Volume 11, Number 3:1383-2920;2018
International Journal of Clinical and Experimental Medicine


Li Zhao, Xijiao Yu, Lu Zhao, Fenghe Zhang: Elevated expression of cyclophilin A in human periodontitis. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1383-1389. (Abstract IJCEM0066711, Full text PDF).

Jin-Dong Zhao, Ping-Shuan Dong, Jing-Jing Jia, Di Zhao, Hong-Lei Wang, Dao-Lin Li, Xu-Ming Yang, Hui-Feng Zhang: Allopurinol to influence blood pressure in hypertension patients: systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1390-1400. (Abstract IJCEM0060858, Full text PDF).

Jumin Chen, Junyun Bai, Kunxian Yang: Prognostic value of cervical lymph node metastasis ratio in Asian papillary thyroid carcinoma 5-year relapse-free survival: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1401-1410. (Abstract IJCEM0058797, Full text PDF).

Zhiyue Ma, Bin Li, Yong Feng, Xiaoxu Yu, Gang He: Serum Tg level used as predictor of radioiodine remnant ablation success in patients with differentiated thyroid cancer: a diagnosis meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1411-1424. (Abstract IJCEM0061804, Full text PDF).

Zhen Lyu, Bing Li, Xiaofei Zhang, Xinglong Ma, Jianxiong Ma, Jun Liu: Collagen5A1 and collagen12A1 gene polymorphisms as a risk marker for anterior cruciate ligament ruptures: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1425-1436. (Abstract IJCEM0065631, Full text PDF).

Shanxi You, Genlin Sun, Qingchun Yao, Zhenzhou Wan, Xinen Huang: Statin use and risk of gastrointestinal cancer: a meta-analysis of cohort studies. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1437-1447. (Abstract IJCEM0056921, Full text PDF).

Jia-Jun Yu, Qiang Li, Peng Zhang, Bo Shu: Early catheter removal adds no significant morbidity following transurethral resection of the prostate: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1448-1457. (Abstract IJCEM0064500, Full text PDF).

Yongqiang Zhang, Dongbo Yuan, Haofu Rao, Tianfei Cheng, Boshi Luan, Wei Wang, Jiaming Su, Yuanlin Wang, Zhaolin Sun, Guiping Ouyang, Jianguo Zhu: Tamsulosin versus nifedipine to facilitate urinary stone passage: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1458-1466. (Abstract IJCEM0065223, Full text PDF).

Peipei Wang, Jian Sun, Tao Xie, Sujun Lv: Serum non-high-density lipoprotein cholesterol and risk of stroke in the general population: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1467-1474. (Abstract IJCEM0059569, Full text PDF).

Cheng Zhang, Yan-Yu Shi, Dong-Qiu Dai: Potential diagnostic role of miRNA-106a in gastric cancer: a meta analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1475-1482. (Abstract IJCEM0063156, Full text PDF).

Xiaoyan Meng, Jinghua Gan, Guangnan Liu, Enyuan Qin, Haibo Ning: Efficacy and safety of mepolizumab in patients with severe eosinophilic asthma: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1483-1489. (Abstract IJCEM0065120, Full text PDF).

Yali Luo, Yongqi Liu, Fangyu An, Liying Zhang, Chenghao Li, Yanhui Zhang, Chunzhen Ren: The tendency of malignant transformation of mesenchymal stem cells in the inflammatory microenvironment, TAFs or TSCs? Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1490-1503. (Abstract IJCEM0060445, Full text PDF).

Yuanfu Yang, Yuzhu Hu, Yashan Yang, Ting Yu, Mengting Li, Xia Liu, Ting Luo: Prognostic and clinicopathological value of Gli1 expression in esophageal squamous cell carcinoma: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1504-1515. (Abstract IJCEM0060851, Full text PDF).

Yaodong Zhang, Liqun Huo, Zicheng Shao, Dong Ding, Zefa Lu, Renjie Yang, Xiangcheng Li: Relationships between PTEN and clinicopathological features of hepatocellular carcinoma: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1516-1524. (Abstract IJCEM0056934, Full text PDF).

Si Huang, Anbang He, Depeng Xu, Qiwen Chen, Suwen Qi: Association of miR-502-binding site single nucleotide polymorphism in the 3’-untranslated region of SET8 with cancer risk: a meta-analysis based on 4905 subjects. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1525-1533. (Abstract IJCEM0065784, Full text PDF).

Wei Liu, Fang Wang, Hui Ding, Xingchen Liu, Jinhui Tian, Yuwen Gong, Diyin Li, Hanzhang Wang, Dharam Kaushik, Ronald Rodriguez, Zhiping Wang: Comparison of the peri- and postoperative parameters between artery-only and artery-vein clamping techniques in partial nephrectomy: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1534-1543. (Abstract IJCEM0065897, Full text PDF).

Mingming Wei, Jian Li, Xinjian Li, Lei Liu, Dong Wang, Xiaohan Qu, Shaoqing Zhang: Psoriasis and risk of chronic kidney disease: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1544-1550. (Abstract IJCEM0060876, Full text PDF).

Abdulrahman Abas Osman, Weina Ju, Dahui Sun, Baochang Qi: Deep venous thrombosis: a literature review. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1551-1561. (Abstract IJCEM0060561, Full text PDF).

Yanjun Xu, Yun Fan: Hot button topic in the treatment of locally advanced esophageal carcinoma. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1562-1569. (Abstract IJCEM0054671, Full text PDF).

Lin Shi, Peng Lin, Dongyue Wen, Li Gao, Liang Liang, Yihuan Luo, Yichen Wei, Yu He, Hong Yang, Wei Ma: Expression level of miR-146b-5p via miRNA sequencing and its potential targets in papillary thyroid cancer. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1570-1586. (Abstract IJCEM0064977, Full text PDF).

Susheng Miao, Xionghui Mao, Rong Pei, Kaibin Song, Yuanjing Lv, Huanyv Jiang, Baojun Li, Xianguang Yang, Cheng Xiu, Hongxue Meng, Ji Sun: MiR-448 inhibits laryngeal cancer metastasis by repressing AEG-1 expression. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1587-1596. (Abstract IJCEM0059604, Full text PDF).

Jeongmin Hong, Seong-Ho Ok, Soohee Lee, Seongchun Kwon, Raghavendra Baregundi Subbarao, Sebin Kang, Jiyoon Kim, Jaehwan Kim, Miyeong Park, Ju-Tae Sohn: Dexmedetomidine-induced contraction involves tyrosine kinase-mediated calcium sensitization in isolated rat aortae. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1597-1607. (Abstract IJCEM0067180, Full text PDF).

Lan Wu, Yanshuang Wang, Xuebing Xiao, Yangyang Yu: Endotoxin-induced uveitis promotes retinal endothelial cell injury and Muller cell proliferation. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1608-1614. (Abstract IJCEM0062311, Full text PDF).

Xiao-Bo Yan, Tao Xie, Sheng-Dong Wang, Zhan Wang, Heng-Yuan Li, Zhao-Ming Ye: Apigenin inhibits proliferation of human chondrosarcoma cells via cell cycle arrest and mitochondrial apoptosis induced by ROS generation-an in vitro and in vivo study. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1615-1631. (Abstract IJCEM0057902, Full text PDF).

Xiaohong He, Shuang Zhang, Tengfei Lu, Wenhua Pei, Yanjie Zheng, Xiao Han, Weijun Guan: Characterization of Tibetan Mastiff pancreatic progenitor cells and differentiation into insulin-secreting cells. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1632-1643. (Abstract IJCEM0061374, Full text PDF).

Jin Qin, Sha Li, Yang Liu, Chao Zhang, Qiang Li, Hong Zhang, Xiaodong Jin: Effect of heavy ions and x-rays on proliferation and migration of malignant melanoma and its mechanism. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1644-1652. (Abstract IJCEM0065843, Full text PDF).

Zhi-Jian Chen, Shan Li, Xiao-Ning Wu: Lenalidomide as a promising agent for managing autoimmune arthritis. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1653-1660. (Abstract IJCEM0056917, Full text PDF).

Meng Cao, Liwei Bai, Di Wang, Qianqian Zhai, Yan Li, Jie Hai, Weimin Wang: miRNA-33 expression and its mechanism in patients and model rats with type 2 diabetic nephropathy. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1661-1668. (Abstract IJCEM0062736, Full text PDF).

Qiling Liu, Rongqiang Zhang, Xiang Wang, Peili Wang, Xiaomei Ren, Na Sun, Xiangwen Li, Xinhui Li, Chunxu Hai: Bioinformatic analysis of gene expression profile in prostate epithelial cells exposed to low-dose cadmium. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1669-1678. (Abstract IJCEM0062792, Full text PDF).

Mengyi Liu, Qianqian Liu, Youqin Xu, Xinrui Liu, Chen Yang, Preet Dhaliwal, Yanfang Lu, Guanchuan Lin, Xia Li, Lina Chen, Chao Zhang: Vitamin A and polyunsaturated fatty acids promote caenorhabditis elegans 60Co radiation resistance associated with expression of cyclogeny genes. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1679-1688. (Abstract IJCEM0067505, Full text PDF).

Haitao Bai, Jian Li, Jun Tuo, Xiaoxue Lv: Tirofiban improves rehabilitation therapeutics effects in patients with dyskinesia after stroke. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1689-1698. (Abstract IJCEM0070274, Full text PDF).

Lie-Ping Guo, Yun-Fei Niu, Hao-Tian Shi, Hai-Min Chen, Tian-Mei Zeng, Chen-Jie Tao, Zhen-Gang Yuan: Prednisolone and chlormethine inhibit multiple myeloma through inhibition of Notch/NF-κB-mediated angiogenesis. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1699-1707. (Abstract IJCEM0057946, Full text PDF).

Shu-Ping Liao, Wei-Qing Wu, Jun Zeng, Yan Wu: miR-146a regulates inflammatory cytokines and reverses high-glucose- and high-insulin-induced insulin resistance in 3T3-L1 adipocytes by targeting Traf6 through the NF-κB signaling pathway. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1708-1716. (Abstract IJCEM0064735, Full text PDF).

Dongwei Zhang, Diyuan Yang, Xiaofei Xie, Li Huang, Huifeng Fan, Gen Lu, Gan Zhou, Tingting Shi: Clinical analysis and follow up study of pulmonary artery sling in childhood and risk factors associated with mortality in nonsurgical patients. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1717-1725. (Abstract IJCEM0067777, Full text PDF).

Lei-Hua Cao, Qi Chen, Jia Chen, Wei-Min Chen: Irbesartan inhibits the formation of calcium oxalate stones in the kidney of diabetic rats. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1726-1733. (Abstract IJCEM0058003, Full text PDF).

Hongtuan Xu, Jian Zhang, Huaxing Huang, Linxiang Liu, Yunliang Sun: Malvidin induced anticancer activity in human colorectal HCT-116 cancer cells involves apoptosis, G2/M cell cycle arrest and upregulation of p21WAFI. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1734-1741. (Abstract IJCEM0059358, Full text PDF).

Xiong Wang, Yangbin Pan, Caiming Chen, Xiaohong Zhang, Chunsheng Yang: Inhibition of renal cell carcinoma cell growth by a novel conditionally replicative adenovirus in combination with radiotherapy. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1742-1749. (Abstract IJCEM0060130, Full text PDF).

Gang Lin, Rufa Wang, Fei Wang, Ming Yong, Li Ju, Kai Tang, Yue Lou: HOXB5 mRNA is upregulated in osteosarcoma tissues and promotes osteosarcoma cell line proliferation in vitro. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1750-1757. (Abstract IJCEM0071706, Full text PDF).

Yingou Zeng, Yongming Zhang: Globularifolin exhibits potent anticancer activity on A549 human lung cancer cell line via induction of mitochondrial apoptosis, cell cycle arrest and NF-kB inhibition. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1758-1764. (Abstract IJCEM0051920, Full text PDF).

Pek-U Cheong, Ting Ma, Yan Zheng, Xi-Yuan Ge, Yu Zhang, Ye Lin: Dopamine receptor expression on primary osteoblasts and bone marrow mesenchymal stem cells of rats. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1765-1771. (Abstract IJCEM0061586, Full text PDF).

Xiaobo Yin, Ping Wang, Shufeng Xu, Qi Tian, Yue Zheng, Aiming Li, Jing Zhao, Feifei Liu, Liming Gao: Dihydroartemisinin and cisplatinum synergistically induced apoptosis in human lung adenocarcinoma H1299 cells. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1772-1783. (Abstract IJCEM0059634, Full text PDF).

Liping Hou, Luping Ren, Yunfeng Zhen, Yaping Du, Huijuan Ma, Chao Wang, Guangyao Song: Effects of oxymatrine on inhibiting hepatic endoplasmic reticulum stress signaling pathway and reducing insulin resistance in high-fat diet rats. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1784-1794. (Abstract IJCEM0071107, Full text PDF).

Yanli Qu, Haifeng Wang, Ning Zhou, Yong Tang: Specific silencing of hypoxia inducible factor-1α, hypoxia inducible factor-2α and hypoxia inducible factor-1β by small interference RNA reduces the expression of vascular endothelial growth factor in BGC-823 gastric cancer cells under hypoxia. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1795-1804. (Abstract IJCEM0052746, Full text PDF).

Zhitang Chang, Guanghui Yang, Guotai Sheng, Xuehong Zhang: Endothelial progenitor cell (EPC) transplantation improves myocardial infarction via up-regulation of vascular endothelial growth factor and gap junction protein connexin 43 in rats. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1805-1814. (Abstract IJCEM0055148, Full text PDF).

Le Xiong, Ruowu Shen, Aiyu Ji, Honglin Bian, Guangqiang Sun, Yi Wang, Fengyu Zhang, Jie Liang, Bei Zhang: TAK-242 affects Wallerian degeneration and peripheral nerve regeneration by regulating innate immunity in rats. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1815-1824. (Abstract IJCEM0056239, Full text PDF).

Jun Shi, Lin Zhu, Hai-Lin Tang, Yi-Qun Zhou, Bo-Yu Xue, Chao Chen: Ophiopogonin Binduceshepatocellular carcinoma MHCC97-H cell apoptosis and decreases invasion through inhibition of the JAK2/STAT3 signaling pathway. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1825-1834. (Abstract IJCEM0057510, Full text PDF).

Junliang Liu, Ziyi Li, Yong Zhu, Chang Luo, Dazhi Yang: Bone morphogenetic protein-7 promoted the differentiation of bone marrow-derived mesenchymal stromal cells towards chondrocytes. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1835-1844. (Abstract IJCEM0059217, Full text PDF).

Ying Yu, Yongfeng Chen, Zhongmin Wu, Shi Bai: Experimental study of the RIP3 expression and cell death resistance in acute lymphoblastic leukemia Jurkat cells under TNF-α administration. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1845-1854. (Abstract IJCEM0062578, Full text PDF).

Xiaoxian Lu, Liang Luo, Xiaoxia Ji, Qianqian Li, Jie Bao, Yong Song: Rosiglitazone inhibits lipopolysaccharide-induced A549 cell apoptosis and inflammation. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1855-1863. (Abstract IJCEM0050209, Full text PDF).

Qian Zhu, Peng Mao, Hongyu Wei, Shuiqing Li, Zhange Yu, Bo-Tao Liu, Haining Wang, Bifa Fan: Comparison of postoperative recovery and efficacy between percutaneous coblation nucleoplasty and anterior cervical discectomy and fusion for cervical disc herniation. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1864-1872. (Abstract IJCEM0053869, Full text PDF).

Min Yao, Guiying Li, Tao Zhang, Yanqing Chi, Feng Gao: Notch pathway mediates podocyte injury and extracellular matrix synthesis in diabetic nephropathy. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1873-1881. (Abstract IJCEM0062427, Full text PDF).

Libao Cui, Ying Yan, Min Zhang, Jianfeng Wu, Xiangxiang Tang, Jie Yang, Lanlin Li, Ke Yao, Wenguang Zou, Chonghui Jiang: Acetylshikonin suppresses atherogenesis by attenuating vascular inflammation in apolipoprotein E-deficient mice. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1882-1890. (Abstract IJCEM0062892, Full text PDF).

Lei Wu, Yushuang Li, Fei Yang, Bo Wu, Minhua Yu, Mengqi Tu, Haibo Xu: Silibinin inhibits inflammation and apoptosis in a rat model of temporal lobe epilepsy. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1891-1899. (Abstract IJCEM0067532, Full text PDF).

Jianxiang Niu, Wanxiang Wang, Junjing Zhang, Jianjun Ren, Xingkai Meng: The gastric bypass combined ileal transposition having a more significant effect in improving glucose tolerance and islet sensitivity than gastric bypass on type 2 diabetes. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1900-1907. (Abstract IJCEM0023574, Full text PDF).

Xiaoshu Zhou, Yue Zhu, Xing Zhang, Wei Yuan, Fatai Lu, Yuelong Tan: A new lumbar facet cage to enhance facet joint fusion: an experimental beagle study. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1908-1915. (Abstract IJCEM0059032, Full text PDF).

Yangbo Zhang, Jianglong Tu, Yanhong Wu, Liang Xie, Xiaoping Yin: Silenced Notch1 attenuates autophagy in PC12 cells following oxygen-glucose deprivation-induced injury. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1916-1923. (Abstract IJCEM0064290, Full text PDF).

Yan Liu, Jixiu Zhao, Xianghong Li, Dongyun Liu, Xiangyun Yin, Liangliang Li, Lulu Zhang, Hong Jiang: RhEPO protects against white matter damage in neonatal rats by increasing MOG expression. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1924-1931. (Abstract IJCEM0065592, Full text PDF).

Aijun Ren: Ubiquitin-like protein D enhances the sensitivity of MDA-MB-231 cells to cisplatin via the Bcl-2/Bax/caspase-3 pathway in triple-negative breast cancer. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1932-1939. (Abstract IJCEM0065626, Full text PDF).

Yangyang Wan, Xianhong Tong, Tonghang Guo, Xiaoke Sun, Juan Hua: Effect of letrozole on interstitial cell proliferation and spermatogenic function regulation of mouse testicle. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1940-1947. (Abstract IJCEM0072415, Full text PDF).

Wenyan Zhao, Yu Chen, Xiaoke Zhang: Hesperidin-triggered necrosis-like cell death in skin cancer cell line A431 might be prompted by ROS mediated alterations in mitochondrial membrane potential. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1948-1954. (Abstract IJCEM0052673, Full text PDF).

Weina Ju, Di Sun, Baochang Qi: Novel method of Kirschner wire bending for treatment of displaced patella fractures. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1955-1958. (Abstract IJCEM0060934, Full text PDF).

Maierhaba, Xinling Yang, Mardan Mahmut, Yani Yao, Yumin Jia: iTRAQ-based proteomics analysis of hippocampus and striatum in rats with hyperglycemia and Parkinson’s disease. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1959-1972. (Abstract IJCEM0063664, Full text PDF).

Yifan Yang, Meng Lian, Ling Feng, Ru Wang, Qian Shi, Jie Zhai, Xiaoqin Liu, Jugao Fang: Array profiling identified dysregulated miRNAs and target genes and pathways in laryngeal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1973-1983. (Abstract IJCEM0056300, Full text PDF).

Hongmin Ding, Yi Xu, Xiaojun Li, Dongfang Li, Guanglai Li, Yanqing Han: Aberrant default mode network in patients with vascular cognitive impairment, no dementia. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1984-1993. (Abstract IJCEM0058354, Full text PDF).

Yuanyuan Yan, Miao He, Zhaojin Yu, Mingli Sun, Lin Zhao, Haishan Zhao, Weifan Yao, Minjie Wei: Combined expression of ZEB2 and ALDH1A1 is correlated with poor prognosis of breast cancer patients. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):1994-2003. (Abstract IJCEM0058666, Full text PDF).

Qingfeng Meng, Xiuyue Huo, Hui Sun, Hao Wang, Zhenfeng Luan, Shoudong Wang: miR-223 regulates myocardial ischemia-reperfusion damage via targeting NLRP3 in vitro and in vivo. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2004-2013. (Abstract IJCEM0064679, Full text PDF).

Weifeng Liao, Shengqiang Chen, Jiequn Huang, Hui Xiang, Jiana Wei, Zelin Pan, Shaotian Zhang, Zeming Ye, Huixia Cai, Ying Pan: α-Asarone ameliorated learning and memory ability in fragile x syndrome model mice via down-regulating p-ERK1/2 expression. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2014-2022. (Abstract IJCEM0057908, Full text PDF).

Qiang Wu, Junling Zhang, Leguo Zhang: Transcutaneous vagus nerve stimulation regulates cognitive deficit in the stroke rats by non-neuronal cholinergic system. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2023-2031. (Abstract IJCEM0058420, Full text PDF).

Guoqing Yang, Qingfang Wang, Dongsheng Hu, Qingfang Wang, Xuejun Yu: Gene expression analysis predicts the pathological response of esophageal squamous cell carcinomas to neoadjuvant chemoradiotherapy. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2032-2040. (Abstract IJCEM0060517, Full text PDF).

Xiao Fang, Jiegou Xu, Hui Zhang, Tao Wang, Xianliang Rao, Kangkang Wang, Weilu Gao, Zongsheng Yin: Intraspinal transplantation of endothelial progenitor cells provides neuroprotection after spinal cord injury in rats. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2041-2049. (Abstract IJCEM0061098, Full text PDF).

Qiqi Cai, Sheng Zhang, Pan Ying, Yiqun Ren, Changrong Wang, Qibin Chen, Zhihui Yang: Improvement effects of Astragalus polysaccharide enzymatic hydrolyzates on adenine-induced peroxidative and renal failure in rats. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2050-2058. (Abstract IJCEM0061738, Full text PDF).

Wei Tan, Hong-Gang Yu, He-Sheng Luo, Wei Zhou: p38 mitogen-activated protein kinase regulates chemoresistance in human gastric cancer via epithelial mesenchymal transition. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2059-2067. (Abstract IJCEM0062014, Full text PDF).

Yingying Xiao, Pengju Fan, Shaorong Lei, Min Qi, Xinghua Yang: Effect of transforming growth factor-β1 on the expression of peroxisome proliferator-activated receptor β and scar formation in rabbit ears. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2068-2075. (Abstract IJCEM0058814, Full text PDF).

Huizhe Zheng, Yuanbo Sun, Tao Zhan, Kaidong Zeng, Canzhang Liu, Jingli Zhang: miR-9-5p prompts malignancies of acute myeloid leukemia cells mainly by targeting p27. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2076-2083. (Abstract IJCEM0060938, Full text PDF).

Cong Li, Lili Liao, Yingchao Han, Zhouyang Hu, Kai Wang, Jinyu Tong, Xian Xu: A digital simulation study of pedicle safe range and perforation risk with screw insertion: a retrospective case series. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2084-2091. (Abstract IJCEM0065612, Full text PDF).

Shuai Wang, Zhixin Gong, Jingtao Zhang, Yu Zhang: Correlation between intramedullary signal change on T2-Weighted magnetic resonance images and prognosis in cervical spondylotic myelopathy. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2092-2099. (Abstract IJCEM0070172, Full text PDF).

Guodong Sun, Xiangjiang Hu, Guimin Zhang, Chenghong Sun, Renwen Zhang, Shujie Tang, Yongxin Lin, Zhizhong Li: Arctigenin suppresses inflammation and plays a neuroprotective effect in mice with spinal cord injury. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2100-2106. (Abstract IJCEM0056988, Full text PDF).

Jinyu Zhang, Shaoyun Wang, Zhuohui Peng, Tao Shi: Role and mechanism of TRPS1 gene in multidrug-resistance of osteosarcoma. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2107-2113. (Abstract IJCEM0060384, Full text PDF).

Yudong Liu, Xin Sun, Yao Zhang, Huajie Wu, Hao Wang, Rui Yang: Protocatechuic acid inhibits TGF-β1-induced proliferation and migration of human airway smooth muscle cells. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2114-2120. (Abstract IJCEM0062022, Full text PDF).

Botao Wu, Anyan Wen, Xuebin Xu, Cheng Zuo, Baochang Shan, Liang Li: Thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor (TAFI) is a potential biomarker for cerebral hemorrhage patients. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2121-2127. (Abstract IJCEM0065853, Full text PDF).

Yu Zuo, Zhaohui Mo, Kefu Zhou, Lehong Yuan: Inhibitory effect of protectin D1 on NALP3 inflammasomes. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2128-2134. (Abstract IJCEM0069133, Full text PDF).

Le Yao, Yuxiang Wang, Jian Gong, Lijun Zheng, Zhaoming Xiong: Study on effectiveness of combined use of laparoscopic and choledochoscopic techniques for treating concomitant gallstones and common bile duct stones. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2135-2141. (Abstract IJCEM0069731, Full text PDF).

Jing Sun, Hulai Wei, Juan Yi, Jing Chen, Baoying Tian: Human umbilical cord mesenchymal stem cells restore imatinib and doxorubicin sensitivity in drug-resistant chronic myeloid leukemia cells. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2142-2147. (Abstract IJCEM0065103, Full text PDF).

Minli Zhou, Shuihong Zhou, Heming Han, Kui Zhao, Guangfa Wang, Yangyang Bao: Role of 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography in patients with nasal-type natural killer T-cell lymphoma. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2148-2160. (Abstract IJCEM0065823, Full text PDF).

Zhiming Ye, Li Zhang, Zhenghua Xiao, Li Wang, Dehong Cai, Wangen Li, Rui Huang, Shuangxin Liu, Xinling Liang, Wenjian Wang, Yuanhan Chen, Bin Zhang, Jianchao Ma, Zhonglin Feng, Ruizhao Li, Ting Lin, Yongzheng Liang, Wei Shi: Probucol combined with valsartan in diabetic nephropathy: a 52-week, randomized, double-blind clinical trial. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2161-2171. (Abstract IJCEM0058490, Full text PDF).

Da-Hai Xu, Chang Su, Zhong-Ying Miao, Mei-Shan Jin, Guang Chen, Xian-Ying Meng, Gui-Min Wang: Predictive role of high-density lipoprotein and body mass index in differentiated thyroid carcinoma. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2172-2182. (Abstract IJCEM0065576, Full text PDF).

Tao Liu, Shenghao Wang, Hao Liu, Fan He, Jianhua Lu, Huilin Yang: Clinical efficacy and imaging manifestations of surgical treatment for severe lumbar isthmic spondylolisthesis. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2183-2192. (Abstract IJCEM0045276, Full text PDF).

Jun Qian, Haojun Yang, Haorong Wu, Jun Ren, Jianbo Wu, Hanyang Liu: Glycyrrhiza polysaccharide protects GES-1 cells from ethyl alcohol induced injury through Akt-Mdm2-p53 signal pathway. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2193-2202. (Abstract IJCEM0058171, Full text PDF).

Qiu-Gen Li, Ming-Zhi Li, Xiao-Rong Wu, Xin Huang, Fu-Qing Zhou, Ting Zhang, Huan-Yu Li, Xiong Zhou, Chao Liu, Jun Wang: Alterations of spontaneous brain activity in patients with asthma using amplitude of low-frequency fluctuation: a resting-state fMRI study. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2203-2212. (Abstract IJCEM0059092, Full text PDF).

Fuqiu Li, Kai Yu, Yang Huang, Huanyu Zhao, Xue Li, Xianhua Jin, Wenjing Zhu, Jianxin Xia: Effects of acitretin in combination with interferon on human cutaneous T cell lymphoma Hut78 cells. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2213-2222. (Abstract IJCEM0064001, Full text PDF).

Yiwei Li, Pengfei Shi, Yaping Xie, Shenxian Qian: Serum uric acid level is a prognostic indicator and improves the predictive ability of the IPI score in diffuse large B-cell lymphoma. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2223-2231. (Abstract IJCEM0061535, Full text PDF).

Yanni Sun, Feiyan Lin, Dan Wang, Jianshe Ma, Xianchuan Wang, Congcong Wen, Hongcui Cao, Lufeng Hu: Early changes in blood biochemistry and CYP450 metabolism in a rat model of alcoholic fatty liver disease. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2232-2239. (Abstract IJCEM0056509, Full text PDF).

Xiang Lv, Yi Lu, Yi-Wen Tang, Jue Jiang, Jia Yan, Hong Jiang: Neurodevelopmental outcomes after a brief exposure to the inhaled anesthetic sevoflurane in young children undergoing palatoplasty. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2240-2247. (Abstract IJCEM0059188, Full text PDF).

Kai-Kai Tu, Hang Li, Bing-Li Bai, She-Ji Weng, Zong-Yi Wu, Viraj Boodhun, Zhen-Hua Feng, Liang Cheng, Lei Yang: Intra- and extramedullary fixation combined with vacuum sealing drainage for selective treatment of open tibial fractures: a retrospective case series. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2248-2255. (Abstract IJCEM0063946, Full text PDF).

Zhiqiang Lin, Tingting Chen, Xinyang Fu: Correlational study between discontinuation of the fourth-generation cephalosporin and the dosage of broad-spectrum antibacterial agents as well as resistance rates of pseudomonas aeruginosa against antimicrobials. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2256-2263. (Abstract IJCEM0070163, Full text PDF).

Fan Zhang, Xuan Huang, Xiao-Gang Chen, Qing-Xin Song, Feng-Ning Li, Yi-Xing Tang, Cang-Long Hou, Zhi Chen, Hong-Xing Shen: Bowstring effect of longus colli secondary to Luschka’s joint hyperplasia: a potential factor contributing to cervical angina. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2264-2270. (Abstract IJCEM0026902, Full text PDF).

Haijun Wang, Bing Liu, Zheng Wei, Bo Tang, Peng Han, Changgang Shao, Hongchi Jiang: Lumbar sympathectomy combined endarterectomy and percutaneous transluminal balloon angioplasty in patients with TAO. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2271-2277. (Abstract IJCEM0047036, Full text PDF).

Ju Tang, Zhen-Xiang Zhang, Xin Li, Yang Wang: Effects of tranexamic acid on the postoperative hemorrhage and complications after arthrolysis for elbow stiffness. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2278-2284. (Abstract IJCEM0058031, Full text PDF).

Hai-Xia Ren, Lian-Tian Tian, Liang Zhang, Bo Yang, Lei Li, Ming-Jiang Li, Wei-Dong Zhang, Xiao-Ping Li: Effect of prostaglandin E1 in patients with advanced lung cancer treated with chemotherapy. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2285-2291. (Abstract IJCEM0058340, Full text PDF).

Xiang-Xiang Shi, Xian-Hui Lai, Zhou-Qing Huang, Zhi-Gang Guo: Elevated circulating level of CCR6 is related to acute myocardial infarction and severity of coronary artery stenosis. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2292-2298. (Abstract IJCEM0061181, Full text PDF).

Zhenhua Zeng, Min Yan, Yi Dai, Shuo Deng, Sanbao Zhou, Jun Yin, Yanfei Chen: Clinical evaluation of CT-guided radiofrequency target thermocoagulation combined with ozone injection ablation for treatment of cervical disc herniation. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2299-2305. (Abstract IJCEM0062631, Full text PDF).

Tao Jin, Tao Wu, Xiao Zeng, Hong Shen: Is it possible to predict outcomes of surgical treatment of female stress urinary incontinence with maximum urethral closure pressure: a meta-analysis and systematic review. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2306-2312. (Abstract IJCEM0063574, Full text PDF).

Wei Wu, Bingmin Luo, Zhongju Xiao: An optimized protocol for whole mount in situ hybridization of mouse brain. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2313-2318. (Abstract IJCEM0062584, Full text PDF).

Huajun Lu, Lingjuan Fang, Xiaochun Lin, Xiaoli Li, Kaiyu Huang, Xiumei Yan: CD4+ T cell proliferation and inhibition of activation-induced cell death (AICD) in childhood asthma. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2319-2324. (Abstract IJCEM0066213, Full text PDF).

Xuezhi Zhang, Aiguo Liu, Minglei Guo, Jun Guan, Shanglang Cai, Qing Du, Changyong Zhou: Correlations among plasma insulin concentration, insulin sensitivity and coronary artery ectasia. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2325-2330. (Abstract IJCEM0071314, Full text PDF).

Shuhao Deng, Quan Jiang, Yicheng Zhu, Yuan Zhang: An analysis of the clinical value of high-frequency color Doppler ultrasound in the differential diagnosis of benign and malignant thyroid nodules. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2331-2336. (Abstract IJCEM0072647, Full text PDF).

Pijun Yan, Yong Xu, Qin Wan, Jian Feng, Jun Yang, Hua Li, Haihua Zhong, Chenlin Gao, Zhihong Zhang: Impact of MPV and PDW on bone mineral density and their relationship with osteoporosis in Chinese patients with type 2 diabetes. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2337-2349. (Abstract IJCEM0066191, Full text PDF).

Wei-Ming Fang, Wei-Zhong Ruan, Shao-Feng Lin, Yuan-Mei Chen, Kun-Shou Zhu: Comparative outcomes of laparoscopy-assisted and open Ivor Lewis esophagectomy for esophageal squamous cell carcinoma: experience at a single, high-volume center. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2350-2360. (Abstract IJCEM0029274, Full text PDF).

Chengde Li, Yu Wang, Jingrong Qu, Bochao Chen, Gong Dai, Xiurong Zhang, Ke Nie, Shumei Mao, Hongwei Sun: Astragalus polysaccharide inhibits lipopolysaccharide-induced depressive-like behaviors and inflammatory response through regulating NF-κB and MAPK signaling pathways in rats. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2361-2370. (Abstract IJCEM0048527, Full text PDF).

Yutong Yao, Zhiming An, Hua Xue, Lanyun Luo, Guangming Xiang, Le Luo, Haibo Zou, Guan Wang, Lingling Wei, Maozhu Yang, Shaoping Deng, Xiaolun Huang: Hepatitis B virus DNA level predicts poor outcomes in hepatocellular carcinoma patients. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2371-2379. (Abstract IJCEM0042467, Full text PDF).

Yaosheng Liu, Ranyun Zhou, Haifeng Qin, Shubin Liu, Lei Wang: Prognostic factors and surgical outcome after decompressive surgery in aged patients with metastatic spinal cord compression. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2380-2388. (Abstract IJCEM0065673, Full text PDF).

Zhendong Xu, Yujie Song, Yao Zhou, Yiyi Tao, Xueyin Shi: Cardiac hemodynamic changes during spinal anesthesia for C-section in parturients with twin pregnancy. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2389-2397. (Abstract IJCEM0068570, Full text PDF).

Zhi-Qiang Hu, Feng Guan, Hui Huang, Zu-Yuan Ren, Zhen-Yu Wang, Ji-Di Fu, Ying-Bin Li, Bin Liu, Bing Xing, Guang-Tong Zhu, Bei-Bei Mao: A multi-center study of neuro-endoscopic treatment for ventricular infection. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2398-2405. (Abstract IJCEM0028672, Full text PDF).

Qiongbing Zheng, Siwei Jiang, Ruiying Zhang, Junxing Yu, Quanhui Zhao, Chunsheng Li, Hualing Zhao, Shouling Wu, Youren Chen: Association between BMI trajectory and the risk of diabetes mellitus: a prospective cohort study. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2406-2413. (Abstract IJCEM0059067, Full text PDF).

Lei Ye, Kangcheng Liu, Zhongzhou Luo, Rong Rong, Jing Zhong, Nan Jiang, Xuezhi Zhou, Qing Yuan, Mingyang Ma, Peiwen Zhu, Yi Shao: Effects of Travoprost on conjunctival vascular density and blood flow velocity. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2414-2421. (Abstract IJCEM0063130, Full text PDF).

Carolina Schencke, Cristian Sandoval, Bélgica Vásquez, Mariano del Sol: Quantitative analysis of dermal scars in deep skin burns treated with Ulmo honey supplemented with ascorbic acid. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2422-2429. (Abstract IJCEM0063974, Full text PDF).

Wenzhi Song, Yingzi Li, Ming Ren, Dezhou Wang, Yingcai Li, Tianfu Zhang, Wanzhong Yin, Qiwei Yang: qRT-PCR expression studies in head and neck squamous cell carcinoma cell lines treated by different chemotherapy drugs. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2430-2437. (Abstract IJCEM0065653, Full text PDF).

Qilong Zheng, Zhenyu Cai, Mingkui Li, Yiqing Zhang, Rongrong Ru, Chun Yao: Therapeutic effect of ultrasound-guided rotary cutting on benign breast tumors and factors related to postoperative hematoma. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2438-2444. (Abstract IJCEM0062254, Full text PDF, Supplementary Data).

Wei Xiao, Xiaoqin Jiang, Weiguang Jia, Kaijin Lu, Jun Zhang, Guihong Dai, Lin Jiang, Hong Yu: A long noncoding RNA ATB is involved in the progression and prognosis of esophageal cancer. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2445-2451. (Abstract IJCEM0062966, Full text PDF).

Bin Hu, Chengwei Zou, Wenlong Zhang, Zhengjun Wang, Haizhou Zhang, Xiaolong Zhu, Qian Zhang: Bentall procedure versus valve-sparing ascending aortic replacement in the treatment of aortic dissection involving the aortic root. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2452-2458. (Abstract IJCEM0069037, Full text PDF).

Bo Xiang, Ao Zhang, Quan Yang, Jin Ma, Dan Liu: Management of discogenic low back pain with intradiscal electrothermal therapy or microendoscopic discectomy/interbody fusion: a retrospective study of 48 cases. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2459-2464. (Abstract IJCEM0018597, Full text PDF).

Shengjie Wang, Qing Liu, Mingxing Lei, Jiwei Tian, Hongbo He, Yaosheng Liu, Yanzheng Gao: Validation of a scoring system predicting survival and function outcome in patients with metastatic epidural spinal cord compression (MESCC): a prospective and multicenter study. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2465-2470. (Abstract IJCEM0060812, Full text PDF).

Ping Tian, Jun Yang, Shengde Deng, Liping Guo, Haifeng Qian, Fengqi Li: Magnetic resonance imaging study of morphological and microstructural changes in the trigeminal nerve in trigeminal neuralgia due to neurovascular compression. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2471-2476. (Abstract IJCEM0060819, Full text PDF).

Ling Li, Chunhua Wu, Xiangyun Zhu: Role of gene polymorphisms and plasma levels of interleukin-16 in susceptibility to papillary thyroid carcinoma. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2477-2482. (Abstract IJCEM0061238, Full text PDF).

Chan Yao, Yifei Liu, Hua Huang, Jianguo Zhang: Correlation between clinicopathological features and postoperative prognosis in patients with breast cancer. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2483-2488. (Abstract IJCEM0069019, Full text PDF).

Changhua Li, Maoxiu Peng, Guangmao Lin, Wenliang Chen, Weiliang Wang: Percutaneous compression cannulated screw fixation for ankle fractures. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2489-2494. (Abstract IJCEM0069361, Full text PDF).

Haiyan Du, Ning Wang, Fang Yan: Effects of preoperative nursing visit on stresses and satisfaction of patients for selective surgery. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2495-2500. (Abstract IJCEM0069611, Full text PDF).

Haitao Tian, Jianyong Zheng, Tianchang Li, Hongtao Xu, Hongyan Wang, Yigang Qiu, Can Hua, Ruyi Xu, Shaoli Niu, Qing Wang: Clinical efficacy of triple antiplatelet therapy with tirofiban in elderly patients with acute coronary syndrome. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2501-2506. (Abstract IJCEM0070826, Full text PDF).

Jie Shi, Yunshan Zhang, Haining Luo, Ying Han, Aijun Du: Clinical outcomes of test-tube versus naturally-conceived twins. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2507-2512. (Abstract IJCEM0071315, Full text PDF).

Wen Yang, Yanbing Liang, Hao Tang, Zhenyu Li, Jingguo Wu, Lijin Zeng, Zhongfu Ma: Correlation between soluble CD14 subtype, platelet activating factor levels, and the severity of sepsis. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2513-2518. (Abstract IJCEM0071811, Full text PDF).

Jian Hu, Min Yu, Yun Tang, Zhaofang Tian: Glucocorticoid attenuates hyperoxia-induced lung injury in neonatal rat and inhibits RAGE and NF-kB expression. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2519-2523. (Abstract IJCEM0059840, Full text PDF).

Ming Yan, Bifang He, Kun Liu, Haifeng Xu, Delun Luo, Zhigang Wu, Kai Xu, Jian Huang, Yanping Song: Pharmacogenetics of genes associated with outcome of conbercept treatment for age-related macular degeneration in a Chinese population. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2524-2533. (Abstract IJCEM0066349, Full text PDF).

Zijian Gong, Peiying Feng, Songchao Yin, Yue Zheng, Xiaoyuan Xie, Xuhua Tang, Qing Guo, Yan Gao, Mei Gu, Xiuqin Dong, Yumei Liu, Wenlin Yang, Fang Yang, Xiaoping Hu, Wei Lai: A multicentered, randomized, open study on efficacy and safety of Meifute® antifungal solution of optimal application time in moccasin-type tinea pedis. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2534-2542. (Abstract IJCEM0059175, Full text PDF).

Dandan Xie, Yinghui Zhou, Yan Zhang, Shanjiang Fu, Sang Fu, Xiyu Wu, Yulin Ma, Zhifeng Sheng: Osteoporosis screening based on body mass index, years since menopause and age among postmenopausal women in South Central China. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2543-2550. (Abstract IJCEM0059016, Full text PDF).

Wenjie Tang, Jie Qin, Bing Hu, Lina Zhang, Ruomi Guo, Jin Wang: Comparison of gadoxetic acid disodium-enhanced MRI and biphasic spiral CT in detection of hepatocellular carcinoma in patients meeting the Milan criteria. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2551-2558. (Abstract IJCEM0063072, Full text PDF).

Mei Zhang, Juan Li, Hong Zhang: Characteristics of benign and malignant tumor shown on three-dimensional ultrasound and contrast-enhanced ultrasound and their diagnostic efficacy. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2559-2565. (Abstract IJCEM0068898, Full text PDF).

Zhe Wang, Wei Wang, Yihang Jiang, Min Zhang, Hang Yin: Assessment of endothelial and renal dysfunction in patients after renal transplantation. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2566-2571. (Abstract IJCEM0065613, Full text PDF).

Wenhui Song, Jianhui Wu, Junwei Gai, Zhanpo Yang, Shiqiang Yang, Qingtong Ma, Hongshun Ma: Holmium laser enucleation of the prostate prevents postoperative stress incontinence in patients with benign prostate hyperplasia. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2572-2576. (Abstract IJCEM0054035, Full text PDF).

Huiqing Wang, Ying Xu, Chungen Yao, Chao Zhang, Fei Guo, Bin Xu, Bo Yang, Chuanliang Xu, Yinghao Sun: A target-switching strategy to facilitate retroperitoneal laparoscopic partial nephrectomy for the management of large renal angiomyolipoma (≥ 6 cm). Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2577-2581. (Abstract IJCEM0060649, Full text PDF).

Chuhan Wang, Yun Cai, Weiying Di, Xin Cui, Jiangtong Li, Weibin Li: Relationship between blood glucose variability and death in patients with massive cerebral infarction: a retrospective study in China. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2582-2586. (Abstract IJCEM0064018, Full text PDF).

Xiaohui Liu, Xiangyang Li, Ling Pan, Lin Zhang, Yan Shan, Cunxia Guo, Jing Liu, Hongxia Wang, Tianying Chang, Saisai Liu, Donyang Li: Randomized controlled study evaluating the efficacy of different lidocaine preparations to manage arteriovenous fistula puncture site pain in patients undergoing hemodialysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2587-2594. (Abstract IJCEM0056142, Full text PDF).

Zhiyong Shi, Guangyuan Lou, Cuiping Gu, Zhengbo Song, Lan Shao, Yiping Zhang: Efficacy and safety of titration with controlled-release oxycodone versus immediate-release morphine in patients with moderate cancer pain. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2595-2602. (Abstract IJCEM0071444, Full text PDF).

Qi-Qi Mao, Yi-Wei Lin, Hong Chen, Yu Bai, Jie Qin, Xiang-Yi Zheng, Chao-Jun Wang, Ben Liu, Wei Wang, Li-Ping Xie: Tumor suspicion on MRI incorporating T2 and Diffusion-weighted imaging predicts adverse pathology on radical prostatectomy. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2603-2609. (Abstract IJCEM0032477, Full text PDF).

Lei Han, Ranran Feng, Jingjing Meng: Treatment of severe pediatric pneumonia by antibiotic de-escalation therapy. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2610-2616. (Abstract IJCEM0069831, Full text PDF).

Guqin Li, Jianxiang Cong, Li Li, Yongmei Li: Effects of nursing with information support and behavior intervention on lactation and breastfeeding success rate for primiparas. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2617-2623. (Abstract IJCEM0070215, Full text PDF).

Lin Yang, Jianlin Liu, Guangyu Qi, Wu Yue: Interleukin-16 gene polymorphism is associated with acute coronary syndrome in the Chinese Han population. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2624-2629. (Abstract IJCEM0057341, Full text PDF).

Tuanguang Li, Li Li, Bo Zhuang, Hai Li: Long term outcomes for neonates of Hirschsprung’s disease undergoing transanal Swenson or Duhamel pull-through by a 5 year follow-up study. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2630-2635. (Abstract IJCEM0065589, Full text PDF).

Wenjuan Liu, Yimiao Gong, Yudian Gong: Effect evaluation of continuing care and psychological intervention in convalescent phase of stroke. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2636-2641. (Abstract IJCEM0069182, Full text PDF).

Xi Zeng, Lianshan Zhan, Yu Zhao: Exploration and analysis of the effect of thiamazole and propylthiouracil on serum glutamic pyruvic transaminase and serum bilirubin level as well as liver damage incidence in patients with hyperthyroidism. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2642-2647. (Abstract IJCEM0069280, Full text PDF).

Qingling Kong, Congli Kang, Hongqiang Liu: Distribution and drug resistance analysis of multi-drug resistant bacteria in hospital. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2648-2653. (Abstract IJCEM0070484, Full text PDF).

Jun Liu, Wenrui Qu, Rui Li, Changjun Zheng, Lianbo Zhang: Efficacy of autologous platelet-rich gel in the treatment of deep grade II burn wounds. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2654-2659. (Abstract IJCEM0070728, Full text PDF).

Hui Qin, Tongrong Xu, Wenming Liu, Yijiang Ni, Yuan Mao: Correlation between global end-diastolic volume index and central venous pressure during fluid resuscitation in patients with severe sepsis. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2660-2664. (Abstract IJCEM0067917, Full text PDF).

Jingna Wang, Cui Liu, Yuxia Zhang, Xingxia Li: Clinical application of special nursing care for newborn in intensive care unit. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2665-2669. (Abstract IJCEM0070563, Full text PDF).

Liyang Zhang, Xiaoyi Li, Yuewu Liu, Chaoji Zheng, Weisheng Gao: The implement of prophylactic central neck dissection in patients with cN0 papillary thyroid carcinoma. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2670-2673. (Abstract IJCEM0031891, Full text PDF).

Xingchen Li, Yuan Zhu, Xiangyang Xu: Malunion of ankle fracture with displaced posterior tibialis tendon: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2674-2679. (Abstract IJCEM0065169, Full text PDF).

Jianxin Jiang, Liang Wei, Yanfei Zhang, Zhiyang Sun: Atypical multiple brain abscesses with congenital single ventricle: a case report. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2680-2684. (Abstract IJCEM0065545, Full text PDF).

Hourong Zhou, Bin He, Li Zhu, Rongpin Wang, Yu Cao: Intercostal-to-pulmonary arterial fistula with bronchiectasis-induced massive hemoptysis: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2685-2691. (Abstract IJCEM0067629, Full text PDF).

Xiaoming Jiang, Jian Shen, Jinlin Li, Xiaochun She, Jingsong Yuan: Acute agitated delirium and death after burr hole drainage for chronic subdural hematoma: a case report. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2692-2697. (Abstract IJCEM0071632, Full text PDF).

Tessho Maruyama, Masanao Saio, Akira Arasaki, Toshiyuki Nakasone, Takao Teruya, Shusaku Haranaga, Fumikazu Nimura, Toshihiro Kawano, Akira Matayoshi, Naoki Yoshimi, Yukio Kuniyoshi, Jiro Fujita, Kazuhide Nishihara: Sarcoidosis of mediastinal lymph nodes mimicking distant metastasis of oral squamous cell carcinoma: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2698-2708. (Abstract IJCEM0059398, Full text PDF).

Junfei Guo, Weiming Lai, Yongbing Wu, Xiaoping Mu: Eating goat’s placenta and brucellosis caused by Brucella melitensis. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2709-2716. (Abstract IJCEM0064835, Full text PDF).

Shenshen Hao, Fei Wang, Zhibin Liu, Yanxiong Liu, Jun Liu, Yanfeng Wang, Lijie Bai: 3D printing mirror model to assist MIPPO technology in the treatment of displaced midshaft clavicle fracture: a case report. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2717-2720. (Abstract IJCEM0063651, Full text PDF).

Bin Lin, Deguang Feng, Feng Wang, Jiaxiang Wang, Chengyang Xu, Hui Zhao, Zhaoyun Cheng: Diagnosis and treatment of 7 cases with anomalous left coronary artery from pulmonary artery. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2721-2729. (Abstract IJCEM0019544, Full text PDF).

Bo Jin, Chun-Jiao Yang, Xue-Shan Qiu, Yun-Peng Liu: Treating pulmonary blastoma with EGFR tyrosine kinase inhibitor - a rare case report. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2730-2735. (Abstract IJCEM0054864, Full text PDF).

Yun Lin, Xueli Wei, Min Xue, Xinliang Deng, Xin Sun: A case of chemotherapy induced hemolytic anemia of choriocarcinoma combined with hereditary spherocytosis. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2736-2741. (Abstract IJCEM0062207, Full text PDF).

Zhikai Lei, Jun Lou: Vacuum suction biopsy of myocardial metastases from lung squamous cell carcinoma: a case report. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2742-2744. (Abstract IJCEM0059231, Full text PDF).

Yuan Yang, Qibing Xie, Yi Liu, Yuehong Chen, Geng Yin: ALK-positive anaplastic large cell lymphoma with multifocal bone involvements: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2745-2751. (Abstract IJCEM0060503, Full text PDF).

Huixing Wei, Jinshan Yang, Pan Lin, Xiaoyan Lin, Jinhong Zhuang, Gang Wu: Isolated pulmonary arteriovenous fistula: insights from diagnosing young-onset stroke. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2752-2756. (Abstract IJCEM0060918, Full text PDF).

Hyungseok Seo, Eun-Jin Moon, Yong-Heon Choi, Jun-Young Chung, Dae-Hyun Kim, Jae-Woo Yi, Bong-Jae Lee: A successful airway management using laryngeal mask airway assisted distal tracheal intubation in patients with severe tracheal stenosis-a case report. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2757-2760. (Abstract IJCEM0062820, Full text PDF).

Minghao Li, Cuihua Yi, Xiaofang Zhang, Xuemei Qin, Limei Sun, Aijun Wang, Wendong Zhang, Jisheng Li: Gingival extramedullary plasmacytoma converted to multiple myeloma: a case report and systematic review of the literature. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2761-2769. (Abstract IJCEM0065387, Full text PDF).

Feng Wang, Xiaogang Yan, Fei Peng, Chaofeng Tang, Di Liu, Jianjun Song, Zuozheng Wang, Bendong Chen, Qi Wang: Plexiform fibromyxoma of the stomach: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2770-2777. (Abstract IJCEM0065629, Full text PDF).

Xiquan Yan, Mingxia Ding, Jin Li, Hui Zhan, Yigang Zuo, Haifeng Wang, Yinglong Huang, Jiansong Wang: Refractory hypertension due to renal artery stenosis in a solitary kidney: case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2778-2784. (Abstract IJCEM0058759, Full text PDF).

Ruiqi Chen, Anqi Xiao, Lu Xing, Chao You: A rare bilateral internal carotid artery occlusion (BICAO) with mild clinical symptoms and no risk factors-etiology, collateral circulation and clinical management: case report. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2785-2789. (Abstract IJCEM0058715, Full text PDF).

Yiwei Tang, Hui Guo, Yu Luo, Dan Yu, Yuhong Tao, Yu Tong: Refractory idiopathic thrombocytopenic purpura associated with an extended-spectrum beta-lactamase-positive Escherichia coli infection leads to continuous gastrointestinal hemorrhage: a case report. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2790-2793. (Abstract IJCEM0057704, Full text PDF).

Jianhong Shang, Chen Yang, Hongwei Shen, Jun Liu, Shanyang He: Incidental finding of pre-peritoneal leiomyoma during laparoscopic hysterectomy: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2794-2798. (Abstract IJCEM0060289, Full text PDF).

Chengluan Xuan, Benhui Ma, Nan Wu, Wei Zhang, Haichun Ma: Total laparoscopic pancreaticoduodenectomy for uncomplicated type B aortic dissection complicated with ARDS during surgery: a case report. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2799-2801. (Abstract IJCEM0064725, Full text PDF).

Pengcheng Xie, Yiming Wu, Zhanfang Li: Improvement of airway ventilation effect in recovery of anesthesia with oxygen supply tracheal tube. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2802-2806. (Abstract IJCEM0060224, Full text PDF).

Peihui Liu, Bing Xu, Xiaohong Sun, Ying Jiang, Yi Sui: Transient ischemic attack as initial presentation of convexal subarachnoid hemorrhage: a case report. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2807-2811. (Abstract IJCEM0060295, Full text PDF).

Gen Shen Zhong, Ru Yang, Rui Yan Cai, Zhi Shan Xu, Jing Ya Li, Tong Li, Min Na Wu: Flow cytometric analysis of peripheral blood related immune cells and cytokines in patients with depression. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2812-2820. (Abstract IJCEM0060771, Full text PDF).

Shang-Shu Ding, Ping Sun, Hong Tian, Yong-Wei Huo, Li-Rong Wang, Yan Han, Zhou Zhang, Xiang Liu, Jun-Ping Xing: Association between daily exposure to electromagnetic radiation from 4G smartphone and 2.45-GHz wi-fi and oxidative damage to semen of males attending a genetics clinic: a primary study. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2821-2830. (Abstract IJCEM0063001, Full text PDF).

Lei Han, Tiancong Wang, Le Hu, Zhitong Lin, Huang Li, Jun Ji: A novel set of individualized attachments for impacted tooth traction based on 3D simulation and printing technology: design and fabrication. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2831-2838. (Abstract IJCEM0063379, Full text PDF).

Qian-Song Xiao, Sheng-Tao Liao, Yan-Hai Liu, Xing Ao, Ling Li, Ping Li, Dong-Feng Chen, Chun-Hui Lan: Comparison of etomidate-remifentanil and propofol-remifentanil sedation in overweight or obese patients prior to diagnostic upper gastrointestinal endoscopy. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2839-2846. (Abstract IJCEM0064443, Full text PDF).

Qingyan Mao, Zhen Chen, Qianfeng Zhuang, Jie Shen, Renfang Xu, Hao Lu, Xiaozhou He: Prognostic role of corrected calcium levels in renal cell carcinoma: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2847-2855. (Abstract IJCEM0064627, Full text PDF).

Jing Wang, Mei Xue: Dynamic monitoring the level of NT-proBNP in assessing the value of cardiac function and prognosis in patients with systemic infection. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2856-2860. (Abstract IJCEM0072283, Full text PDF).

Chao Du, Zhaohui Li, Zhehao Huang, Rui Wang: Efficacy of timorazolamide combined with three-dimensional conformal radiotherapy on residual disease after surgery of glioblastoma. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2861-2866. (Abstract IJCEM0072653, Full text PDF).

Hang Li, Bing-Li Bai, Viraj Boodhun, Zong-Yi Wu, Zhong-Jie Xie, Zhen-Hua Feng, Liang Cheng, Lei Yang: Treatment of segmental tibial shaft fractures: combination of external fixator with titanium elastic nails versus locking intramedullary nail. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2867-2876. (Abstract IJCEM0063942, Full text PDF).

Xia Wang, Xiangrong Zheng, Juan Huang: Cerebral paragonimiasis with subcutaneous paragonimiasis on the face: a case of ectopic paragonimiasis in a child. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2877-2881. (Abstract IJCEM0064276, Full text PDF).

Quan Sun, Min Liu, Qiong Wu: Therapeutic effect of shoulder arthroscopic release on frozen shoulder and its effect on fibrogenic cytokines and inflammatory factors. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2882-2889. (Abstract IJCEM0072005, Full text PDF).

Jose G Montoya, Jill N Anderson, Danya L Adolphs, Lucinda Bateman, Nancy Klimas, Susan M Levine, Donn W Garvert, Jon D Kaiser: KPAX002 as a treatment for Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS): a prospective, randomized trial. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2890-2900. (Abstract IJCEM0065685, Full text PDF).

Kun Na, Jiangen He, Ling Hu, Liang Wu, Ying Li, Dongyan Zhao, Ruizhi Li, Weijiao Fan: Early treatment of acute ischemic stroke by integrated traditional and Western medicine. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2901-2907. (Abstract IJCEM0070675, Full text PDF).

Wenbin Zhang, Jin Zhou, Wenfeng Wu: miR-31 inhibits cell proliferation and invasion through targeting ROCK1 in prostate cancer. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2908-2916. (Abstract IJCEM0066518, Full text PDF).

Retraction: Lentivirus-Mediated knockdown of tectonic family member 1 inhibits medulloblastoma cell proliferation. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2917. (Abstract IJCEM1803001, Full text PDF).

Hasan Ökmen, Bünyamin Gürbulak, Yiğit Düzköylü, Esin Kabul Gürbulak, Esra Paşaoğlu, Hasan Bektaş, Kenan Büyükaşık, Acar Aren: The effect of post-contrast washing on post-endoscopic retrograde cholangiopancreatography pancreatitis: Int J Clin Exp Med. 2016; 9(8): 15868-15875. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2918. (Abstract IJCEM0040778, Full text PDF).

Na Wang, Haowei Wang, Ye Lu, Hongbin Yuan, Haijing Sun, Ruihua Ji, Wenyun Xu: The effects and mechanism of substance P in sedative and hypnotic of isoflurane mice: Int J Clin Exp Med. 2017; 10(1): 1539-1545. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2919. (Abstract IJCEM0051361, Full text PDF).

Xiaojun Zhang, Changhua Li, Qihong Wang: Stent placement for treatment of internal jugular vein stenosis: report of 3 cases: Int J Clin Exp Med 2017; 10(9): 13881-13887. Int J Clin Exp Med 2018;11(3):2920. (Abstract IJCEM0071974, Full text PDF).
IJCEM Copyright © 2008-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711