Volume 11, Number 12:12828-13951;2018
International Journal of Clinical and Experimental Medicine


Huo-Jun Jiang, Biao Zhang, Jin Zhao, Ai-Hao Hu, Yi-Zhen Qiu, A-Liang Ding, Rong-Ming Yu, Yi Song: Efficacy of high-frequency ventilation in adult patients with acute respiratory distress syndrome: a meta-analysis with trial sequential analysis of randomized clinical trials. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):12828-12841. (Abstract IJCEM0070921, Full text PDF).

Songyi Cheng, Haibo Shi, Daohai Chen, Li Yang, Le Shen, Peng Yu, Liang Xie, Jie Han, Jiandong Chen, Xiaohu Chen: Effect of Chinese medicine injection for preventing contrast-induced nephropathy after coronary angiography/percutaneous coronary intervention: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):12842-12852. (Abstract IJCEM0071765, Full text PDF).

Xiaohui Liu, Yichen Zhao, Xiaoye Ma, Junchao Xie, Yanxin Zhao, Xueyuan Liu: Resveratrol upregulates synaptophysin expression by downregulating E3 ubiquitin ligase Siah-1 and RE1 silencing transcription factor REST. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):12853-12863. (Abstract IJCEM0078498, Full text PDF).

Yu Zhang, Shaohui Yan, Yanjun Su, Hui Chen, Shengguang Wang, Bingsheng Sun, Lei Zhang: Serum cross-linked N-telopeptide of type I collagen as a biomarker of bone metastases for patients with lung cancer: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):12864-12869. (Abstract IJCEM0068465, Full text PDF).

Jie Min, Huangbao Li, Fengqing Zhao, Jun Zhou: Percutaneous transhepatic biliary drainage vs. endoscopic biliary drainage in periampullary cancer patients undergoing pancreaticoduodenectomy-a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):12870-12879. (Abstract IJCEM0072332, Full text PDF).

Yong-Yong Zhang, San-Qiang Li, Ying Song, Wei-Qiang Qiao, Ping Wang, Xin-Juan Pan, Dong-Mei Wang, Rui-Fang Li, Yi-Xiang Chen: The therapeutic effect of Chaihu-Shugan-San in fatty liver disease: a meta-analysis randomized controlled trials. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):12880-12888. (Abstract IJCEM0073286, Full text PDF).

Wei Zhu, Yifang Meng, Yan Wu, Jiong Lu: Anti-diabetic medications and risk of macular edema in patients with type 2 diabetes: a systemic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):12889-12901. (Abstract IJCEM0067558, Full text PDF).

Xinyan Li, Weichen Li: Efficacy and safety of gemcitabine-targeted agent combination therapy in advanced pancreatic cancer: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):12902-12916. (Abstract IJCEM0071288, Full text PDF).

Dan-Hong Wei, Qi-Qi Mao: No association between pesticide exposure and pancreatic cancer risk: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):12917-12925. (Abstract IJCEM0074550, Full text PDF).

Shimin Chen, Hongsheng Liu, Yongpan Xu, Jiehong Wang: Lack of association between LCT-13910 C/T (rs4988235) polymorphism and risk of colorectal cancer: evidence from case-control studies. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):12926-12932. (Abstract IJCEM0085634, Full text PDF).

Yu He, Qifeng Liu, Yan Wang, Yu Zhao: The value of topical vancomycin powder prophylaxis in spinal surgical site infection with a focus on bacterial spectrum: a systematic review. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):12933-12945. (Abstract IJCEM0071867, Full text PDF).

Wenya Xu, Tongsong Wang, Hongwei Zhou: Substance P and its role in viral infection. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):12946-12955. (Abstract IJCEM0072488, Full text PDF).

Fancheng Chen, Silin Wu, Zeyuan Zhong, Xiaowei Huang, Rongguang Ao, Xv Zhang, Dejian Li, Zhi Qian, Xiaobiao Zhang, Baoqing Yu: Stress and stability of newly designed medial anatomic locking plates and traditional fixations in the treatment of posterointernal tibial plateau fracture: a comparative finite element study. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):12956-12963. (Abstract IJCEM0071406, Full text PDF).

Ming-Ze Ma, Xiao-Hua Zhang, Bin Li, Tie-Jun Liang, Chong-Mei Yang, Ji-Yong Liu: Growth differentiation factor 15 (GDF15) contributes to invasion and anti-anoikis of hepatocellular cancer through TGF-β/Smad-associated signaling. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):12964-12973. (Abstract IJCEM0075287, Full text PDF).

Yun Zhuang, Ou Ji, Yunliang Zhai, Jiwei Zhong, Hao Yao, Lin Lin, Qun Shen: Puerariae radix flavone induces cell cycle arrest and apoptosis of NB4 cells accompanied with JNK and mitochondrial pathway activation. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):12974-12982. (Abstract IJCEM0084875, Full text PDF).

Shuang Mei, Fu-Sheng Dong, Xing-Chao Li, Yan-Chuan Feng: Effect of biomineralization on the proliferation and differentiation of MC3T3-E1 cells grown on a titanium surface. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):12983-12990. (Abstract IJCEM0075032, Full text PDF).

Weiwei Zheng, Wei Huang, Jianxin Chen, Jiqiu Zhou, Xiong Xu, Gang Xu, Ruiyuan Chen, Guiwen Wang, Sen Zhang: Identification of colorectal cell exosomes by Raman spectral analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):12991-13002. (Abstract IJCEM0086403, Full text PDF).

Tianbing Duan, Rui Song, Jinxia Zhang, Ranran Kong, Huiyan Lei, Dingcheng Xiang: Continuous balloon occlusion has more influence on microcirculation function assessed by the index of coronary microcirculatory resistance in a pig model. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13003-13013. (Abstract IJCEM0077754, Full text PDF).

Hongling Li, Tiexin Feng, Bin Ge, Yanhong Wang: Role of Valdien in proliferation and apoptosis of human non-Hodgkin’s lymphoma cells in vitro. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13014-13023. (Abstract IJCEM0078386, Full text PDF).

Limei Liang, Yan Liu, Chuyong Cheng, Li Liu, Kela Li, Zhile Li, Wenjing Liu, Zhuohua Zhang, Zhaohe Huang: Sanguis draconis flavones promotes ischemic tolerance by targeting Prx-6 in myocardial ischemia and reperfusion injury. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13024-13032. (Abstract IJCEM0078094, Full text PDF).

Yang Liu, Xue Chen, Aihua Guo, Chunxiang Lv: Effect of extended nursing intervention on improvement of anxiety in puerperal patients. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13033-13041. (Abstract IJCEM0078554, Full text PDF).

Yamei Li, Qian Yu, Jing Fu, Yufeng Li, Bo Peng, Guo Huang, Zongxin Xiao: Learning-dependent LTP and synaptic ultrastructural modification after physical exercise in rats with middle cerebral artery occlusion: relevance for learning and memory. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13042-13054. (Abstract IJCEM0080145, Full text PDF).

Ya Huang, Jiajun Du, Lian Zhao, Jingxiang Zhao, Guoxing You, Jing Yang, Zhen Wang, Fangqiang Zhou, Ying Wang, Hong Zhou: Sodium pyruvate ameliorates in vitro oxidative damage resulting from lethal methemoglobinemia. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13055-13064. (Abstract IJCEM0080637, Full text PDF).

Yupeng Du, Li Wei, Shouyu Xu, Huangwei Jiang: Correlations of encephalic neurotransmitters with contingent negative variation (CNV) in post-stroke depression patients. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13065-13073. (Abstract IJCEM0072838, Full text PDF).

Wenguang He, Jiuzhang Men, Jie Wang, Xiaobo Li, Xia Li: Xiongshao decoction ameliorates CCl4-induced liver fibrosis via inhibiting Fas associated death domain (FADD)-caspase pathways. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13074-13082. (Abstract IJCEM0074798, Full text PDF).

Qianqian Chen, Ying Xiong, Xiaobin Zhang, Ningli Chai, Enqiang Linghu: Preliminary study on endoscopic trans-esophageal submucosal tunneling surgery: a new therapeutic approach. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13083-13091. (Abstract IJCEM0077944, Full text PDF).

You-Zhu Li, Na Li, Wei-Li Chen, Xiao-Hong Yan, Wei-Dong Zhou, Rong-Feng Wu, Chen Zhang: Vitrification of mouse oocyte versus slow freezing: evaluation of ultrastructure and developmental potential. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13092-13099. (Abstract IJCEM0080119, Full text PDF).

Juan Zhang, Juan Peng, Liyu Zhu, Chuntian Lai, Haiyan Wang, Wenda Zou, Hui Li: An easy and cost-effective colorimetric assay of hydrogen peroxide based on iodide-catalyzed oxidation of 3,3,5,5-tetramethylbenzidine. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13100-13107. (Abstract IJCEM0081334, Full text PDF).

Xiaoling Fang, Xun Li: Effect of metformin on myocardial cell apoptosis induced by hypoxia/reoxygenation injury. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13108-13114. (Abstract IJCEM0082256, Full text PDF).

Peng Du, Jia Zhu, Chong He, Gang Hu, Sen Li, Mei-Yu Ye, Ya-Xiong Liu, Jin-Sheng Zeng: The rs1447295 polymorphism in the 8q24 gene contributes to cancer risk, especially prostate cancer: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13115-13134. (Abstract IJCEM0080640, Full text PDF).

Yan Zhang, Haoliang Xiao, Yinghui Zhou, Shuying Liu, Dandan Xie, Sang Fu, Shanjiang Fu, Zhifeng Sheng, Hui Xie: Relationship between expression of myogenic factors in disused rats and bone mass loss and microstructural degeneration. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13135-13146. (Abstract IJCEM0077643, Full text PDF).

Yong Xuan, Rong Fan, Junhui Chen, Yuhai Wang, Jiyun Wu, Jiaji Yang, Yuchun Luo: Effects of dexmedetomidine for postoperative delirium after joint replacement in elderly patients: a randomized, double-blind, and placebo-controlled trial. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13147-13157. (Abstract IJCEM0078449, Full text PDF).

Ping Wang, Yaqing Zhang, Qingrui Wang, Shouheng Wu, Xiaofeng Zeng, Ying Zhou, Wei Lin: Down-modulation of MALAT1 inhibits proliferation, metastasis, invasion and sensitizes chemosensitivity to cisplatin in ovarian cancer cells. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13158-13168. (Abstract IJCEM0080904, Full text PDF).

Yao Zhou, Senjie Zhong, Siyuan Hu, Wenbo Dong, Tao Yao, Hao Liang, Lin Li, Zhixi Hu: Comparison of the effects of Shenfu injection and Shenmai injection on doxorubicin-induced chronic heart failure in rats. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13169-13179. (Abstract IJCEM0082651, Full text PDF).

Yueran Li, Songshu Xiao, Qiong Pan, Mingzhu Ye, Sili He, Qi Tian, Min Xue: Overexpression of miR-199a-5p confers cisplatin resistance in ovarian cancer cells by regulating GSK-3β. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13180-13189. (Abstract IJCEM0055123, Full text PDF).

Wei Wang, Pei-Yan Mi, Jian-Ling Zhang, Xing-Gong Xue, Jian-Sheng Liu, Xue Wang, Ming-Na Lv, Heng-Ming Pan: Cardiomyogenic induced bone marrow c-kit+ cells improve cardiac repair in mice myocardium infarction model. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13190-13198. (Abstract IJCEM0071852, Full text PDF).

Hang Ren, Wei-Ni Chen, Ya-Hui Liu, Hui-Fang Shen, Guo-Zhen Cui: Beneficial therapeutic effects of a Chinese herbal formula on autoimmune thyroiditis: preclinical results and outcome of a pilot clinical study. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13199-13207. (Abstract IJCEM0075043, Full text PDF).

Xianlu Ma, Yinxiang Yang, Cunjian Sheng, Lianhe Wu, Junjing Yao, Shen Zhang: QKI-5 regulates FOXO1 to inhibit apoptosis during myocardial ischemia and reperfusion injury in H9C2 myocardiocytes. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13208-13216. (Abstract IJCEM0078421, Full text PDF).

Xiao-Meng Yang, Jun-Yi Wang, Xiao-Jun Xiao, Xie-Fang Yuan, Xiao-Yu Liu, Ping-Chang Yang, Guo-Ping Li, Pei-Xin Ran, Zhi-Gang Liu: Dust mite vaccine enhances airway antibacterial host defense by up-regulating beta defensins in asthmatic mice. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13217-13225. (Abstract IJCEM0078467, Full text PDF).

Fan Yang, Xiaoling Shou, Hongyang Liu, Yan Sun, Zuowei Pei, Liyue Zhu: Sarpogrelate and rosuvastatin synergistically ameliorate hyperlipidemia-inducedcardiacdamage in apolipoprotein E-deficient mice. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13226-13234. (Abstract IJCEM0079013, Full text PDF).

Chunlan Xu, Nannan Geng, Fan Wang, Guirong Dong, Hongsheng Dong: Therapeutic effects of acupuncture treatment on experimental rats with intracerebral hemorrhage via promoting neovascularization. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13235-13242. (Abstract IJCEM0044238, Full text PDF).

Yao Chen, Haiyun Zhang: Berberine and chemotherapeutic drugs synergistically inhibits cell proliferation and migration of breast cancer cells. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13243-13250. (Abstract IJCEM0070566, Full text PDF).

Huizheng Hu, Jing Liu, Gengxun Su: In vitro efficacy of meropenem in combination with colistin, ampicillin-sulbactam against multidrug-resistant blaNDM-1-positive acinetobacter baumannii strains. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13251-13258. (Abstract IJCEM0074466, Full text PDF).

Kehuan Wang, Lanlan Mi, Ting Zhang, Huimin Ju, Ming Chang, Hongyan Lu: Apoptosis induced by endoplasmic reticulum stress is involved in the lungs of hyperoxia-induced bronchopulmonary dysplasia rats. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13259-13266. (Abstract IJCEM0085748, Full text PDF).

Jing Liu, Fujun Li, Qi Feng, Xin Sun: Impact of preoperative chemotherapy combined with surgery on cellular and humoral immunity in patients with oral cancer. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13267-13273. (Abstract IJCEM0078102, Full text PDF).

Rong Li, Yu Zhang, Ya Li, Li Xue, Wenlan Wang: Hyperbaric oxygen treatment promotes antioxidative effects on rats with acute carbon monoxide poisoning via NF-E2-related factor 2 activation. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13274-13285. (Abstract IJCEM0069249, Full text PDF).

Caiyue Liu, Yanling Song, Jian Lin, Shuangbai Zhou, Jizhou He, Xiaohai Zhu, Qingfeng Li, Yingfan Zhang: Neonatal mice muscle-derived stem cells differentiate into Schwann cell-like cells in vitro. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13286-13296. (Abstract IJCEM0077112, Full text PDF).

Jianyong Zheng, Xiaohua Li, Jiangpeng Wei, Yezhou Liu, Guosheng Wu: Short-term quality of life outcomes after robotic versus laparoscopic sphincter preserving resections for rectal cancer. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13297-13307. (Abstract IJCEM0074948, Full text PDF).

Dan Li, Hairong Liu, Enze Wang, Fang Tang: Effect of rhubarb polysaccharide combined with semen crotonis pulveratum on intestinal lymphocyte homing in rats with TNBS-induced colitis. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13308-13318. (Abstract IJCEM0080055, Full text PDF).

Xia Wang, Junwen Bai, Dongning Shi, Hongbin Kang: Association of IL-8 -251T/A, +781C/T and +396T/G genetic polymorphisms and haplotypes with breast cancer risk in a Northern Chinese population. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13319-13328. (Abstract IJCEM0064748, Full text PDF).

Shengxing Zheng, Qian Wang, Lixia Ji, Wenqing Lu, Qingquan Lian, Mingpin Hu: Protective effects of ulinastatin combined with nitric oxide and prostaglandin E1 on lung injuries and coagulation in infants undergoing cardiopulmonary bypass. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13329-13337. (Abstract IJCEM0076493, Full text PDF).

Ming Liang, Jia-Yi Wu, Bing Ou, Jing-Liang Ruan, Xiao-Lin Xu, Hai-Yun Yang, Bao-Ming Luo: Qualitative and quantitative analysis of shear-wave elastography in small (≤20 mm) breast masses combined with BI-RADS category. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13338-13346. (Abstract IJCEM0076685, Full text PDF).

Yu-Xin Jiang, Wei Li, Guo-Guang Wang, Wen-Qi Zhang, Ye-Chao Lv, Tian Sun: Improvement of ginkgolide B on diabetic nephropathy in streptozotocin (STZ)-induced rats. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13347-13355. (Abstract IJCEM0078975, Full text PDF).

Shi-Rong Song, Fu-Chun Jing, Mei-Rong Tian, Lei Li, Qing-Cai Wang, Bao-Rong Xiao, Qing-Hua Zhou: Long non coding RNA CCND2-AS1 promotes gastric cancer growth through Akt signaling. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13356-13364. (Abstract IJCEM0080096, Full text PDF).

Jiaxin Li, Hong Wu, Kun Qian, Yong Zeng: Contrast enhanced intraoperative ultrasonography-guided radiofrequency ablation of recurrent hepatocellular carcinoma after hepatectomy through percutaneous or open approach: a retrospective cohort study. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13365-13373. (Abstract IJCEM0082537, Full text PDF).

Hongyan Gong, Shaomei Li, Jun Liu, Xiaoran Zhang, Jingjing Liu, Tieli Dong: Intrathecal administration of dexmedetomidine attenuates the development of morphine tolerance via suppression of HMGB1-mediated neuro-inflammation in the spinal cord. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13374-13382. (Abstract IJCEM0085781, Full text PDF).

Feng Gao, Zhi Heng Shi, Xiaochen Wang, Jiang Wang, Yi Liang, Ting Yang, Cheng Cheng, Jianlong Sheng, Yanmei Zhang, Jinsheng Hua, Wen Zhang, Guangquan Hu, Yu Fang, Jixiong Wu: Honokiol promoted apoptosis by targeting FOXL2/lncRNA AK001884 in vascular smooth muscle cells. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13383-13390. (Abstract IJCEM0065177, Full text PDF).

Yunfu Shi, Wenjuan Yang, Yiming Qi, Lu Li, Jianing Liu, Xiufang Hong: Long no-coding RNAs and mRNAs expression profile in human colorectal cancer: analysis based on the B7-H4 regulation. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13391-13398. (Abstract IJCEM0078283, Full text PDF).

Xiaoyan Leng, Meng Yu, Dongyong He, Lixiao Pan, Lihua Wang, Fengxia Yang: Synergistic combination therapy with SC79 and sevoflurane reduces ischemia-reperfusion injuries in rat hearts. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13399-13406. (Abstract IJCEM0080014, Full text PDF).

Lei Yu, Wenhuan Feng, Fangcen Liu, Sunyinyan Tang, Hongdong Wang, Dalong Zhu, Yan Bi: Zoledronic acid induces a brown-like phenotype in white adipocytes. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13407-13414. (Abstract IJCEM0080166, Full text PDF).

Bin Wei, Gang Chen: Metabotropic glutamate 2/3 receptor agonist LY404039 inhibits gatric cancer cell proliferation via regulating PI3K/Akt signaling pathway. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13415-13421. (Abstract IJCEM0070296, Full text PDF).

Tao Guan, Cunjun Huang, Yunjian Huang, Yi Li, Yun Liu: Effects of curcumin pretreatment on cell proliferation, oxidative stress, and Nrf2 pathways in HK-2 cells cultured in high glucose medium. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13422-13428. (Abstract IJCEM0076646, Full text PDF).

Xiang Liu, Huifang Gu, Jingqun Wang, Shuxia Geng, Huangai Zhang, Shuwei Li, Xue Liu, Liu Yang, Wei Guo: Vitamin D deficiency in pregnant women with pih and neonates and their correlation. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13429-13435. (Abstract IJCEM0079434, Full text PDF).

Hongwei Duan, Na Ji, Li Zhao, Qiang Shi, Yanchao Qi, Qiugan Qi: Cytokine-induced killer cells (CIK) from healthy donors for treatment of advanced breast cancer. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13436-13441. (Abstract IJCEM0077864, Full text PDF).

Ji Zhang, Zifeng Wang, Yunlin Ye, Yu Jiang, Zhengquan Zhu, Jian Zhou, Yanchun Lv, Wanming Hu, Yunqiang Yang: Glioma cells with Tim-3 expression induce resistance to chemotherapy drug. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13442-13447. (Abstract IJCEM0079054, Full text PDF).

Jun Yong, Mu Yang: Comparative analysis between DSA and color Doppler ultrasound in measurement of kidney and inferior vena cava diameter in adults. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13448-13452. (Abstract IJCEM0072383, Full text PDF).

Jingyi Hu, Liuxueying Zhong, Wei Chi, Mei Li, Yongxin Zheng: A case of Behcet’s-like retinopathy of traumatic rupture of the lens capsule. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13453-13455. (Abstract IJCEM0080494, Full text PDF).

Xianghui Zheng, Lei Gong, Sai Zhang, Weiheng Wu: Epicardial adipose tissue thickness and plasma interleukin-35 predict acute myocardial infarction in patients with coronary artery disease. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13456-13467. (Abstract IJCEM0075090, Full text PDF, Supplementary Data).

Dan Zhang, Xiaomei Liu, Min Yang, Shi Tang, Ying Xin: Maternal protein restriction induces alterations in Nkx2.2 expression in pancreatic β cells of intrauterine growth restriction rats. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13468-13479. (Abstract IJCEM0080664, Full text PDF).

Guanjun Chen, Li Zhang, Fang Ding, Linyun Wei, Cangjuan Wang, Junnan Chen, Mingzhu Jin, Linying Lai, Xinyue Bai, Liming Liang, Minliang Chen: Protective effects of edaravone and UW perfusion on ischemia reperfusion injury of amputated swine extremities. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13480-13490. (Abstract IJCEM0084270, Full text PDF).

Jian-Ping Tao, Lan Lin, Yang Han, Qi-Cai Qu, Lin-Jun Wan, Jia-Ju Yang, Chen Zhou, Rui-Ping Huang, Shu-Lan Jiao, Yong-Yu Si: Effects of goal-directed fluid therapy on transfusion volume and pulmonary aquaporin 1,5 in a dog model of hemorrhagic shock. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13491-13500. (Abstract IJCEM0077771, Full text PDF).

Liu Yong, Duan Peng, Zhipeng Chen, Jiandong Lin: Association of polymorphisms in IL-10 and the TLR4 signaling pathway with the development of postoperative sepsis. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13501-13510. (Abstract IJCEM0086491, Full text PDF).

Minfeng Tong, Xing Wan, Guodong He, Jihong Liu, Fan Yang: Protective effects of H2S inhalation on cerebral resuscitation in cardiac arrest rats associated with modulation of inflammatory cytokines and p38MAPK signaling pathways in brain tissue. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13511-13519. (Abstract IJCEM0079674, Full text PDF).

Le Wang, Mingxia Li: Roles of heat shock protein 70 toward hypoxia-inducible factor 1α (HIF-1α) blockade in newborn rats with hypoxia-induced pulmonary hypertension. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13520-13527. (Abstract IJCEM0075220, Full text PDF).

Xin Zhang, Ju Chen, Minzhi Ding, Ning Zhang: Aspirin plus clopidogrel for angina pectoris in coronary heart disease patients. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13528-13534. (Abstract IJCEM0082257, Full text PDF).

Min Bai, Xiding Cai, Zhen Li, Lieping Huang, Chengping Gu, Yanhua Li, Junyang Gu, Yiyao Han, Zhai Jia: Clinical value of serum S100B in children with epilepsy. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13535-13540. (Abstract IJCEM0077172, Full text PDF).

Haifeng Zhang, Yidi Han, He Wang, Wei Gou: Correlation of chronic hepatitis B complicated with or without diabetes mellitus, in patients with insulin resistance, liver damage, and inflammation. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13541-13546. (Abstract IJCEM0080076, Full text PDF).

Yan Gu, Hua Wang, Bin Yan, Weibing Zhang, Lan Ma, Lin Wang: Transverse compensation of first molars in different sagittal and vertical classifications: a retrospective study using cone-beam computed tomography. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13547-13556. (Abstract IJCEM0080890, Full text PDF).

Baojie Shi, Rulin Zhang, Yi Wu, Pusen Wang, Hao Li, Peiwen Wang, Lin Zhong: Donor SGT1 gene polymorphisms influence the incidence of bacterial infection after liver transplantation. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13557-13564. (Abstract IJCEM0063989, Full text PDF).

Bing Liu, Zhen Chen, Quanbin Liu, Chen Chen, Zhidan Gao, Yuan Dong, Yongjian Hao, Yuanxiang Liao: Prognostic value of serum exosomal microRNA-21 for patients with renal cell carcinoma. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13565-13572. (Abstract IJCEM0064904, Full text PDF).

Wei Zhang, Menghui Li, Jianping Gong, Mingxin Ye, Xiaoli Yang: ESR2 polymorphism associated with the incidence and prognosis of hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13573-13580. (Abstract IJCEM0066052, Full text PDF).

Jie Xiang, Zhenhua Hu, Wubin Wang, Shengmin Mei, Jie Zhou, Zhiwei Li, Sheng Yan, Shusen Zheng: Impact of recipients with hypertension on the survival after liver transplantation: an analysis of the US national database. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13581-13588. (Abstract IJCEM0070698, Full text PDF).

Xiaobin Huang, Kaixian Deng, Xiaochun Liu, Xingfang Huang, Rujian Zhang, Lijie Zhao, Yuhua Zheng: Conventional Trocar transumbilical multiport laparoscopic salpingectomy: minimal injury, better cosmetic effect. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13589-13596. (Abstract IJCEM0080677, Full text PDF).

Xia Liu, Shouhua Yang, Chen Wang, Zhonghua Jin: ERAS protocol implementation in surgery is favorable for the recovery of patients. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13597-13604. (Abstract IJCEM0081730, Full text PDF).

Kai Di, Lili Sui, Xinfeng Yan: Effects of tetramethylpyrazine combined with bone marrow mesenchymal stem cells transplantation on recovery of neural function in rats with spinal cord injury. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13605-13612. (Abstract IJCEM0083245, Full text PDF).

Yucheng Huang, Jing Jiao, Wenjun Cheng, Xin Wang, Fei Xiao, Junwen Wang: Exchange intramedullary nails with or without an augmentation locking plate in the treatment of aseptic femoral shaft non-unions after nailing. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13613-13619. (Abstract IJCEM0078540, Full text PDF).

Lili Wang, Li Zhang, Defang Chen: Application value and effect of comprehensive nursing intervention on tumor metastasis and postoperative and nosocomial infections in patients with colorectal cancer. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13620-13626. (Abstract IJCEM0081579, Full text PDF).

Xiuwei Shen, Fan Chen, Fengwei Wang, Jipiao Liu, Peng Huang: Effects of quercetin on the pharmacokinetics of erlotinib in rats. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13627-13632. (Abstract IJCEM0070315, Full text PDF).

Lili Kang, Yanping Tang, Hongjie Zhan, Li Yang, Xuwen Hao, Yanxia Gong: Elevated plasma D-dimer level was correlated with lymphatic metastasis and worse outcome in patients with gastric cancer. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13633-13638. (Abstract IJCEM0073305, Full text PDF).

Jian Wang, Jing-Hua Liu, Shao-Ping Wang, Ming Zhang, Chang-Hua Wang, Ping Wang, Ze Zheng: Expression of β-tubulin in non-culprit arteries and effect of ramipril on lesion progression. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13639-13644. (Abstract IJCEM0079952, Full text PDF).

Yang Fei, Cuie Wang, Yaming Du: Causes of breast-feeding jaundice and clinical efficacy analysis of nursing intervention. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13645-13650. (Abstract IJCEM0080183, Full text PDF).

Hai-Ting Wu, Yun Wang, Jiang-Tao Liu, Qing-Jiang Pang: Factors affecting C5 nerve root palsy after decompressive anterior cervical surgery. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13651-13656. (Abstract IJCEM0080660, Full text PDF).

Liwei Xu, Zhenghui Wang, Youyun Zhang, Chi Zhang, Shicheng Yu: Combined laparoscopic ureterolithotomy and flexible ureteroscopy for removing large upper ureteral stones with ipsilateral concurrent renal stones in selected patients. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13657-13662. (Abstract IJCEM0080702, Full text PDF).

Juan Feng, Hong-Tao Gu, Mi-Mi Shu, Lan Yang, Rong Liang, Bao-Xia Dong, Qing-Xian Bai, Tao Zhang, Na Zhang, Li-Jie Yang, Li Xu, Hong-Juan Dong, Xin Lei, Hua-Feng Zhu, Xie-Qun Chen, Guang-Xun Gao: Reduced intensity melphalan conditioning for autologous hematopoietic stem cell transplantation in multiple myeloma-a single center experience. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13663-13672. (Abstract IJCEM0077072, Full text PDF).

Jun Qin, Lingling Yao, Jianing Wang, Bo Yang: Application of thromboelastography in evaluating effects of aspirin with or without clopidogrel treatment as well as predictive factors for aspirin resistance in patients with coronary artery disease. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13673-13680. (Abstract IJCEM0069215, Full text PDF).

Cengiz Sahutoglu, Seden Kocabas, Fatma Zekiye Askar: Effects of pressure-controlled ventilation-volume guaranteed on airway pressure, oxygenation, and postoperative complications in one-lung ventilation: a prospective randomized-controlled study. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13681-13688. (Abstract IJCEM0073483, Full text PDF).

Hong Nian, Chunhong Fan, Chunjuan Zheng, Yayan Gu: Impact of evidence-based care together with extended care on the psychological status of breast cancer patients. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13689-13696. (Abstract IJCEM0079270, Full text PDF).

Ming Wang, Pengfei Zou: High FEV1 and BMI as protective factors in reducing the infection incidence of lung cancer in patients who underwent thoracoscopic surgery. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13697-13704. (Abstract IJCEM0080573, Full text PDF).

Weizhong Huangfu, Fuhou Chang, Minjie Wang, Ruiying Gao, Dingcheng Xiang: Effect of single nucleotide polymorphisms of MDR1 C3435T and ECE-1 C-338A genes on the antihypertensive effect of irbesartan. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13705-13712. (Abstract IJCEM0080976, Full text PDF).

Cuifan Li, Xiaofang Li, Hui Li, Yingdong Cao: Value of continuing nursing in chronic heart failure and its effect on patients’ cardiac function improvement. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13713-13720. (Abstract IJCEM0081069, Full text PDF).

Yi Li, Wen Zhong, Xiaoyun Xiong, Chao Zhang, Renhong Wang: Effects of comprehensive nursing interventions on stress in patients undergoing percutaneous coronary intervention. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13721-13728. (Abstract IJCEM0081469, Full text PDF).

Feng Liu, Yan Wang, Tao Li, Yundong Qu, Qian Ye, Yan Xue, Lixin Zhang, Lei Wang, Baohua Yang: Age and e antigen status are associated with pre-existing tolerance mutations in Chinese patients with chronic HBV infection: a retrospective case control study. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13729-13735. (Abstract IJCEM0070689, Full text PDF).

Ranran Zeng, Qianqian Chen, Enqiang Linghu, Yan Dou, Jing Yang, Zhongsheng Lu: Risk factors of infection after endoscopic submucosal dissection of esophageal mucosal lesions. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13736-13742. (Abstract IJCEM0076263, Full text PDF).

Junhai Ma, Xiaoran Li, Gongjin Wu, Zhongjin Yue, Zhiping Wang: Y-box-binding protein-1 and E-cadherin are potential prognostic factors in human bladder carcinoma. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13743-13749. (Abstract IJCEM0079185, Full text PDF).

Wei Huang, Yan Zhang, Jun-Jie Cao, Min Cao, Xiao-Dong Jin: Clinical effect of microscopic subinguinal varicocelectomy or bypass surgery on nutcracker phenomenon-associated varicocele. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13750-13756. (Abstract IJCEM0080040, Full text PDF).

Yi-Hao Jiang, Dai-Quan Jiang, Ke-Qin Wu, Peng-Fei Wang, Li-Fang Liu, Zhi-Biao Yu: Effects of raw and sulfur-fumigated Rhizoma Dioscoreae on rat hippocampal neurotransmitter concentrations. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13757-13762. (Abstract IJCEM0061797, Full text PDF).

Weiwei Wang, Tiangang Leng, Lingling Zhang, Limei Yu: Correlation of VEGF expression with transvaginal color Doppler ultrasound blood flow parameters, angiogenesis, and cancer cell proliferation activity in patients with ovarian cancer. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13763-13768. (Abstract IJCEM0080074, Full text PDF).

Tianyi Huang, Shang Ju, Xi Li, Gang Wang, Bohua Yang, Ning Wang, Chengcheng Yan: Changes of serum CypA and CNP levels in type 2 diabetes mellitus patients with vascular lesions and its clinical prognostic significance. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13769-13774. (Abstract IJCEM0081153, Full text PDF).

Fansheng Kong, Dan Hu, Qing Yuan, Wei Zhou, Peipei Li: Efficacy of acupuncture on children with autism spectrum disorder. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13775-13780. (Abstract IJCEM0081287, Full text PDF).

Shaofeng Zhang, Jingxia Guan, Xiaoru Zheng, Zuneng Lu: Diagnostic value of ambulatory blood pressure monitoring and transcranial color Doppler ultrasound combined with carotid artery ultrasonography in cerebral infarction. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13781-13786. (Abstract IJCEM0081335, Full text PDF).

Tiancheng Li, Quangui Wang, Yong Qin, Yuhe Liu, Shuifang Xiao: A comparative study on effects of vacuum nasal drainage and nasal packing after septoplasty. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13787-13791. (Abstract IJCEM0078120, Full text PDF).

Jiangang Chen, Lin Qian, Bing Zheng, Ming Lu: Comparison of holmium laser combined ureteroscopy and cold knife urethrotomy in treatment of simple urethral stricture: a 5 year follow-up study. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13792-13796. (Abstract IJCEM0079991, Full text PDF).

Jim Jinn-Chyuan Sheu, Ying-Ju Lin, Cherry Yin-Yi Chang, Shih-Yin Chen, Wen-Ling Liao, Jai-Sing Yang, Ming-Tsung Lai, Chih-Mei Chen, Chun-Cheng Tseng, Tritium Hwang, Ping-Ho Chen, Fuu-Jen Tsai: Genetic variants of ALOXs genes in polyunsaturated fatty acid/arachidonic acid metabolism associated with type-2 diabetes development. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13797-13805. (Abstract IJCEM0077987, Full text PDF).

Feng Zhang, Qi Qu, Ling Ling Meng, Jie Zhang, Jing Guo Zhang, Chuan Liang Cai, Bo Han, Xue Lian Li, Bing Guang Dai: Comparative study on efficacy of high-frequency electric knife and CardioblateTM Pen for treatment of atrial fibrillation. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13806-13812. (Abstract IJCEM0069078, Full text PDF).

Kai Sun, Wentao Wang, Fuhai Wang, Peng Xiu, Haochen Wang, Feng Liu: Association between ERCC1 and XPF polymorphisms and risk of extrahepatic cholangiocarcinoma. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13813-13819. (Abstract IJCEM0074522, Full text PDF).

Siping Chen, Huihuang Wen, Bin Zhou, Jie Li: Therapeutic effect of solifenacin combined with tamsulosin on benign prostatic hyperplasia with overactive bladder. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13820-13826. (Abstract IJCEM0081270, Full text PDF).

Ozgur Dagli, Elif Aktan Mutlu: Depression scores of delta hepatitis patients treated with pegylated interferon alfa. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13827-13831. (Abstract IJCEM0071532, Full text PDF).

Lin Sang, Xingbo Zhao: Primary malignant melanoma of the vagina: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13832-13835. (Abstract IJCEM0078482, Full text PDF).

Shu Pan, Min Bao, Mingjiu Chen, Hongcan Shi: Clinical characteristics and surgical management of primary carinal tumors. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13836-13844. (Abstract IJCEM0076678, Full text PDF).

Mei-Xuan Liu, Jin-Li Gao, Sheng-Bao Xu, Zhong-Liang Guo: Pulmonary and liver metastases with repeated recurrence of renal epithelioid angiomyolioma after nephrectomy: one case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13845-13851. (Abstract IJCEM0077204, Full text PDF).

Yi Long, Xianhua Zhang, Ping Gong, Bing Zhang, Xian Hu, Lina Yang: Identification of novel compound heterozygosity variants in GPD1 causing infantile transient hypertriglyceridemia. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13852-13858. (Abstract IJCEM0075034, Full text PDF).

Jun Ren, Jie Zhu, Yu Gong, Li Dai, Jun Song, Li-Ming Tang, Ping Zhu: Synchronous triple primary adenocarcinoma of gastric and transverse colon: a case report. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13859-13863. (Abstract IJCEM0079989, Full text PDF).

Chih-Yung Yang, Bo-Nien Chen, Kuo-Ming Chang, Yen-Ning Hsu: Unusual presentation of lung adenocarcinoma with tonsil and colon metastases: a case report. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13864-13867. (Abstract IJCEM0072393, Full text PDF).

Yannan Cheng, Heng Liu, Chenxia Li, Chao Jin, Huifang Zhao, Xiaoyu Wang, Xingxing Tao, Jian Yang: Clinical and radiological features of parapancreatic hyaline-vascular Castleman disease: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13868-13879. (Abstract IJCEM0072707, Full text PDF).

Li Tan, Long Zhang, Xiaowei Ma, Yanli Yan, Shuai Shao, Jiaxin Liu, Juan Ren: Skeletal muscle and brain metastases arising from primary squamous cell carcinoma of the parotid gland: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13880-13886. (Abstract IJCEM0078964, Full text PDF).

Meng Zhang, Lei Zhang, Wei Pan, Xing-Yu Song, Si-Jin Zhang: A case of recurrent and refractory Evans syndrome treated with rituximab, which led to severe fungal pneumonia. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13887-13891. (Abstract IJCEM0080231, Full text PDF).

Weidong Hu, Xiaojun Wang, Jing Zhang, Yuxia Liu, Xiaoqin Liang, Hua Liu: Primary tracheobronchial amyloidosis: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13892-13896. (Abstract IJCEM0081590, Full text PDF).

Bi-Sheng Liu, Yan-Ying Li, Yan Zhang, Ying Wan, Yun Lang, Yong-Sheng Wang: Pembrolizumab in a patient with lung sarcomatoid carcinoma resulted in rheumatoid arthritis and limited benefit. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13897-13900. (Abstract IJCEM0080665, Full text PDF).

Yue-Yu Liu, Xin-Ren Ma, Long-Jiang Shao, Ding Sun: Rupture of Clostridium perfringens liver abscess treated with continuous irrigation and drainage: a case report. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13901-13903. (Abstract IJCEM0083631, Full text PDF).

Jun Tu, Liang Gao, Ruipeng Guo, Bin Xu: Postoperative evaluation of single-stage surgery for multiligament injured knee dislocation in elderly patients. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13904-13912. (Abstract IJCEM0070799, Full text PDF).

Zhong-Yi Sun, Jing-Jing Pan, Xiao-Lin Miao, Yun-Xian Xu, Shu-Dong Cui, Yang Yang, Xiao-Qing Chen: Congenital nephrotic syndrome: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13913-13919. (Abstract IJCEM0073842, Full text PDF).

Heping Huang, Chengdong Ning, Qianlun Huo, Yu Hu, Yan Gu: Complete disruption of cervical trachea and esophagus after open injury: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13920-13924. (Abstract IJCEM0080012, Full text PDF).

Teng Zhao, Jiguo Gao, Xuemin Feng, Hui Zhu, Chunkui Zhou: Late-onset riboflavin-responsive multiple acyl-coenzyme A dehydrogenase deficiency after syphilis infection. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13925-13928. (Abstract IJCEM0078681, Full text PDF).

Zai-Qiang Zhang, Jia-Wang Ding, Cai-Yun Luo, Xin-An Wang: De Winter syndrome with occlusion of the proximal segment of the LAD coronary artery. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13929-13932. (Abstract IJCEM0078943, Full text PDF).

Di Sun, Ying Qin, Yujia Chen, Weina Ju, Baochang Qi: Iliopsoas abscess formation as a complication of abdominal stab wound: a case report. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13933-13935. (Abstract IJCEM0076575, Full text PDF).

Lei Zhang, Cheng Hu, Si-Jin Zhang, Ji-Yu Lan, Ying-Jie Guo: No mutation in NTRK1 or NGF in a Chinese patient with hereditary sensory and autonomic neuropathy type IV. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13936-13940. (Abstract IJCEM0080592, Full text PDF).

Lin Sun, Shugang Xi, Fei Li, Gang Wang, Guixia Wang, Xiaokun Gang: Methanol poisoning is not easily differentiated from diabetic ketoacidosis in a patient with diabetes mellitus type 2: a case report. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13941-13944. (Abstract IJCEM0080272, Full text PDF).

Xiaochang Xu, Yimin Zhang: Protein-losing enteropathy and IgA nephropathy in a man with systemic lupus erythematosus: a case report. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13945-13948. (Abstract IJCEM0072570, Full text PDF).

Lei Zhang, Mingtao Yu, Xiaoqi Zhao, Yuxian Gao: A case of congenital syphilis hepatitis treated effectively with hyperbaric oxygenation. Int J Clin Exp Med 2018;11(12):13949-13951. (Abstract IJCEM0080642, Full text PDF).
IJCEM Copyright © 2008-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711