IJCEM Copyright © 2008-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 7, Number 12:4607-5957;2014
International Journal of Clinical and Experimental Medicine


Tao Fu, Chengyan Xia, Zonghuan Li, Hua Wu: Surgical versus conservative treatment for displaced proximal humeral fractures in elderly patients: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4607-4615. (Full text, PDF).

Bin Peng, Yi-Han Wang, Zhuo Huang, Shi-Jian Feng, Yong-Sheng Wang: Prognostic significance of osteopontin in patients with lung cancer: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4616-4626. (Full text, PDF).

Tao Zhao, Long Huang, Yiyang Tian, Haizhou Wang, Qiang Wei, Xiang Li: Is it necessary to insert nasogastric tube routinely after radical cystectomy with urinary diversion? a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4627-4634. (Full text, PDF).

Ketao Jin, Jun Wang, Huanrong Lan, Ruili Zhang: Laparoscopic surgery for colorectal cancer in China: an overview. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4635-4645. (Full text, PDF).

Xiaowei Dang, Luhao Li, Peiqin Xu: Research status of Budd-Chiari syndrome in China. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4646-4652. (Full text, PDF).

Haiyan Yu, Xiaorong Qi, Xiaodong Wang: Application of glycated hemoglobin in the perinatal period. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4653-4659. (Full text, PDF).

Xue Du, Qing Yuan, Yanni Yao, Zengyan Li, Huiying Zhang: Hypopituitarism and successful pregnancy. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4660-4665. (Full text, PDF).

Changying Liu, Yucheng Su, Baosheng Tan, Pan Ma, Gaoyi Wu, Jun Li, Wei Geng: Reconstruction of attached soft tissue around dental implants by acelluar dermal matrix grafts and resin splint. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4666-4676. (Full text, PDF).

Shenglan Wang, Zhaojie Zhang, Xinyan Zhu, Huimin Wu, Hengjun Gao, Changqing Yang: Effect of aldosterone and its antagonist on the expression of PAI-1 and TGF-β1 in rat hepatic stellate cells. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4677-4685. (Full text, PDF).

Tie-Long Chen, Guang-Li Zhu, Jian-An Wang, Yu Wang, Xiao-Long He, Jun Jiang: Apoptosis of bone marrow mesenchymal stem cells caused by hypoxia/reoxygenation via multiple pathways. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4686-4697. (Full text, PDF).

Bin Huang, Dao-Xin Wang, Wang Deng: Protective effects of dexamethasone on early acute lung injury induced by oleic acid in rats. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4698-4709. (Full text, PDF).

Zhui Li, Liang Zhao, Kaizhen Wang, Jun Cheng, Yu Zhao, Wei Ren: Characteristics and treatment of vascular injuries: a review of 387 cases at a Chinese center. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4710-4719. (Full text, PDF).

Zhi-Ming Dai, Ai-Li He, Wang-Gang Zhang, Jie Liu, Xing-Mei Cao, Yin-Xia Chen, Xiao-Rong Ma, Wan-Hong Zhao, Zhi-Jun Dai: Association of the four common polymorphisms in interleukin-10 (rs1800890, rs1800896, rs1800871, and rs1800872) with non-Hodgkin’s lymphoma risk: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4720-4733. (Full text, PDF).

Xiaheng Deng, Xiao Yang, Yidong Cheng, Xuzhong Liu, Bian Wu, Zijie Wang, Zhengkai Huang, Kang Liu, Ruizhe Zhao, Jun Wang, Qiang Lu, Chao Qin, Changjun Yin: Prognostic value and efficacy valuation of postoperative intravesical instillation in primary urothelial carcinomas of upper urinary tract. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4734-4746. (Full text, PDF).

Jing Sun, Zhao-Gang Teng, Ying Tian, Jian-Dong Wang, Yang Guo, Dong-Hyun Kim, Andrew C Larson, Guang-Ming Lu: Targeted fluorescent magnetic nanoparticles for imaging of human breast cancer. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4747-4758. (Full text, PDF).

Xueren Li, Shouchun Peng, Luqing Wei, Zhenhua Li: Relevance analysis of clinical and lung function parameters changing and prognosis of idiopathic pulmonary fibrosis. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4759-4769. (Full text, PDF).

Xiaolong Zhang, Jiajun Yan, Yu Ren, Chong Shen, Xiangrong Ying, Shouhua Pan: Robot-assisted versus laparoscopic partial nephrectomy for localized renal tumors: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4770-4779. (Full text, PDF).

Meng Shi, Jiechun Huang, Liewen Pang, Xiaotian Sun, Xianglin Chu, Rongrong Jang, Xiaolin Xu, Yiqing Wang:  The influence of lung ischemia-reperfusion injury on myocardium. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4780-4786. (Full text, PDF).

Kai Zhao, Ling-Ling Yin, Dong-Mei Zhao, Bin Pan, Wei Chen, Jiang Cao, Hai Cheng, Zhen-Yu Li, De-Peng Li, Wei Sang, Ling-Yu Zeng, Kai-Lin Xu: IL1RAP as a surface marker for leukemia stem cells is related to clinical phase of chronic myeloid leukemia patients. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4787-4798. (Full text, PDF).

Tie-Long Chen, Guang-Li Zhu, Xiao-Long He, Jian-An Wang, Yu Wang, Guo-an Qi: Short-term pretreatment with atorvastatin attenuates left ventricular dysfunction, reduces infarct size and apoptosis in acute myocardial infarction rats. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4799-4808. (Full text, PDF).

Hong Wu, Li Yao, Jiazhuan Mei, Feng Li: Development of synthetic of peptide-functionalized liposome for enhanced targeted ovarian carcinoma therapy. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4809-4818. (Retracted, Full text, PDF).

Xun Liu, Huisheng Deng, Ziyang Huang, Bingbing Yan, Jingjing Lv, Jinxing Wu: A novel visual sputum suctioning system is useful for endotracheal suctioning in a dog model. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4819-4827. (Full text, PDF).

Xin Yu Liu, Lin Ge, De Min Yu: Cloning and expression of visfatin and screening of oligopeptides binding with visfatin. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4828-4834. (Full text, PDF).

Zhiqiang Hu, Ruizhang Feng, Fa Xiang, Xu Song, Zhongqiong Yin, Chao Zhang, Xinghong Zhao, Renyong Jia, Zhenzhen Chen, Li Li, Lizi Yin, Xiaoxia Liang, Changliang He, Gang Shu, Cheng Lv, Ling Zhao, Gang Ye, Fei Shi: Acute and subchronic toxicity as well as evaluation of safety pharmacology of eucalyptus oil-water emulsions. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4835-4845. (Full text, PDF).

Zhengdong Fang, Qiong Deng, Hejie Hu, Xiaotian Wang, Xiaojie Sun, Xinbao Ge, Peishuang Wang: Characteristics of immunogenic and tolerogenic dendritic cells within the arterial wall in atherosclerosis and in vitro. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4846-4856. (Full text, PDF).

Wei-Min Ruan, Yun-Long Li, Gang Nie, Wen-Xue Zhou, Xiao-Ming Zou: Differential expression of glycoprotein non-metastatic melanoma protein B (GPNMB) involved in trichostatin A-induced apoptosis in gastric cancer. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4857-4866. (
Full text, PDF).

Yuhua Li, Yalu Yu, Ling Kang, Ying Lu: Effects of chlorin e6-mediated photodynamic therapy on human colon cancer SW480 cells. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4867-4876. (Full text, PDF).

Xionggang Chen, Tingting Wang, Caizhu Lin, Baihong Chen: Effect of adenoviral delivery of prodynorphin gene on experimental inflammatory pain induced by formalin in rats. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4877-4886. (Full text, PDF).

Xue Lin, Ruiqin Zhang, Jingchun Xing, Xiaocui Gao, Pan Chang, Wenzhi Li: Flurbiprofen axetil reduces postoperative sufentanil consumption and enhances postoperative analgesic effects in patients with colorectal cancer surgery. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4887-4896. (Full text, PDF).

Zhong-Rui Ma, Li-Jun Shi: Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) augmentation of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) for SSRI-resistant obsessive-compulsive disorder (OCD): a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4897-4905. (Full text, PDF).

Xiuling Yang, Lei Yin, Tang Li, Zhihong Chen: Green tea extracts reduce adipogenesis by decreasing expression of transcription factors C/EBPα and PPARγ. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4906-4914. (Full text, PDF).

Hui Wu, Qizhu Tang, Jun Yang, Jiawang Ding, Ming Ye, Wusong Dong: Atorvastatin ameliorates myocardial ischemia/reperfusion injury through attenuation of endoplasmic reticulum stress-induced apoptosis. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4915-4923. (Full text, PDF).

Tong-Jing Xing, Bian Wang, Jing Zhang: Screening and bioinformatic analysis of microRNA-associated immune clearance in patients with chronic hepatitis B. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4924-4932. (Full text, PDF).

Jing Li, Huai-Ming Wang: Effects of cobalt chloride on phenotypes of normal human saphenous vein smooth muscle cells. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4933-4941. (Full text, PDF).

Zhen Wang, Baoming Wang, Junfang Lou, Jingyi Yan, Lei Gao, Ranshen Geng, Bin Yu: Mutation in fiber of adenovirus serotype 5 gene therapy vector decreases liver tropism. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4942-4950. (Full text, PDF).

Linlin Zhang, Min Jiao, Kaijie Wu , Lei Li, Guodong Zhu, Xinyang Wang, Dalin He, Dapeng Wu: TNF-α induced epithelial mesenchymal transition increases stemness properties in renal cell carcinoma cells. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4951-4958. (Full text, PDF).

Pei-Hua Li, Wen-Jia Cao, Lin-Lin Mao, Hui Huang, Jun-Nian Zheng, Dong-Sheng Pei: p42.3 promotes cell proliferation and invasion in human Renal-Cell Carcinoma. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4959-4966. (Full text, PDF).

Fang Li, Dan Fei, Libo Sun, Sixun Zhang, Yue Yuan, Li Zhang, Kuiming Zhao, Rui Li, Yanbing Yu: Neuroprotective effect of bone marrow stromal cell combination with atorvastatin in rat model of spinal cord injury. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4967-4974. (Full text, PDF).

Chengxin Zhang, Wenhui Gong, Haiyuan Liu, Zhixiang Guo, Shenglin Ge: Inhibition of matrix metalloproteinase-9 with low-dose doxycycline reduces acute lung injury induced by cardiopulmonary bypass. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4975-4982. (Full text, PDF).

Cong Shang, Tianjing Liu, Hengcui Xie, Jianjun Li, Sizhe Gao, Qun Zhao, Lijun Zhang, Enbo Wang: Spatial changes of the peri-acetabular pelvic in developmental dysplasia of the hip---a combined 3-dimentional computed tomography (3D-CT) study in patients and experimental study in rats. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4983-4989. (Full text, PDF).

Ke-Jun Zhu, Ji-Shun Yang: Anti-allodynia effect of safranal on neuropathic pain induced by spinal nerve transection in rat. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4990-4996. (Full text, PDF).

Yue Xu, Mengdie Yan, Yihong Gong, Lei Chen, Feng Zhao, Zhaoqiang Zhang: Response of endothelial cells to decellularized extracellular matrix deposited by bone marrow mesenchymal stem cells. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):4997-5003. (Full text, PDF).

Zhirong Sun, Yuan Du, Lili Cheng, Nannan Zhu: Identification of medicinal species and antifungal property of a dong ethnic drug. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5004-5009. (Full text, PDF).

Zhongyi Dong, Gengchun Liu, Baqun Huang, Jingyuan Sun, Dehua Wu: Prognostic significance of SOX2 in head and neck cancer: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5010-5020. (Full text, PDF).

Qiang Li, Xiao-Long Zhu, Ai-Ping Jin, Xue-Yuan Liu, Yan-Xin Zhao: Inhibition of synaptophysin ubiquitination may improve the intelligent drop due to high glucose and hypoxia. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5021-5030. (Full text, PDF).

Zhi-Jun Dai, Bao-Feng Wang, Yun-Feng Ma, Hua-Feng Kang, Yan Diao, Yang Zhao, Shuai Lin, Ye Lv, Meng Wang, Xi-Jing Wang: Current evidence on the relationship between rs1256049 polymorphism in estrogen receptor-β gene and cancer risk. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5031-5040. (Full text, PDF).

Ting Deng, Hong Pan, Rubing Han, Dingzhi Huang, Hongli Li, Likun Zhou, Xia Wang, Ming Bai, Xiang Li, Rui Liu, Shaohua Ge, Tao Ning, Le Zhang, Yi Ba: Gemcitabine sensitivity factors, hENT1 and RRM1 as potential prognostic biomarker for advanced biliary tract cancer. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5041-5049. (Full text, PDF).

Juanjuan Lu, Liping Zhang, Xiang Chen, Qiming Lu, Yuxia Yang, Jingping Liu, Xin Ma: SIRT1 counteracted the activation of STAT3 and NF-κB to repress the gastric cancer growth. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5050-5058. (Full text, PDF).

Wei Wang, Li-Ping Dong, Ning Zhang, Cheng-Hai Zhao: Role of cancer stem cell marker CD44 in gastric cancer: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5059-5066. (Full text, PDF).

Ling-Min Shao, Ji-An Yang, Yue-Fei Wang, Peng Wu, Ji-Qiang Li, Qian-Xue Chen: MicroRNA-19a promotes glioma cell growth by repressing LRIG1. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5067-5074. (Full text, PDF).

Rongrong Zhang, Sufang Wang, Huaiwei Lu, Zhihua Wang, Xiaoling Xu: Misdiagnosis of invasive pulmonary aspergillosis: a clinical analysis of 26 immunocompetent patients. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5075-5082. (Full text, PDF).

Zeju Zhao, Qian Xu, Li Lu, Xu Luo, Xiaoyun Fu: Intramuscular nerve distribution in bladder and the relationship between intramuscular ganglia and bladder function in man and dog. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5083-5089. (Full text, PDF).

Ekrem Karakas, Ali Uzunköy, Emel Yigit Karakas, Mehmet Gundogan, Omer Karakas, Fatıma Nurefsan Boyaci, Ahmet Seker, Turgay Ulas, Hasan Cece, Abdullah Ozgonul, Muazzez Cevik, Yusuf Yucel: Efficacy of diffusion-weighted magnetic resonance imaging in follow-up patients treated with open partial cystectomy of liver hydatid cysts. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5090-5096. (Full text, PDF).

Chao Wang, Gang Zhang, Mingyong Gu, Zhenyu Zhou, Xuecheng Cao: Polymorphism of the low-density lipoprotein receptor-related protein 5 gene and fracture risk. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5097-5103. (Full text, PDF).

Xiaomei Chen, Ning Wang: Ketamine could aggravate central nervous toxicity of lidocaine in rats convulsive model. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5104-5110. (Full text, PDF).

Dapeng Li, Runxia Gu, Xiaoyong Yang, Chuanxiang Hu, Yigong Li, Ming Gao, Yang Yu: TLR3 correlated with cervical lymph node metastasis in patients with papillary thyroid cancer. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5111-5117. (Full text, PDF).

Beiyun Wang, Yuan Zhong, Hong Yan, Liang Cui: Meta-analysis of plasma homocysteine content and cognitive function in elderly patients with Alzheimer’s disease and vascular dementia. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5118-5123. (Full text, PDF).

Zhi-Chang Zhang, Neng-Bin He, Tao Zhang: Association between TGF-β1 +869C/T polymorphism and fracture risk: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5124-5129. (Full text, PDF).

Ying-Nan Lin, Yu-Qiang Wang, Yi Yu, Qing Cao, Fei Wang, Shu-Yan Chen: Left ventricular noncompaction cardiomyopathy: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5130-5133. (Full text, PDF).

Yin Wu, Jianan Ren, Gefei Wang, Guosheng Gu, Bo Zhou, Chao Ding, Guanwei Li, Song Liu, Xiuwen Wu, Jun Chen, Jieshou Li: Direct bilirubin as a prognostic biomarker in enteric fistula patients complicated with sepsis: a case-control study. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5134-5145. (Full text, PDF).

Tae-Yong Park, Ju Ah Lee, Byoung-Kab Kang, Tae-Woong Moon, Mi Mi Ko, Myeong Soo Lee: Ranking clinical indicators for stroke pattern identification according to clinical importance in traditional Korean medicine. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5146-5157. (Full text, PDF).

Qing Zhao, Jian-Shi Du, Dong-Mei Han, Ying Ma: High-sensitive factor I and C-reactive protein based biomarkers for coronary artery disease. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5158-5169. (Full text, PDF).

Shi-Ming Huang, Xia Zhao, Xue-Mei Zhao, Xiao-Ying Wang, Shan-Shan Li, Yu-Hui Zhu: Biological mechanism analysis of acute renal allograft rejection: integrated of mRNA and microRNA expression profiles. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5170-5180. (Full text, PDF).

Jinhua Bo, Wei Zhang, Xiaofeng Sun, Yan Yang, Xiaojie Liu, Ming Jiang, Zhengliang Ma, Xiaoping Gu: The cyclic AMP response element-binding protein antisense oligonucleotide induced anti-nociception and decreased the expression of KIF17 in spinal cord after peripheral nerve injury in mice. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5181-5191. (Full text, PDF).

Zhiguo Ouyang, Zhaoyan Wang, Jian Jin: Association between tea and coffee consumption and risk of laryngeal cancer: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5192-5200. (Full text, PDF).

Zhengyong Li, Mingjin Gu, Ying Cen: Age at first birth and melanoma risk: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5201-5209. (Full text, PDF).

Meng Wang, Lang Zhuo, Qun Wang, Ming-Kun Shen, Yan-Yun Yu, Jun-Jing Yu, Zhi-Ping Wang: Efficacy of prophylactic intravenous ondansetron on the prevention of hypotension during cesarean delivery: a dose-dependent study. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5210-5216. (Full text, PDF).

Judong Luo, Hong Zhu, Yiting Tang, Honglin Wang, Xifa Zhou, Xujing Lu, Shuyu Zhang, Yunhai Li: Analysis of prognostic factors and comparison of prognostic index scores in patients with brain metastases after whole-brain radiotherapy. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5217-5225. (Full text, PDF).

Mao-Song Lin, Wei-Chang Chen, Jun-Xing Huang, Heng-Jun Gao, Hai-Hui Sheng: Aberrant expression of microRNAs in serum may identify individuals with pancreatic cancer. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5226-5234. (Full text, PDF).

Xiaohuan Zhang, Yanping Ge, Wenqing Li, Yan Hu: Diversities of interaction of murine macrophages with three strains of Candida albicans represented by MyD88, CARD9 gene expressions and ROS, IL-10 and TNF-α secretion. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5235-5243. (Full text, PDF).

Xianwang Ye, Haifeng Wang, Yi Huang, Shengjun Zhou, Xiang Gao: Surgical treatment for ruptured dural arteriovenous fistula with large intracranial hematoma. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5244-5251. (Full text, PDF).

Yan Zhou, Ying-Ying Chen, Xiao-Ye Zhang, Ming-Qi Tan, Rui Zheng, Li Zhao: Intervention of transforming pulmonary fibrosis with NF-κB p65 antisense oligonucleotide. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5252-5259. (Full text, PDF).

Qing-Hong Qin, Bai-Sha Huang, Qi-Xing Tan, Wei-Ping Yang, Bin Lian, Chang-Yuan Wei: Radiobiological effect induced by different activities of 125I seed brachytherapy in a hepatocellular carcinoma model. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5260-5267. (Full text, PDF).

Wei Zhang, Xiyong Bai, Huai’e Ge, Haibin Cui, Zhijiang Wei, Guoda Han: Meta-analysis in the association between obesity and risk of thyroid cancer. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5268-5274. (Full text, PDF).

Li-Na Xing, Hao Wang, Pei-Hao Yin, Yu-Jun Liu, Yang-Feng Chi, Yun-Man Wang, Wen Peng: Reduced mir-29b-3p expression up-regulate CDK6 and contributes to IgA nephropathy. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5275-5281. (Full text, PDF).

Kabinuer Keyimu, Xiao-Hui Zhou, Hai-Jun Miao, Ting Zou: Relationship between vitamin D receptor gene polymorphism and mild cognitive impairment in elderly Uygur people. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5282-5288. (Full text, PDF).

You-Fan Peng, Qiong Zhang, Ling Cao, Yang Liu, Dan Chen, Yu-Kun Sun, Zhao-Xia Zhang: Red blood cell distribution width: a potential maker estimating disease activity of ankylosing spondylitis. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5289-5295. (Full text, PDF).

Haci Taner Bulut, Mehmet Akif Sarica, Ali Haydar Baykan: Haci Taner Bulut, Mehmet Akif Sarica, Ali Haydar Baykan: The value of susceptibility weighted magnetic resonance imaging in evaluation of patients with familial cerebral cavernous angioma. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5296-5302. (Full text, PDF).

Jing Wang, Yu-Mei Tao, Xiao-Yan Cheng, Tian-Feng Zhu, Zhi-Fang Chen, Hui Yao, Liang-Xiang Su: Dendritic cells derived from preeclampsia patients influence Th1/Th17 cell differentiation in vitro. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5303-5309. (Full text, PDF).

Xiangmin Shi, Zhaoling Shan, Hongtao Yuan, Hongyang Guo, Yutang Wang: The effect of captopril and losartan on the electrophysiology of myocardial cells of myocardial ischemia rats. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5310-5316. (Full text, PDF).

Lingting Kong, Wenbo Liu, Ge Yan, Qiang Li, Haiyan Yang, Fengxia Yu, Haoming Song: Poly-l-lactic acid/amorphous calcium phosphate bioabsorbable stent causes less inflammation than poly-l-lactic acid stent in coronary arteries. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5317-5323. (Full text, PDF).

Xiang-Nan Li, Xue Pan, Dong Qiu: Imbalances of Th17 and Treg cells and their respective cytokines in COPD patients by disease stage. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5324-5329. (Full text, PDF).

Yi Hao, Li Guo, Abulizi Abudula, Wuliyati Saidoula, Xia Guo: Proliferation inhibition and apoptosis enhancement of human cervical cancer cells by ultrasound-targeted microbubble destruction delivered double suicide genes. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5330-5335. (Full text, PDF).

Xiao-Liang Chen, Qian Li, Lin Cao, Shi-Xi Jiang: Diagnostic role of 99Tcm-MDP SPECT/CT combined SPECT/MRI Multi modality imaging for early and atypical bone metastases. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5336-5341. (Full text, PDF).

Burcu Dalyan Cilo, Harun Ağca, Kadir Efe, Melda Sınırtaş, Solmaz Çelebi, Hilal Özkan, Nilgün Köksal, Mustafa Hacımustafaoğlu, Cüneyt Özakın: Investigation of vancomycin resistant Enterococcus faecium outbreak in neonatal intensive care unit. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5342-5347. (Full text, PDF).

Falin He, Jialin Liu: Prevalence of obesity among primary students from 2009 to 2014 in China: an update meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5348-5352. (Full text, PDF).

Weipan Xu, Hong Jiang, Xiaorong Hu, Wenwen Fu: Effects of high-mobility group box 1 on the expression of Beclin-1 and LC3 proteins following hypoxia and reoxygenation injury in rat cardiomyocytes. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5353-5357. (Full text, PDF).

Yingshui Yao, Xiaohua Ren, Lianping He, Jie Li, Yuelong Jin, Weiwei Chang, Chaopin Li: TLR4 +896A>G (Asp299Gly) polymorphism is not associated with asthma: a update meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5358-5361. (Full text, PDF).

Senol Yavuz, Faruk Toktas, Tugrul Goncu, Cuneyt Eris, Arif Gucu, Derih Ay, Burak Erdolu, Erhan Tenekecioglu, Kemal Karaagac, Hakan Vural, Ahmet Ozyazicioglu: Surgical embolectomy for acute massive pulmonary embolism. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5362-5375. (Full text, PDF).

Jianrong Guo, Na Lv, Yongjun Su, Yang Liu, Jianping Zhang, Dawei Yang: Effects of intrathecal anesthesia with different concentrations and doses on spinal cord, nerve roots and cerebrospinal fluid in dogs. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5376-5384. (Full text, PDF).

Yi Jiang, Haican Liu, Yan Qiu, Guilian Li, Xiangfeng Dou, Kanglin Wan: Polymorphisms of FtsK/SpoIIIE protein in Mycobacterium tuberculosis complex strains may affect both protein function and host immune reaction. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5385-5393. (Full text, PDF).

Yongjiu Huang, Zufei Li, Qi Zhong, Guojun Li, Yang Zhang, Zhigang Huang: Association of TBX2 and P21 expression with clinicopathological features and survival of laryngeal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5394-5402. (Full text, PDF).

Lanlan Zhang, Wenjuan Yang, Qiao Zhou, Gang Wang, Chuntao Liu: Risk factors related to persistent airflow obstruction in severe asthma in Chinese Han population. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5403-5411. (Full text, PDF).

Fenglei Zhang, Lingzhou Feng, Yao Chen, Zhiying Geng, Xinsheng Xu: Relationship between carotid artery intima-media thickness and cardiovascular risk factors in Chinese Uygur population. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5412-5420. (Full text, PDF).

Mansour K Al-Zahrani, Abdulrahman M Elnasieh, Farhan M Alenezi, Abdulrahman A Almoushawah, Mohammed Almansour, Fahad Alshahrani, Saeed Ur Rahman, Abdullah Al-Zahrani: A 3-month oral vitamin D supplementation marginally improves diastolic blood pressure in Saudi patients with type 2 diabetes mellitus. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5421-5428. (Full text, PDF).

Hui Zhao, Changliang Peng, Guorui Ruan, Junlin Zhou, Yihan Li, Yong Hai: Adenovirus-delivered PDCD5 counteracts adriamycin resistance of osteosarcoma cells through enhancing apoptosis and inhibiting Pgp. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5429-5436. (Full text, PDF).

Li Mao, Feng Ji, Yuanyuan Liu, Wei Zhang, Xianghua Ma: Calcitriol plays a protective role in diabetic nephropathy through anti-inflammatory effects. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5437-5444. (Full text, PDF).

Xiaoxiao Zhu, Chang Shan, Qi Zhu, Lige Song, Yun Zhou, Jia Liu, Keqin Zhang: Clinical value of calcium load test in differential diagnosis of different types of hyperparathyroidism. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5445-5452. (Full text, PDF).

Mustafa Cengiz, Senem Sentürk, Bulent Cetin, Aylin Hasanefendioğlu Bayrak, Senem Uysal Bilek: Sonographic assessment of fatty liver: intraobserver and interobserver variability. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5453-5460. (
Full text, PDF).

Gökhan Aksan, Sinan İnci, Gökay Nar, Korhan Soylu, Ömer Gedikli, Serkan Yüksel, Metin Özdemir, Rukiye Nar, Murat Meriç, Mahmut Şahin: Association of serum chemerin levels with the severity of coronary artery disease in patients with metabolic syndrome. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5461-5468. (Full text, PDF).

Wei Zhao, Li Yang, Lei Wang, Wenshu Zuo, Shuanghu Yuan, Jinming Yu, Qingxi Yu, Xudong Hu, Suzhen Wang, Ning Liu, Hui Zhang, Yuchun Wei: Primary clear cell carcinoma of nasal cavity: report of six cases and review of literature. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5469-5476. (Full text, PDF).

Sitao Li, Hu Hao, Ping Zhou, Ping Ming Gao, Xin Xiao: Blood and urine 8-iso-PGF2α levels in babies of different gestational ages. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5477-5483. (Full text, PDF).

Yonghong Zhang, Yanting Zhu, Yuanyuan Wu, Guizuo Wang, Xinming Xie, Rui Ke, Shaojun Li, Lu Liu, Wei Fen, Fengjuan Li, Fangxia Li, Manxiang Li: Serum cystatin C as a potential biomarker for the evaluation COPD. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5484-5490. (Full text, PDF).

Jianying Hu, Shaoqiang Huang, Fubo Tian, Shen Sun, Ning Li, Yi Xie: A comparison of upper airway parameters in postpartum patients: vaginal delivery vs. caesarean section. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5491-5497. (Full text, PDF).

Jin-Shan Feng, Zheng Yang, Yu-Zhen Zhu, Zhou Liu, Can-Can Guo, Xue-Bao Zheng: Serum IL-17 and IL-6 increased accompany with TGF-β and IL-13 respectively in ulcerative colitis patients. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5498-5504. (Full text, PDF).

Mahmoud M Kamel, Shawky A Fouad, Omina Salaheldin, Abd El-Rahman A Abd El-Razek, Abeer I Abd El-Fatah: Impact of vitamin D receptor gene polymorphisms in pathogenesis of Type-1 diabetes mellitus. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5505-5510. (Full text, PDF).

Mansur Daggulli, Onur Dede, Mehmet Mazhar Utangac, Mehmet Nuri Bodakci, Namık Kemal Hatipoglu, Necmettin Penbegul, Ahmet Ali Sancaktutar, Yaşar Bozkurt, Gül Türkçü, Hatice Yüksel: Protective effects of carvacrol against methotrexate-induced testicular toxicity in rats. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5511-5516. (Full text, PDF).

Chun-Mei Chen, Yun-Cheng Xia, Xu-Guang Zhang, Can-Hui Peng, Fu-You Liu, You-Ming Peng, Lin Sun: HPLC determination and clinical significance of serum prednisone in patients with nephrotic syndrome. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5517-5522. (Full text, PDF).

Shuo Wu, Shenshan Jia, Ping Xu: MicroRNA-9 as a novel prognostic biomarker in human laryngeal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5523-5528. (Full text, PDF).

Fengliang Zhang, Hua Kang, Qing Xu: Estrogen increases secretion of stromal cell derived factor-1 in human breast cancer cells. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5529-5534. (Full text, PDF).

Afshin Mohammadi, Kamran Shateri, Farhad Behzadi, Tooraj Maleki-Miandoab, Emal Lesha, Mohammad Ghasemi-rad, Yousef Rosta: Relationship between intima-media thickness and bone mineral density in postmenopausal women: a cross-sectional study. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5535-5540. (Full text, PDF).

Jiang Li, Chang-Hai Yang: Improvement of preoperative management in patients with adrenal pheochromocytoma. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5541-5546. (Full text, PDF).

Guangyun Wang, Zhikang Zou, Xiucai Ji, Qingshan Ni, Zhongli Ma: Factor XIII-A Val34Leu polymorphism might be associated with myocardial infarction risk: an updated meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5547-5552. (Full text, PDF).

Yangqiong Pan, Hao Chen, Hong Liang, Xiaowen Wang, Lingling Wang: Meta-analysis of the association between CCAAT/enhancer binding protein-ε polymorphism and the risk of childhood acute lymphoblastic leukemia. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5553-5557. (Full text, PDF).

Weili Gu, Zhihua Xu, Feng Qi, Zhihui Sang, Chunhua Wang, Feng Li: Plasma levels of soluble receptor for advanced glycation end products in patients with acute respiratory distress syndrome. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5558-5562. (Full text, PDF).

Xuexia Hou, Jianmin Xu, Qin Hao, Gang Xu, Zhen Geng, Lin Zhang: Prevalence of Borrelia burgdorferi sensu lato in rodents from Jiangxi, southeastern China region. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5563-5567. (Full text, PDF).

Yuanzhu Jiang, Chao Wang, Baoyu Lv, Guoyuan Ma, Lei Wang: Expression level of serum human epididymis 4 and its prognostic significance in human non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5568-5572. (Full text, PDF).

Ruofei Liang, Mao Li, Xiang Wang, Jiewen Luo, Yuan Yang, Qing Mao, Yanhui Liu: Role of rCBV values derived from dynamic susceptibility contrast-enhanced magnetic resonance imaging in differentiating CNS lymphoma from high grade glioma: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5573-5577. (Full text, PDF).

Qiang Wang, Xin Yang, Hua-Zheng He, Li-Jun Dong, De-Gang Huang: Comparative study of InterTAN and Dynamic Hip Screw in treatment of femoral intertrochanteric injury and wound. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5578-5582. (Full text, PDF).

Tian Luan, Yang Yu: Increased hepatocyte growth factor and c-Met receptor expression in nasopharyngeal carcinoma. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5583-5587. (Full text, PDF).

Lihui Ren, Huiming Ye, Ping Wang, Yuxia Cui, Shichang Cao, Shuzheng Lv: Comparison of long-term mortality of acute ST-segment elevation myocardial infarction and non-ST-segment elevation acute coronary syndrome patients after percutaneous coronary intervention. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5588-5592. (Full text, PDF).

Jia-Rong Bian, Wei Nie, Yuan-Sheng Zang, Zheng Fang, Qing-Yu Xiu, Xing-Xiang Xu: Clinical aspects and cytokine response in adults with seasonal influenza infection. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5593-5602. (Full text, PDF).

Ayhan Askin, Serpil Savas, Hasan Rifat Koyuncuoglu, Hale Hekim Baloglu, Mehmet Fatih Inci: Low dose high frequency ultrasound therapy for stellate ganglion blockade in complex regional pain syndrome type I: a randomised placebo controlled trial. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5603-5611. (Full text, PDF).

Yong-Hua Du, Rui-Zhang Feng, Qun Li, Qin Wei, Zhong-Qiong Yin, Li-Jun Zhou, Cui Tao, Ren-Yong Jia: Anti-inflammatory activity of leaf essential oil from Cinnamomum longepaniculatum (Gamble) N. Chao. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5612-5620. (Full text, PDF).

Mustafa Kaplanoglu, Atilla Karateke, Burak Un, Utku Akgor, Ali Baloğlu: Complications and outcomes of repeat cesarean section in adolescent women. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5621-5628. (Full text, PDF).

Pasquale Palmiero, Maria Maiello, David D Daly, Annapaola Zito, Marco Matteo Ciccone, Navin C Nanda: Relationship between global pulse wave velocity and diastolic dysfunction in postmenopausal women. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5629-5635. (Full text, PDF).

Wei-Hong Ma, Lin Sheng, Hui-Ping Gong, Lin-Lin Guo, Qing-Hua Lu: The application of vWF/ADAMTS13 in essential hypertension. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5636-5642. (Full text, PDF).

Li Yang, Chunxia Li, Xiuying Chen, Jie Wang, Shanshan Gao, Liling Yang, Yunxia Zhao, Hua Wang, Yifeng Du: Evaluation of spinal cord motor function in Alzheimer’s disease using electrophysiological techniques indicates association of acetylcholine receptors with the disease. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5643-5649. (Full text, PDF).

Derya Seyman, Arzu Didem Yalcin, Nefise Oztoprak, Gizem Esra Genc, Nevgun Sepin Ozen, Filiz Kizilates, Hande Berk, Saadet Gumuslu: Soluble TRAIL levels decreased in chronic hepatitis C treatment with pegylated interferon α plus ribavirin: association with viral responses. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5650-5656. (Full text, PDF).

Caiyun Ni, Huafeng Yu, Xiaorong Han, Chen Meng, Yanqing Zhang: Clinical analysis of bronchoscopic electrocoagulation in pediatric patients. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5657-5662. (Full text, PDF).

Xiaomin Zhou, Tingting Wang, Shaoqiang Huang: Effects of the menstrual cycle on bispectral index and anesthetic requirement in patients with preoperative intravenous dexmedetomidine following propofol induction. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5663-5668. (Full text, PDF).

Zhe-Feng Quan, Hai-Li He, Ming Tian, Ping Chi, Xin Li: Influence of lateral decubitus positioning after combined use of hyperbaric and hypobaric ropivacaine on hemodynamic characteristics in spinal anesthesia for caesarean section. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5669-5674. (Full text, PDF).

Changqing Lu, Helei Jia, Aiguo Xu, Jianming Tang, Gang Xu, Wenbin Yue, Junjie Zhang: Helicobacter pylori infection and pepsinogen levels have clinical significance in hypertension patients. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5675-5680. (Full text, PDF).

Jiaguang Tang, Yishan Liu, Zheng Cao, Yuan Hu, Xiang Lu, Bin Lin: Short segment screw fixation without fusion in treatment for unstable thoracolumbar burst fracture. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5681-5685. (Full text, PDF).

Xianhua Fu, Min Zhu, Xiaoyang Sun, Dazhao Fang, Weijie Wang, Nan Dong, Cong Pang, Xiaoning Liu, Fengli Chen, Lianshu Ding: Hyperbaric oxygen treatment and enteral nutrition support with glutamine relieves traumatic brain injury in the rats. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5686-5690. (Full text, PDF).

Shu Guan, Xiang Fang, Xue Hu: Factors influencing the anxiety and depression of patients with dilated cardiomyopathy. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5691-5695. (Full text, PDF).

Ruo-Fei Liang, Ying-Jie Xiu, Xiang Wang, Mao Li, Yuan Yang, Qing Mao, Yan-Hui Liu: The potential risk factors for atypical and anaplastic meningiomas: clinical series of 1,239 cases. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5696-5700. (Full text, PDF).

Xu Cao, Xuejue Zhang, Yang Xian, Jichuan Wu, Mingjing Bao, Yan Yang, Xianjun Zhu, Lei Zhang, Limei Liu, Yi Yang, Hui Zhou, Pengqiu Li: The diagnosis of diabetic acute complications using the glucose-ketone meter in outpatients at endocrinology department. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5701-5705. (Full text, PDF).

Fatih Ciftci, Ibrahim Abdurrahman, Mirhan Tosun, Gurhan Bas: A new approach: oblique excision and primary closure in the management of acute pilonidal disease. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5706-5710. (Full text, PDF).

Shulan Chen, Pingdong Lin, Zhenshuang Du, Fangchen Lan, Shanshan Wu, Tiegang Zhong, Xiaohua Liang, Hongyu Liu, Cuiping Zeng, Chenghua Zhang: Comparison of the accuracy of transpulmonary thermodilution measurement using indicators of different temperatures. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5711-5714. (Full text, PDF).

Aclan Ozder, Mesut Sekeroglu, Hasan Huseyin Eker: Quality of life and satisfaction with treatment in subjects with type 2 diabetes: results from primary health care in Turkey. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5715-5722. (Full text, PDF).

Wen-Xin Zhang, Hong Wei, Zhong-Yang Shen, Xiao Peng, Xin-Guo Chen, Wei Li, Fan Wang, Shu-Ping Zhang, Hong-Xia Liu, Yu-Jian Niu: Concerns of and coping strategies by parents of pediatric liver transplant recipients: a qualitative study from China. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5723-5729. (Full text, PDF).

Hua Zhang, Xiao-Qin Sun, Jian-Min Cao, Hai-Tao Zhou, Xian Guo, Yi Wang: Protective effect of epimedium combined with oligomeric proanthocyanidins on exercise-induced renal ischemia-reperfusion injury of rats. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5730-5736. (Full text, PDF).

Emin Murat Akbas, Aysu Timuroglu, Adalet Ozcicek, Fatih Ozcicek, Levent Demirtas, Adem Gungor, Nergis Akbas: Association of uric acid, atherogenic index of plasma and albuminuria in diabetes mellitus. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5737-5743. (Full text, PDF).

Liang Shen, Yan Luo, Zhijun Lu, Xiang Hu, Wen Ding, Buwei Yu: Cost-effectiveness of different regimens of anesthesia for day surgery in China. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5744-5750. (Full text, PDF).

Xiaopeng Li, Shanshan Yu, Lu Li, Donggang Han, Shejiao Dai, Ya Gao: Cirrhosis-related changes in left ventricular function and correlation with the model for end-stage liver disease score. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5751-5757. (Full text, PDF).

Kai Zhao, Yu Lin, Yong-Jian Li, Sheng Gao: Efficacy of short-term cordyceps sinensis for prevention of contrast-induced nephropathy in patients with acute coronary syndrome undergoing elective percutaneous coronary intervention. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5758-5764. (Full text, PDF).

Jianhua Ma, Chuanjia Wu, Jing Lei, Xiaoning Zhang: Cognitive impairments in patients with spinocerebellar ataxia types 1, 2 and 3 are positively correlated to the clinical severity of ataxia symptoms. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5765-5771. (Full text, PDF).

Wei Liu, Feng-Min Shao, Lei Yan, Hui-Xia Cao, Dong Qiu: Polymorphisms in the gene encoding estrogen receptor alpha are associated with osteoarthritis in Han Chinese women. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5772-5777. (Full text, PDF).

Zengning Li, Bin Luo, Limei Du, Huanyu Hu, Ying Xie: Familial clustering of overweight and obesity among schoolchildren in northern China. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5778-5783. (Full text, PDF).

Dongmei Sun, Feifei Li, Ya Zhang, Xianming Xu: Associations of the pre-pregnancy BMI and gestational BMI gain with pregnancy outcomes in Chinese women with gestational diabetes mellitus. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5784-5789. (Full text, PDF).

Mehmet Rami Helvaci, Can Acipayam, Akin Aydogan, Seckin Akkucuk, Cem Oruc, Cumali Gokce: Acute chest syndrome in severity of sickle cell diseases. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5790-5795. (Full text, PDF).

Hai-Qing Wang, Tao Jian, Fang Wang, Xu Wang: Impact of thrombospondin-2 gene variations on the risk of thoracic aortic dissection in a Chinese Han population. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5796-5801. (Full text, PDF).

Guomin Huang, Xiaofeng Tian, Yuhui Li, Fujian Ji: Clinical characteristics and surgical resection of multifocal papillary thyroid carcinoma: 168 cases. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5802-5807. (Full text, PDF).

Yanmin Song, Ranran Zhao, Lili Long, Ning Zhang, Yunhai Liu: Leu125Val polymorphism of platelet endothelial cell adhesion molecule-1 is associated with atherosclerotic cerebral infarction in Chinese Han population. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5808-5813. (Full text, PDF).

Longfang Pan, Qianru Zhao, Xiangmei Yang: Risk factors for venous thrombosis associated with peripherally inserted central venous catheters. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5814-5819. (Full text, PDF).

Serdar Yanık, Ayşe Neslin Akkoca, Zeynep Tuba Özdemir, Didem Sözütek, Edip Erdal Yılmaz, Süleyman Sayar: Evaluation of results of lower gastrointestinal endoscopic biopsi. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5820-5825. (Full text, PDF).

Guqun Shen, Jingxin Cheng, Yan Wang, Ping Zhou, Guoqing Zhang: Viral DNA load of high-risk human papilloma virus is closely associated with the grade of cervical lesions. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5826-5831. (Full text, PDF).

Liu Yin, Huishu Guo, Lei Zhao, Jinguang Wang: The programmed death-1 gene polymorphism (PD-1.5 C/T) is associated with non-small cell lung cancer risk in a Chinese Han population. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5832-5836. (Full text, PDF).

Muntecep Asker, Selvi Asker, Ugur Kucuk, Hilal Olgun Kucuk, Bulent Ozbay: Relationship between coronary artery disease and pulmonary arterial pressure in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5837-5841. (Full text, PDF).

Yan-Hua Guo, Feng Wang, Jian-Ping Hu, Yi Wang, Li-Yan Zhang: Effect of high temperature yoga exercise on improving physical and mental well-being of overweight middle-aged and young women. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5842-5846. (Full text, PDF).

Henghui Wu, Juxin Zhang: miR-124 rs531564 polymorphism influences genetic susceptibility to cervical cancer. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5847-5851. (Full text, PDF).

Jianming Liu, Kaiti Xiao, Xin Lv: Anesthesia and ventilation for removal of airway foreign bodies in 35 infants. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5852-5856. (Full text, PDF).

Wenhui Sun, Chungen Yan, Shaochang Jia, Jianhua Hu: Correlation analysis of peripheral DPYD gene polymorphism with 5-fluorouracil susceptibility and side effects in colon cancer patients. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5857-5861. (Full text, PDF).

Kang-Kang Yu, Sheng-Sen Chen, Qing-Xia Ling, Chong Huang, Jian-Ming Zheng, Qi Cheng, Ning Li, Ming-Quan Chen, Guang-Feng Shi: Fever of unknown origin: report of 107 cases in a university hospital. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5862-5866. (Full text, PDF).

Nevzat Unal, Keramettin Yanik, Adil Karadag, Hakan Odabaşı, Saban Esen, Murat Günaydin: Evaluation of the efficacy of akacid plus® fogging in eradicating causative microorganism in nosocomial infections. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5867-5871. (Full text, PDF).

Kai Huang, Xiuhua Liao, Xiyuan Dong, Hanwang Zhang: Effect of overweight/obesity on IVF-ET outcomes in chinese patients with polycystic ovary syndrome. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5872-5876. (Full text, PDF).

Zhixiang Liu, Peisen Zhang, Jie Dong: Genetic variants of STAT4 are associated with ankylosing spondylitis susceptibility and severity in a Chinese Han population. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5877-5881. (Full text, PDF).

Hongbin Gu, Jinfen Liu, Chi Wu: Impact of dexmedetomidine versus propofol on cardiac function of children undergoing laparoscopic surgery. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5882-5885. (Full text, PDF).

Xianming Su, Yajun He, Wei Yang, Ying Wang, Wei Zhang, Ying Wang: Effect of Dan Hong injection on PON1, SOD activity and MDA levels in elderly patients with coronary heart disease. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5886-5889. (Full text, PDF).

Basant K Puri, Daniel RM Segal, Jean A Monro: Diagnostic use of the lymphocyte transformation test-memory lymphocyte immunostimulation assay in confirming active Lyme borreliosis in clinically and serologically ambiguous cases. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5890-5892. (Full text, PDF).

Jian-Ping Liu, Gui-E Lai, Feng-En Liu: A rapidly progressive giant tumor with one year growth on breast: a rare size breast mass. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5893-5895. (Full text, PDF).

Jonathan J Magaña, Yessica S Tapia-Guerrero, Luis Velázquez-Pérez, Tania Cruz-Mariño, Cesar M Cerecedo-Zapata, Rocío Gómez, Nadia M Murillo-Melo, Rigoberto González-Piña, Oscar Hernández-Hernández, Bulmaro Cisneros: Clinical and molecular effect on offspring of a marriage of consanguineous spinocerebellar ataxia type 7 mutation carriers: a family case report. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5896-5903. (Full text, PDF).

Yihua Lin, Qun Yi, Deyun Cheng: Rapid progressive interstitial lung disease as initial manifestation of primary Sjögren’s syndrome: a case report. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5904-5908. (Full text, PDF).

De-Hong Cao, Liang-Ren Liu, Rui-Hua Xu, Dang Jiang, Xiao Lv, Hai-Chao Yuan, Jun-Hao Lei, Tu-Run Song, Qiang Wei: Retroperitoneal laparoscopic management method of Castleman’s disease in the adrenal gland: two cases report and review of the literature. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5909-5912. (Full text, PDF).

Ling Ye, Pingliang Yang, Yunxia Zuo: Sealing of tracheoesophageal fistula using a Y stent through fiberoptic bronchoscope during general anesthesia under laryngeal mask airway. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5913-5916. (Full text, PDF).

Rongquan Liu, Li Zhang, Sujun Gao, Lei Chen, Lu Wang, Zhen Zhu, Wei Lu, Haihang Zhu: Gastrointestinal symptom due to lupus peritonitis: a rare form of onset of SLE. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5917-5920. (Full text, PDF).

Yuanshen Zhou, Yi Su, Ting Li, Minzhou Zhang: Efficacy of traditional chinese medicine in a patient with forearm compartment syndrome after coronary angiography. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5921-5924. (Full text, PDF).

Yuedong Chen, Jinchun Xing, Fei Liu: Left renal vein transposition is effective for posterior nutcracker syndrome. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5925-5927. (Full text, PDF).

Zhe Fan, Xiaofeng Tian, Yingyi Zhang, Huirong Jing, Jiyong Pan, Shuang Wang: Grey-Turner’s sign after modified Kugel herniorrhaphy. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5928-5929. (Full text, PDF).

Meilin Weng, Minmin Zhu, Wankun Chen, Changhong Miao: Life-threatening anaphylactic shock due to chlorhexidine on the central venous catheter: a case series. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5930-5936. (Full text, PDF).

Yujie Jiang, Hongjuan Peng, Xin Cui, Ying Zhou, Dai Yuan, Xiaohui Sui, Lingyan Zhang, Hongzhi Xu: Autoimmune thrombocytopenia: a complication of fludarabine therapy in the treatment of Waldenstrom’s macroglobulinemia. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5937-5942. (Full text, PDF).

Meng-Chan Ou, Qian Ruan, Yu Li: Postoperative hyperthermia after resection of a seminoma from the thalamus and third ventricle. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5943-5946. (Full text, PDF).

Gang Chen, Yong Tang, Jiang-Hua Wu, Feng-Hua Liu: Role of microRNAs in diagnosis and treatment of the pathogenesis of gastric cancer. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5947-5957. (Retracted, PDF).