Volume 12, Number 5:4496-6452;2019
International Journal of Clinical and Experimental Medicine


Ling-Min Zhang, Yan Xie, Bin Jiang: Efficacy and safety of LHM for people with achalasia: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4496-4504. (Abstract IJCEM0089444, Full text PDF).

Li Zhou, Xiaohong Xu, Hui Yu, Chengpeng Jiang, Bin Yi, Haoyu Chen: Anti-cytokine and anti-endotoxin therapies for meningococcal disease: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4505-4516. (Abstract IJCEM0089236, Full text PDF).

Changjiang Zhao, Bin Yuan: Evaluation of the accuracy of FeNO in pediatric asthma diagnosis: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4517-4527. (Abstract IJCEM0057294, Full text PDF).

Bo Li, Xiaodong Jin, Linlin Wang, Lifang Cui, Yunhe Zhao, Bin Meng, Bo Yin, Jingbin Yu, Chenglong Bi, Tongtong Zhang, Zhiyong Wang: Loss of dominance of ticagrelor over clopidogrel in East Asian patients with acute coronary syndrome. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4528-4539. (Abstract IJCEM0086007, Full text PDF).

Jia-Wen Zhao, Can-Kun Chen, Ji-Wen Cheng, Ming-Bin Xu, Jiu-Mei Liang, Wei-Xia Liang, Cheng-Yang Li, Shao-Long Lu: Low pretreatment prognostic nutritional index predicts poor survival of urologic cancer: an observational meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4540-4549. (Abstract IJCEM0089728, Full text PDF).

Wei Jiang, Lijin Zhang, Bin Wu, Zhenlei Zha, Hu Zhao, Yejun Feng: Prognostic roles of extraprostatic extension in evaluating biochemical recurrence after radical prostatectomies: PRISMA-compliant systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4550-4562. (Abstract IJCEM0090957, Full text PDF).

Qing Luo, Yuanxiu Leng, Xumei Chen, Fang Chen, Yana Pan, Jialing Zhong: The clinicopathological and prognostic significance of X-inactive specific transcript overexpression in cancers: evidence from 11 case-control studies. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4563-4571. (Abstract IJCEM0085454, Full text PDF).

Wei Luo, Qiuhong Yang, Qi Yu, Shaoqing Shi: Effects of statins on short and long-term cognitive impairment in patients with critical illness: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4572-4579. (Abstract IJCEM0079936, Full text PDF).

Zhi-Peng Lu, Man-Zhao Ouyang, Ran Zhang, Xiao Tang, Hao-Jie Zhong: Association between Chinese eye exercises and onset of myopia: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4580-4588. (Abstract IJCEM0089295, Full text PDF).

Haifei Xu, Gaiping Zhao, Feiyi Xia, Xiaojie Liu, Li Gong, Xueping Wen: The diagnosis and treatment of knee osteoarthritis: a literature review. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4589-4599. (Abstract IJCEM0081354, Full text PDF).

Chenglou Zhu, Tianxiang Liu, Xiaoxiong Wen, Jichun Ma, Yaoqi Li, Jian Yang, Mingxu Da: Long noncoding RNA MT1JP suppresses gastric cancer cell proliferation and migration in TGF-β induced EMT. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4600-4613. (Abstract IJCEM0087405, Full text PDF).

Xixi Huang, Riyan Zhang, Keming Wu, Honghui Zhu, Yue Pan: LKB1 regulates JAK2/STAT3 pathways involved in apoptosis of prostate cancer PC-3 cells. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4614-4622. (Abstract IJCEM0091094, Full text PDF).

Zhangcheng Liu, Jiaming Su, Dongbo Yuan, Yongqiang Zhang, Wei Wang, Ke Jiao, Shengbang Yang, Guohua Zhu, Bin Hu, Wei Zhang, Shiwei Xiao, Jianguo Zhu: Efficacy and safety of PDE5-Is and α-1 blockers for treating distal ureteral calculi: a mixed treatment comparison network meta-analysis of randomized controlled clinical trials. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4623-4637. (Abstract IJCEM0087480, Full text PDF).

Neslihan Yucel, Sezgin Sarıkaya, Can Aktas, Didem Ay, Baki Ekci, Nil Comunoglu, Mustafa Feridun Celikmen, Ozgur Karcıoglu: How to treat hemorrhagic shock and head trauma in the emergency department: isotonic or hypertonic saline? Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4638-4649. (Abstract IJCEM0080991, Full text PDF).

Lei Lan, Jun Jiang, Li Peng, Xiaowan Zhou, Wei Ren: Advanced glycation end-products affect the permeability of rat glomerular endothelial cells via Rac-1 signaling pathways. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4650-4659. (Abstract IJCEM0087478, Full text PDF).

Lijie Zhu, Yuanyuan Mi: Association between three XRCC1 polymorphisms and susceptibility to pancreatic cancer. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4660-4672. (Abstract IJCEM0085515, Full text PDF).

Zhansen Huang, Yong Qiu, Huaxian Chen, Tao Qi, Bo Wang, Lei Ye, Hui Lin, Jun Chen: Life and crisis: sexual harassment among Chinese college students. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4673-4684. (Abstract IJCEM0072606, Full text PDF).

Yue Yu, Fei Zhao, Junjie Du, Chenjun Huang, Yue Zhou, Jun Li, Chengxiang Zhu, Qifan Li, Yu Zhuang, Wei Wang: Integrated analysis of long noncoding RNA and mRNA expression profiles in human pulmonary artery smooth muscle cells reveals the potential roles of lncRNAs in the pathogenesis of pulmonary artery hypertension. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4685-4696. (Abstract IJCEM0087054, Full text PDF).

Junmei Hu, Tao Yi, Shihua Chu, Hongyan Zeng, Peixuan Xia, Geng Liu, Guoqing Chen, Shi Feng, Hongying Zhou: DNA methylation of miR-93: an important event in acquiring drug resistance in breast cancer cells. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4697-4706. (Abstract IJCEM0078959, Full text PDF).

Nan Li, Wu Jian, Ting Zhou, Congyou Gu, Zhaogen Cai, Huaiyong Gan, Zhenzhong Feng: Celecoxib inhibits endometrial cancer cells through COX-2-dependent and non-dependent pathways. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4707-4716. (Abstract IJCEM0083034, Full text PDF).

Jiajun Wu, Zhiling Zhang, Kui Ge, Fanlin Wang, Tianye Yang: The in vitro protective effect of PNS in myocardial reperfusion injuries mediated through the JAK2/STAT3-SIRT1 signaling pathways. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4717-4724. (Abstract IJCEM0073741, Full text PDF).

Ming Yang, Tong Zhao, Tingting Deng, Zhijun Wang: Protective effects of astaxanthin against diabetic retinal vessels and pro-inflammatory cytokine synthesis. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4725-4734. (Abstract IJCEM0074795, Full text PDF).

Lin Chen, Lu Gan, Hong-Yan Zhou, Jiang-Hong Liang: Protective effects of miR-19b in Parkinson’s disease by inhibiting the activation of iNOS through negative regulation of p38 signaling pathways. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4735-4744. (Abstract IJCEM0087305, Full text PDF).

Baogang Wang, Xiaxia Man, Dashi Ma, Liankun Sun, Yanping Chen, Yongsheng Gao: Ginsenoside Rd pretreatment attenuates apoptosis of PC12 cells induced by oxygen-glucose deprivation. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4745-4754. (Abstract IJCEM0089554, Full text PDF).

Xiang-Xin Zheng, Lu-Xi Jiang, Man Huang: Early versus delayed enteral nutrition in critically ill patients: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4755-4763. (Abstract IJCEM0084275, Full text PDF).

Xue-Rong Wang, Xiang-Ming Qi, Qi-Jin Zhu, Yong-Gui Wu: The protective effects of melatonin on peritoneal fibrosis induced by high glucose peritoneal dialysis in rats. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4764-4772. (Abstract IJCEM0085257, Full text PDF).

Xia Zhou, Bin He, Li Zhu, Jia Huang, Hourong Zhou, Qisong Yuan, Yu Cao: Ang (1-7) improves cardiac function after resuscitation from cardiac arrest. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4773-4780. (Abstract IJCEM0078489, Full text PDF).

Lei Liu, Dong Wang, Yi-Ming Zhang, Ming-Ming Wei, Xue Meng, Kun Zhang, Nan Zhang, Shao-Qing Zhang, Xin-Jian Li: N-substituted 2-(2-oxo-2H-chromen-4-yloxy)propanamide: synthesis and inhibition of acute renal injury by controlling TGF-β1. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4781-4793. (Abstract IJCEM0019057, Full text PDF).

Meng Li, Peiyong Zheng, Lianjun Xing, Jie Huang, Li Zhang, Guang Ji: The metabolic profiles and gut microbiota alteration of rats with high fat diet-induced NAFLD. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4794-4805. (Abstract IJCEM0076472, Full text PDF).

Hongzhong Hua, Kun Liu, Wei Shao, Tianhai Ji: SRC3 overexpression promotes glioma proliferation and invasion. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4806-4817. (Abstract IJCEM0079472, Full text PDF).

Shirui Tan, Xiangshu Dong, Dandan Liu, Shumei Hao, Feifei He: Anti-tumor activity of chlorogenic acid by regulating the mTORC2 signaling pathway and disrupting F-actin organization. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4818-4828. (Abstract IJCEM0078541, Full text PDF).

Xuan Wang, Xiangli Zhuang, Si Ai, Shuiping Yan, YanZhang Jiang, Jian Zheng: Effect of Xingbi nasal gel on allergic rhinitis rats based on PLCE1-PKC-NF-κB signal pathway. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4829-4839. (Abstract IJCEM0087168, Full text PDF).

Yan-Yan Jin, Xu-Pin Xie, Meng-Zao He, Zhen-Yong Wu, Ying Shen, Jian-Fang Zhu, Jian-Hua Mao, Li Liang: Electrophysiological mechanisms of calcium Channel-mediated pancreatic islet β cell hyposecretion of insulin in rats born small for gestational age. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4840-4849. (Abstract IJCEM0085428, Full text PDF).

Haiming Li, Bo Li, Qin Li, Longsheng Dai, Yang Yu, Chengxiong Gu: External stents inhibit intimal hyperplasia of rabbit autologous vein grafts via modulation of matrix metalloproteinase-2 expression. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4850-4859. (Abstract IJCEM0088330, Full text PDF).

Yulan Ye, Liping Zhang, Tong Hu, Weichang Chen, Zhi Pang: Prospective value of serologic antibodies in Chinese patients with inflammation bowel disease. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4860-4869. (Abstract IJCEM0089958, Full text PDF).

Shuifang Chen, Zeying Zhang, Jianli Zhang: The effects of the combination of imatinib and crizotinib on small cell lung cancer cells expressing c-Met and c-Kit. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4870-4878. (Abstract IJCEM0082071, Full text PDF).

Xiujuan Zhang, Zhikui Chen, Qingfu Qian, Leilei Liu, Ensheng Xue, Jing Yang, Bin Du, Dengke Hong, Qin Ye: HIF-1α shRNAs delivered by ultrasound-targeted cationic microbubble inhibit proliferation, migration, and invasion of ovarian cancer cells. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4879-4887. (Abstract IJCEM0089507, Full text PDF).

Yang Ding, Xiaoqiang Li: The effect of combination of low molecular heparin and Galectin-3 on the cell migration and cell proliferation of vascular endothelial cell derived from mesenchymal stem cells. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4888-4895. (Abstract IJCEM0059885, Full text PDF).

Fei Lv, Chunfang Zhou, Rui Shang, Guangxin Lu, Yanguo Yang, Shufang Tian: The clinical significance and contribution of the co-stimulatory molecule B7-H1 in human esophageal cancer. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4896-4903. (Abstract IJCEM0083218, Full text PDF).

Li Li, Guoying Li, Yanyan Dong, Yilin Ye: Electroacupucture accelerates peripheral nerve regeneration via enhancement of BDNF, NGF, and GAP43 in rats. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4904-4911. (Abstract IJCEM0086172, Full text PDF).

Fang Yu, Chengtao Fan, Yinghong Ren: Identification of candidate genes and pathways in cisplatin-resistant NSCLC by integrated bioinformatics analysis. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4912-4919. (Abstract IJCEM0087789, Full text PDF).

Ling Yu, Cui Huang, Dong Dong, Yan Huang, Lei Ma, Rui Wang: Neuroprotective effects of sarsasapogenin-AA13 via autophagy and MAPK pathway. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4920-4927. (Abstract IJCEM0092850, Full text PDF).

Fangwen Zou, Yifang Tang, Leiyi Zhang, Yueying Zhou, Zhigang Yang, Zheng Du, Zengmei Sheng: miR-145 inhibits tumor proliferation and invasion and induces apoptosis in gastric cancer by targeting c-Myc. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4928-4934. (Abstract IJCEM0073368, Full text PDF).

Meizhi Jiao, Wen Wang, Zhiyu Gao: Protective effect of hydrogen sulfide against neuronal apoptosis via inhibiting neuroinflammation in Parkinson rats. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4935-4941. (Abstract IJCEM0086196, Full text PDF).

Lingyun Wu, Li Fang, Xiuping Xu, Dingbang Pei, Wei Zhou, Haijun Wan: Effect of TSLP on the function of platelets and IL-25 in chronic obstructive pulmonary disease. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4942-4948. (Abstract IJCEM0089379, Full text PDF).

Jianmin Liu, Jing Liu, Jin Wang, Ling Xiao, Haitang Li, Shurui Yang, Peiyao Tu: Electroacupuncture improved immunocompetence of DCs and CIKs from peripheral blood in SAMP8 mice. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4949-4959. (Abstract IJCEM0073010, Full text PDF).

Jing Yang, Beibei Zhang, Zifei Qin, Xiaojian Zhang: Human UDP-glucuronosyltransferase 1A1, 1A7, 1A8, 1A9 and 1A10 are mainly responsible for icariside II-7-O-glucuronidation. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4960-4971. (Abstract IJCEM0086355, Full text PDF).

Jianwei Yu, Yan Hong, Qiangqiang Yu, Chao Ye, Hanrong Xue: Effect of Yiqi Wenyang Huwei decoction on ovalbumin-induced bronchial asthma in rats. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4972-4982. (Abstract IJCEM0086900, Full text PDF).

Rui Zhang, Weimei Shi, Zhixi Chen, Linfu Li, Hai Liu, Xianhua Huang, Zhaowen Liu, Daohua Xu, Longhuo Wu: MicroRNA-22 suppresses metastasis by targeting SNAI1 in the ovarian cancer cell line SKOV-3. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4983-4992. (Abstract IJCEM0084506, Full text PDF).

Ziming Chen, Zhantao Deng, Yuanchen Ma, Xuan Shu, Ganghong Chen, Qingtian Li, Qiujian Zheng: Analysis of the correlation between postoperative effects of total knee arthroplasty and angles of axial alignments of the lower extremities. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):4993-5002. (Abstract IJCEM0087048, Full text PDF).

Zifeng Wang, Lianping Li, Yuanxiao Cui: miR-148a regulates inflammation in microglia induced by oxygen-glucose deprivation via MAPK signal pathways. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5003-5012. (Abstract IJCEM0087290, Full text PDF).

Zheng Huang, Guo-Qiang Zhong, Rong-Hui Tu, Cun-Ming Fang, Xiao-Lin Ma, Xue-Jun Hu: Hypoxia-induced miR-760-3p downregulation promotes cardiomyocyte apoptosis by regulating very-low-density lipoprotein (VLDL) receptor expression. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5013-5022. (Abstract IJCEM0088620, Full text PDF).

Wenfeng Xie, Lei Chen, Jiaqi Sun, Li Chen, Qiuye Kou: Metabonomics analysis of sepsis and non-infected SIRS patients based on mass spectrometry. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5023-5032. (Abstract IJCEM0089227, Full text PDF).

Hui Wang, Zhi-Yu Nie, Meng Liu, Ren-Ren Li, Li-He Huang, Zhen Lu, Ling-Jing Jin, Yun-Xia Li: Clinical characteristics of perivascular space and brain CT perfusion in stroke-free patients with carotid plaque. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5033-5041. (Abstract IJCEM0081737, Full text PDF).

Jinji Jin, Jianxin Tu, Shanli Zhu, Xiaochun Zhu, Xiangyang Xue, Lifang Zhang: Novel real-time polymerase chain reaction assay for quantitative detection of Chlamydia trachomatis in vaginal and cervical secretions. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5042-5050. (Abstract IJCEM0085055, Full text PDF).

Mei Zhao, Meng Liu, Zhiyu Nie, Zheng Lu, Lingjin Jin, Yunxia Li: Correlation of moderate-to-severe intracranial arterial stenosis load with low cerebral perfusion, white matter hyperintensity, and cognitive dysfunction in patients without strokes. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5051-5059. (Abstract IJCEM0085482, Full text PDF).

Yiyong Wei, Ke Li, Haiying Wang, Yun Liu, Shoujia Yu, Tian Yu, Song Cao: Potential biomarkers for myocardial ischemia-reperfusion injury and pinacidil post-conditioning identified with mitochondrial proteomics in rats. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5060-5068. (Abstract IJCEM0087455, Full text PDF).

Chao-Wen Luo, Yan-Song Shen, Hui-Wen Zhang, Yi-Min Yan, Jian-Hong Lin, Cheng Zhong, Yue-Ling Huang, Li-Jun Dai, Ying Pan, Sheng-Qiang Chen: ERK1/2 phosphorylation in the hippocampus is associated with abnormal anxiety-related and social behaviors in Fmr1 knockout mice. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5069-5077. (Abstract IJCEM0088928, Full text PDF).

Beiru Liu, Min Zhu, Xin Jin, Na Liang: Comparative study of the application of high-quality nursing care and routine nursing care in postoperative rehabilitation of breast cancer patients. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5078-5086. (Abstract IJCEM0089873, Full text PDF).

Meichun Tan, Wenjuan Xi: Effect analysis of community first aid training mode based on popular science on improving first aid knowledge and skills of community residents. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5087-5095. (Abstract IJCEM0089897, Full text PDF).

Xin Li, Hong Wu, Manya Wu, Yan Feng, Susu Wu, Xiaoyun Shen, Jintao He, Xiaoling Luo: Hypoxia-related miR-210-5p and miR-210-3p regulate hypoxia-induced migration and epithelial-mesenchymal transition in hepatoma cells. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5096-5104. (Abstract IJCEM0090334, Full text PDF).

Li Niu, Li Xie, Zhijie Xu, Ermin Wang, Huanzhi Han, Jingui Yu: Effects and mechanisms of dexmedetomidine on apoptosis of hippocampal neurons in rats with cerebral ischemia-reperfusion injury. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5105-5113. (Abstract IJCEM0090524, Full text PDF).

Yipin Liu, Xuehui Sun, Weiwei Jiang, Xiaoling Cao: Protective effects of dimethylthiourea against hydrogen peroxide-induced oxidative stress in hepatic L02 cell. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5114-5121. (Abstract IJCEM0041491, Full text PDF).

Jin-Zhu Luo, Jing Zhu, Ling Zhang: MiR-29a is down-regulated and inhibits cell proliferation in osteosarcoma: a meta analysis. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5122-5129. (Abstract IJCEM0080458, Full text PDF).

Juanfei Xu, Junyan Li, Ruifang Hou, Xuerong Yang, Qingguang Chen, Hao Lu: JPQ downregulates the P38MAPK signal pathway in skeletal muscle of diabetic rats and increases the insulin sensitivity of Skeletal Muscle. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5130-5137. (Abstract IJCEM0080546, Full text PDF).

Jian Cao, Fen Jiang, Qiong Lu, Shuiqing Wu, Xiaokun Zhao, Yinhuai Wang, Zhaohui Zhong, Ran Xu: Benzalkonium bromide induces caspase-dependent cell death mediated via the mitochondrial pathway in bladder carcinoma cells. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5138-5145. (Abstract IJCEM0084345, Full text PDF).

Chong-Gao Wang, Zhao-Shu Wu, Wei Han, Xiao-Yan Jiang, Kai Lu: p21-activated kinase 4 promotes proliferation, migration, and invasion of human gastric cancer cells. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5146-5153. (Abstract IJCEM0084817, Full text PDF).

Min Wang, Caiqin Wang, Xiufeng Huang, Guangyong Ye: The alteration of ERβ5 and collagen metabolism is relevant to the development of stress urinary incontinence. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5154-5161. (Abstract IJCEM0084918, Full text PDF).

Soo-An Park, Hannah Seok, Yong Sin Cho, Dai-Soon Kwak: Epidural dexamethasone injections in diabetic patients under perioperative glycemic control. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5162-5169. (Abstract IJCEM0091092, Full text PDF).

Wei Liu, Yan Yang, Rui Li, Chenwei Wang, Hongmiao Yu, Xurui Hu, Qize Yuan, Huixin Li, Bin Liu: Effects of low dose 12C6+ ion irradiation on human cervical cancer cell line. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5170-5176. (Abstract IJCEM0075505, Full text PDF).

Jun Liu, Xiaoyan Lv: Resveratrol relive osteoarthritis through reducing inflammatory reactions. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5177-5183. (Abstract IJCEM0084828, Full text PDF).

Juan Xiao, Xueping Feng, Mingjun Dong, Houmin Lin, Junfei Jin: ER stress is associated with pancreatic acinar cell injury induced by nicardipine. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5184-5190. (Abstract IJCEM0088304, Full text PDF).

Jin-Feng Zhao, Ya-Xin Wang, Yuan-Kun Dong, Jun-Zhen Shi, Hui Li, Bao-Ai Wu: Aerobic exercise combined with samara oil can improve hyperlipidemia by reducing PCSK9 and increasing LDLR. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5191-5197. (Abstract IJCEM0089434, Full text PDF).

Wei Zhang, Guangya Liu, Shiqian Wan, Yuan Xiong, Hu Zhu, Wenjuan Wu, Chao Tu: Predictive accuracy and optimal cut-off values of blood cystatin C for acute kidney injuries (AKI) in intensive care units (ICU): a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5198-5216. (Abstract IJCEM0087162, Full text PDF).

Zhiping Ma, Gulinaer Abulajiang, Xuelian Pang, Yi Shi, Wei Zhang, Xinxia Li, Wenli Cui: Clinicopathological and molecular genetic abnormalities associated with the prognosis of angioimmunoblastic T-cell lymphoma. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5217-5227. (Abstract IJCEM0071131, Full text PDF).

Wenting Tan, Liangui Nie, Fen Tang, Shengquan Liu, Junrong Long, Chun Chu, Jun Yang: H2S improves myocardial fibrosis caused by hyperthyroidism by downregulating stat pathways and regulating mir-21 and mir-29a expression. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5228-5238. (Abstract IJCEM0085577, Full text PDF).

Lei Chen, Fuxiang Yu, Xun Cai, Jianxin Zhang, Xiong Cai, Dangdang Ma, Tan Fu, Maiyu Xu, Zhengping Yu, Gang Chen, Weidong Jin: MicroRNA-223-3p functions as a tumor suppressor by regulating cell cycle in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5239-5248. (Abstract IJCEM0075760, Full text PDF).

Xianlin Duan, Nannan Pang, Jianli Xu, Hailong Yuan, Jianhua Qu, Gang Chen, Gulibadam Aizez, Haizhou Cao, Hongbo Wang, Linlu Ding, Nadiya Abulat, Xinhong Guo, Halida Yasen, Jianping Hao, Bingzhao Wen, Ling Li, Meihua Zhang, Chunxia Han, Ming Jiang: Clinical characteristics and risk factors for acute graft-versus-host disease in related HLA-haploidentical without ex vivo T cell depletion peripheral blood HSCT. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5249-5258. (Abstract IJCEM0086082, Full text PDF).

Xin Jin, Qi Zhou, Yan Song, Ya-Ping Wang, Gang Tian: Fibrosis and cardiac dysfunction in insulin-resistant rats: changes in myocardial type I collagen and telmisartan’s effects. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5259-5268. (Abstract IJCEM0088323, Full text PDF).

Wenjuan Xi, Meichun Tan: Effects of science popularization of first aid knowledge and skills using new media among community residents. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5269-5278. (Abstract IJCEM0090539, Full text PDF).

Feng Ye, Mingliang Chen, Jian Wang, Yuanpeng Zhao, Jin Cheng, Jiqing Zhao, Guorong Dan, Zhongmin Zou: Downregulation of miR-210 promotes sulfur mustard-induced skin wound healing. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5279-5287. (Abstract IJCEM0079413, Full text PDF).

Yanli Dong, Zhen Wang, Zeyu Guo, Tian Liang, Yang Liu, Qianqian Zhang: The application of a remote early intervention model for primary percutaneous coronary intervention in STEMI patients. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5288-5296. (Abstract IJCEM0085947, Full text PDF).

Lei Ge, Mingxiao Bai, Panpan Cui, Qunhua Jin: Effects of 1,25(OH)2D3 on cell proliferation, apoptosis, and expression of SOST, β-catenin, Collagen II, and MMP13 in rat articular chondrocytes induced by TNF-α in vitro. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5297-5305. (Abstract IJCEM0086803, Full text PDF).

Jin-Feng Liu, Juan Li, Peng Yan, Wen-Jing Gong, Yu-Ping Sun: Silencing of ILT4 suppresses migration and invasion of non-small cell lung cancer cells by inhibiting MMP-2. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5306-5314. (Abstract IJCEM0087538, Full text PDF).

Shi Zeng, Donghong Yang, Lizhao Chen, Huajiang Yang, Minhui Xu, Lunshan Xu: A high-throughput drug screen for identifying NF-κB inhibitors to suppress proliferation of malignant brain glioma cells. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5315-5323. (Abstract IJCEM0087688, Full text PDF).

Hui Xie, Shaoou Shi, Wei Qian, Shengjiang Song, Ruijie Dai: Application effects of quality control circle management for patients with gastrointestinal tumor surgeries during the perioperative period. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5324-5332. (Abstract IJCEM0089683, Full text PDF).

Pengpeng Li, Dianxing Liu, Junmao Chen, Jinghua Wu, Guozhi Zhang, Changyou Wang, Xiangyang Yu, Jianli Chen, Beibei Hu, Changzai Li: Exosomes derived from hepatocellular carcinoma inhibit CD4+ and CD8+ T cell function through the PD-1/PD-L1 pathway. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5333-5340. (Abstract IJCEM0086434, Full text PDF).

Xuemei Zhang, Wenqi Song, Yanli Zhu, Zhuoxin Cheng, Shihua Zhang, Qianzi Liu: miR-106 serves as a prognostic biomarker for gastric cancer and promotes cancer progression. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5341-5348. (Abstract IJCEM0087235, Full text PDF).

Huagong Gao, Lijun Du, Xunhua Cai, Yuli Xu, Ding Li, Wenwen Chen, Jun Tong: Long-term outcomes for treatment of middle ear cholesteatomas with intact-canal wall and scutum plasty techniques. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5349-5356. (Abstract IJCEM0088667, Full text PDF).

Zijing Wang, Jianbo Qu, Haitao Zhao: Comparison of the clinical effects of stereotactic aspiration and craniotomies in the treatment of hypertensive intracerebral hemorrhages. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5357-5364. (Abstract IJCEM0089142, Full text PDF).

Fei Qu, Jun Liu, Aiping Yang, Rongliang Tu: Diagnostic performance of neutrophil CD64 in distinguishing between bacterial and mycoplasma community-acquired pneumonia in children. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5365-5372. (Abstract IJCEM0089359, Full text PDF).

Xuejing Hou, Xiaohong Xu, Xiaoyu Chen, Pingjuan Xiao, Dandan Han, Xin Li, Ziwei Zhang, Qingliang Shao: Analysis of clinical manifestations and gene mutations in infants with 21-hydroxylase deficiencies. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5373-5380. (Abstract IJCEM0089734, Full text PDF).

Xia Guo: Analysis of mitochondrial TrnaThr variants in patients with essential hypertension. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5381-5388. (Abstract IJCEM0089891, Full text PDF).

Jianxing Han, Junping Dong, Hua Zhao, Yuan Ma, Shuoran Yang, Yufeng Ma: Impact of different implant materials on osteoblast activity after oral implantation. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5389-5396. (Abstract IJCEM0090143, Full text PDF).

Weihai Liu, Zonghui Ma, Jiping Liu, Bin Wang: Protective effects of pueraria isoflavones against myocardial ischemia injuries. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5397-5404. (Abstract IJCEM0091505, Full text PDF).

Zhiwei Yin, Linchang Liu, Diangeng Li, Dong Liu, Xuefeng Sun, Zhe Feng, Xiangmei Chen: The transcription factor Nrf2 might be involved in the process of renal aging. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5405-5411. (Abstract IJCEM0078423, Full text PDF).

Yian Du, Pengfei Yu, Ling Huang, Gaiguo Dai, Xiujun Cai: The comparative safety and efficacy of S-1 versus the best supportive care in advanced hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5412-5418. (Abstract IJCEM0081559, Full text PDF).

Wenwei Liao, Anbin Hu, Xiaofeng Zhu, Wenjing Wang: Liver transplantation for a metastasized duodenal gastrointestinal stromal tumor: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5419-5425. (Abstract IJCEM0085314, Full text PDF).

Gong Cheng, Jine Wu, Wenqi Han, Fengjun Chang, Penghua You, Yi Wang, Nier Zhong: Corrective action of aminoglycoside antibiotic G418 on defective F463L-hERG channels. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5426-5432. (Abstract IJCEM0086525, Full text PDF).

Hao Ding, Min Wei, Yan Bao, Yinti Bao, Xiaoxing Xiong, Wei Yi: Prognostic value of STC1 expression in ovarian cancer. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5433-5439. (Abstract IJCEM0087051, Full text PDF).

Shi-Bin Zhang, Ting-Ting Meng, Sheng-Dong Li: Meta-analysis on the association between PADI4 polymorphisms and rheumatoid arthritis in a Chinese population. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5440-5446. (Abstract IJCEM0089964, Full text PDF).

Di Jin, Xuetao Wang, Bing Fu, Taihao Li, Na Chen, Zhenyi Chen, Haige Chen, Shupeng Liu: Raman spectroscopy of luminal subtype and basal subtype muscle invasive bladder cancer. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5447-5453. (Abstract IJCEM0089997, Full text PDF).

Xiuju Wang, Yulan Yan, Ying Song, Chen Ma: Efficacy of argatroban in the treatment of acute cerebral infarction. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5454-5460. (Abstract IJCEM0090142, Full text PDF).

Qingqing Yi, Guowei Jiang, Junfeng Shi, Dongyu Liang, Shuang Sha, Rong Yang, Qing Chang: Analysis of different methods of extracting DNA and RNA from paraffin-embedded tissues. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5461-5467. (Abstract IJCEM0090977, Full text PDF).

Alauddin Kochai, Mustafa Uysal, Metin Ozalay, Bekir Murat Cinar, Vahid Battal, Mustafa Cagri Avci: Comparision of PFN and INTERTAN nail for unstable intertrochanteric femoral fracture in mobile patients. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5468-5474. (Abstract IJCEM0091027, Full text PDF).

Yuting Luan, Tao Han, Ran Liu, Xiaodan Yang, Qing Li: Cyclin G1 mediates the poor prognosis of breast cancer through expanding the cancer stem cells. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5475-5486. (Abstract IJCEM0076915, Full text PDF).

Min-Feng Tseng, Chi-Hsiang Chung, Yu-Juei Hsu, Chu-Lin Chou, Wu-Chien Chien: Alkali therapy lessens risks of ischemic heart disease in ckd patients: a nationwide propensity-score-matched cohort study. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5487-5496. (Abstract IJCEM0079896, Full text PDF).

Guifen Shen, Sheng Yang, Kejun Yao, Wenjie Shi, Qiuju Wang, Emanuela Haxhiu, Lingli Dong: Clinical characteristics and serum levels of tumor markers of connective tissue disease-associated interstitial lung disease. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5497-5506. (Abstract IJCEM0085921, Full text PDF).

Lei Zhang, Yi Ouyang, Huerxidan Niyazi, Huarong Zhao, Xinping Cao, Weijun Ye, Yang Zhang, Rui Chen, Songan Zhang, Reheman Yiming, Weipeng Su, Yongxing Bao: Study on the role of miR-124 in exerting tumor suppressing effects on cervical cancer by regulating the Jak-Stat3 signaling pathway. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5507-5516. (Abstract IJCEM0086953, Full text PDF).

Ruiqi Wang, Yi Guo: Clinical analysis of traditional Chinese medicine acupuncture treatment of pain in patients with diabetic peripheral neuropathy. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5517-5526. (Abstract IJCEM0088089, Full text PDF).

Jian Hu, Haixiao Qi, Wendi Zhou, Wenxia Kuai, Xingzhen Sun, Ze Hong: Dysregulation and clinical implication of microRNA-183, microRNA-182 and microRNA-96 in childhood acute myeloid leukemia. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5527-5535. (Abstract IJCEM0074680, Full text PDF).

Ilkoo Ahn, Siwoo Lee, Hee-Jeong Jin: Do dark circles under the eyes predict health status? Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5536-5544. (Abstract IJCEM0084644, Full text PDF).

Xiaojian Li, Guifang Zhang, Fengqin Liu, Yan Zhang: Effects of individualized nursing on the rehabilitation of patients with cardiovascular diseases after cardiac interventional therapy. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5545-5553. (Abstract IJCEM0086001, Full text PDF).

Fengyang Song, Jun Yao, Zhixiao Wei, Jia Li, Junhong Li, Wang Qi, Dandan Han, Wenyu Feng, Shiting Ma: Berberine suppresses osteoclastogenesis and osteolysis in a mouse model. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5554-5562. (Abstract IJCEM0086782, Full text PDF).

Na Li, Weiwei Li, Rong Liu, Huifeng Xu: Interventional nursing promotes visual recovery in senile cataract with glaucoma and reduces the incidence of postoperative complications. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5563-5571. (Abstract IJCEM0087502, Full text PDF).

Peng Xiang, Ze Zhong, Bin Hu, Ying Liu: Effects of atorvastatin plus trimetazidine for patients with coronary heart disease on myocardial protection and renal function. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5572-5580. (Abstract IJCEM0089248, Full text PDF).

Chenyang Song, Zhenyu Wang, Linquan Zhou, Wenge Liu: Changes in expression of CD68, MMP-2, and ICAM-1 and the significance in choke vessels after cross-boundary flap. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5581-5589. (Abstract IJCEM0089767, Full text PDF).

Lei Liu, Yinghua Gao, Zheng Ruan, Ya Zhang, Juan Cheng, Diyi Wang, Lu Cao, Shupeng Zhang: Co-existing adenoid cystic carcinoma and invasive squamous cell carcinoma of the uterine cervix: a rare case report with immunohistochemical study and literature review. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5590-5597. (Abstract IJCEM0079643, Full text PDF).

Yiyan Lei, Yinfeng Xu, Zhaoguo Liu: Estrogen receptor β2 inhibits growth of lung transplantation tumors in mice by upregulating P38 mitogen-activated protein kinase. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5598-5605. (Abstract IJCEM0081191, Full text PDF).

Lu He, Yangfan Zeng, Zhaoyi Huang, Lan Shi: Effect of operating room nursing interventions on infection, stress response, and deep venous thrombosis of the lower extremity in patients with fracture surgery. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5606-5613. (Abstract IJCEM0085032, Full text PDF).

Guangchong Liao, Zulibiya AISA, Jing Ma, Xunhui Long, Jian Chen: Levocarnitine and torasemide combination improved ventricular remodeling in patients with acute exacerbation of chronic heart failure. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5614-5621. (Abstract IJCEM0086394, Full text PDF).

Tong Liu, Zong-Ping Chen, Ji-Chun Deng, Yong Yan, Tao Song, Tao Wu, Min Li, Chan-Juan Chen, Chao Chen, Xin Wen, Yu-Hong Yao, Cheng-Hong Zou, Xu Li, Qiang Xu, Kai-Yi Mao: Influence of different cutting combinations of cavernous nerves, cavernous vessels, and ischiocavernosus muscles on erectile dysfunction in rat models. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5622-5629. (Abstract IJCEM0087078, Full text PDF).

Song Qin, Yue Hui, Guoyue Liu, Hong Mei, Miao Chen: miR-21-5p targets PTEN and reduces H2O2-induced apoptosis in rat AECII cells. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5630-5637. (Abstract IJCEM0087434, Full text PDF).

Zhaoxia Chen, Weizhu Zhang, Liming Chen, Yan Li, Jing Huang, Qi Shi: Comprehensive nursing for dangerous placenta previa operations in improving the clinical effects of postoperative infections and bleeding volume in the maternal. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5638-5645. (Abstract IJCEM0089634, Full text PDF).

Xiuli Bu, Hong Chen, Qing Lu: Effects of targeted nursing intervention on rehabilitation of diabetic patients with diabetic retinopathy. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5646-5653. (Abstract IJCEM0089708, Full text PDF).

Nannan Zhang, Yanting Zhang, Qinghua Li, Mingzhi Zhang: Ring box protein-1 mediates the disassembly of cilia in esophageal squamous cell carcinoma cells. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5654-5660. (Abstract IJCEM0030048, Full text PDF).

Cong Li, Xian Xu, Jiayi Xu, Jun Tan, Wei Wu: Safe regulable angle and optimum trajectory of the second sacral alar iliac screw: a digital simulation study. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5661-5667. (Abstract IJCEM0065730, Full text PDF).

Guolong Gao, Chengquan Huang, Shasha Zhou, Chenmin Yang, Hongchao Zhao: H3K4me3 aberrantly regulates transcription of SynIa in superior cervical ganglion neurons in diabetic rats. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5668-5674. (Abstract IJCEM0073463, Full text PDF).

Qianqian Liu, Xiaojun Liu, Mengyi Liu, Yanfang Lu, Guanchuan Lin, Lina Chen, Chao Zhang, Zhi Liu: VA and PUFA protection against 60Co γ-ray-induced abnormal expression of DNA damage-related genes in C. elegans. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5675-5681. (Abstract IJCEM0077991, Full text PDF).

Kai Wei, Yang Lei, Zhengxiao Zhao, Yijie Du, Chuantao Zuo, Wenjing Du, Jingcheng Dong: Changes of brain activities in cancer-secondary depression patients: a study based on 18F-FDG PET. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5682-5688. (Abstract IJCEM0078420, Full text PDF).

Pengda Guo, Rongrong Liu, Guanghui Bai, Lijie Ying, Xiansong He, Renzhi Zheng, Xiaofeng Jiang, Fengyue Li, Ruofan Jia, Xiao Lou, Songbai Liu: FOXM1 overexpression and decreased E-cadherin expression are correlated with poor prognosis advanced gastric cancer. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5689-5695. (Abstract IJCEM0079294, Full text PDF).

Xingpeng Xiao, Yifan Jia, Xuan He, Hanling Ren: The correlation between CYPA superfamily gene polymorphisms and individualized, post-operative pain management. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5696-5702. (Abstract IJCEM0081258, Full text PDF).

Xin Zhao, Guangjian Tian, Peng Liu, Pei Yang, Feng Qiu: Tension-free hernioplasty is better than traditional herniorrhaphy for pediatric inguinal hernias. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5703-5709. (Abstract IJCEM0088410, Full text PDF).

Yuna Liu, Xianbing Chen, Sidao Zheng, Delin Wu, Jiyuan Yang, Xu Yan, Hongjin Wu: Ligustrazine attenuates LPS-induced endothelial dysfunction by inhibiting NF-κB pathways. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5710-5716. (Abstract IJCEM0088623, Full text PDF).

Shan Li, Rui Guo: Effect of coronary rotational atherectomy before stent implantation on serum inflammatory and plaque stabilization factors in patients with coronary artery disease. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5717-5723. (Abstract IJCEM0088798, Full text PDF).

Fangxiao Lu, Lirong Tang, Jingjing Sun, Qian Bin: Predictive value of DCE-MRIs for tumor regression and sensitivity after concurrent chemoradiotherapy for nasopharyngeal carcinomas. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5724-5730. (Abstract IJCEM0089823, Full text PDF).

Jinglong Li, Xuhua Xie: Effects of core-stability training on gait improvement in patients after anterior cruciate ligament reconstruction. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5731-5737. (Abstract IJCEM0090538, Full text PDF).

Dongyang Yang, Dong Ma, Xiaorong Lai, Fei Xu, Ying Li, Weiwei Jiang, Jianhua Liu: Apatinib therapy as the third line of colorectal cancer therapy. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5738-5743. (Abstract IJCEM0079891, Full text PDF).

Weijian Luo, Dong Chen, Hao Wang, Jiliang Hu: An elevated serum level of nesfatin-1 may predict poor outcomes in patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhages. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5744-5749. (Abstract IJCEM0084667, Full text PDF).

Rongsheng Bu, Yuewu Lin, Xinqing Du: Changes of plasma homocysteine and hypersensitive C-reactive protein expression in patients with coronary heart disease and their relationship. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5750-5755. (Abstract IJCEM0089310, Full text PDF).

Qingjian Ye, Jiarong Cai, Tingting Xia, Yuebo Yang, Hong Tang: A clinical analysis of the outcome of microwave therapy in treating cervical HPV subclinical infection. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5756-5765. (Abstract IJCEM0072358, Full text PDF).

Guozhong Wang, Quanming Zhao, Qing Cheng, Xiaoxia Zhang, Lei Tian, Xiaofan Wu: OCT-guided PCI versus angiography-guided PCI for small diffuse coronary artery disease. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5766-5775. (Abstract IJCEM0085918, Full text PDF).

Yan Shi, Tian-Yi Liu, Mei-Yue Song, Lu Chen, Jin Liu, Shan Gao: Reproducibility of quantitative real-time PCR analysis in microRNA expression profiling and comparisons with microarray assays in diffuse large B-cell lymphoma patients. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5776-5784. (Abstract IJCEM0080459, Full text PDF).

Haitao Zhang, Xiangjun Xu, Zhaofei Liu, Pengfei Mao, Heng Wang, Sinan Hou, Ruizhi Nie: A clinical observation of the combined treatment of Yishen decoction with antibacterial drugs for chronic prostatitis. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5785-5793. (Abstract IJCEM0085770, Full text PDF).

Wei Li, Li Jiang, Xiaohua Zeng, Jing Wu, Geli Jiang, Xianjun Pan: Benefits of docetaxel and lobaplatin combined with concurrent chemoradiotherapy for locally advanced breast cancer. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5794-5802. (Abstract IJCEM0087133, Full text PDF).

Yi’an Yao, Yuan Qi, Yan Lai, Wenwen Yan, Yu Tang, Keke Ding, Zi Ye, Jiani Tang, Xuebo Liu: Plaque characteristics of culprit lesions in patients with unstable angina with and without diabetes and their relationship with outcomes of PCI: IVUS analysis. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5803-5811. (Abstract IJCEM0089284, Full text PDF).

Liang Cheng, Rong Yin, Yu Yu, Di Yang, Lin Xu: Prognostic value of carcinoembryonic antigen level in advanced lung adenocarcinoma. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5812-5819. (Abstract IJCEM0079664, Full text PDF).

Jun Fan, Yijuan Cai, Biao Huang, Fang Ling, Yun Gao, Bin Zhou, Jue Zhang, Lili Deng, Yi Zhang, Xufeng Ding: Preliminary screening for pre-pregnancy thyroid dysfunction using magnetic nanoparticle based time-resolved fluoroimmunoassay. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5820-5827. (Abstract IJCEM0084845, Full text PDF).

Wenxiao Jiang, Yijun Zhang, Ye Huang, Yunfeng Cheng, Zhigang Liu: Observation of arthroscopic suture bridge technique in the treatment of traumatic shoulder dislocation combined with rotator cuff injuries. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5828-5835. (Abstract IJCEM0086218, Full text PDF).

Jiwen Dong, Weimin Hao: Efficacy of acupoint injections of Shenfu, combined with mecobalamin tablets, for treatment of the neck type of cervical spondylopathy and its effect on serum creatine kinase and lactate dehydrogenase levels. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5836-5843. (Abstract IJCEM0089733, Full text PDF).

Chao Wang, Tong Li, Dong Zhao: Correlation of α-KGDHC activity with mild hypothermia treatment of acute brain injuries. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5844-5851. (Abstract IJCEM0090439, Full text PDF).

Xiaojun Fu, Ping Lu, Guanjun Ye, Chunying Wang: Analysis of the risk factors of peripherally inserted central catheter-associated venous thrombosis after chemotherapy in patients with lung cancer. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5852-5859. (Abstract IJCEM0091035, Full text PDF).

Jie Han, Song Zhang, Xiao-Han Ding, Ping Ye: D-4F alleviates renal lipid abnormalities and increases the protein levels of renal LXRβ in LDL receptor-null mice fed a western diet. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5860-5866. (Abstract IJCEM0080073, Full text PDF).

Linjun Wang, Wei Han, Yangmin Dong, Songmao Wang, Huanle Jiang, Yanxin Guo: Clinical efficacy and safety of a new inferior vena cava filter retrieving technique using 9-Fr long sheath combined with memorable alloy trap. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5867-5873. (Abstract IJCEM0085493, Full text PDF).

Xinjuan Zhang, Cunjie Sun, Jing Li: Serum sICAM-1 and PCT levels and their prognostic value in neonates with sepsis. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5874-5880. (Abstract IJCEM0085576, Full text PDF).

Tingli Yan, Yanqing Gao, Rui Liu, Jingdong Wang: Efficacy of aerosol inhalation of dexamethasone and ambroxol hydrochloride in preventing lung infection in patients with severe neurosurgical condition. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5881-5887. (Abstract IJCEM0088633, Full text PDF).

Shanshan Wang, Yan Qiu: Application of predictive nursing care in elderly patients with fractures that underwent total hip arthroplasty procedures. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5888-5894. (Abstract IJCEM0090032, Full text PDF).

Wei Geng, Na Tao, Ting Wang, Yu Zhang, Yuanyuan Wang: Continuous nursing reduces postoperative complications and improves quality of life of patients after enterostomies. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5895-5901. (Abstract IJCEM0090034, Full text PDF).

Tao Jiang, Lifa Huang, Xin Zhang, Xiaolong Liang: Nasal administration of muscone promotes cAMP-PKA-CREB signaling in rats with traumatic brain injury. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5902-5908. (Abstract IJCEM0090560, Full text PDF).

Ying Hui, Yan Yin, Dong Hua Tian: Combination of serum HMGB-1 and serum miR-126 achieve high predictive power to detect proliferative diabetic retinopathy: a Chinese population-based study. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5909-5914. (Abstract IJCEM0078585, Full text PDF).

Haixia Wang, Yao Bai, Shengfa Li: Adjustments made to the Q-flags affect the performance of the flags generated by the IMI channel. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5915-5920. (Abstract IJCEM0078935, Full text PDF).

Yaoqi Li, Songchen Han, Lijuan Liu, Mingxu Da, Yunjiu Gou, Xinchun Dong: Primary mediastinal chondrosarcoma: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5921-5926. (Abstract IJCEM0079490, Full text PDF).

Jing Xia, Shanmei Shen: Efficacy of beraprost sodium in the treatment of diabetic nephropathy in elderly patients. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5927-5932. (Abstract IJCEM0090306, Full text PDF).

Jinsheng Wu, Peimei Zhang, Xiaocui Wang, Xianzhong Liu: MiRNA-153 regulates cell viability and the cell cycle in bladder cancer. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5933-5937. (Abstract IJCEM0076128, Full text PDF).

Maoxia Ran, Ying Li, Liling Zhang, Weihua Wu, Jiaru Lin, Qi Liu, Santao Ou: Clinical features, treatment, and prognosis of acute methanol poisoning: experiences in an outbreak. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5938-5950. (Abstract IJCEM0085245, Full text PDF).

Xiaoli Li, Xiaoshi Zhang, Yongmei Yang, Lutao Du, Jian Zhang, Yi Zhang, Chuanxin Wang: Increased neutrophil/leukocyte ratio of the peripheral blood in chronic heart failure patients with renal dysfunction. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5951-5959. (Abstract IJCEM0083911, Full text PDF).

Li Yang, Jihong Shen, Jianheng Chen, Xuejun Li, Xiaofeng Xie, Haiyuan Li: Decreased serum leptin levels in male methamphetamine abusers during early abstinence: a cross-sectional study and analysis. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5960-5968. (Abstract IJCEM0087406, Full text PDF).

Ping Wang, Aihua Ma, Juanjuan Sun, Bojun Zhao: Therapeutic effects of anti-VEGF drugs, combined with laser therapy, on diabetic retinopathy and its effects on choroid thickness. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5969-5977. (Abstract IJCEM0090384, Full text PDF).

Yuheng Tao, Dan Liu, Qian Tan: Visual quality after pseudophakic monovision in cataract patients. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5978-5985. (Abstract IJCEM0088111, Full text PDF).

Hongyu Deng, Lijing Wang, Jingping Ran, Haiyan Hu, Qing Zhao, Meiying Wang: The relationship between single nucleotide polymorphisms of pulmonary surfactant protein B gene and respiratory distress syndrome in premature infants. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5986-5992. (Abstract IJCEM0084937, Full text PDF).

Li Zhu, Hongyi Zhang, Wei Li, Mingwen Fan: Efficacy of minocycline hydrochloride ointment in combination with tinidazole to treat chronic periodontitis. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):5993-5999. (Abstract IJCEM0085452, Full text PDF).

Lidong Chen, Chunhua Zhou, Xuexiang You, Shaoying Li, Yiru Wang, Shuxian Yu: Evidence-based nursing can improve the clinical efficacy of cancer pain care for patients with lung cancer. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6000-6006. (Abstract IJCEM0089846, Full text PDF).

Xinglei Wang, Yujuan Wei, Fengxia Li: Air impact-assisted intermittent subglottic secretion drainage improves the prognosis of chronic obstructive pulmonary disease patients with respiratory failure. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6007-6013. (Abstract IJCEM0088714, Full text PDF).

Xiaogang Bi, Ying Xian, Mingliang Li, Xiaofeng Yuan, Dan Xie, Wen Xu, Jingya You, Kouxing Zhang: Effects of HVHF therapy on serum inflammatory factors, pulmonary function, and hemodynamic indexes of patients with sepsis complicated by acute respiratory distress syndrome. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6014-6019. (Abstract IJCEM0081067, Full text PDF).

Changliang Mao, Yuanyuan Wu, Dongmei Zhou, Wenjun Xu, Jusheng Wang: The efficiency and safety of the Chinese herbal medicine liang xue huo xue decoction (LXHXD) in patients with psoriasis vulgaris of blood heat syndrome. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6020-6025. (Abstract IJCEM0084307, Full text PDF).

Ping Wang: Evaluation of the effectiveness of iodophor disinfection intervention against catheter-related bloodstream infections in the operating room. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6026-6031. (Abstract IJCEM0088257, Full text PDF).

Yijuan Huang, Xiantao Yang, Haiyan Zeng, Wei Lu, Yuji Fang: Effects of low molecular weight heparin combined with prednisone on coagulation and kidney function of pediatricwith nephrotic syndrome. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6032-6037. (Abstract IJCEM0088632, Full text PDF).

Zhong-Liang Zhu, Juan Xu, Yong-Lie Zhou, Fang He: Establishment of internal quality control system in anti-mitochondrial antibody subtype M2 detection by using human serum as quality control material. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6038-6043. (Abstract IJCEM0090967, Full text PDF).

Jiayu Wang, Die Sang, Binghe Xu, Peng Yuan, Fei Ma, Yang Luo, Qing Li, Pin Zhang, Ruigang Cai, Ying Fan, Shanshan Chen, Qiao Li: Relationship between Ki67 and the efficacy of neoadjuvant chemotherapy: clinicopathological characteristics of luminal B breast cancer. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6044-6048. (Abstract IJCEM0078580, Full text PDF).

Chengdi Wang, Yangping Wu, Qian Lei, Yuting Jiang, Jun Shao, Dan Liu, Weimin Li: The emerging role of circular RNAs in non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6049-6059. (Abstract IJCEM0089890, Full text PDF).

Yuanmei Chen, Chao Liu, Aizhong Shao, Weifeng Tang, Yafeng Wang, Liangwan Chen: The association between LEP/LEPR polymorphisms and coronary artery disease: a case-control study in an eastern Chinese Han population. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6060-6068. (Abstract IJCEM0081112, Full text PDF).

Ruiying Mao, Daixi Zhang, Quanle Han, Jing Yu, Qian Yang, Shouling Wu: Correlation between ideal cardiovascular health behavior and isolated diastolic hypertension. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6069-6077. (Abstract IJCEM0081834, Full text PDF).

Şükran Özkahraman-Koç, Sıddıka Ersoy, Belgin Yıldırım, İsmail Hakkı Ersoy: Anxiety, depression, and prenatal attachment levels in pregnant women with gestational diabetes mellitus. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6078-6086. (Abstract IJCEM0092054, Full text PDF).

Yang-Yang Lei, Jin-Bor Chen, Hong-Tao Yang, Terry Ting-Yu Chiou, Cheng-Hong Yang, Na Hao, Yu-Pin Wu, Chien-Hsing Wu, Qin-Zong Lee: Correlation of leptin, adiponectin, and C-reactive protein with body composition in Taiwanese patients undergoing maintenance hemodialysis. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6087-6094. (Abstract IJCEM0089985, Full text PDF).

Jianchun Guo, Yunhao Xun, Xiaomei Deng, Jing Wu: TCM constitution yin deficiency affects treatment response of Peg-IFNα in patients with HBeAg-positive chronic hepatitis B and is related to HLA-DQA1 gene polymorphisms. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6095-6101. (Abstract IJCEM0087497, Full text PDF).

Jidong Zuo, Weixin Xiong, Jingfang Qiao, Ling Cheng, Qian Huang, Aili Li, Jia Cang, Shuwen Wu, Yujie Yuan, Min Tan: Postoperative pain investigation under the protocol of enhanced recovery after abdominal surgery: incidence and risk factors. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6102-6108. (Abstract IJCEM0087501, Full text PDF).

Keqiang Hou, Guangyun He, Ming Fang, Enling Guan, Guanwei Fan, Chunxu Li: Study on regulation of articular chondrocyte proliferation and apoptosis in rabbit models with berchemia lineata massage cream by scrapping. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6109-6115. (Abstract IJCEM0087774, Full text PDF).

Kunlong Ma, Chunfeng Cao, Qunbo Wang, Fujun Luan, Qianlu Li: The reduction in blood loss with an intravenous drip of tranexamic acid in decompression and fusion surgery for degenerative lumbar spinal stenosis: a randomized controlled trial. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6116-6121. (Abstract IJCEM0079400, Full text PDF).

Jing Wang, Quan Jin, Zhixiong Hu, Haiying Zhou: The effects of N-acetylcysteine on the Th1/Th2 ratio in elderly patients with chronic obstructive pulmonary disease. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6122-6127. (Abstract IJCEM0084328, Full text PDF).

Xianlu Cheng, Hong Jiang: Prospective randomized study of axillary venous access with or without fluoroscopy-guided in cardiovascular implantable electronic device implantation. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6128-6133. (Abstract IJCEM0085177, Full text PDF).

Xiao-Tong Wang, Long Wang, Wei Mai, Lei Li, Fan-Biao Kong: The influence of hypertonic sodium chloride hydroxyethyl starch 40 on patient recovery after gastrointestinal carcinoma radical resection. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6134-6139. (Abstract IJCEM0087410, Full text PDF).

Wei-Bin Zhang, Xin-Sheng Zhang, Zhen Feng, Yun-Fei Wu, Chun-Yu Qiu, Bin Zheng: Comparison of clinical efficacy between two treatments in locally advanced gastric cancer with unresectable factors: chemotherapy and sequential chemoradiotherapy combined with radiotherapy and chemotherapy. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6140-6145. (Abstract IJCEM0090890, Full text PDF).

Xingyi Yang, Shumei Li, Jing Lu, Lixia Jiao: Effect of a relaxed glycemic control goal on elderly type 2 diabetic nephropathy. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6146-6150. (Abstract IJCEM0089320, Full text PDF).

Meijun Song, Ting Cai, Peng Liu, Tongen Chen, Zhaojun Xu, Haidong Zhu: Mediastinal bronchial artery aneurysm: 4 cases and review of 44 cases from literature. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6151-6160. (Abstract IJCEM0084815, Full text PDF).

Zhenjie Cong, Zhijun Lin, Bin Wang, Guanghui Zhang, Jingshan Gong: Primary renal leiomyosarcoma: CT manifestations and correlation with pathologic findings. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6161-6167. (Abstract IJCEM0060644, Full text PDF).

Tianwei Xia, Jinzhu Liu, Guowei Zhou, Yong Wu, Jirong Shen: Anterior dislocation of the hip sustained for 32 years and a venous reflux disorder treated with a total hip arthroplasty: a case report. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6168-6172. (Abstract IJCEM0089214, Full text PDF).

Qi Wu, Bing Zhang, Qiang Hu, Yuanshui Sun: Gallstone ileus due to cholecystoduodenal fistula: a case report. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6173-6176. (Abstract IJCEM0083301, Full text PDF).

Ming Liu, Jianli Bu, Yu Yin, Yibing Wang: Effect of mesenchymal stromal cell transplantation on congenital pseudarthrosis of the tibia. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6177-6182. (Abstract IJCEM0069909, Full text PDF).

Wei Yang, Xue-Jin Zhang, Xiao-Feng Xu: Hemophagocytic syndrome as the initial manifestation of CD20(+) B-cell non-Hodgkin lymphoma with EGFR(+) lung adenocarcinoma: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6183-6188. (Abstract IJCEM0082288, Full text PDF).

Ceng Yu, Hong Lv, Hai-Bo Ding, Yan Zhu, Wei Zhang: Synchronous renal neoplasms: clear cell renal cell carcinoma, papillary renal cell carcinoma, and multilocular cystic renal cell neoplasm of low malignant potential in the same kidney. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6189-6194. (Abstract IJCEM0085714, Full text PDF).

Sung Kyoon Kang, Ji Hyun Song: Peripheral ossifying fibroma after natal tooth extraction: a case report. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6195-6199. (Abstract IJCEM0085186, Full text PDF).

Toshiya Maebayashi, Naoya Ishibashi, Takuya Aizawa, Masakuni Sakaguchi, Homma Taku, Kura Yoshimasa, Toshirou Takimoto, Yoshiaki Tanaka: Intravascular large B-cell lymphoma presenting with decreased brain uptake on 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6200-6206. (Abstract IJCEM0089348, Full text PDF).

Fei Li, Ming He, Fang Li, Yong Li, Xin-Jian Xu: Thymic mucoepidermoid carcinomas: a clinicopathologic case study and literature review. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6207-6212. (Abstract IJCEM0081755, Full text PDF).

Yinghan Chen, Tingting Liu, Ling Ouyang: Prophylactic abdominal aorta balloon placement to control hemorrhage during hysterectomy in a postmenopausal case of uterine arteriovenous malformation: a case report. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6213-6218. (Abstract IJCEM0084809, Full text PDF).

Hongzhi Hu, Zengwu Shao, Xiaoyun Liu: Spontaneous healing of Brown-Sequard syndrome caused by cervical disc herniation: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6219-6222. (Abstract IJCEM0090712, Full text PDF).

Dongmei Jia, Hongyun Liu, Qingnuan Kong, Hua Chen, Xinjuan Yu, Qing Sun: Pure epithelial wilms’ tumor in a 57-year-old patient: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6223-6230. (Abstract IJCEM0083256, Full text PDF).

Hailong Yuan, Ming Jiang, Xianlin Duan, Jianhua Qu, Xinhong Guo, Ying Liu, Xinyou Wang, Jianli Xu, Gang Chen, Linglu Ding, Nannan Pang, Nadiya Abulaiti: Related HLA-haploidentical T-cell replete peripheral stem cell transplantation with a reduced-intensity conditioning regimen to treat ANKL: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6231-6237. (Abstract IJCEM0076268, Full text PDF).

Lihua Zheng, Fengfeng Cai, Fan Fan, Jvxian He, Hongli Yan, Changmin Bai, Li Shan, Fang Wang, Jun Yang, Manuel Antonio Falar Luis, Lu Cai, Ewelina Biskup: Complete hydatidiform mole coexisting live fetus in a twin pregnancy. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6238-6243. (Abstract IJCEM0079534, Full text PDF).

Chenhao Li, Chao Zhang, Qingfei Xiao, Gongliang Guo, Li Liu, Yang Zhang, Hongyue Wang: Successful treatment of anti-neutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis presenting with gastrointestinal bleeding: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6244-6248. (Abstract IJCEM0085446, Full text PDF).

Joon Hyun Cho, Tae Nyeun Kim: Acute esophageal necrosis (black esophagus) associated with duodenal ulcer bleeding: a case report. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6249-6253. (Abstract IJCEM0088110, Full text PDF).

Qiaoyan Guo, Ping Nie, Guangdong Sun: Nephrotic syndrome with minimal change disease due to syphilis: a report of two cases. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6254-6257. (Abstract IJCEM0073362, Full text PDF).

Nobuyuki Maruyama, Yusuke Shimizu, Moriyasu Nakaema, Kazuhide Nishihara, Toshiyuki Nakasone, Hirofumi Matsumoto, Takeaki Kusada, Fumikazu Nimura, Akira Matayoshi, Tessho Maruyama, Naoki Yoshimi, Akira Arasaki: Early computed tomography for detection of internal jugular vein thrombosis after neck dissection and/or reconstruction surgery for head and neck cancer patients. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6258-6266. (Abstract IJCEM0093998, Full text PDF).

Zhi-Ping Zhang, Xi Su, Jiang-You Wang, Cheng-Wei Liu, Dan Song: Electrical storm with coronary vasospasm: reversal of the storm with intravenous large doses of diltiazem. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6267-6269. (Abstract IJCEM0075261, Full text PDF).

Shanfeng Hao, Na Xiao, Wen Qu, Rong Fu, Zonghong Shao, Yang Zhang: Successful treatment with low-dose rituximab and cyclosporine in acquired hemophilia A: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6270-6274. (Abstract IJCEM0061810, Full text PDF).

Yanmei Hao, Chaomang Zhu, Suyu Tao, Duojie Li, Nannan Wei: The application of neoadjuvant therapy in thoracic esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6275-6282. (Abstract IJCEM0084460, Full text PDF).

Zhen Luo, Andi Zhu, Di Zhang, Huilan Zhong, Bo Yang, Jiansheng Huang, Pingping Xu: Maxillary sinus floor elevation without bone grafting using an animal model. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6283-6291. (Abstract IJCEM0091077, Full text PDF).

Tiecheng Liu, Shiman Ruan, Shouqin Liu, Jun Zhang, Aitian Yin: Effects of family doctor contract service on blood pressure control and life quality of patients with hypertension. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6292-6299. (Abstract IJCEM0091627, Full text PDF).

Lidao Bao, Hongwei Yuan, Lengge Si, Sha Li, Agula Bo: Effects of Mongolian medical warm acupuncture on model rats with insomnia based on positron emission tomography-computed tomography (PET-CT). Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6300-6312. (Abstract IJCEM0087620, Full text PDF).

Fengtao Yi, Qiping Lu, Bo Deng, Mengnan Ding, Yaling Zhu, Qingling Song, Ceng Zeng: The intracellular signaling pathway mediates cryoablation-induced functional changes in Kupffer cells. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6313-6323. (Abstract IJCEM0077019, Full text PDF).

Bing Wang, Fangchao Yao, Yongqiang Wang, Hongmei Gao, Yinghong Xing, Zheng Fan, Lei Xu, Xinqiao Liu, Luqing Wei, Hailing Wei: A multi-center clinical observation of recombinant human thrombopoietin for the treatment of sepsis-associated thrombocytopenia. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6324-6334. (Abstract IJCEM0078110, Full text PDF).

Yu Wang, Linlin Yue, Li Zhang, Shuang Wang, Bingyan Liu, Bin Wang, Ling Li: Baicalein suppresses EGF-induced proliferation and migration of glioma cells via EGFR/Akt signaling pathways. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6335-6346. (Abstract IJCEM0088335, Full text PDF).

Sujuan Zeng, Ying Fang, Qingbin Zhang, Bo Peng, Zhaoqiang Zhang, Wanghong Zhao, Lihong Ge: Effect of basic fibroblast growth factor on the gingiva-derived mesenchymal stem cells. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6347-6356. (Abstract IJCEM0072883, Full text PDF).

Aminou Mohamadou, Jie Bian, Chuang Sun, Natacha Raissa Doudou, Fangyuan Wu, Speville Johnson, Vuai Silima Miza: SWI evaluation of mesenchymal stem cells labelled with SPIO-PLL in the treatment of hypoxic-ischemic brain damage in neonate rats. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6357-6366. (Abstract IJCEM0089860, Full text PDF).

Jie Ma, Anhua Shi, Wenhui Chen: The traditional Chinese medicine infradiaphragmatic stasis-expelling decoction (ISED) is effective in the alleviation of NAFLD in rats. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6367-6377. (Abstract IJCEM0062907, Full text PDF).

Yupei Zhang, Runsen Chen, Kairui Tang, Yuanjun Deng, Shu Liang, Yanning Chen, Huan Nie, Qinhe Yang: Protective effects of Shenlingbaizhu powder against non-alcoholic fatty liver disease in rats through activation of SIRT3/AMPK/ACC signaling pathways. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6378-6387. (Abstract IJCEM0081261, Full text PDF).

Hongyun Li, Quanjing Zhao, Jie Liu: Expression of TLR4/MyD88 signaling pathway proteins and correlation with clinical and pathological features of colorectal cancer patients. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6388-6396. (Abstract IJCEM0089884, Full text PDF).

Chaoyang Miao, Shibo Wang, Xicai Guo, Xiaoyan Zhang: Higher risk of psoriasis in people with obstructive sleep apnea: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6397-6402. (Abstract IJCEM0090312, Full text PDF).

Xiang Zhang, Wei Zhao: Effect of autophagy inhibitor 3-methyladenine combined with TP chemotherapy on nasopharyngeal carcinoma and EGFR and VEGF levels in tissues. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6403-6410. (Abstract IJCEM0088993, Full text PDF).

Mustafa Çelik, Nevzat Demirbilek: Evidence for the reliability and validity of the Turkish version of the Utrecht questionnaire for outcome assessment in aesthetic rhinoplasty (T-OAR). Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6411-6418. (Abstract IJCEM0091139, Full text PDF).

Yanli Dong, Qingling Meng, Ruifeng Zhang, Fengjuan Lu: Exploration of the improvement and management of refined nursing in neurology. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6419-6424. (Abstract IJCEM0081618, Full text PDF).

Peng-Fei Jiang, Jun Peng, Han-Yu Tan, Qing-Hua Peng: Effects of Buddleja officinalis granules on apoptosis factors Bax, Caspase-3, Fas, and FasL in lacrimal gland cells of castrated male rabbits. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6425-6430. (Abstract IJCEM0082518, Full text PDF).

Ping Yang, Zhi-Ling Luo, Chen Liu, Yi-Xi Liu, Tao Guo, Yu Wang, Yun-Zhu Peng, Hong-Yan Cai, Ling Zhao, Shu-Min Li: Clinical study of cardiac shock wave treatment in patients with non-revascularized coronary heart disease. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6431-6440. (Abstract IJCEM0076347, Full text PDF).

Yanhua Cui, Jiping Yan, Quanbin Zhang, Junli Yu, Wenli Zhao, Xiaocheng Wang: Evaluation of cardiotoxic effects with carbon monoxide poisoning by three dimensional speckle tracking imaging. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6441-6446. (Abstract IJCEM0089677, Full text PDF).

Qingyuan Cai, Zheng Xu, Na Yang, Dongpu Shao, Rangrang Zhang, Hang Li, Yang Zheng, Zhiguo Zhang: A case of pheochromocytoma presenting with Takotsubo cardiomyopathy as the first symptom without hypertension. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6447-6451. (Abstract IJCEM0090514, Full text PDF).

Retraction: Effect of total flavonoids on expression of collagen, TGF-β1, and Smad 7 in hypertrophic scars. Int J Clin Exp Med 2019;12(5):6452. (Abstract IJCEM0087722, Full text PDF).
IJCEM Copyright © 2008-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711