IJCEM Copyright © 2008-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 7, Number 10:3126-3817;2014
International Journal of Clinical and Experimental Medicine


Xuwei Gui, Heping Xiao: Diagnosis of tuberculosis pleurisy with adenosine deaminase (ADA): a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3126-3135. (Full text, PDF).

Li Tian, Jun Dong, Yun-Xian Mo, Chun-Yan Cui, Wei Fan: Adrenal cortical adenoma with the maximal diameter greater than 5 cm: can they be differentiated from adrenal cortical carcinoma by CT? Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3136-3143. (Full text, PDF).

Jian-Ping Hu, Yan-Hua Guo, Feng Wang, Xin-Ping Zhao, Quan-Hai Zhang, Qing-Hua Song: Exercise improves cognitive function in aging patients. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3144-3149. (Full text, PDF).

Hui-Ming Yi, Wei Zhang, Xi Ai, Kai-Yan Li, You-Bin Deng: Radiofrequency ablation versus surgical resection for the treatment of hepatocellular carcinoma conforming to the Milan criteria: systemic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3150-3163. (Full text, PDF).

Mary Akinyi, Xiu Mei Gao, Yu Hong Li, Bing Yao Wang, Er Wei Liu, Li Juan Chai, Abdulai JawoBah, Guan Wei Fan: Vascular relaxation induced by Eucommiae Ulmoides Oliv. and its compounds Oroxylin A and wogonin: implications on their cytoprotection action. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3164-3180. (Full text, PDF).

Ning Chi, Zhaohui Tan, Kewei Ma, Lidao Bao, Zhizhong Yun: Increased circulating myeloid-derived suppressor cells correlate with cancer stages, interleukin-8 and -6 in prostate cancer. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3181-3192. (Full text, PDF).

Daifeng Lu, Mochao Xiao, Yongyun Lian, Yong Zhou, Xuefeng Liu: Comparison of the operation of arthroscopic tibial inlay and traditional tibial inlay for posterior cruciate ligament reconstruction. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3193-3201. (Full text, PDF).

Sheng Cheng, Huilong Chen, Aili Wang, Hansvin Bunjhoo, Yong Cao, Jungang Xie, Yongjian Xu, Weining Xiong: Exclusion of IL-21 in the pathogenesis of OVA-induced asthma in mice. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3202-3208. (Full text, PDF).

Jia Zhang, Jingkun Qu, Ya Yang, Min Li, Mingxin Zhang, Xiaohai Cui, Jing Zhang, Jiansheng Wang: Impact of NPR-A expression in gastric cancer cells. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3209-3214. (Full text, PDF).

Yipeng Song, Yuanna Du, Qi Zhou, Jinbo Ma, Jinming Yu, Xiaofeng Tao, Fenghua Zhang: Association of GSTP1 Ile105Val polymorphism with risk of esophageal cancer: a meta-analysis of 21 case-control studies. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3215-3224. (Full text, PDF).

Jiangning Gu, Di Wang, Ya Huang, Yi Lu, Chenghong Peng: Diagnostic value of combining CA 19-9 and K-ras gene mutation in pancreatic carcinoma: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3225-3234. (Full text, PDF).

Wei Liu, Yanwei Du, Jian Liu, Hebin Wang, Daguang Sun, Dongmei Liang, Lijing Zhao, Jincheng Shang: Effects of atrazine on the oxidative damage of kidney in Wister rats. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3235-3243. (Full text, PDF).

Er-Ping Xi, Jian Zhu, Shui-Bo Zhu, Yu Zhang: Secondary aortoesophageal fistula after thoracic aortic aneurysm endovascular repair: literature review and new insights regarding the hypothesized mechanisms. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3244-3252. (Full text, PDF).

Qintong Xu, Zenggan Chen, Qiong Li, Haifei Liu, Jian Zhang, Wenhua Yao, Ren Zhang, Qingli Li, Hongying Liu, Feng Zhang, William C Lineaweaver: Differentiation of peripheral nerve functions and properties with spectral analysis and Karnovsky-Roots staining: a preliminary study. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3253-3257. (Full text, PDF).

Xiao Zhang, Wenhao Weng, Wen Xu, Yulan Wang, Wenjun Yu, Xun Tang, Lifang Ma, Qiuhui Pan, Jiayi Wang, Fenyong Sun: Prognostic significance of interleukin 17 in cancer: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3258-3269. (Full text, PDF).

Shou-Sen Wang, Jun-Feng Li, Shang-Ming Zhang, Jun-Jie Jing, Liang Xue: A virtual reality model of the clivus and surgical simulation via transoral or transnasal route. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3270-3279. (Full text, PDF).

Liang Kang, Yangang Wang, Mingxi Zhang, Runxue Sun, Yingying Lou, Ying Wang, Diangui Li: Effect of Huazhuojiedu medicated serum on the proliferation and activation of hepatic stellate cells and the expression of PI3K and p-Akt in rats. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3280-3288. (Full text, PDF).

Feng-Qiang Yang, Ji-Jiao Wang, Jia-Sheng Yan, Jian-Hua Huang, Wei Li, Jian-Ping Che, Guang-Chun Wang, Min Liu, Jun-Hua Zheng: Metformin inhibits cell growth by upregulating microRNA-26a in renal cancer cells. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3289-3296. (Full text, PDF).

Xin-Sheng Han, Yong Huang, Hong-Jian Jing, Ai-Wu Zhang, Tao Jiang, Yu-Ming Xu: Neuroprotective effect of RYGB in Zucker fatty diabetic rats. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3297-3304. (Full text, PDF).

Xinmeng Qi, Dan Yu, Xue Zhao, Chunshun Jin, Changling Sun, Xueshibojie Liu, Jinzhang Cheng, Dejun Zhang: Clinical experiences of NBI laryngoscope in diagnosis of laryngeal lesions. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3305-3312. (Full text, PDF).

Jun-Qiang Yan, Yu-Jin Ma, Jia-Chun Sun, Shu-Feng Bai, Li-Na Huang: Neuroprotective effect of lovastatin by inhibiting NMDA receptor1 in 6-hydroxydopamine treated PC12 cells. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3313-3319. (Full text, PDF).

Zhigui Ma, Chi Yang, Shanyong Zhang, Qianyang Xie, Yuqing Shen, Pei Shen: Orthodontic extrusion of horizontally impacted mandibular molars. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3320-3326. (Full text, PDF).

Bin Zhu, Chun Yang, Liang-Cai Ding, Ning Liu: 3-methyladenine, an autophagic inhibitor, attenuates therapeutic effects of sirolimus on scopolamine-induced cognitive dysfunction in a rat model. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3327-3332. (Full text, PDF).

Longwei Qiao, Yuting Liang, Ranim R Mira, Yaojuan Lu, Junxia Gu, Qiping Zheng: Mammalian target of rapamycin (mTOR) inhibitors and combined chemotherapy in breast cancer: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3333-3343. (Full text, PDF).

Zhichao Huang, Ran Xu, Chen Lv, Zhaohui Zhong, Lei Zhang, Liang Zhu, Yongzhong Tang, Xiaokun Zhao: A chronic obstructive pulmonary disease negatively influences the prognosis of patients with bladder urothelial carcinoma via hypoxia inducible factor-1α. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3344-3353. (Full text, PDF).

Recep Dokuyucu, Hanifi Kokacya, Sema Inanir, Umit Sertan Copoglu, Oytun Erbas: Antipsychotic-like effect of minocycline in a rat model. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3354-3361. (Full text, PDF).

Yunfang Li, Hongjun Li, Quansheng Gao, Da Yuan, Jing Zhao: Structural gray matter change early in male patients with HIV. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3362-3369. (Full text, PDF).

Shaoling Liu, Bin Zhao, Jincai Ma, Jichang Li, Xin Li: Lesions of biliary hamartoms can be diagnosed by ultrasonography, computed tomography and magnetic resonance imaging. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3370-3377. (Full text, PDF).

Zhen-Xian Zhang, Ye Zhang: Glutathione S-transferase M1 (GSTM1) null genotype and coronary artery disease risk: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3378-3384. (Full text, PDF).

Mehmet Zafer Sabuncuoglu, Mehmet Fatih Benzin, Tugrul Cakir, Isa Sozen, Aylin Sabuncuoglu: Triple, double- and single-incision laparoscopic cholecystectomy: a prospective study. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3385-3391. (Full text, PDF).

Wei Liu, Li-Ping Shan, Xue-Song Dong, Zhi Liu: Toll-like receptor 4 implicated in acute lung injury induced by paraquat poisoning in mice. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3392-3397. (Full text, PDF).

Huan-Liang Wang, Ya-Yang Liu, Hong-Dan Yan, Xiao-Shuang Wang, Rui Huang, Wei-Fu Lei: Intraoperative systemic lidocaine inhibits the expression of HMGB1 in patients undergoing radical hysterectomy. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3398-3403. (Full text, PDF).

Mehmet Zafer Sabuncuoglu, Aylin Sabuncuoglu, Isa Sozen, Mehmet Fatih Benzin, Tugrul Cakir, Recep Cetin: Minimally invasive surgery using mini anterior incision for thyroid diseases: a prospective cohort study. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3404-3409. (Full text, PDF).

Jin-Feng Zheng, Hai-Ying Mo, Zhen-Zheng Wang: Clinicopathological characteristics of xeroderma pigmentosum associated with keratoacanthoma: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3410-3414. (Full text, PDF).

Melih Culha, Unsal Ozkuvanci, Seyfettin Ciftci, Ali Saribacak, Murat Ustuner, Ufuk Yavuz, Hasan Yilmaz, Levend Ozkan: Management of recurrent bulbar urethral stricture-a 54 patients study with Allium bulbar urethral stent (BUS). Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3415-3419. (Full text, PDF).

Erhan Tenekecioglu, Mustafa Yilmaz, Osman Can Yontar, Kemal Karaagac, Fahriye Vatansever Agca, Ahmet Tutuncu, Mustafa Kuzeytemiz, Adem Bekler, Muhammed Senturk, Ufuk Aydin, Şerafettin Demir: Microalbuminuria in untreated prehypertension and hypertension without diabetes. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3420-3429. (Full text, PDF).

Fangli Cao, Weihong Zhang, Fang Zhang, Hui Han, Junlong Xu, Yufeng Cheng: Prognostic significance of high-risk human papillomavirus and p16INK4A in patients with esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3430-3438. (Full text, PDF).

G Sağıroğlu, A Baysal, E Çopuroğlu, YG Gül, YA Karamustafaoğlu, M Dogukan: Does early use of bilevel positive airway pressure (bipap) in cardiothoracic intensive care unit prevent reintubation? Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3439-3446. (Full text, PDF).

Jia-Peng Bao, Li-Feng Jiang, Wei-Ping Chen, Peng-Fei Hu, Li-Dong Wu: Expression of vaspin in the joint and the levels in the serum and synovial fluid of patients with osteoarthritis. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3447-3453. (Full text, PDF).

Qiushuo Chen, Caixia Zhang, Yu Zhou: The effects of incisor inclination changes on the position of point A in Class II division 2 malocclusion using three-dimensional evaluation: a long-term prospective study. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3454-3460. (Full text, PDF).

Bahadır Feyzioğlu, Turgut Teke, Mehmet Özdemir, Adnan Karaibrahimoğlu, Metin Doğan, Mehmet Yavşan: The presence of Torque teno virus in chronic obstructive pulmonary disease. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3461-3466. (Full text, PDF).

Weijun Shen, Liang Shen, Guoqiang Chen, Fen Wang, Cheng Li, Fuqing Lin, Xiaohu Yang, Shukun Fu: Ovariectomy modulation of morphine analgesia of neuropathic pain is associated with the change of K+-Cl- cotransporter 2 protein level in spinal dorsal horn. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3467-3472. (Full text, PDF).

Ashraf Yousef, Ildar Akhtyamov, Faina Shakirova, Lyaili Zubairova, Elmira Gatina, Еlchin Aliev: Effect of hafnium and titanium coated implants on several blood biochemical markers after osteosynthesis in rabbits. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3473-3477. (Full text, PDF).

Orhan Bat, Hakan Kaya, Hamit Kafkas Çelik, Nuri Alper Şahbaz: Clinical results of laparoscopic appendectomy in patients with complicated and uncomplicated appendicitis. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3478-3481. (Full text, PDF).

Meihui Shan, Xiaoli Wang, Gang Sun, Binlin Ma, Xuemei Yao, Alibiyati Ainy, Jing Ma, Chao Dong, Hongtao Li, Muzapar Abudukeremu: A retrospective study of the clinical differences of Uygur breast cancer patients compared to Han breast cancer patients in the Xinjiang region of China. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3482-3490. (Full text, PDF).

Xiaorong Yin, Ling Ye, Liang Zhao, Lisha Li, Jinping Song: Early versus delayed postoperative oral hydration after general anesthesia: a prospective randomized trial. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3491-3496. (Full text, PDF).

De-Fang Ding, Rong-Chun Li, Qiu-Ju Xiong, Ling Zhou, Hong-Bing Xiang: Pulsed radiofrequency to the great occipital nerve for the treatment of intractable postherpetic itch: a case report. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3497-3500. (Full text, PDF).

Seyfi Emir, Selim Sözen, İlhan Bali, Sibel Özkan Gürdal, Bünyamin Cüneyt Turan, Oguzhan Yıldırım, Tarkan Yetişyiğit: Outcome analysis of laporoscopic D1 and D2 dissection in patients 70 years and older with gastric cancer. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3501-3511. (Full text, PDF).

Figen Kir Sahin, Serap Baydur Sahin, Gulsah Balik, Ulku Mete Ural, Yesim Bayoglu Tekin, Medine Cumhur Cure, Senol Senturk, Suleyman Yuce, Erkan Cure: Does low pentraxin-3 levels associate with polycystic ovary syndrome and obesity? Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3512-3519. (Full text, PDF).

Altintas E, Yigit F, Taskintuna N: The impact of psychiatric disorders with cardiac syndrome X on quality of life: 3 months prospective study. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3520-3527. (Full text, PDF).

Nasser M Al-Daghri, Sobhy Yakout, Eman Al-Shehri, Hanan A Al-Fawaz, Naji Aljohani, Yousef Al-Saleh: Inflammatory and bone turnover markers in relation to PTH and vitamin D status among saudi postmenopausal women with and without osteoporosis. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3528-3535. (Full text, PDF).

Ayse Erturk, Erkan Cure, Emine Parlak, Medine Cumhur Cure, Suleyman Yuce, Bayram Kizilkaya: Serum resistin levels may be new prognostic factor of crimean-congo hemorrhagic fever. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3536-3542. (Full text, PDF).

Xiao Sun, Yan Shi, Shuying Zhang, Meimei Tian, Yafen Mao, Qian Wu, Xiaoping Zhu, Meifang Gong: Reliability and validity of the Chinese version of reporting of clinical adverse events scale (C-RoCAES). Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3543-3549. (Full text, PDF).

Jianhua Guo, Yang Zhao, Weiying Huang, Wei Hu, Jianjun Gu, Chuhong Chen, Juan Zhou, Yubing Peng, Min Gong, Zhong Wang: Sperm motility inversely correlates with seminal leptin levels in idiopathic asthenozoospermia. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3550-3555. (Full text, PDF).

Chunxiu Hu, Ziru Chen, Haiyan Hou, Chen Xiao, Xiangling Kong, Yaqiong Chen: Infertility evaluation via laparoscopy and hysteroscopy after conservative treatment for tubal pregnancy. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3556-3561. (Full text, PDF).

Jiang-Feng Qiu, Bing Yang, Lei Fang, Yi-Ping Li, Yi-Jiu Shi, Xiu-Chong Yu, Mou-Cheng Zhang: Safety and efficacy of laparoscopy-assisted gastrectomy for advanced gastric cancer in the elderly. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3562-3567. (Full text, PDF).

Yi-Hua Ge, Zhi-Gang Wang, Hai-Qing Cai, Jie Yang, Yun-Lan Xu, Yu-Chan Li: Flexible intramedullary nailing had better outcomes than kirschner wire fixation in children with distal humeral metaphyseal-diaphyseal junction fracture: a retrospective observational analysis. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3568-3572. (Full text, PDF).

Ümran Toru, Ceylan Ayada, Osman Genç, Sebahat Turgut, Günfer Turgut, İsmet Bulut: MDR-1 gene C/T polymorphism in COPD: data from Aegean part of Turkey. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3573-3577. (Full text, PDF).

Yunfei Ge, Yinlu Ding, Jianliang Zhang, Zhanyuan Li, Zhaoting Li: Effect of angiogenesis inhibitor SU6668 in combination with 5-Fu on liver metastasis from transplantation tumors of human colorectal cancer in nude mice. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3578-3582. (Full text, PDF).

Yong-Cun Chen, Jian-Min Cao, Hai-Tao Zhou, Xian Guo, Yi Wang: The effect of loaded deep inhale training on mild and moderate COPD smokers. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3583-3587. (Full text, PDF).

Bao-Bao Xin, Jian-Ang Li, Xu Han, Jing Zhao, Yuan Ji, Wen-Hui Lou, Xue-Feng Xu: Successful treatment of a case with pancreatic neuroendocrine carcinoma with focal hepatoid differentiation: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3588-3594. (Full text, PDF).

Guoshu Chen, Li Chen, Xiaohua Qin, Xiaoling Xie, Guowei Li, Bing Xu: Cyclic thrombocytopenia related to menstrual cycle: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3595-3598. (Full text, PDF).

Peng Zhang, Rui Zhang, Jian Zou, Tao Zhu: A rare case report of tracheal leech infestation in a 40-year-old woman. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3599-3601. (Full text, PDF).

P Luo, CM Wang, GX Zhang: A rare case report of chronic cholecystitis complicated with incomplete gallbladder volvulus. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3602-3604. (Full text, PDF).

Feng Xiao, Chenying Li, Liangshun You, Wenbing Qian, Juying Wei: Massive plasmacytosis with severe marrow suppression induced by methimazole in Graves’ disease patients: case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3605-3608. (Full text, PDF).

Ling Ye, Yun-Fei Liu, Tao Zhu: Inhaled sevoflurane for lower gastrointestinal endoscopy with possible propofol anaphylaxis. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3609-3611. (Full text, PDF).

Wei Liu, Li Zhou, Hongju Wang, Bo Zheng, Desheng Wu, Xifei Yang, Jianjun Liu: CYP2E1 gene rs6413420 polymorphism was first found in the Bouyei ethnic group of China. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3612-3620. (Full text, PDF).

Yongyi Chen, Jingshi Liu, Shuiyuan Xiao, Xiangyu Liu, Xinhui Tang, Yujuan Zhou: Model construction of nursing service satisfaction in hospitalized tumor patients. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3621-3629. (Full text, PDF).

Yong-Jun Lu, Xiao-Dong Zheng, Fu-Shen Zhou, Xian-Bo Zuo: BMI and physical fitness in Chinese adult students: a large school-based analysis. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3630-3636. (Full text, PDF).

Sherif H Abd-Alrahman, Manal EA Elhalwagy, Gamila Ahmed Kotb, Hoda Farid, Ahmed AG Farag, Hossam M Draz, Ahmed M Isa, S Sabico: Exposure to difenoconazole, diclofop-methyl alone and combination alters oxidative stress and biochemical parameters in albino rats. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3637-3646. (Full text, PDF).

Ruofei Liang, Xiang Wang, Mao Li, Yuan Yang, Jiewen Luo, Qing Mao, Yanhui Liu: Potential role of fractional anisotropy derived from diffusion tensor imaging in differentiating high-grade gliomas from low-grade gliomas: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3647-3653. (Full text, PDF).

Rong Song, Shanjun Zhu, Hongming Zhang, Xiaoyan Li, Songlin Wu: ATPase may play a critical role in disturbance of energy metabolism in congestive heart failure rats. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3654-3658. (Full text, PDF).

Haitao Lu, Haiyan Wu, Hewei Cheng, Dongjie Wei, Xiaoyan Wang, Yong Fan, Hao Zhang, Tong Zhang: Improvement of white matter and functional connectivity abnormalities by repetitive transcranial magnetic stimulation in crossed aphasia in dextral. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3659-3668. (Full text, PDF).

Zhijun Wu, Haihui Sheng, Yanjia Chen, Jing Tang, Yan Liu, Qiujing Chen, Lin Lu, Wei Jin: Copy number variation of the Lipoprotein(a) (LPA) gene is associated with coronary artery disease in a southern Han Chinese population. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3669-3677. (Full text, PDF).

Ling Yao, Pu Wang, Jia Liu, Jianquan Chen, Hailiang Tang, Hongying Sha: Ooplast transfer of triploid pronucleus zygote improve reconstructed human-goat embryonic development. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3678-3686. (Full text, PDF).

Haijing Huang, Jingyi Xin, Baotong Ma: Analysis of complications of intertrochanteric fracture treated with Gamma 3 intramedullary nail. Analysis of complications of intertrochanteric fracture treated with Gamma 3 intramedullary nail. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3687-3693. (Full text, PDF).

Shaopeng Wang, Kaijun Li: MicroRNA-96 regulates RGC-5 cell growth through caspase-dependent apoptosis. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3694-3702. (Full text, PDF).

Jiejing Qian, Hongyan Tong, Feifei Chen, Wenyuan Mai, Yinjun Lou, Jie Jin: A case report for fatal Churg-Strauss syndrome complications: first reported death due to rapid progression of prominently huge hepatic capsular hematoma and multi-system organ hemorrhage. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3703-3706. (Full text, PDF).

Sergio Olate, Francisca Uribe, Felipe Martinez, Andrés Almeida, Alejandro Unibazo: Osteonecrosis of the jaw in patient with denosumab therapy. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3707-3709. (Full text, PDF).

Baver Acar, Kerem Başarır, Mehmet Armangil, Mehmet Serdar Binnet: One-stage anatomic double bundle anterior and posterior cruciate ligament reconstruction. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3710-3713. (Full text, PDF).

Fanmei Ge, Baoli Li, Xuemei Gao, Yu Ren, Hui Liu, Baoxiong Su, Yuhong Liu, Huiqin Cao: Immuno-phenotypes and prognosis of acute leukemia in elderly patients. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3714-3718. (Full text, PDF).

Guizhi Dong, Deguang Wang, Xiaolin Liang, Huiquan Gao, Ling Wang, Xinjiao Yu, Jingjun Liu: Factors related to survival rates for breast cancer patients. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3719-3724. (Full text, PDF).

Yan Wang, Zunsong Wang, Hong Li, Kehong Bi, Chuansheng Zhu: Essential thrombocytosis accompanied by coagulation factor XII deficiency: a case report. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3725-3729. (Full text, PDF).

Liying Guo, Qianwen Zhu, Dilimina Yilamu, Adina Jakulin, Sha Liu, Ting Liang: Expression and prognostic value of estrogen receptor beta in breast cancer patients. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3730-3736. (Full text, PDF).

Xia Duan, Yan Shi: Current status of quality evaluation of nursing care through director review and reflection from the Nursing Quality Control Centers. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3737-3745. (Full text, PDF).

Bo Zhang, Chun-Wei Xu, Yun Shao, Huai-Tao Wang, Yong-Fang Wu, Ye-Ying Song, Xiao-Bing Li, Wen-Bin Gao, Wen-Bo Liang: Evaluation and identification of microRNA-106 in the diagnosis of cancer: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3746-3756. (Full text, PDF).

Abdollah Hosseinlou, Saeed Khamnei, Masumeh Zamanlu: Voluntary drinking versus imposed drinking in the methodology of investigations about the drinking-induced thermoregulatory sweating. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3757-3762. (
Full text, PDF).

Ziqiang Xia, Ning Zhang, Daokui Ding: Proliferation and migration of hepatoblastoma cells are mediated by IRS-4 via PI3K/Akt pathways. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3763-3769. (Full text, PDF).

Huaijie An, Zhiming Zhu, Changxi Zhou, Peiliang Geng, Hongtao Xu, Haiwei Wang, Ruxue Chen, Xiuhua Qu, Hairong Qian, Yuan Gao, Xiaohang Zhao, Yangming Qian: Chronotype and a PERIOD3 variable number tandem repeat polymorphism in Han Chinese pilots. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3770-3776. (Full text, PDF).

Huifeng Zhang, Pingshuan Dong, Xuming Yang, Zhenghao Liu: Plasminogen activator inhibitor-1 4G/5G polymorphism is associated with coronary artery disease risk: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3777-3788. (Full text, PDF).

Lixue Zheng, Yi Li, Ying Liu: The individualized rehabilitation interventions for dysphagia: a multidisciplinary case control study of acute stroke patients. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3789-3794. (Full text, PDF).

Zhichang Zhang, Nengbin He, Tao Zhang: IL6-174G/C polymorphism and fracture risk. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3795-3799. (Full text, PDF).

Shuang-Tong Yan, Chun-Lin Li, Hui Tian, Jian Li, Yu Pei, Yu Liu, Yan-Ping Gong, Fu-Sheng Fang, Ban-Ruo Sun: Association of calpain-10 rs2975760 polymorphism with type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3800-3807. (Full text, PDF).

Qingzhi Hao, Ruiping Ma, Yanmeng Kang, Bainan Chen, Bin Wang, Yuehong Zheng: Surgical femorocaval bypass for treating chronic iliac vein occlusion: a case report. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3808-3811. (Full text, PDF).

Zi-Qi Liu, Yi Jiao, Chan-Juan Liu, Hao-Cheng Zhang, Bao-Rong Hu: Association between polymorphisms and haplotypes of the beta-2 adrenergic receptor gene and asthma in a Chinese Han population. Int J Clin Exp Med 2014;7(10):3812-3817. (Full text, PDF).