Volume 10, Number 8:11290-12950;2017
International Journal of Clinical and Experimental Medicine


Jing-Zhen Zhu, Xing-You Dong, Jia-Jia Liang, Zi-Qian Zhang, Xiao-Yan Hu, Lomellitus on semen quality in adult men: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med ng-Kun Li: Effects of diabetes 2017;10(8):11290-11303. (Abstract IJCEM0046990, Full text PDF).

Yushan Wang, Huyati Mu, Yan Jiang, Yulu Gao, Zhonghua Liu, Changtai Zhu, Hua Yao: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials of Ginkgo leaf extract and dipyridamole injection combined with aspirin for the treatment of cerebral infarction. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11304-11313. (Abstract IJCEM0050860, Full text PDF).

Yi Yang, Shan Wu, Hao Liu, Tao Li: Incidence of postoperative dysphagia/dysphonia between cervical disc replacement and anterior cervical discectomy and fusion: a comprehensive evaluation. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11314-11326. (Abstract IJCEM0058216, Full text PDF).

Hongxiang Liu, Junmin Song, Zhen Yang, Xiefu Zhang: Association between TNF-α 238 G/A polymorphism and gastric carcinoma risk: a systematic review and a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11327-11336. (Abstract IJCEM0051037, Full text PDF).

Yue Ma, Shan Zhu, Shuai Wu, Chunquan Zheng: Prognostic and clinicopathological implication of long non-coding RNA CCAT2 in various malignancies: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11337-11348. (Abstract IJCEM0053032, Full text PDF).

Yun Tang, Shu-Xian Xu, Xin-Hui Xie, Ying-Hui Hu, Tie-Bang Liu, Han Rong: Less fixation on the eyes is associated with severe social disability in individuals with autism spectrum disorder. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11349-11359. (Abstract IJCEM0049984, Full text PDF).

Jiejia Miao, Yi Luo, Huolong Zhou, Yangkang Zheng, Chongzhi Zhao, Fuqi Zheng, Guotao Chen, Hangsheng Bao, Yongyu Liu, Yiqun Li: Comparison of intramedullary nailing versus plating fixation in the treatment of adult diaphyseal both-bone forearm fractures: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11360-11370. (Abstract IJCEM0051642, Full text PDF).

Hai Li, Lingli Song, Xiangdong Jian: Efficacy of haemoperfusion therapy in patients with paraquat poisoning: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11371-11381. (Abstract IJCEM0053106, Full text PDF).

Fanghua Zhang, Xia Wang, Minxiu Yao, Qian Xu, Aimei Xu, Huiling Wang, Shan Gao, Shengli Yan: Tongxinluo-mecobalamin combination treatment is superior to mecobalamin alone for diabetic peripheral neuropathy: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11382-11390. (Abstract IJCEM0052777, Full text PDF).

Tianming Zhao, Jixiang Ni, Jing Zhu, Xuehua Hu, Kecheng Yao: CLPTM1L rs401681 polymorphisms decrease the cancer risk: a meta-analysis involving twenty-five case-control studies. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11391-11401. (Abstract IJCEM0054121, Full text PDF).

Xueqing Wang, Guiying Wang, Lihua Zhang: Relationship between Helicobacter pylori infection and colorectal cancer: a meta-analysis of observational studies. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11402-11408. (Abstract IJCEM0053300, Full text PDF).

Huiping Shi, Min Jiang, Zhaoyue Wang: Comprehensive update on applications of CRISPR/Cas9 for hematological diseases. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11409-11423. (Abstract IJCEM0053428, Full text PDF).

Xiling Jiang, Yanyan Zhang, Shizhu Bai, Xin Chang, Lihong Wu, Yin Ding: Three-dimensional analysis of craniofacial asymmetry and integrated, modular organization of human head. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11424-11431. (Abstract IJCEM0056418, Full text PDF).

Xiping Zhang, Binbin Tang, Bin Xu, Shuai Zhao: A review of research on relationships between breast cancer and microRNAs. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11432-11441. (Abstract IJCEM0052101, Full text PDF).

Xue Zhou, Wei Jiang, Jiuling Zheng, Jiannong Zhao, Wei Wu, Dajing Guo, Xinjie Liu, Haitao Ran, Xiaojing He: Gadopentetic acid-doped, multifunctional, potentially targeted mesoporous silica nanoparticles as a novel MRI nano-contrast agent: synthesis, characterization and MRI study. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11442-11453. (Abstract IJCEM0053708, Full text PDF).

Feng Yu, Xiaowei Qian, Zhanghui Zeng, Xiaoli Zhao, Rong Hou, Zhihe Zhang, Hongwu Bian, Ning Han, Junhui Wang, Muyuan Zhu: Antioxidant effect of bamboo leaves on the reproduction and embryonic development-related gene expression in mouse embryonic stem cells. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11454-11463. (Abstract IJCEM0053350, Full text PDF).

Xinmin Liu, Chenchen Liu, Nan Guan, Jianming Liu: Long term toxicity of chelerythrine on NF-κB expression in rat pulmonary tissues. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11464-11471. (Abstract IJCEM0055927, Full text PDF).

Baoxin Ma, Qun Li, Hua Li, Jie Li, Suisheng Wu: Trimetazidine prevents pirarubicin-induced myocardial damage: a possible antioxidant mechanism. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11472-11478. (Abstract IJCEM0052996, Full text PDF).

Mingfeng Yang, Yu Ding, Yiwen Wang, Juanfang Gu, Bin Zhang, Hongzhi Wang: Metformin regulates Th17/Treg cell balance and reduces hyperplastic synovium via activating AMPK and inhibiting mTOR in a collagen-induced arthritis rat model. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11479-11487. (Abstract IJCEM0052052, Full text PDF).

Yingchao Zhu, Lining Sun, Huijun Zhang, Ying Li, Songtao Lai: Effects of isorhamnetin on protein expression of VEGF, MMP-2 and Endostatin in Lewis lung cancer mouse. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11488-11495. (Abstract IJCEM0053850, Full text PDF).

Peiyuan Li, Dong Liu, Lianyang Zhang, Shijin Sun: Open components separation and underlay repair using biological mesh for the treatment of planned ventral hernia after open abdomen surgery. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11496-11507. (Abstract IJCEM0043886, Full text PDF).

Riqiang Bao, Ping Xu, Yishu Wang, Jiaheng Li, Junhao Zhang, Jing Wang, Min Tang, Chunping Zhang: P2Y6 purinergic receptor regulates steroid synthesis and proliferation of ovarian luteal cells. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11508-11518. (Abstract IJCEM0052927, Full text PDF).

Ranhong Li, Liping Huang, Xueping Wang, Yu Ma, Chen Chen, Chi Yue, Hui Liu: Investigating RASSF1A hypermethylation and endometrial carcinoma occurrence and development using in vivo and in vitro demethylation of 5-AZA-2’-deoxy cytidine. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11519-11529. (Abstract IJCEM0053919, Full text PDF).

Wufei Zhu, Xing Chen, Xiangyu Liao, Zhen Hu, Wenrong Huang, Zhaoyang Zeng: Autoimmune regulator affects macrophage polarization in murine RAW 264.7 cells. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11530-11539. (Abstract IJCEM0049870, Full text PDF).

Airong Huang, Yimei Jin, Shijun He, Miaomiao Lin, Xiaojiao Xia, Xiaoli Chen, Lei Liu: Protective effects of exogenous sodium hydrosulfide on the structure and function of myocardial mitochondria of mice with sepsis. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11540-11548. (Abstract IJCEM0045450, Full text PDF).

Shasha Ruan, Yichen Xiao, Tao Ma: Correlation of IL-6 and TNF-α levels in cerebrospinal fluid and serum in patients with subarachnoid hemorrhage: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11549-11562. (Abstract IJCEM0057188, Full text PDF).

Penghao Li, Shuyun Liu, Jingxiang Huang, Jiang Peng, Shibi Lu, Quanyi Guo: In vitro preparation and characterization of dual biomimetic electrospun Wharton’s Jelly-derived extra cellular matrix/polycaprolactone sub-micron fibrous band-aid for superior Achilles tendon recovery. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11563-11573. (Abstract IJCEM0055971, Full text PDF).

Jian-Jun Li, Liang Liang, Dong-Yue Wen, Ling Jiang, Tian-Tian Liu, Jing-Yuan Zhao, Fang-Lin Wei, Xiao-Yong Cai, Yu-Yan Pang, Gang Chen: Potential targeting pathways of microRNA-376c in human cholangiocarcinoma: an analysis based on mRNA microarray and bioinformatics. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11574-11584. (Abstract IJCEM0050456, Full text PDF).

Guan Yang, Dongye Wu, Hongyin Liang, Yuanyuan Zhao, Jing Zhou, Heda Xiao, Min Huang, Ning Lin, Zhu Huang, Zhen Tan, Hongyu Sun, Lijun Tang: Abdominal paracentesis drainage attenuates intestinal barrier dysfunction via upregulating ZO-1 expression in rats with severe acute pancreatitis. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11585-11595. (Abstract IJCEM0053004, Full text PDF).

Qifeng Li, Fengbo Zhang, Yunjuan Zhao, Xiangyan He, Xiaoling Zhang, Guoqing Wang, Fan Li, Jianbing Ding: The single nucleotide polymorphisms in TNF-α promoter are associated with susceptibility and clinical features of pulmonary tuberculosis in Chinese Uygurs. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11596-11605. (Abstract IJCEM0049227, Full text PDF).

Haiyan Zhang, Yun Zhang, Xinghua Wang, Xiaohong Guo, Huiqin Fan, Tingting Lv, Lixin Liu: Value of IGFBPrP1 and contrast-enhanced ultrasound in liver fibrosis staging with rabbits. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11606-11615. (Abstract IJCEM0049731, Full text PDF).

Yingchi Yang, Jin Wang, Lan Jin, Ji Li, Guangyong Chen, Kangli Wang, Xiaomu Zhao, Guocong Wu, Zhongtao Zhang: Surgical and pathological outcomes of complete mesocolic excision compared with conventional surgery in right colon cancers. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11616-11625. (Abstract IJCEM0053087, Full text PDF).

Li Meng, Wei Qu, Zhaolong Ma, Yong Zhang, Jia Li, Bing Wang, Wenzhi Liu, Ying Wang, Yonghua Yu: Prognostic factors in cases of radiotherapy to portal vein tumor thrombus in advanced hepatocellular carcinoma: a 8-year retrospective study. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11626-11635. (Abstract IJCEM0056406, Full text PDF).

Runzhu Sun, Yahong Zhang, Shanshan He, Rui Li, Fen Xue, Yunchun Chen, Wenjun Yan, Huaning Wang, Zhengwu Peng: Xylaria nigripes protects mice against cerebral ischemic injury by activating Nrf2/HO-1 pathway. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11636-11645. (Abstract IJCEM0057114, Full text PDF).

Dexian Wang, Weifeng Shen, Yulong Li, Cheng Yang, Yesheng Li, Xuejun Sun, Jiamei Yang: The protective role of hydrogen-rich saline against liver injury caused by acetaminophen in mice. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11646-11654. (Abstract IJCEM0023544, Full text PDF).

Bo Zhang, Yanwen Chen, Binhui Yang, Fenglong Jiang, Jinlong Zhao, Zhen Ouyang: Neuroprotective effects of diosgenin in rats with experimental spinal cord injury via promotion of autophagy. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11655-11663. (Abstract IJCEM0047041, Full text PDF).

Hongyan Zhou, Xunyi Gao, Wensong Zhang, Hongguang Zhang, Ning Kong, Lin Zhang: The effect of all trans retinoid nanostructured lipid carriers on cytokines and chemokines releasing induced by zymosan. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11664-11671. (Abstract IJCEM0050310, Full text PDF).

Guodong Sun, Jianli Shao, Dejun Deng, Zhigang Zhou, Xiaobin Zhou, Yongxin Lin, Zhizhong Li: A chitosan scaffold infused with neurotrophin-3 and human umbilical cord mesenchymal stem cells suppresses inflammation and promotes functional recovery after spinal cord injury in mice. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11672-11679. (Abstract IJCEM0050341, Full text PDF).

Rong Zhu, Liang Chen, Yaqiong Xiong, Nana Wang, Bing Sun, Zili Meng, Yongqing Hong: Protective effect of taurine on lipopolysaccharide induced acute lung injury in mice. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11680-11687. (Abstract IJCEM0052820, Full text PDF).

Shangzeng Wang, Fuzheng Zheng, Jintao Shen, Shao Cheng, Peng Yu, Mingcan You, Xiguo Cai: Inhibition of osteoarthritis chondrocyte proliferation by IL-10 via modulating NF-κB and related mechanisms. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11688-11695. (Abstract IJCEM0056342, Full text PDF).

Bowen Zhu, Zhiyu Cai, Dongdong You, Zhaonan Lin, Yuqing Zhang, Jiang Chen: Effects of cigarette smoke condensate and nicotine on growth status and cytokine expression of human gingival fibroblast on titanium plate. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11696-11702. (Abstract IJCEM0051901, Full text PDF).

Shuiliang Tao, Tao Qiu: A comparative meta-analysis on curative effects of thymectomy and sternotomy in treating the myasthenia gravis. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11703-11709. (Abstract IJCEM0055439, Full text PDF).

Zhihao Ren, Qianjiang Ding, Jianhua Wang, Can Tu, Siqi Wang, Chao Cheng, Changjing Zuo: CT and MRI imaging characteristics of unexpected splenic autotransplantation after splenectomy. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11710-11716. (Abstract IJCEM0053132, Full text PDF).

Kai Wang, Xiao Song, Shaoxia Duan, Wei Fang, Xiang Huan, Yu Cao, Jiajia Tang, Liwei Wang: Hydrogen-rich saline prevents the down regulation of claudin-5 protein in septic rat lung via the PI3K/Akt signaling pathway. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11717-11727. (Abstract IJCEM0051149, Full text PDF).

Xiaoming Zhou, Gang Wang, Yuanxiang Gao, Lan Yu, Wei Li, Linlin Jiao, Zhiming Li: Predict microvascular invasion in hepatocellular carcinoma by dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging in patients with hepatitis B virus. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11728-11738. (Abstract IJCEM0054237, Full text PDF).

Wei Liu, Qingbo Ma, Shixin Wang: Protein profiling detection in serum of silica-exposed population by liquid-chip time of flight mass spectrometry. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11739-11748. (Abstract IJCEM0049429, Full text PDF).

Qiang Xie, Wenyi Liu, Zhihui Wang, Yunfeng Gao, Xinxin Xue: Three-dimensional finite element analysis of ankle arthrodesis. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11749-11758. (Abstract IJCEM0056441, Full text PDF).

Wancheng Yu, Tao Zhang, Qian Zhang, Chengwei Zou: Inhibition of IK1 caused by KCNJ2 interference restrains ventricular rate in rat model of III° atrioventricular block. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11759-11768. (Abstract IJCEM0052217, Full text PDF).

Xiang-Yang Xu, Chen Ge, Ya-Zi Wang, Jin-Hao Liu, Yuan Zhu: Treatment of the intra-articular calcaneal fractures: an efficacy comparison among closed percutaneous reduction surgery, open reduction via extended L-shaped lateral approach and small sinus tarsi approach. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11769-11777. (Abstract IJCEM0027793, Full text PDF).

Xiaokai Zhang, Lixin Zhang, Chunyi Jia, Hongmei Sun, Qinguang Zou, Zhe Wang, Lei Wang, Mingjiang Qu, Xin Zhao, Hui Zhao, Bao Wang, Shaolin Sun, Qiwen Wang: ACC1 overexpression induces cisplatin resistance in lung adenocarcinoma A549 cells by activating c-Met/Akt pathway. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11778-11786. (Abstract IJCEM0052397, Full text PDF).

Tianxiang Xu, Xiaoxia Wang, Wu Ji: Regulation by miR-210 on apoptosis and Bcl-2 in the oxidative stress-induced apoptosis in gastric cancer MKN45 cells. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11787-11795. (Abstract IJCEM0057295, Full text PDF).

Kaifeng Yuan, Mei Chen, Guangfeng He, Hongyan Wu, Xiaoming Li: Comparison of anticoagulation and thrombolysis therapies in lipopolysaccharide-induced disseminated intravascular coagulation. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11796-11803. (Abstract IJCEM0046169, Full text PDF).

Yanhong Zhou, Zhaohui Hu, Ningning Li: Pterostilbene protects against traumatic spinal cord injury via inhibiting inflammation and oxidative stress. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11804-11811. (Abstract IJCEM0053354, Full text PDF).

Jianjun Dong, Yuzhen Lv, Guangli Zhu, Fang Zhao, Juan Wang, Keke Tian, Ting Li, Yilin Liu, Yi Jiang: Effect of sperm DNA fragmentation on the clinical outcomes of two assisted reproduction methods: IVF and ICSI. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11812-11819. (Abstract IJCEM0059689, Full text PDF).

Yi Tang, Ge Jin, Bin Zhang, Kui Chen: SIRT2 is down-regulated in myocardial infarction mice and regulates reparative angiogenesis via targeting AKT signaling pathway. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11820-11827. (Abstract IJCEM0049880, Full text PDF).

Cuixia Liu, Ni Liu, Peng Zhou, Guifeng Yang: The efficacy and toxicity of anti-VEGFR agents in the treatment of advanced colorectal cancer: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11828-11834. (Abstract IJCEM0036885, Full text PDF).

Lei Zhou, Qing Pang, Hui-Chun Liu, Hao Jin, Kai Qu, Xin-Sen Xu, Yong Wang: Alcohol consumption on liver function and its prognostic value in male patients with hepatocellular carcinoma: a retrospective cohort study. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11835-11845. (Abstract IJCEM0047134, Full text PDF).

Liyong Zou, Hong Xu, Wen Xu, Juan Fu, Yue Qin: Down-regulation of microRNA-539 promotes tumor growth and invasion through regulating FSCN1 expression in non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11846-11855. (Abstract IJCEM0053373, Full text PDF).

Yanli Xu, Fengli Liu, Zhongxin Xu, Zhijun Liu, Jianzhong Zhang: Soyasaponins protects against physical fatigue and improves exercise performance in mice. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11856-11865. (Abstract IJCEM0035059, Full text PDF).

Gang Wang, Zhi-Rong Wu, Rong Wang, Juan Li, Shi-Guang Huang: Effect of hyperbaric oxygen on HIF-1α expression in rat experimental periodontitis with psychological stress. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11866-11875. (Abstract IJCEM0053812, Full text PDF).

Bo Sun, Chunlai Jin, Jing Li, Guanghua Zhou: Effect of microRNA-199a-5p in proliferation and apoptosis through directly action of NF-κB1 on esophageal cancer. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11876-11884. (Abstract IJCEM0036265, Full text PDF).

Hui Huang, Jie Zeng, Yongmei Zhou, Rong Yu: Overexpression of microRNA-138 attenuates cardiac hypertrophic response through repression of YAP1. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11885-11893. (Abstract IJCEM0055933, Full text PDF).

Siqi Li, Zhijing Zhao, Yan Li, Yi Zhang, Liying Dong, Ying Liang, Ying Mao, Junfeng Ma: The long noncoding RNA AK139328 promotes the oncogenesis in thyroid cancer. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11894-11902. (Abstract IJCEM0050283, Full text PDF).

Hongli Luo, Xiuying Li, Shunlin Xiao, Xiuling Zhang: Effect of Shenmaisanjie capsules on hyperthyroidism-induced liver damage in rat. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11903-11911. (Abstract IJCEM0050466, Full text PDF).

Shengbo Yang, Shuaiyu Hu, Bangguo Li, Xiaomei Li: Localization of nerve entry point and intramuscular nerve-dense regions as targets to block brachioradialis muscle spasticity. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11912-11920. (Abstract IJCEM0055216, Full text PDF).

Zhenyu Wang, Guangfu Huang, Zhili Li, Haibin Tan, Jian Tang: MicroRNA-1 promotes apoptosis of cerebral vascular smooth muscle cells in intracranial aneurysm through targeting Bcl-2. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11921-11928. (Abstract IJCEM0036878, Full text PDF).

Zhi-Ming Chen, Ming Lu, Fu-Jiang Zhao, Xin Sha, Hua-Song Ma: Catalpol promotes proliferation and osteogenic differentiation of rat bone marrow stromal cells. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11929-11936. (Abstract IJCEM0049439, Full text PDF).

Cen Zhang, Xuhong Zhou, Kaiyu Sun, Tingting Wu, Jing Huang, Zhe Chen, Shuo Huang, Shuang Li, Peng Song: Auditory function and inner ear pathology in guinea pigs with peripheral nerve demyelination. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11937-11944. (Abstract IJCEM0052254, Full text PDF).

Xiaomei Sun, Yuhong Tao, Hui Zhou, Jing Lu, Jin Wu, Liqun Dong: Clinical application of plasma exchange in pediatric anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11945-11952. (Abstract IJCEM0056704, Full text PDF).

Shengguang Ding, Yiming Xu, Liang Shen, Haitao Huang, Xiaoqiang Yu, Chenxi Lu, Chongjun Zhong: MiR-155 promotes proliferation of human non-small cell lung cancer H460 cells via targeting TP53INP1. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11953-11960. (Abstract IJCEM0045283, Full text PDF).

Ying Yang, Ling Zou, Chao-Chao Qin, Xiao-Tang Zhou, Fan Yang, Sheng-Nan Gong, Han-Ying Liang, Qi-Xia Luo, Jin-Jin Qi, Gao-Xiang Ying, Ping Chen, Feng Chen, Min Zheng, Hai-Hong Zhu, Zhi Chen: Inhibition of hepatitis B virus in HepG2.2.15 by indirubin through suppression of a polypyrimidine tract-binding protein. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11961-11968. (Abstract IJCEM0049363, Full text PDF).

Zhiqiang Li, Lu Lu, Shujiang Liu, Wenjie Wu, Liang zhao, Yusheng Hao: Inhibition of proliferation and migration of osteosarcoma cells U2OS by phenformin. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11969-11976. (Abstract IJCEM0051494, Full text PDF).

Ke Ren, Jifeng Wang, Shuyi Qian, Xiaoting Tu, Gaotong Lin, Congcong Wen, Yilong Wang: Radix phytolaccae on tissue metabolomics in rats by gas chromatography-mass spectrometry. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11977-11983. (Abstract IJCEM0049913, Full text PDF).

Yunsheng Qin, Jun Wu, Zhigang Ke, Jianghao Xu: Expression of plasma lncRNA BANCR in hepatocellular carcinoma and its diagnostic and prognostic significance. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11984-11990. (Abstract IJCEM0053396, Full text PDF).

Jianguo Li, Xianhui Shang, Xingbin Zheng: Laparoscopy versus laparotomy for upper gastrointestinal perforation in elderly patients. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11991-11997. (Abstract IJCEM0057281, Full text PDF).

Jiangting Wang, Rongrong Pan, Linlin Zou, Zhenbo Cen, Lijiang Tang: Knockdown of ANGPTL2 reduces transforming growth factor-β1-induced fibrogenesis in cardiac fibroblasts. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):11998-12004. (Abstract IJCEM0047589, Full text PDF).

Xiaohong Pan, Chen Li, Feng Liu: Therapeutic effects of moxibustion precondition on cerebral ischemia-reperfusion injury in rats. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12005-12011. (Abstract IJCEM0057822, Full text PDF).

Wenyuan Liu, Qinghua Liu, Qinghua Han, Rui Huang, Jianzhong Li: Effect of urotensin II on apoptosis of H9c2 cardiomyocytes and the underlying mechanisms. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12012-12017. (Abstract IJCEM0051644, Full text PDF).

Hua Feng, Lei Wu, Junyong Zhang, Guangchuan Wang, Yongjun Shi, Chunqing Zhang, Xiaopei Cui: Knockdown of Aurora A suppresses cell proliferation of human gastric cancer cells by inhibiting cell autophagy. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12018-12023. (Abstract IJCEM0054682, Full text PDF).

Weizhong Wu, Tianyang Wang, Yunfei Liang, Xiaoyan Zhang, Sanguang Liu: Effects of norcantharidin on histochemistry and ultra-microstructure of cholangiocarcinoma RBE cells. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12024-12029. (Abstract IJCEM0054804, Full text PDF).

Jianming Zhu, Xingbei Weng, Rujin Jiang, Jinlan Wu, Zuhuang Mi: Transcriptomic response of uropathogenic Escherichia coli to Taraxacum mongolicum. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12030-12043. (Abstract IJCEM0053820, Full text PDF).

Hongying He, Zhijun Yang, Jieqing Zhang, Desheng Yao, Jiangtao Fan, Renfeng Zhao, Dingyuan Zeng, Xiaoxia Hu, Zhong Lin, He Wang, Zhongmian Pan, Yanming Jiang, Li Li: Laparoscopic radical surgery in early-stage cervical cancer: short-term and long-term outcomes and survival analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12044-12055. (Abstract IJCEM0052786, Full text PDF).

Yong Mao, Zong-He Qin: Risk factors of acute kidney injury and dialysis among patients attending intensive care units in China. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12056-12067. (Abstract IJCEM0047901, Full text PDF).

Fanxi Kong, Bin Li, Yao Yang, Yinglong Liu, Junwu Su: In vitro and in vivo blood compatibility evaluation of a novel Chinese valved bovine pericardium patch. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12068-12078. (Abstract IJCEM0050992, Full text PDF).

Yunming Li, Fuqin Chen, Junran Zhang, Xun Xia, Yongqin Kuang, Jun Qiu, Jihong Zhou, Jianwen Gu: Traumatic brain injury among civilian inpatients in Southwest China military hospitals, 2008-2012: an epidemiologic survey. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12079-12089. (Abstract IJCEM0052256, Full text PDF).

Quan-Fang Chen, Wei Wang, Feng Huang, Zhou Huang, Dong-Ling Huang, Tian Li, Fan Wang, Jun Li: Relationship between rs11206510 and susceptibility, risk factors, and clinical characteristics of acute myocardial infarction in a Chinese Han population. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12090-12100. (Abstract IJCEM0052313, Full text PDF).

Weili Gao, Guochao Ye, Liwei Liu, Donghua Gu: Down-regulated expression of Rap1GAP predicts unfavorable prognosis in diffuse type gastric cancer and may be correlated with EMT. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12101-12111. (Abstract IJCEM0053239, Full text PDF).

Yinghao Pei, Haidong Zhang, Bo Chen, Linfeng Dai, Xing Wang, Xiquan Zhang, Fei Xiong, Hongmei Gu, Ning Gu: Altered long noncoding RNA profiles in rat ischemia-reperfusion injury after IONPs administration. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12112-12122. (Abstract IJCEM0057748, Full text PDF, Supplementary Data).

Fangliu Yu, Fengshu Zhao, Kai Cai, Hongyi Zhang, Ning Gu, Jun Dou: Polyethylenimine modified nanoparticle adjuvant increases therapeutic efficacy of DNA vaccine Ag85A-ESAT-6-IL-21 in mice infected with Mycobacterium tuberculosis. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12123-12131. (Abstract IJCEM0052374, Full text PDF).

Jianxin Tu, Yi Jin, Xiangyang Lin, Xiaobing Wang, Xiangyang Xue, Li Sun: Correlation of latent membrane protein (LMP)-1, LMP-2A and early antigen B-cell epitope peptides of Epstein-Barr virus with risk and disease conditions of systemic lupus erythematosus. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12132-12140. (Abstract IJCEM0054318, Full text PDF).

Guang-Liang Xie, Xian-Ming Xu, Lin Zhu, Yan-Min Zhang, Qian-Nan Zhang, Qing Yu: Gestational proteinuria as a risk factor for the prognosis of pregnancy outcomes. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12141-12149. (Abstract IJCEM0044916, Full text PDF).

Jianfeng Huang, Xu Cai, Kamal Belmadani, Marion Chatot, Fiona Ecarnot, Romain Chopard, François Schiele, Nicolas Meneveau: Identification of coronary artery plaque rupture before stenting and stent edge dissection after stenting by optical coherence tomography and their management. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12150-12157. (Abstract IJCEM0045324, Full text PDF).

Yian Guo, Wei He, Shaoming Dong, Xiangying Xu, Baojun Li, Hui Wang, Changqing Sun: Association of CCDC26 rs4295627 polymorphism with risk of glioma. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12158-12164. (Abstract IJCEM0019012, Full text PDF).

Song Liu, Bo Liu, Hengrui Chang, Wei Chen, Yanbin Zhu, Yingze Zhang: Age- and gender-specific characteristics of the clavicular fractures, data from 83 hospitals in China. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12165-12171. (Abstract IJCEM0050085, Full text PDF).

Yougang Yang, Debing Zhang, Yang Bai: Effect of TGF-β/Smads signaling in patients with osteoarthritis and osteoarthritis rat model. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12172-12178. (Abstract IJCEM0051910, Full text PDF).

Shenghua Qiu, Jian Liu, Chengliang Liu: Effects of external fixation technique on hospitalization time, fracture healing time and complication rate of pediatric fracture. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12179-12185. (Abstract IJCEM0058732, Full text PDF).

Yakun Gao: Diagnostic value of breast ultrasound BI-RADS classification combined with TGF-β detection in breast cancer patients. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12186-12192. (Abstract IJCEM0059759, Full text PDF).

Huawen Cheng, Jinhuan Jing, Rende Zhao, Chang-Wu Wang: The efficacy of molecular targeted agents in the treatment of gastroesophageal junction cancer: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12193-12198. (Abstract IJCEM0047030, Full text PDF).

Ping Zhang, Conghui Zhu, Gang Zhang, Shiting Li, Lu Zhang, Xi Wu, Huiyu Zhang, Fei Wang, Yinghui Tan: The in vitro and in vivo effects of cisplatin on growth of oral cancer cells regulated by miR-633 and miR-210. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12199-12204. (Abstract IJCEM0049931, Full text PDF).

Jun Qian, Yongtian Fan, Haiyang Feng, Zhuo Liu, Lai Jiang: Study on the therapeutic effects of salicylazosulfapyridine on ulcerative colitis in rats. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12205-12210. (Abstract IJCEM0056408, Full text PDF).

Mingda Hao, Mingfeng Niu, Ning Wang: Study on the clinical application value of CT-guided 125I radioactive seed implantation in the treatment of spinal malignant tumor. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12211-12216. (Abstract IJCEM0056771, Full text PDF).

Aipeng Li, Miyang Li, Lin Li, Xiaoru Shi: Myeloid-derived suppressor cells promote immune responses after induction by alum. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12217-12222. (Abstract IJCEM0057169, Full text PDF).

Mingzhi Zhao, Jianfeng Zhang, Guoqian Wei, Changdong Hu, Zhiling Zhu: Feasibility and efficacy of vaginectomy for patients with vaginal vault high-grade squamous intraepithelial lesion after hysterectomy: a retrospective analysis of 52 cases. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12223-12228. (Abstract IJCEM0059018, Full text PDF).

Fengxiang Wang, Diyang Ling, Shiyuan Xu: Ketamine impairs learning and memory ability in early developing mice via the hippocampal PKA/CREB signalling pathway. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12229-12234. (Abstract IJCEM0059626, Full text PDF).

Xianghui Meng, Yancui Liu, Hongwei Wang, Lantao Liu, Huiling Gong: Efficacy of tripterygium glycosides on experimental autoimmune myasthenia gravis in rats. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12235-12239. (Abstract IJCEM0056366, Full text PDF).

Wei Zhong, Hang Xu, Ke Hu, Xiaorong Hou, Jie Shen, Xin Lian, Junfang Yan, Zhikai Liu, Shuai Sun, Gulina Kuerban, Fuquan Zhang: A retrospective analysis of prognostic factors in patients with cervical non-squamous cell carcinoma treated with concurrent chemoradiotherapy. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12240-12249. (Abstract IJCEM0040286, Full text PDF).

Ruiyi Tan, Chunyan Jiang, Hang Xiang, Nan Hong: Association between serum uric acid and the characteristics of coronary plaque burden: assessment with coronary CT angiography. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12250-12258. (Abstract IJCEM0055363, Full text PDF).

Zhi Wang, Ming Bai, Xiao Long, Ang Zeng, Kexin Song, Xiaojun Wang: New protocol to treat Chinese patients with wound-derived acute severe illness. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12259-12267. (Abstract IJCEM0047199, Full text PDF).

Xi Chen Wenjun Wu, Jingsong He, Li Yang, Gaofeng Zheng, Yi Zhao, Xiaoyan Han, Guoqing Wei, He Huang, Zhen Cai: Retrospective analysis of Stenotrophomonas maltophilia bacteremia: clinical features, risk factors and therapeutic choices. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12268-12276. (Abstract IJCEM0050140, Full text PDF).

Chao Lu, Xiao Huang: The comparison of clinical efficacy of arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction via autologous bone-patellar tendon-bone, autologous hamstring tendon and allogeneic bone-patellar tendon-bone. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12277-12284. (Abstract IJCEM0056057, Full text PDF).

Cuihua Wang, Shuguang Wang, Zhirong Jiang, Ying Wang, Wei Zhu: Evaluation on the changes of left ventricular structure and diastolic function in patients with essential hypertensions and left ventricular filling disorders by real-time three-dimensional echocardiography. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12285-12292. (Abstract IJCEM0056949, Full text PDF).

Lijun Tang, Liang Tang, Shitong Li, Shiwei Huang, Lianhua Chen, Junjie Zhang: Spinal anaesthesia for emergency caesarean section better using 25-gauge pencil point needle or 22-gauge cutting needle: a single centre prospective study. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12293-12300. (Abstract IJCEM0048097, Full text PDF).

Shuo Lin, Xiaofeng Li, Ping Li, Li Hu, Keyi Lin, Longyi Zeng: Use of glycated haemoglobin A1c for diagnosing diabetes in Chinese subjects aged over 50 years-community based observation. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12301-12307. (Abstract IJCEM0050346, Full text PDF).

Shujing Chen, Cheng Yang, Lei Zhu, Jinjun Jiang: Plasma protein biomarkers of ALI and ARDS. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12308-12314. (Abstract IJCEM0051717, Full text PDF).

Ling Dong, Qian Dong, Xiumei Song, Yang Liu, Yuelan Wang: Comparison of prophylactic bolus norepinephrine and phenylephrine on hypotension during spinal anesthesia for cesarean section. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12315-12321. (Abstract IJCEM0057154, Full text PDF).

Yuchun Zhu, Mei Li: Effects of sialic acid in serum and breast milk on the growth and development of infants at different stages during pregnancy and lactation. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12322-12328. (Abstract IJCEM0057432, Full text PDF).

Defa Zhang, Shuang Li, Wei Lu, Ping Ma: Clinical efficacy of tenofovir and entecavir in the treatment of chronic hepatitis B infection in patients naïve to nucleosides and their analogues therapy. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12329-12335. (Abstract IJCEM0058939, Full text PDF).

Mingchao Li, Xiangyang Tian, Liujun Xue, Qing Di: Serum levels of matrix metalloproteinase-2 and matrix metalloproteinase-9 have clinical significance for the evaluation of the prognosis of patients with ruptured intracranial aneurysms after interventional therapy. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12336-12342. (Abstract IJCEM0046606, Full text PDF).

Zhijian Bao, Yanfei Cui, Yunfeng Sheng, Min Zhu: Dihydrofusarubin and rifampicin combination prevents pulmonary tuberculosis in murine models of tuberculosis. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12343-12348. (Abstract IJCEM0052792, Full text PDF).

Yanke Hao, Kaiying Cui, Xiaoying Wang, Haipeng Xue, Guoyan Liu, Jian Xin: Intermediate-term clinical effects of Dynesys dynamic stabilization system on double-segmental lumbar disc herniation. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12349-12354. (Abstract IJCEM0056734, Full text PDF).

Feng Li, Qingling Yang, Xuebin Zhao, Ling Bai, Donghai Liu: Changes in soL-CXCL16 and NT-proBNP levels in patients with acute myocardial infarction before and after percutaneous coronary intervention. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12355-12360. (Abstract IJCEM0057379, Full text PDF).

Wenjun Xie, Meijuan Wu, Tianhong Fu, Xiaohong Li, Zhaoming Wang, Yongxian Hu, Liyan Zhu, Gu Zhang: The expression of B7-H4 in serum and lymphoma tissues and its clinical significance. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12361-12366. (Abstract IJCEM0058938, Full text PDF).

Pengju Yu, Weiguan Chen, Wei Chen, Zeqing Li: Correlation between OPN gene polymorphism and susceptibility to nasopharyngeal carcinoma. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12367-12371. (Abstract IJCEM0031514, Full text PDF).

Binbin Li, Wen Chen, Taifang Gong, Yi Xie, Yong Li, Yunxiang Yu, Jiang Zhang, Zhifeng Li, Jie Wei, Jingdong Sun, Xiaotao Liu: Treatment of open calcaneal fractures using a new external fixator. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12372-12376. (Abstract IJCEM0052574, Full text PDF).

Ying Xia, Qingqing Fang, Xiaofeng Wang, Wanyi Zhao, Weiqiang Tan: Aesthetic reconstruction of philtrum using de-epidermized scar flap in secondary unilateral cleft lip. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12377-12381. (Abstract IJCEM0056640, Full text PDF).

Min Ma, Rui-Xia Li, Xi-Rong Xiao, Yan Xu, Xiu-Ying Chen, Bin Li: A health survey of perimenopausal syndrome and mood disorders in perimenopause: a cross-sectional study in Shanghai. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12382-12403. (Abstract IJCEM0049147, Full text PDF).

Fang Shen, Wanli Huang, Chunming Jiang, Zhihua Wu, Baoping Xing, Wei Chen: A polymorphism in DICER1 gene is associated with major depressive disorder risk. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12404-12411. (Abstract IJCEM0051429, Full text PDF).

Wenjun Chen, Jianguo Mu, Miao Guo: Association of EC-SOD, CYP1A1 gene polymorphisms, and smoking with oral cancer. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12412-12418. (Abstract IJCEM0031506, Full text PDF).

Dan Liu, Yu Yang, Xinxin Bu, Jinrin Wang, Jianling Du: Clinical indicator analysis for myocardial injury induced by type 2 diabetes mellitus. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12419-12425. (Abstract IJCEM0047578, Full text PDF).

Hao Xu, Hai-Ning Zhang, Chang-Yao Wang, Cheng-Yu Lv, Zi-Yan Yin, Ying-Zhen Wang: Local phonophoresis of traditional Chinese herbs: a good assistant for analgesia after total knee arthroplasty. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12426-12432. (Abstract IJCEM0049891, Full text PDF).

Liang Li, Jiakai Gao, Long Bi, Zhi Yuan, Guoxian Pei: Comparison of three-dimensional printing and conventional imaging in surgical treatment of Tile C pelvic fractures: a long-term follow-up study. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12433-12439. (Abstract IJCEM0055939, Full text PDF).

Lejing Yu, Rui Zhang, Jibin Li, Xiaofei Yan, Keer Jin, Wenya Li, Guichun Jiang: Incidence and risk factors for peripherally inserted central catheter-related vein thrombosis in lung cancer patients. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12440-12446. (Abstract IJCEM0058286, Full text PDF).

Yi Zhang, Pu Sun, Xiaoping Chen, Fei Pei, Enhui Zhou, Xiaochen Xue, Longxu Xie, Xi Chen, Juanjuan Zhu: The prevalence and distribution of HPV types in nasal inverted papilloma in Chinese Han population. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12447-12453. (Abstract IJCEM0060043, Full text PDF).

Shenghao Wang, Junjie Niu, Dawei Song, Tao Liu, Pinghui Zhou, Huilin Yang, Yan Yang: Analysis of the spino-pelvic parameters for symptomatic adjacent segment degeneration after posterior lumbar interbody fusion. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12454-12460. (Abstract IJCEM0024627, Full text PDF).

Liangpu Xu, Yan Wang, Hailong Huang, Na Lin, Deqin He, Min Zhang, Meihuan Chen, Yuan Lin: Genetic mutations of deafness-related gene among pregnant women in Fujian province of South China. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12461-12466. (Abstract IJCEM0053330, Full text PDF).

Fei Wang, Chuanyi Hu, Guozeng Wang: Development and application of scrotum belt in patients with hydrocele. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12467-12471. (Abstract IJCEM0049743, Full text PDF).

Danye Shi, Jingyuan Lu, Aihong Yuan, Xudong Xu, Chen Yu: Characteristics of 24-hour ambulatory blood pressure and its influence on cardiac function in non-dialysis chronic kidney disease patients. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12472-12482. (Abstract IJCEM0052140, Full text PDF).

Liping Jiang, Jingming Wang, Xiang Gao, Shuzhen Liu: Association of TNF-α, TNFRSF1A and TNFRSF1B gene polymorphisms with the risk of gastric cancer in Chinese population. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12483-12491. (Abstract IJCEM0037632, Full text PDF).

Jingyu Li, Qi Yang, Zhenkun He, Yaqiang Wang, Xuhong Lin, Yuanyuan Li, Dengke Bao: The association between polymorphisms of class II cytokine receptor genes and risk of HBV-related hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12492-12500. (Abstract IJCEM0043757, Full text PDF).

Xiao Ma, Tianxiao Wang, Yanyan Li, Guojun Li, Qijun Xia: Comprehensive analysis of risk factors for hypoparathyroidism in thyroid carcinoma patients. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12501-12508. (Abstract IJCEM0037132, Full text PDF).

Dandan Zhang, Siqin Yang, Yanyan Hou, Yan Su, Haofan Shi, Wei Gu: Risk factors, outcome and management survey of placenta accreta in 153 cases: a five-year experience from a hospital of Shanghai, China. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12509-12516. (Abstract IJCEM0045795, Full text PDF).

Weihua Mai, Hanwei Liu, Xingwei Liu, Xiangqiong Mo, Guangxiao Su: Elevated plasma level of homocysteine is associated with intra/extracranial atherosclerotic stenosis in Chinese patients with large artery atherosclerotic cerebral infarction. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12517-12524. (Abstract IJCEM0053421, Full text PDF).

Edgar O López-De-León, José A Morales-González, Eduardo Madrigal-Santillán, Eduardo Madrigal-Bujaidar, Isela Álvarez-González, María Teresa Sumaya-Martínez, Carmen Valadez-Vega, Tomás Fregoso-Aguilar, Judith Margarita Tirado-Lule, Ángel Morales-González: Efficacy of predictive holistic indicator for prevention of damage to visual health. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12525-12531. (Abstract IJCEM0053090, Full text PDF).

Baoju Qi, Feng Cao, Jian Liu, Diangang Liu, Ang Li, Kuo Liang, Fei Li: Determinant-based classification and revised Atlanta classification: differences between in categorization of moderate acute pancreatitis. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12532-12538. (Abstract IJCEM0053279, Full text PDF).

Haide Li, Jianhai Fang, Qingwei Liu, Cunyu Fu: Percutaneous coronary stent implantation versus intravenous thrombolytic therapy for acute myocardial infarction. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12539-12545. (Abstract IJCEM0058414, Full text PDF).

Qiang Fan, Erwen Bao, Jialiang Zhou, Ye Tian, Fuzheng Zhang, Difei Zhao, Jia Wu, Qinzhou Zou, Yutian Zhao, Jun Che: Celecoxib combined with hippocampus sparing intensity-modulated radiation therapy reduces the injury of cognitive function induced by radiotherapy in patients with nasopharyngeal carcinoma. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12546-12552. (Abstract IJCEM0060256, Full text PDF).

Yingui Sun, Shuo Feng, Linyan Li, Kechang Huang: Effects of ascorbic acid on etomidate-induced inhibition of adrenocortical function in rabbits. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12553-12558. (Abstract IJCEM0048452, Full text PDF).

He Chen, Dan Liu, Genyan Guo, Lingling Li, Lu Bai, Yanzhi Chen, Ying Yan, Yuxia Zhao: Relationship between CTLA-4 +49A>G polymorphism and the risk of lung adenocarcinoma in a Chinese Han population. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12559-12564. (Abstract IJCEM0051914, Full text PDF).

Zhidong Liu, Ling Zong, Suling Cheng, Juzhen Jing, Dayong Deng, Qingying Xu, Yanyan Liu, Lina Wang, Fengli Lv, Guangdong Chen, Zhenjing Liu: Clinical characteristics of depressive disorders in inpatients with malignant tumours. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12565-12570. (Abstract IJCEM0052654, Full text PDF).

Jinzhu Zhang, Chunmei Liu, Baoqing Tian, Xiaoyan Lin: Success rate, efficacy and complications of the transradial artery approach to percutaneous coronary intervention for coronary heart disease. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12571-12576. (Abstract IJCEM0055924, Full text PDF).

Qiang Xu, Dongmei Lv, Zuofu Zhang: Effects of control training of scapula on functional recovery of shoulder joint after the operation of rotator cuff injury syndrome. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12577-12582. (Abstract IJCEM0057726, Full text PDF).

Xiuqin Yang, Qingning Bai, Yanguo Li, Haijun Liu, Haiying Guo, Xiaolei Zhang: Evaluation of therapeutic effect of continuous blood purification on aged patients with severe heart failure. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12583-12588. (Abstract IJCEM0058536, Full text PDF).

Zhi Wang, Jincheng Liu, Qiliang Chen, Qianhong Wu, Junxiao Li: A new LNR surgical staging system in non HIV-related cervical tuberculosis lymphadenitis. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12589-12594. (Abstract IJCEM0047301, Full text PDF).

Jianbing Niu, Xiulian Zhao, Qingsheng Liu, Guangyu Liu: Interleukin-6 gene-174 G/C polymorphis mare correlated with susceptibility of osteosarcoma in Chinese population. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12595-12599. (Abstract IJCEM0022240, Full text PDF).

Gilberto Jaramillo-Rangel, Marta Ortega-Martínez, Ricardo M Cerda-Flores, Hugo A Barrera-Saldaña: Polymorphism in the 3’-UTR of the thymidylate synthase gene and breast cancer risk in northeastern Mexico. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12600-12604. (Abstract IJCEM0031168, Full text PDF).

Wanqiu Zhao, Jun Hao, Shuang Wang, Mingzhao Li, Xiaoli Zhao, Xiuliang Feng, Juanzi Shi: Clinical outcomes comparison of single fresh and frozen-thawed superior blastocyst transfer. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12605-12608. (Abstract IJCEM0030898, Full text PDF).

Guohu Weng, Bo Zhou, Shaoshi Chen, Hua Yang, Zhengxin Huang, Shixiong Huang: Ipsilateral limb hemiplegia after left carotid artery stent implantation: one case report. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12609-12616. (Abstract IJCEM0054704, Full text PDF).

Yi Yang, Shan Wu, Yueming Song, Tao Li: Case report of a huge primary malignant melanoma of the spine. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12617-12622. (Abstract IJCEM0056717, Full text PDF).

Xiaochun Liu, Runrui Liu, Weiqing Chen, Ge Chen: Retrospective analysis of challenging treatment of mesh infection after open parastomal hernia repair: a case report. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12623-12627. (Abstract IJCEM0055492, Full text PDF).

Bowen Li, Yufan Wang, Feng Wang, Huijun Yang, Shixue Shen, Hongyu Yang: Extragingival peripheral ameloblastoma of the parapharyngeal space: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12628-12634. (Abstract IJCEM0051577, Full text PDF).

Jiawen Si, Hongliang Li, Minjiao Wang, Rong Ren, Jiongmei Fei, Steve GF Shen, Jun Shi: Mandibular reconstruction with single barrel vascular free fibula flap and implants-borne fixed prosthesis: usage of a modified healing abutment. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12635-12640. (Abstract IJCEM0056213, Full text PDF).

Liang Cheng, Tingxiang Chen, Zhijie Li: Use of the vastus medialis perforator flap to treat defects around the knee. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12641-12647. (Abstract IJCEM0054338, Full text PDF).

Dong Liu, Hailin Shen, Fangfang Fu, Su Hu, Chunhong Hu: Computed tomography imaging features of primary extragonadal seminoma-nine cases report and literature review. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12648-12653. (Abstract IJCEM0052856, Full text PDF).

Ruixue Lei, Lanfang Miao, Mei Guo, Haimei Li, Haijun Yang: Primary pulmonary meningioma: report of a case and review of the literature. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12654-12658. (Abstract IJCEM0056585, Full text PDF).

Zhen Li, Jiang-Wen Wu, Hong-Wei Zhang, Moris Topaz, Fang He: Regulated negative pressure wound therapy combined TopClosure® in treatment of skin defect for open fracture in lower extremity: a case report. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12659-12662. (Retracted, IJCEM0055958, Full text PDF).

Seung-Myoung Son, Chang Gok Woo, Ho-Chang Lee, Seok-Joong Yun Ok-Jun Lee: Retroperitoneal malakoplakia mimicking sarcoma: a case report. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12663-12666. (Abstract IJCEM0057631, Full text PDF).

Qiaoyan Yue, Liying Zhu, Lefranclaval Jean-Noel Warren, Zuliang Yuan, Rentian Cai, Zhen Tao, Yanliang Zhang: Mycotic aneurysms: case reports in China and a review of the most current literature. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12667-12675. (Abstract IJCEM0056386, Full text PDF).

Xiu-Peng Zhang, Qin Zheng, Chen Wang, Liang Wang, Yang Liu, Qing-Chang Li, Xue-Shan Qiu, En-Hua Wang: Carcinosarcoma of the renal pelvis with prominent heterologous elements mimicking teratoma: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12676-12681. (Abstract IJCEM0053343, Full text PDF).

Hong Yu, Xia Jiao, Haihui Sheng, Jingjing Bao, Mei Lin, Zhendong Wu, Jian Wu: Sporadic renal hemangioblastoma in a boy: a rare case report and review of literature. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12682-12687. (Abstract IJCEM0042164, Full text PDF).

Jing Zhang, Yanlin Song, Min He, Chenjing Zhu, Jianchao Wang, Jieke Liu, Zhiyong Liu, Qingqing Ren, Baoyin Shan, Yunhui Zeng, Xuelei Ma, Jianguo Xu: The coexistence of oligo-astrocytoma, arteriovenous malformation and aneurysm: a rare case. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12688-12692. (Abstract IJCEM0053783, Full text PDF).

Xiang Chen, Jingtao Wu: Imaging findings of big hidradenoma papilliferum in ischiorectal fossa: a case report. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12693-12697. (Abstract IJCEM0047229, Full text PDF).

Ting Wang, Haoxiang Zhu, Peidong Chen, Wen Jia, Jing Li, Xiaoming Che, Jiming Zhang, Wenhong Zhang, Xinhua Weng, Rong Xie, Jialin Jin: Intraspinal actinomycosis: a rare case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12698-12704. (Abstract IJCEM0057643, Full text PDF).

Wei Yang, Tao Zhang, Zhou Li, Xinling Ren, Bo Huang, Haiyi Liu, Guijin Zhu, Lei Jin, Xiaoyan Xu: A successful live birth from a 17α-hydroxylase/17,20-lyase deficiency mother by the in vitro fertilization frozen-thawed embryo transfer. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12705-12711. (Abstract IJCEM0058534, Full text PDF).

Jingzhe Han, Ye Ji, Duanhua Cao, Zhilei Kang, Jianguo Zhu: Spinal ependymoma presenting as subarachnoid hemorrhage and leading to superficial siderosis of the central nervous system: a case report. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12712-12716. (Abstract IJCEM0056596, Full text PDF).

Huadong Wang, Baoyin Guo, Qiang Luo, Gang Li, Chengzhi Yan: Extraskeletal mesenchymal chondrosarcoma arising from kidney: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12717-12719. (Abstract IJCEM0056370, Full text PDF).

Chunfang Zan, Xiaoyu Yang, Minfei Wu, Jianhang Jiao, Yang Qu, Shanyong Zhang: Acute Brown-Sequard syndrome caused by thoracic disc herniation in atypical Scheuermann’s disease: a case report. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12720-12725. (Abstract IJCEM0055430, Full text PDF).

Weiling Xu, Dong Dong, Lingling Tong, Baorong Chi, Fangchao Gong: A round-shaped hepatic infarction detected in a diabetes patient: MRI findings and literature review. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12726-12729. (Abstract IJCEM0055838, Full text PDF).

Xusang Chen, Chaohui Yu, Xuequn Zhang: A rectal “kissing ulcer” caused by an ingested jujube pit in an adult: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12730-12732. (Abstract IJCEM0054971, Full text PDF).

Jiaxing Xie, Xu Shi, Qingling Zhang, Kefang Lai, Jing Li: Obstructive sleep apnea-induced chronic cough: three case reports and a review of the literature. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12733-12741. (Abstract IJCEM0021730, Full text PDF).

Xiaogang Wang, Ye Peng, Xiaolu Song, Jianping Lan: Management of acute myeloid leukemia during pregnancy and after birth: a report of two cases. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12742-12748. (Abstract IJCEM0048315, Full text PDF).

Mantian Chen, Jinxiang Li, Wei Li, Xianghua Sun, Hong Shu: Dietary refined grain intake could increase the coronary heart disease risk: evidence from a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12749-12755. (Abstract IJCEM0051130, Full text PDF).

Zhi Li, Raynald, Haiyan Qian: Management of cerebrospinal fluid leakage in combination with craniofacial fibrous dysplasia. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12756-12763. (Abstract IJCEM0053988, Full text PDF).

Hong Su, Wenbin Li, Xianglei Kong, Zunsong Wang, Lijun Tang, Xiaoyan Jia, Meiyu Cui, Dongmei Xu: Detection and awareness of chronic renal insufficiency and related complications at a tertiary care hospital in China. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12764-12772. (Abstract IJCEM0029590, Full text PDF).

Jiang Li, Yun Cui, Yuqian Ren, Xi Xiong, Rui Li, Chunxia Wang, Yucai Zhang: Glucocorticoids alleviates lipopolysaccharide-induced acute liver injury associated with promoting the expression of NTCP and BSEP. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12773-12781. (Abstract IJCEM0049451, Full text PDF).

Li Zhang, Ning Wu, Meng Li, Jianming Ying, Han Ouyang, Chenghuan Yang, Lv Lv: The diagnostic and follow-up role of radiological examination in advanced lung adenocarcinoma with anaplastic lymphoma kinase gene rearrangement. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12782-12789. (Abstract IJCEM0049479, Full text PDF).

Hongting Da, Qianqian Ang, Dandan Wu, Changli Zhou, Yan Zhang, Yuanhong Xu, Quan Sha: NF-κB and STAT6 signaling transduction pathways in immunoglobulin E production of U266 cell. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12790-12796. (Abstract IJCEM0049996, Full text PDF).

Jing Chen, Qing Wang, Huijuan Chen, Yongbin Zeng: An allele specific locked nucleic acid real time quantitative PCR for detection of HBV rtA181V and rtN236T mutations. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12797-12806. (Abstract IJCEM0051635, Full text PDF).

Yicheng Yang, Haiju Liu, Yongqiang Zhu, Jiubo Fan: Therapeutic and anti-metastatic effect of CIKs on cervical cancer enhanced by modified HPV16 E7-pulsed DCs with SOCS1-knockdown. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12807-12816. (Abstract IJCEM0052274, Full text PDF).

Wei Wang, Binghai Zhou, Gang Du, Qingyan Yang, Jinghui Lu, Zhihao Fu, Zhendong Gao, Binyao Shi, Du Kong, Zhengchen Jiang, Jinhuan Yang, Sanyuan Hu, Bin Jin: Implementation of enhanced recovery after surgery (ERAS) in laparoscopic left lateral hepatectomy on hepatocellular carcinoma patients: necessary or not? Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12817-12824. (Abstract IJCEM0052799, Full text PDF).

Jiansheng Li, Peng Zhao, Yange Tian, Ya Li, Suxiang Feng, Yonghua Wang, Zihu Guo: Systems pharmacology-based dissection of the active ingredients and targets of Yiqi Zishen formula for application to COPD. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12825-12844. (Abstract IJCEM0053355, Full text PDF, Supplementary Data).

Mingqing Shi, Xiaofei Jiang, Ke Han, Liping Chen, Huifang Zhou: Effect of BushenZhuyun decoction on gonadal axis in mifepristone-induced luteal phase deficiency rat model via kisspeptin/GRP54 pathway. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12845-12851. (Abstract IJCEM0053872, Full text PDF).

Liangjing Lyu, Qinghua Min, Caisong Zhu, Zhengguang Xiao, Yongjun Gong, Mingyi Shang: Glomus tumor in abdominopelvic cavity: a case report. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12852-12855. (Abstract IJCEM0053887, Full text PDF).

Bao-Jun Hou, Ying Du, Jing Yu, Fu-Min Ping, Ming Jin, Shu-Xin Gu, Li Wan, Hong-Bin Wang: Influence of different anesthesia methods on the cognitive ability and myocardial damage in cardiac surgery. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12856-12861. (Abstract IJCEM0054599, Full text PDF).

Dongbo Luo, Hongbo Lv, Xiaohong Sun, Tongxin Du, Zuoliang Pang: Combination antitumor effect of GM-CSF tumor vaccine with cisplatin for mice with subcutaneous transplanted tumor. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12862-12869. (Abstract IJCEM0055011, Full text PDF).

Likun Wang, Xueliang Wu, Haifeng Zhou, Yicheng Wang, Guoqing Cui, Ruimin Yang: Diagnostic value of dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging and ultrasonography for differentiating between breast benign and malignant lesions: a comparative study. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12870-12879. (Abstract IJCEM0055569, Full text PDF).

Guohu Weng, Bo Zhou, Shaoshi Chen, Hua Yang, Zhengxin Huang, Shixiong Huang: Impact of stent implantation on cognitive function of patient with middle cerebral artery stenosis: one case analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12880-12888. (Abstract IJCEM0056330, Full text PDF).

Hongyan Dong, Ning Jin, Haiyan Zhang, Linlin Fan, Xuemei Zhan, Xiaobo Li: Rapid and fatal progression of Epstein-Bar virus-associated paracortical hyperplasia with T-cell oligoclones to overt angioimmunoblastic T-cell lymphoma: a case report. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12889-12897. (Abstract IJCEM0058103, Full text PDF).

Haobo Wu, Chiyuan Ma, Danfeng Xu, An Liu, Shigui Yan, Lidong Wu: Bilateral femoral head necrosis and pathological fractures resulted from Fanconi syndrome due to adefovir dipivoxil treatment: a case report and systematic analysis of 7 cases. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12898-12904. (Abstract IJCEM0058370, Full text PDF).

Guozhong Cui, Meng Yang, Liang Chen, Wenhua Yang: Molecular regulation of autophagy related genes in papillary thyroid carcinoma. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12905-12910. (Abstract IJCEM0061328, Full text PDF).

Yan Xue, Qing Zhu, Yuanzheng Chen, Nan Bai: Diagnostic role of real-time shear wave elastography on staging of liver fibrosis. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12911-12917. (Abstract IJCEM0051828, Full text PDF).

Lu Wang, Yunjin Zang, Dongdong Lin, Shichun Lu: Switch of immunosuppressant therapy from tacrolimus to cyclosporine in 30 liver transplant patients who developed hyperbilirubinemia. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12918-12924. (Abstract IJCEM0053481, Full text PDF).

Jie Xu, Qing Zhu, Wei He, Yizhun Zhu: SCM-198 protects ischemic brain injury via accelerating the recovery of brain glucose metabolism, ameliorating the damage of neurons and inhibiting the activation of microglia. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12925-12933. (Abstract IJCEM0058071, Full text PDF).

Jianping Wu, Jun Zong, Xiaojun Feng, Maohua Cheng, Jiannong Jiang: A meta-analysis of random controlled trails comparing plate fixation using unicortical and bicortical screws in palm fracture of cadaveric models. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12934-12941. (Abstract IJCEM0053114, Full text PDF).

Xingxing Zhang, Li Wan, Ruijin Yang, Pengpeng Jin, Weidong Xia, Yuanyuan Ye, Zhengjun Liu, Jian Xian, Xu Li, Xingbo Cheng, Cai Lin: Expression of connective tissue growth factor and periostin of wound tissue in patients with diabetes who had vacuum sealing drainage. Int J Clin Exp Med 2017;10(8):12942-12950. (Abstract IJCEM0054981, Full text PDF).
IJCEM Copyright © 2008-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711