Volume 12, Number 10:11990-12611;2019
International Journal of Clinical and Experimental Medicine


Shi-You Wei, Li-Hua Hang, Zhen-Kai Xu: Standard and restrictive fluid regimen in major abdominal surgery: a meta-analysis of RCTs. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):11990-11998. (Abstract IJCEM0097825, Full text PDF).

Yuheng Shan, Yanchen Lin, Shijiang Zhong, Xiaohui Xiang: A critical review and bibliometric analysis of immunosuppressive therapy for neuroimmunological disorders, post-1965. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):11999-12012. (Abstract IJCEM0098522, Full text PDF).

Chunsheng Hu, Hongbo Tan: The E3 ubiquitin ligase NEDD4 mediates EGFR-TKI acquired resistance in non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12013-12019. (Abstract IJCEM0097934, Full text PDF).

Haifei Xu, Gaiping Zhao, Jiajing Yang, Xueping Wen: Advances in toxicity risk analysis and effective treatments for targeted antiangiogenic drugs. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12020-12027. (Abstract IJCEM0097658, Full text PDF).

Ning Gao, Ai Qing Yang, Rong Ma, Liang Li, Shu Sheng Qiu, Kai Zhang: Pretreatment platelet to lymphocyte ratio is associated with breast cancer prognosis: an updated meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12028-12037. (Abstract IJCEM0097324, Full text PDF).

Dake Chen, Heyi Chen, Wenshuo Bao, Weiwen Huang: Efficacy of bupivacaine infiltration on pain control in standard percutaneous nephrolithotomy: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12038-12045. (Abstract IJCEM0074720, Full text PDF).

Xiao-Di Zhang, Qun-Feng Zhang, Jue Liu: Effects of miR-520b on migration and invasion of cervical cancer cells through negative regulation of SOS1. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12046-12056. (Abstract IJCEM0098915, Full text PDF).

Song Li, Junqing Hou, Zhen Wang, Junkai Chang, Weibo Xu: TNFSF13B correlated with poor prognosis and immune infiltrates in KIRC: a study based on TCGA data. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12057-12067. (Abstract IJCEM0101433, Full text PDF).

Xiaodong Peng, Can Huang, Zhe Sun, Guangxing Zhang, Yuanzhe Zhu: ANXA10 plays a suppressor role by regulating RhoA-ROCK signaling pathway in hepatocellular cancer. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12068-12076. (Abstract IJCEM0093284, Full text PDF).

Zhizhong Sun, Qihua Chen, Jianyuan Xi, Lin Qi, Xian Yang, Hui Liu, Feng Wang: Downregulation of CD147 inhibits skin squamous cell carcinoma cell proliferation, migration, and invasion by inhibiting phosphorylation of ERK. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12077-12085. (Abstract IJCEM0099207, Full text PDF).

Kan Li, Yan Xiong, Bin Li, Jiafu He: The identification of genes associated with NSCLC prognosis based on an integrated bioinformatics analysis. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12086-12093. (Abstract IJCEM0097666, Full text PDF).

Weiwei Gao, Zhaoping Zang, Wei Jiang, Yufeng Wang, Xiaozhi Liu: The expression of actate dehydrogenase A (ADA) in NSCLC stem cells (SC) affects tumor progression and metastasis. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12094-12101. (Abstract IJCEM0097973, Full text PDF).

Min Lin, Wei Lin, Jianxin Chen: The identification of the key genes and pathways in septic shock using an integrated bioinformatics analysis. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12102-12112. (Abstract IJCEM0099425, Full text PDF).

Jia Yao, Bo Peng, Xiao-Yan Shi, Yang Gao, Si-Min Fan, Qiu Chen: Efficacy and safety of α-lipoic acid combined with prokinetic agents in the treatment of diabetic gastroparesis: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12113-12122. (Abstract IJCEM0097502, Full text PDF).

Hong Wang, Zhimin Shen, Pengsheng Yi, Qing Guan, Sujan Shakya, Zhou Xiang: Three-dimensional finite element analysis of the treatment of Kienböck’s disease by use of the shift pisiform bone. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12123-12131. (Abstract IJCEM0097762, Full text PDF).

Yongpan Xu, Jiehong Wang: High expression of CEP55 in tumor tissues predicts better overall survival in gastric carcinoma patients. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12132-12140. (Abstract IJCEM0098924, Full text PDF).

Lei Jiao, Yinsheng Deng, Seidu A Richard, Ming Jiang, Jinghai Fang, Zejun Chen, Min Wu: Proliferative changes in vascular smooth muscle cells influence the formation of rabbit carotid artery aneurysms. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12141-12149. (Abstract IJCEM0101857, Full text PDF).

Ze Xu, Chen Zhu, Rui Xia, Xifu Shang: Alendronate stimulates osteoblast differentiation through PKA-STAT3 and STAT1 in an osteoporosis rat model. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12150-12157. (Abstract IJCEM0088055, Full text PDF).

Jingyu Zhang, Yue Gu, Jiemei Yang, Yongli Yang, Lei Xu, Ye Tian, Yunming Zhang: Potentially overlapping DNA methylation-associated genes between atherosclerosis and aging in humans. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12158-12165. (Abstract IJCEM0091455, Full text PDF, Supplementary Tables 1, 2).

Kaiyu Zhou, Hailong Ji, Yongkang Luo, Pengfei Shi: Role of Syk gene promoter demethylation in the biological behavior of medulloblastoma. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12166-12172. (Abstract IJCEM0087741, Full text PDF).

Lingli Jiang, Ying Wang, Qinxia Pang, Lei Peng, Sihong Wang, Zhou Liu: Inhibition of leptinleptinr-kisspeptinkiss1r signaling pathway promotes follicular development in polycystic ovarian rats. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12173-12179. (Abstract IJCEM0097965, Full text PDF).

Zhimin Zhang, Guang Yang, Zihan Yao, Hongjie Wang, Jun Yao, Guangyi Wu, Lingzhi Li: Mechanism of calcium channel blockers in relieving pathological pain of diabetic peripheral neuropathy in rats. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12180-12185. (Abstract IJCEM0094664, Full text PDF).

Zhiying Li, Tieying Shan, Suhua Zhang, Junjiao Li, Jijing Fu, Jinghong Ma, Sufang Shi, Guoying Miao: Protective effects of Lycium barbarum polysaccharide (LBP) on rats with renal ischemia-reperfusion injury (IRI). Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12186-12191. (Abstract IJCEM0094791, Full text PDF).

Ling Guo, Huajun Sheng, Qian Liu, Qinghua Yang, Jin Xu, Yiying Wang, Juan Huang, Yanjun Wu, Shujuan Zhu: Effects of solanine on the proliferation and growth of glioma cells. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12192-12202. (Abstract IJCEM0084438, Full text PDF).

Pengfei Pan, Yi Wang, Xiaopeng Li, Chunbo Yang, Hua Zhong, Xinxin Du, Xiaoli Hua, Xiangyou Yu: Effects of methylene blue on the nitric oxide-soluble guanylate cyclase-cyclic guanylyl monophosphate pathway and cytokine levels in rats with sepsis. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12203-12211. (Abstract IJCEM0093681, Full text PDF).

Chen Zhang, Xuebin Zhang, Xiaoguang Tong: MiR-9 promotes proliferation of glioma cells by regulating Foxo3a-p27kip1 signaling axis. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12212-12219. (Abstract IJCEM0096544, Full text PDF).

Jie Zhang, Xiaona Wang, Wenkai Xiao, Yuan Liu, Hongmei Wu, Ping Ye, Li Sheng: NT-proBNP is associated with age, gender and glomerular filtration rate in a community-dwelling population. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12220-12227. (Abstract IJCEM0097369, Full text PDF).

Yugang Cao, Guobing Xia, Jun Guo, Kai Cheng: MiR-221 affects cholangiocarcinoma cell proliferation and apoptosis by targeting the SOCS3/JAK-STAT signaling pathway. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12228-12235. (Abstract IJCEM0095083, Full text PDF).

Shuai Liu, Qing He, Yibo Shao, Jianzhou Meng, Fang Song, Wei Liu, Tianjiao Li, Qiangcheng Zeng: Anti-bacterial and anti-cervical cancer tumor properties of secondary metabolites of endophytic fungi from Ginkgo biloba. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12236-12242. (Abstract IJCEM0095119, Full text PDF).

Zhimeng Wang, Zhe Song, Qian Wang, Teng Ma, Zhong Li, Yao Lu, Kun Zhang: Role of RUNX2 in osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells induced by BMP9. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12243-12249. (Abstract IJCEM0097362, Full text PDF).

Jinlong Qu, Sheng Zhang, Tingting Han, Yongpin Dong, Rong Feng, Jun Guan, Wenfang Li: First day POEM scores predict outcomes for septic shock patients: a retrospective observational study. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12250-12256. (Abstract IJCEM0098911, Full text PDF).

Shurong Guan, Cuihua Li, Jiping Ge: The improvement strategies of psychological intervention nursing on the anxiety and living quality of patients with gynecologic malignancies during postoperative chemotherapy. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12257-12263. (Abstract IJCEM0099360, Full text PDF).

Xiaofen Xiong, Yao Zhao, Shurui Zhuge, Hao Zhou, Yuxia Cui: Small interfering RNA-mediated inhibition of respiratory syncytial virus infections in Hela cells. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12264-12270. (Abstract IJCEM0099844, Full text PDF).

Wenhua Wang, Jinlian Qi, Haibing Lu, Yuan Wang, Yu Li, Rui Zhou, Yingping Jia: Fast track radical surgery in pediatric patients with congenital heart diseases. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12271-12276. (Abstract IJCEM0093018, Full text PDF).

Rong Lu, Hengyu Xiong, Hongyan Xia, Enji Zhou, Xiaoqin Dai, Xue Chen: Effects of mindfulness-based stress reduction on negative emotions and sleep quality levels of clinical medical staff members. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12277-12281. (Abstract IJCEM0099288, Full text PDF).

Jun Chen, Li Wei: Evidence-based nursing improves treatment efficacy and nursing satisfaction for chronic bronchitis in the elderly. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12282-12292. (Abstract IJCEM0090035, Full text PDF).

Min Wei, Qixia Jiang, Niu Niu, Lei Dong, Lintao Wang, Wenyue Chen, Qiaomei Fu, Yan Chen, Jiandong Wang: Reduction of biofilm in chronic wounds by antibacterial protease combined with silver dressing. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12293-12302. (Abstract IJCEM0096924, Full text PDF).

Fan Jiang, Lian Zhang, Hong Xie, Juan Zhang, Maojuan Wang: The effect and clinical significance of continuous renal replacement therapy on sepsis and liver and kidney functions. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12303-12312. (Abstract IJCEM0099441, Full text PDF).

Dongdong Song, Zeming Ma, Shijie Li, Yuguang Sun, Xinqiang Ji, Lijian Zhang, Yue Yang, Wenbin Shen, Jinfeng Chen: Non-prophylactic thoracic duct ligation may be favorable prognosis factor for post-esophagectomy chylous leakage undergoing lymphangiography. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12313-12321. (Abstract IJCEM0094991, Full text PDF).

Yan-Ting Sun, Yu-Xuan Deng, Willaim Robert Kwapong, Li-Xian Ma: Clinical distribution, drug resistance and risk factor analysis of Pseudomonas aeruginosa infections. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12322-12330. (Abstract IJCEM0097664, Full text PDF).

Yongqing Wang, Pingping Lu, Yuanping Cui, Xiaohong Zhang: A diagnostic analysis of ultrasound elastography and contrast-enhanced ultrasound in focal liver lesions. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12331-12339. (Abstract IJCEM0098065, Full text PDF).

Wei Liu, Huirong Zhang, Kehua Du: Effect of comprehensive nursing on quality of life and nursing satisfaction in Parkinson’s patients. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12340-12347. (Abstract IJCEM0093657, Full text PDF).

Jing Li, Jianjiong Li: Therapeutic effect of biweekly cetuximab combined with first-line chemotherapy on KRAS/RAS wild-type advanced colorectal cancer. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12348-12355. (Abstract IJCEM0097008, Full text PDF).

Wenhua Wang, Zengmei Zhang, Xiaomei Han, Xianghua Ji, Wangshun Liang, Jinglu Liu, Zhihui Zhang, Yingping Jia: Rapid rehabilitation nursing in relieving unhealthy mood and improving the prognosis of children who underwent cardiac surgery. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12356-12362. (Abstract IJCEM0084407, Full text PDF).

Can Cui, Dongnan Yu, Hui Wang, Yin Kang, Ruichun Long, Yi Zhu, Jue Ma: Sedative effect of dexmedetomidine in induced abortion. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12363-12369. (Abstract IJCEM0096147, Full text PDF).

Yinxu Wang, Qingrong Ouyang, Shunxian Wang, Qing Wu, Jiameng Jia: SCN2A expression in the cerebral cortexes of patients with temporal lobe epilepsy and correlation levels with oxidative stress. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12370-12376. (Abstract IJCEM0098994, Full text PDF).

Nanfang Lou, Xiang Wu, Yingmin Wang, Dongdong Lou: Efficacy of low-dose levothyroxine combined with thiamazole for treatment of patients with hyperthyroidism. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12377-12383. (Abstract IJCEM0099147, Full text PDF).

Xinjian Li, Huiyuan Zhang, Qiufeng Cheng: Analysis of clinical efficacy levels of sibelium combined with acupuncture in the treatment of migraines. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12384-12389. (Abstract IJCEM0099576, Full text PDF).

Lei Liu, Fen-Fen Bai, Lei Feng, Xian-Wen Liu, Ping Zhang, Chun-Guang Ren, Zong-Wang Zhang, Yong Zhao: Pain control after intrathecal MCP-1 neutralizing antibody injection into rat models of tumor cell injection-induced bone pain and morphine tolerance and possible mechanism. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12390-12399. (Abstract IJCEM0090254, Full text PDF).

Yan Zhang, Zhen Ye, Zhongnan Chen, Meng Yang, Dapeng Yu: Therapeutic effects of epirubicin combined with capecitabine for patients with triple negative breast cancer. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12400-12409. (Abstract IJCEM0099743, Full text PDF).

Xiuying Luo, Honghui Ji, Weiwei Zhang, Aiguo Chong, Bin Hu: Effects of nicorandil on cardiac function and interleukin-10 and interleukin-17 levels in elderly patients with chronic heart failure. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12410-12417. (Abstract IJCEM0093232, Full text PDF).

Wanting Wang, Zhaoqiang Feng, Jinghui Bai: Cardioprotective effects of creatine phosphate sodium in elderly breast cancer patients under epirubicin adjuvant chemotherapy. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12418-12425. (Abstract IJCEM0094064, Full text PDF).

Jiangrong Yang, Yongyan Ding: Clinical pathways combined with psychological intervention nursing model for patients with ovarian cancer. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12426-12433. (Abstract IJCEM0099356, Full text PDF).

Wei Zhu, Xiaocong Zhang, Yanping Ren, Qian Wang: Effects of motivational psychological nursing combined with cognitive behavioral intervention on anxiety and depression, self-care ability and sleep quality of elderly patients undergoing glaucoma surgery. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12434-12440. (Abstract IJCEM0094893, Full text PDF).

Sai-Bin Wang, Qian Ye, Yi-Bin Pan: Threshold effects between plasma total cholesterol level and the risk of sudden sensorineural hearing loss. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12441-12447. (Abstract IJCEM0098587, Full text PDF).

Tao Zhang, Haibo Zheng, Qinglin Lu, Guangfu Zhu, Lei Ma: Interventional thrombectomy efficacy in the treatment of acute ischemic cerebrovascular disease. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12448-12454. (Abstract IJCEM0099765, Full text PDF).

Bin Zhang, Houjiang Wang, Mei Chen: Correlation between interleukin-4 gene polymorphism and systemic lupus erythematosus and lupus nephritis. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12455-12460. (Abstract IJCEM0097836, Full text PDF).

Xinyue Zhang, Lichao Sun, Guangjian Li, Li Cui, Weihong Lin: Cardiac asystole in frontal lobe epilepsy: a potential cause of sudden unexpected death in epilepsy. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12461-12463. (Abstract IJCEM0076586, Full text PDF).

Liheng Guo, Yun Han, Jian Li, Quanfu Chen, Yi Ren, Qiaomei Wu, Jian Zhang, Yuzhi Chen, Minzhou Zhang: Long-term outcomes in patients with severe acute respiratory syndrome treated with oseltamivir: a 12-year longitudinal study. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12464-12471. (Abstract IJCEM0074733, Full text PDF).

Weiwei Huang, Zhongying Shi, Zhiyue Yan: Effect of systematic psychological nursing on sleep quality of schizophrenic patients with sleep disorders. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12472-12479. (Abstract IJCEM0094538, Full text PDF).

Xingchen Ye, Xiaoxiang Zhang: An ROC curve analysis of serum PLA2R antibody, glomerular PLA2R, and IgG4 in membranous nephropathy. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12480-12486. (Abstract IJCEM0097689, Full text PDF).

Jinggui Chen, Guangfa Zhao, Yanong Wang: The risk factors for lymph node metastasis in mucosal gastric cancer: a single institutional analysis. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12487-12493. (Abstract IJCEM0098944, Full text PDF).

Qing Chen, Hua Wang, Ying Zhao, Pingbao Wang: Combination of cryotherapy and mitomycin C in excision for treatment of ocular surface squamous neoplasia. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12494-12499. (Abstract IJCEM0098743, Full text PDF).

Jin Li, Hongling Li: Ultrasound elastography combined with breast imaging reporting and data system for diagnosis of small breast lesions. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12500-12505. (Abstract IJCEM0099333, Full text PDF).

Jianying Sun, Xiaoli Wang, Xiaohan Yue, Yinghui Zhang: Factors affecting the formation of deep vein thrombosis in the lower extremities after orthopedic surgery. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12506-12511. (Abstract IJCEM0101378, Full text PDF).

Qiong Li, Haimei Yang, Zicheng Hu, Jie Zhu, Lili Zhang: Reversible basilar artery disease caused by antiphospholipid syndrome: one case report. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12512-12514. (Abstract IJCEM0090982, Full text PDF).

Hualei Tang, Ke Yang, Huan Liu: Factors affecting depression in elderly patients with coronary heart disease and the effect of comprehensive nursing intervention. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12515-12523. (Abstract IJCEM0094809, Full text PDF).

Bifeng Zhong, Ming Gao, Hongbo Qian, Wei Dong, Hanli Lin: Protective effect of dexmedetomidine on the brain of patients receiving heart valve replacement and its influence on inflammatory response. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12524-12530. (Abstract IJCEM0097364, Full text PDF).

Dapeng Fu, Jinhui Ding, Junle Liu, Heyi Ding, Xuan Chen, Xiaohu Ge: Association between single nucleotide polymorphisms of the MTHFR gene and thromboangiitis obliterans. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12531-12537. (Abstract IJCEM0099364, Full text PDF).

Rongrong Zhao, Houxiu Zhou, Jingci Zhu: Status quo and needs analysis of health services among elderly urban residents in the developing and ageing Chongqing. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12538-12544. (Abstract IJCEM0096918, Full text PDF).

Zhaochun He, Kepeng Yang, Xinchang Wang, Xiaopeng Li, Jiyong Huang, Nan He: As2O3 inhibits the expression of Th17 cell-related transcription factors in MRL_1pr mice. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12545-12551. (Abstract IJCEM0097966, Full text PDF).

Hong Yue, Yihong Liu, Ruihong Yin, Yang Liu: Correlation between serum total bile acid levels and coronary heart disease. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12552-12558. (Abstract IJCEM0099574, Full text PDF).

Lixiao Wei, Yingzhu Sang, Yali Lu: Effect of ulinastatin on expression of MMP-9, TIMP-1 and TGF-β1 in patients with bronchial asthma. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12559-12564. (Abstract IJCEM0089414, Full text PDF).

Wei Kang, Anle Duan, Xianjun Zhao, Lei Duan, Yawen Pan: Diagnosis and treatment of craniocervical bone pneumatization and literature review. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12565-12568. (Abstract IJCEM0096588, Full text PDF).

Nian Dong, Shanshan Su, Yupeng Xie: Cryptococcal rib osteomyelitis mimicking a metastatic tumor: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12569-12574. (Abstract IJCEM0097732, Full text PDF).

Zhuo Wang, Lichao Sun, Xinyue Zhang, Zan Wang, Weihong Lin: A 30-year interval between myelitis and optic neuritis in a patient with neuromyelitis optica: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12575-12578. (Abstract IJCEM0071853, Full text PDF).

Bo Gao, Jiangqiang Xiao, Ming Zhang, Feng Zhang, Jian Yang, Jian He, Yu Liu, Yuzheng Zhuge, Ping Xu: A comparison of the clinical characteristics and prognosis between cirrhotic and non-cirrhotic portal vein thrombosis. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12579-12590. (Abstract IJCEM0101317, Full text PDF).

Hongqin Wei, Jianhua Liu, Weining Wang, Chunhua Qiu, Zhiwen Hu: Effect of diagnostic ultrasound at different mechanical indexes on microbubbles. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12591-12597. (Abstract IJCEM0089538, Full text PDF).

Wei Wei, Changsheng Dou: Efficacy observation of metformin in the treatment of children with type II diabetes mellitus. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12598-12604. (Abstract IJCEM0098828, Full text PDF).

Yi Quan, Zhongyuan Yao, Weiwei Zhou, Yeqing Zhang, Xianhua Chen, Lei Dai, Xinning Li, Yanping Li, Donge Liu, Nenghui Liu, Desheng Liang, Lingqian Wu: Effect of simultaneous observation of early cleavage and syngamy on clinical pregnancy in IVF and ICSI cycles. Int J Clin Exp Med 2019;12(10):12605-12611. (Abstract IJCEM0082468, Full text PDF).
IJCEM Copyright © 2008-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711