence of nasal bone in fetuses with trisomy 21 at second trimester of pregnancy. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9358-9363. (Abstract IJCEM0051915, Full text PDF).

Jing Tian, Diansa Gao, Zhong Zuo: Brachial-ankle pulse wave velocity is associated with carotid intima-media thickness in middle-aged and elderly. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9364-9369. (Abstract IJCEM0052136, Full text PDF).

Minjuan Wang, Yajun Li, Lei Li, Huiyun Huang, Lingjuan Huang, Yaping Ni, Yingpeng Shi, Xia Wang: Secondary prevention for improvements in limb hemiplegia after stroke. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9370-9375. (Abstract IJCEM0053774, Full text PDF).

Mengyan Hu, Jinbo Liu, Chunhua Zhou, Xinli Li: Analysis of the interaction effects among the risk factors for hyperuricaemia in adults: a cross-sectional survey in Guilin, China. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9376-9386. (Abstract IJCEM0053926, Full text PDF).

Zhen Sun, Xinqian Dong, Jingrun Zhao, Cuicui Lang, Qingzhu Ma, Huiling Sun, Zhenfang Li, Qiuhua Rong, Jiaping Xie, Peng Yan, Senlin Li, Zuojiong Gong: Can prucalopride improve the efficacy and tolerability of colonoscopy preparation? Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9387-9396. (Abstract IJCEM0043928, Full text PDF).

Wei Wang, Zhe Yun, Hua-Zhi Peng, Shi-Ju Yan, Hong-Tao Zhang, Xiu-Chun Qiu, Yan-Hua Wen, Hua Long, Bao-An Ma: The hypobaric hypoxia environment impairs bone strength and quality in rats. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9397-9406. (Abstract IJCEM0050265, Full text PDF).

Yiguan Xu, Qiliang Liu, Dekui Huang, Dawei Zhang, Yinzhong Bu, Hao Yu, Zhanghai Lei, Xuelei Huang, Minmin Xu: Effect of granulocyte-macrophage colony stimulating factor treatment on myocardial perfusion and heart function in patients with coronary artery disease. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9407-9415. (Abstract IJCEM0041788, Full text PDF).

Qing-Long Jiang, Shui-Sheng Zhang, Ying-Tai Chen, Jian-Wei Zhang, Cheng-Feng Wang: Risk factors for early-onset pancreatic cancer patients, and survival analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9416-9423. (Abstract IJCEM0045614, Full text PDF).

Yang Yang, Liangming Zhang, Bin Liu, Zihao Chen, Peigen Xie, Mao Pang, Wenbin Wu, Feng Feng, Limin Rong: Learning curve of microendoscopy-assisted minimally invasive transforaminal lumbar interbody fusion: 65 consecutive cases of one surgeon. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9424-9431. (Abstract IJCEM0048266, Full text PDF).

Zhongbiao Deng, Yanli Cai, Jinqi Huang: Short- and long-term outcomes for patients aged ≥70 years undergoing video-assisted thoracoscopic surgery for non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9432-9439. (Abstract IJCEM0048339, Full text PDF).

Xueqiang Zhu, Zhou Yang, Jun Zhang, Hao Liu: Investigation of microRNA-145 as a serum diagnostic and prognostic biomarker for gastric cancer: a Chinese cohort-based study. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9440-9447. (Abstract IJCEM0049305, Full text PDF).

Huarong Wu, Huiwang Wang, Weikun Xu, Zhanyong Wu: The short-term effects of discectomy combined with unilateral non-fusion internal fixation for the treatment of lumbar disc herniation. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9448-9455. (Abstract IJCEM0051655, Full text PDF).

Wei-Ming Chen, Kao-Chi Chang, Ko-Ming Lin, Kuo-Liang Wei, Pey-Jium Chang, Te-Sheng Chang, Chein-Heng Shen, Shui-Yi Tung: The clinical roles of rheumatoid factor in the treatment of chronic hepatitis C infection. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9456-9462. (Abstract IJCEM0049611, Full text PDF).

Wenyi Zhu, Lei Zang, Jian Li, Li Guan, Yong Hai: Correlation between multifidus muscle and proximal junctional kyphosis after long-segment instrumentation for lumbar degenerative disease. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9463-9469. (Abstract IJCEM0053855, Full text PDF).

Shuntao Wang, Zeming Liu, Shiran Sun, Xiaoyu Li, Wen Zeng, Yiquan Xiong, Yawen Guo, Juntao Wang, Yu Wang, Chunping Liu, Tao Huang: Ultrasound features suspicious for malignancy predict the risk of BRAF mutation in papillary thyroid carcinoma. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9470-9475. (Abstract IJCEM0049494, Full text PDF).

Suozhou Yan, Xiaoyu Wang, Jun Di, Sidong Yang, Lingde Kong, Jia Li, Wenyuan Ding, Yong Shen: The study on the possible relationship between the residual bone cement in vertebral pedicle and the prognosis of osteoporotic vertebral compression fractures. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9476-9481. (Abstract IJCEM0054428, Full text PDF).

Shun Wang, Suhua Li, Guoyao Sang, Xiaohong Sang, Chen Dai, Mingming Qiao, Caichang Li, Jian Liu: Long-term outcomes of hospital- and community-acquired acute kidney injury. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9482-9487. (Abstract IJCEM0054966, Full text PDF).

Mei Zhang, Linying Kang, Qianyun Li: A comparative study on the use of different connectors in tube sealing in elderly tumor patients with PICC. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9488-9494. (Abstract IJCEM0052560, Full text PDF).

Haiying Zhou, Jianguang Zhang, Xiaoming Zhang, Juan Liao, Hongjie Tang, Yu Jiang, Lan Wu, Nanlin Zeng, Tao Huang, Tianwu Chen: Liver volume measured on magnetic resonance imaging in cirrhosis patients with hepatitis B: association with severity of esophageal varices. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9495-9501. (Abstract IJCEM0053179, Full text PDF).

Ziwen Wang, Liming You, Jing Zheng, Xiangdong Guan: The ABCD patient classification tool for nurse-to-patient assignment to improve nursing workload balance: a multi-center study. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9502-9507. (Abstract IJCEM0052828, Full text PDF).

Cheng Zhang, Jie Wu, Yuxiao Zheng, Yuan Huang, Gong Cheng, Lixin Hua: Efficacy and toxicity between luteinising hormone releasing hormone analogue therapy and maximal androgen blockade therapy in patients with advanced prostate cancer in China. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9508-9512. (Abstract IJCEM0044773, Full text PDF).

Yan Li, Junxue Song, Mingli Sun, Yingqiao Zhu, Xiaofeng Sun: Assessment of diagnostic value of a new Doppler index for renal artery stenosis and comparison with conventional methods. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9513-9517. (Abstract IJCEM0052288, Full text PDF).

Daniela Chroustova, Jan Stepan, Jiri Trnka, Martina Fialova, Jozef Kubinyi: Combination of dual-phase and dual-tracer SPECT/CT imaging with voxel-based subtraction in the assessment of normocalcemic primary hyperparathyroidism in patients with osteoporosis: a pilot study. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9518-9525. (Abstract IJCEM0052090, Full text PDF).

Huan Wang, Xinyue Gao, Na Lv, Qiang Tao, Dawei Yang, Jianrong Guo: Acute normovolemic hemodilution combined with controlled hypotension does not increase incidence of postoperative cognitive dysfunction in elderly spinal surgery patients. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9526-9535. (Abstract IJCEM0052165, Full text PDF).

Huan Zhou, Yunqiu Xie, Bin Li, Wei Pan, Lu Liu, Peng Liu, Wendong Xu, Shu Yang: Investigation of the health status and life satisfaction of the elderly in pension institutions and analysis of their influential factors. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9536-9545. (Abstract IJCEM0054732, Full text PDF).

Dongyu Hou, Yuena Wang, Weiliang Jiang, Di Zuo, Meiling Sun: Efficacy and safety of low molecular weight heparin treatment, intermittent pneumatic compression therapy passive ankle exercise and nursing care in preventing deep venous thrombosis of the lower extremity following varicose vein surgery. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9546-9554. (Abstract IJCEM0050961, Full text PDF).

Quan Li, Hai-Qun Chen, Zhou-Ci Zheng, Yi-Xiang Jin, Wen-Xu Jin, Qing-Xuan Wang, Ye-Feng Cai, En-Dong Chen: Risk factors of drainage hole adhesion in patients with thyroidectomy. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9555-9561. (Abstract IJCEM0049247, Full text PDF).

Dazhong Zou, Dongying Pan, Lichun Deng, Weidong Mao, Fangxia Zhang, Jixuan Miao: Comparison of ultrasound-guided laser ablation and radiofrequency ablation in the treatment of small hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9562-9568. (Abstract IJCEM0051455, Full text PDF).

Bufeng Zheng, Wenchao Tian, Ye Zhang, Wenyu Feng, Lei Geng: A comparative study of clinical efficacy of thoracoscopic surgery, traditional open chest anterior approach and posterior approach on adolescent idiopathic scoliosis. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9569-9575. (Abstract IJCEM0051823, Full text PDF).

Xia Zhu, Xiaolin Sun, Yushu Zhang, Kemiao Liu, Lijiang Zhao: A randomized parallel-controlled study of curative effect and safety of atomoxetine and methylphenidate in treatment of ADHD in children. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9576-9582. (Abstract IJCEM0054944, Full text PDF).

Bangli Shen, Tao Li: Immune reaction of chronic nonbacterial prostatitis/pelvic pain syndrome and progress of treatment. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9583-9588. (Abstract IJCEM0030307, Full text PDF).

Yan-Hong Feng, Zhen-Xian Zhou, Jie Qiu, Jia-Bao Chang, Wei-Feng Wu, Li Li, Wei-Wei Dai, Yan Nie, Yong-Feng Yang: Immunotherapy of patients with chronic hepatitis B virus infection by HBsAg-activated dendritic cells combining with cytokine induced killer cells. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9589-9594. (Abstract IJCEM0036105, Full text PDF).

Zongqin Yao, Guangfeng Li, Cunyu Fu, Guangcai Li: Analysis of antiplatelet activity and short-term prognosis of ticagrelor in AMI patients undergoing emergency PCI during perioperative period. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9595-9600. (Abstract IJCEM0052993, Full text PDF).

Liangliang Hui, Xiangcheng Zhang, Kui Zang, Guoxin Zhang, Futai Shang: Continuous renal replacement therapy is efficient for patients with acute hypernatremia following severe craniocerebral injury and cerebral encephalorrhagia. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9601-9605. (Abstract IJCEM0049506, Full text PDF).

Dandan Zhang, Jingjing Xu, Zhihua Zhao, Na Wei, Lin Xiao, Yihui Ma, Jun Zhou: Primitive myxoid mesenchymal tumor of the infancy in abdominal cavity: report of a rare case. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9606-9613. (Abstract IJCEM0049790, Full text PDF).

Huiwen Chen, Zhongchen Song, Rong Shu, Shucheng Hu, Tinglan Chen: Treatment of periodontally hopeless mandibular anterior tooth using free gingival graft with stabilization of loosen teeth. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9614-9621. (Abstract IJCEM0052237, Full text PDF).

Suping Hou, Jianguo Wei, Yanjing Tian: Primary acinic cell carcinoma of the nasal septum: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9622-9627. (Abstract IJCEM0047271, Full text PDF).

Tianhang Feng, Guangming Xiang, Xiaolun Huang: Polycystic liver coexistent with hepatoblastoma: a case report of misdiagnosis. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9628-9632. (Abstract IJCEM0047007, Full text PDF).

Feng Han, Cheng-Long Tan, Feng Zhou, Hui-Lin Yang: Treatment for multiple segmental thoracic spinal canal stenosis. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9633-9636. (Abstract IJCEM0046476, Full text PDF).

Xiao-Qiang Zheng, Dong-Li Zhao, Yan-Xia Sui: Multiple primary malignancies of the thyroid gland and the brain: a case report. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9637-9641. (Abstract IJCEM0051184, Full text PDF).

Jin Chu, Mingzhi Song, Litao Yan, Zhen Zhang, Xiliang Tian, Shuai Zhang, Junwei Zong, Ming Lu, Shouyu Wang: Disruption of the quadriceps tendon in a healthy individual: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9642-9648. (Abstract IJCEM0054146, Full text PDF).

Changning Hao, Haozhe Qi, Shengjun Wu, Kejia Kan, Shuofei Yang, Xiangjiang Guo, Lei Lv, Lan Zhang: A novel germline mutation in SMAD4 gene in a hereditary hemorrhagic telangiectasia family. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9649-9653. (Abstract IJCEM0043096, Full text PDF).

Xuzhao Jia, Lizhi Zhang, Yanfu Wang, Xiaojun Wang, Jiali Wang, Yunan Jia, Xiaofeng Wang, Hua Zhang: Primary lymphoepithelial carcinoma of the parotid gland with mild enhancement degree on CT scan and low Ki-67 value in northern China: a case report. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9654-9658. (Abstract IJCEM0047335, Full text PDF).

Wei Dai, Qiang Li, Xiang Zhuang, Tianpeng Xie, Rui Zhao, Bin Hu, Xiaojun Yang: Reoperation for complicated tracheoesophageal fistula after surgery of a tracheal lymphoma. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9659-9663. (Abstract IJCEM0051182, Full text PDF).

Fachao Lu, Zhengrong Gao, Xiaoyan Xie, Yin Luo, Yuan Wang, Yijun Gao: Epithelioid osteoblastoma in the periapical region of maxillary molars: a rare case report. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9664-9668. (Abstract IJCEM0051888, Full text PDF).

Xiaoyu Yang, Xiaoliang Liu, Wensen Li, Dawei Chen, Chengyuan Ma: Neurobrucellosis presenting as a pituitary abscess: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9669-9674. (Abstract IJCEM0048917, Full text PDF).

Dong Yang, Yanan Gu, Zhen Wang: Hepatitis C-induced liver cirrhosis combined with hereditary spherocytosis: a case report. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9675-9680. (Abstract IJCEM0050275, Full text PDF).

Hong Wen, Lu Chen, Jing He, Yue Qian, Jun Lin: Progressive intrauterine twin pregnancy after surgical treatment of cornual heterotopic pregnancy: a report of two cases and literature review. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9681-9686. (Abstract IJCEM0053843, Full text PDF).

Yanru Chen, Jihong Qian, Jianxing Zhu, Zhenjuan He, Hongping Xia: Two novel mutations in the CPS1 gene of a newborn with carbamoyl phosphate synthetase 1 deficiency identified by next-generation sequencing. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9687-9692. (Abstract IJCEM0052372, Full text PDF).

Cheng Fang, Wei Zhang, Shusen Zheng: Liver transplantation for hepatic epithelioid hemangioendothelioma: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9693-9696. (Abstract IJCEM0052403, Full text PDF).

Changjiang Ou, Yili Chen, Shenghu Wang, Jun Mo, Weiwei Hu: Delayed symptomatic vasospasm after clipping of an unruptured intracranial aneurysm: case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9697-9703. (Abstract IJCEM0049524, Full text PDF).

Wei-Jie Chen, Hao Guo, Ge Chen, Wei-Bin Wang, Tai-Ping Zhang: Successful control of high-flow output enterocutaneous fistula wound with an innovative self-manufactured plug. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9704-9707. (Abstract IJCEM0051943, Full text PDF).

Lu Xia, Shuchun Ou, Li Wang, Songqing Pan: Posterior reversible encephalopathy syndrome predominantly involving brainstem and spinal cord. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9708-9710. (Abstract IJCEM0053787, Full text PDF).

Hua Feng, Long Peng, Yi Zhang, Yong’an Chen, Zhiyi Tao: MiR-206 regulates the proliferation and metastasis of HCC cells via targeting E2F5. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9711-9722. (Abstract IJCEM0050147, Full text PDF).

Xiaojing Tie, Fulian Qu, Peijie Liu, Fengqian Shen, Ling Gao, Zhenying Yi, Ning Li, Hongrui Zhang, Yan Zhang, Zhiqiao Xu: Expression of CD105 and CD4+CD25+Foxp3+ Treg in peripheral blood of patients with non-small cell lung cancer undergoing Endostar plus chemotherapy and its significance. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9723-9728. (Abstract IJCEM0050945, Full text PDF).

Jingyu He, Jing Wang, Yujie Zhou, Yan Fu, Jian Qin, Shu Qin, Xiaomin Chen, Jincheng Guo, Dezhao Wang, Hong Zhan, Wei Guan, Yawei Xu, Qi Hua: Safety and efficacy of urapidil and nitroglycerin in the treatment of elderly patients with acute heart failure: a randomized multi-center parallel-control study in China. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9729-9739. (Abstract IJCEM0052698, Full text PDF).

Tao Ge, Ming Chen, Mingqing Zheng, Xinliang Wang, Jianwei Wang, Guangming Zhang: Preliminary effect of posterolateral ankle arthroscopy for ankle fractures in elderly patients. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9740-9745. (Abstract IJCEM0052699, Full text PDF).

Hongcun Yu, Xiuhong Ren, Hao Shi, Hongyu Ding, Sulan Liu, Wei Li: Adjacent bone changes caused by hemophilic pseudotumor using 3T MRI scan. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9746-9753. (Abstract IJCEM0054312, Full text PDF).

Wei Liu, Hongyan Zhang, Jun Ma, Yong Cheng, Wenguang Luo, Liting Qian, Hongbo Zhang, Jinjin Ran, Yuntian Li: Association of rs6505162 polymorphism in pre-miR-423 with cancer risk: a meta-analysis based on 5,891 cases and 7,622 controls. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9754-9763. (Abstract IJCEM0048054, Full text PDF).

Qiu-Hong Li, Zi-Jun Yang, Li Li, Rong Gou, Yuan-Yuan Guo, Li-Li Yin, Lin Tang: Comparison of efficacy and safety between tacrolimus and cyclosporine combined with corticosteroids in patients with idiopathic membranous nephropathy: a randomized controlled trial. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9764-9770. (Abstract IJCEM0049488, Full text PDF).

Jing Cao, Qiuge Wu, Zhipai Lv, Xianxu Zeng, Qiuhong Dang, Zhenhe Suo: Studies on the PDHA1 protein expression and its correlation with clinicopathological characteristics and prognosis in NSCLC. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9771-9778. (Abstract IJCEM0055505, Full text PDF).

Minjuan Wang, Yajun Li, Huiyun Huang, Xingxiang Guo, Yuan Niu, Donglin Zhang, Guochao Yang, Jiangfeng Fu, Tengfei Liu: Clinical analysis on high risk factors for epilepsy after acute stroke. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9779-9784. (Abstract IJCEM0050065, Full text PDF).

Lijiang Zhao, Zheng Dong, Shichao Zhao, Jie Xiong, Zhiguang Geng: TPD52L2 silencing inhibits lung cancer cell proliferation by cell cycle G2/M phase arrest. Int J Clin Exp Med 2017;10(6):9785-9792. (Retracted, Full text PDF).
IJCEM Copyright © 2008-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711