IJCEM Copyright © 2008-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 7, Number 7:1624-1922;2014
International Journal of Clinical and Experimental Medicine


Lu Zeng, Wai J Tang, Jin J Yin, Bei J Zhou: Signal transductions and nonalcoholic fatty liver: a mini-review.
Int J Clin Exp Med 2014;7(7):1624-1631. (
Full text, PDF).

Eleonora Ortu, Mario Giannoni, Maurizio Ortu, Roberto Gatto, Annalisa Monaco: Oropharyngeal airway
changes after rapid maxillary expansion: the state of the art. Int J Clin Exp Med 2014;7(7):1632-1638. (
Full
text, PDF).

Yunyi Huang, Jing Guo, Qian Wang, Yangmei Chen: MicroRNA-132 silencing decreases the spontaneous
recurrent seizures. Int J Clin Exp Med 2014;7(7):1639-1649. (
Full text, PDF).

Lei Qian, Xiao-Wen Weng, Wei Chen, Chang-Hong Sun, Jian Wu: TREM-1 as a potential therapeutic target
in neonatal sepsis. Int J Clin Exp Med 2014;7(7):1650-1658. (
Full text, PDF).

Min Fang, Chao Feng, Yan-Xin Zhao, Xue-Yuan Liu: Camk2b protects neurons from homocysteine-induced
apoptosis with the involvement of HIF-1α signal pathway. Int J Clin Exp Med 2014;7(7):1659-1668. (
Full text,
PDF).

Gonzalo H Oporto V, Ramón Fuentes, Eduardo Borie, Mariano del Sol, Iara Augusta Orsi, Wilfried
Engelke:
Radiographical and clinical evaluation of critical size defects in rabbit calvaria filled with allograft
and autograft: a pilot study. Int J Clin Exp Med 2014;7(7):1669-1675. (
Full text, PDF).

Bora Aktaş, Ömer Başar, Barış Yılmaz, Fuat Ekiz, Akif Altınbaş, Şahin Çoban, Fatih Büyükçam, Aynur
Albayrak, Zeynep Giniş, Osman Yüksel, Tuncay Delibaşı:
Serum M30 and M65 levels and effects of
Ankaferd blood stopper in cerulein induced experimental acute pancreatitis model in rats. Int J Clin Exp Med
2014;7(7):1676-1683. (
Full text, PDF).

Feng Zhu, Cai Li, Xiao-Ping Jin, Shou-Xiang Weng, Li-Long Fan, Zhou Zheng, Wei-Ling Li, Feng Wang,
Wan-Fen Wang, Xiao-Fei Hu, Chen-Ling Lv, Peng Liu:
Celastrol may have an anti-atherosclerosis effect in a
rabbit experimental carotid atherosclerosis model. Int J Clin Exp Med 2014;7(7):1684-1691. (
Full text, PDF).

Qiong Zhan, Ruo-Fan Huang, Xiao-Hua Liang, Meng-Xi Ge, Jing-Wei Jiang, Hao Lin, Xin-Li Zhou: FRAS1
knockdown reduces A549 cells migration and invasion through downregulation of FAK signaling. Int J Clin
Exp Med 2014;7(7):1692-1697. (
Full text, PDF).

Isil Davarci, Harun Alp, Tumay Ozgur, Murat Karcioglu, Kasim Tuzcu, Osman Evliyaoglu, Sedat Motor,
Tulin Durgun Yetim:
Ameliorating effects of CAPE on oxidative damage caused by pneumoperitoneum in rat
lung tissue. Int J Clin Exp Med 2014;7(7):1698-1705. (
Full text, PDF).

Jing Xiang, Jie Pan, Fujun Chen, Linlin Zheng, Yue Chen, Shutao Zhang, Wanyu Feng: L-3-n-
butylphthalide improves cognitive impairment of APP/PS1 mice by BDNF/TrkB/PI3K/AKT pathway. Int J Clin
Exp Med 2014;7(7):1706-1713. (
Full text, PDF).

Víctor Beltrán, Wilfried Engelke, Fernando Jose Dias, Carolina Leiva, Ramón Fuentes, Eduardo Borie:
Occlusive barriers in combination with particulate Bio-Oss® graft: a pilot study on rabbit calvaria. Int J Clin
Exp Med 2014;7(7):1714-1720. (
Full text, PDF).

Li Li, Zheng-Wen Li, Zhong-Qiong Yin, Qin Wei, Ren-Yong Jia, Li-Jun Zhou, Jiao Xu, Xu Song, Yi Zhou,
Yong-Hua Du, Lian-Ci Peng, Shuai Kang, Wang Yu:
Antibacterial activity of leaf essential oil and its
constituents from Cinnamomum longepaniculatum. Int J Clin Exp Med 2014;7(7):1721-1727. (
Full text, PDF).

Zifeng Xu, Jianhai Zhang, Yunfei Xia, Xiaoming Deng: Accuracy of pulse oximeter perfusion index in
thoracic epidural anesthesia under basal general anesthesia. Int J Clin Exp Med 2014;7(7):1728-1734. (
Full
text, PDF).

Maohua Chen, Zhenghao Liu, Yuefei Deng, Xianglin Chen, Jianmin Zhang: Methylation status of promoter
1 region of GDNF gene in human glioma cells. Int J Clin Exp Med 2014;7(7):1735-1740. (
Full text, PDF).

Si-Ming Yuan, Yao Guo, Xiao-Jun Zhou, Wei-Min Shen, Hai-Ni Chen: Rosiglitazone accentuates the
adipogenesis of hemangioma-derived mesenchymal stem cells induced by adipogenic media. Int J Clin Exp
Med 2014;7(7):1741-1746. (
Full text, PDF).

Kayhan Karakuş, Seden Demirci, Aysun Yakut Cengiz, Mehmet Haydar Atalar: Confirming the brain death
diagnosis using brain CT angiography: experience in Tokat State Hospital. Int J Clin Exp Med 2014;7(7):
1747-1751. (
Full text, PDF).

Lixin Shi, Wei Cai, Juan Dong, Jiangping Gao, Hongzhao Li, Shengkun Sun, Qiang Zu, Xu Zhang: A
novel approach to locate renal artery during retroperitoneal laparoendoscopic single-site radical
nephrectomy. Int J Clin Exp Med 2014;7(7):1752-1756. (
Full text, PDF).

Gao-Hua Liu, Jun Liu, Hui Dong, Xiao-Jun Tang: Primary malignant melanoma of the lung: a case report. Int
J Clin Exp Med 2014;7(7):1757-1759. (
Full text, PDF).

Ying Qiu, Mark M Yun, Xia Han, Ruidong Zhao, Erxia Zhou, Sheng Yun: Human umbilical cord
mesenchymal stromal cells suppress MHC class II expression on rat vascular endothelium and prolong
survival time of cardiac allograft. Int J Clin Exp Med 2014;7(7):1760-1767. (
Full text, PDF).

Wei Qian, Peng-Cheng Jiang, Jun Qian, Zhao-Chen Jin, Jing Yang, Jiang Lin, Xiang-Mei Wen, Fang-An
Han, ling-Xiang Mao, Jing Yang, Zhao-Qun Deng:
Kinetic analysis of the immunity in a pregnant patient
infected with avian influenza H7N9. Int J Clin Exp Med 2014;7(7):1768-1774. (
Full text, PDF).

Jiang-Cun Yang, Yang Sun, Cui-Xiang Xu, Qian-Li Dang, Ling Li, Yong-Gang Xu, Yao-Jun Song, Hong
Yan:
Application status of blood constituents during massive blood transfusion in some regions of China. Int
J Clin Exp Med 2014;7(7):1775-1780. (
Full text, PDF).

Zhengcai Liu, Qike Huang, Guangxin Liu, Lili Dang, Dake Chu, Kaishan Tao, Weizhong Wang: Presence
of FOXP3+Treg cells is correlated with colorectal cancer progression. Int J Clin Exp Med 2014;7(7):1781-
1785. (
Full text, PDF).

Wenwu Dong, Junshuai Cui, Xinshuai Tian, Liang He, Zhihong Wang, Ping Zhang, Hao Zhang: Aberrant
sonic hedgehog signaling pathway and STAT3 activation in papillary thyroid cancer. Int J Clin Exp Med 2014;7
(7):1786-1793. (
Full text, PDF).

Emin Murat Akbas, Levent Demirtas, Adalet Ozcicek, Aysu Timuroglu, Eftal Murat Bakirci, Hikmet
Hamur, Fatih Ozcicek, Kultigin Turkmen:
Association of epicardial adipose tissue, neutrophil-to-lymphocyte
ratio and platelet-to-lymphocyte ratio with diabetic nephropathy. Int J Clin Exp Med 2014;7(7):1794-1801. (
Full
text, PDF).

Duran Tok, Fuat Ekiz, Omer Basar, Sahin Coban, Gulfer Ozturk: Serum endocan levels in patients with
chronic liver disease. Int J Clin Exp Med 2014;7(7):1802-1807. (
Full text, PDF).

Jian Wu, Jin-Rong Zhang, Jie Qin: Clinical significance of methylation of E-cadherin and p14ARF gene
promoters in skin squamous cell carcinoma tissues. Int J Clin Exp Med 2014;7(7):1808-1812. (
Full text,
PDF).

Xin Fu, Li Guo, Zheng-Ming Jiang, Luo-Sha Zhao, Ai-Guo Xu: An miR-143 promoter variant associated with
essential hypertension. Int J Clin Exp Med 2014;7(7):1813-1817. (
Full text, PDF).

Li Zeng, Xiaoping Zhu, Xianmei Meng, Yafen Mao, Qian Wu, Yan Shi, Lanshu Zhou: Responsibility and
burden from the perspective of seniors’ family caregivers: a qualitative study in Shanghai, China. Int J Clin
Exp Med 2014;7(7):1818-1828. (
Full text, PDF).

Dongdong Tang, Xiansheng Zhang, Zongyao Hao, Jun Zhou, Chaozhao Liang: Prevalence of prostatitis-
like symptoms in outpatients with four premature ejaculation syndromes: a study in 438 men complaining of
ejaculating prematurely. Int J Clin Exp Med 2014;7(7):1829-1836. (
Full text, PDF).

Endong Chen, Yefeng Cai, Quan Li, Pu Cheng, Chunjue Ni, Langping Jin, Qianqing Ji, Xiaohua Zhang,
Chun Jin:
Risk factors target in patients with post-thyroidectomy bleeding. Int J Clin Exp Med 2014;7(7):1837-
1844. (
Full text, PDF).

Yue-Hong Wang, Xin Tian, Ou-Sheng Liu, Xiao-Dan Fang, Hong-Zhi Quan, Shang Xie, Shan Gao, Zhan-
Gui Tang:
Gene profiling analysis for patients with oral verrucous carcinoma and oral squamous cell
carcinoma. Int J Clin Exp Med 2014;7(7):1845-1852. (
Full text, PDF).

Süheyla Gonca, Ismet Gün, Ali Ovayolu, Dilek Şilfeler, Kenan Sofuoğlu, Özkan Özdamar, Ali Yilmaz,
Gülden Tunali:
Effect of lower than expected number of oocyte on the IVF results after oocyte-pickup. Int J Clin
Exp Med 2014;7(7):1853-1859. (
Full text, PDF).

Zhiqin Bu, Huijuan Kong, Jing Li, Fang Wang, Yihong Guo, Yingchun Su, Jun Zhai, Yingpu Sun: Effect of
male hepatitis B virus infection on outcomes of in vitro fertilization and embryo transfer treatment: insights
from couples undergoing oocyte donation. Int J Clin Exp Med 2014;7(7):1860-1866. (
Full text, PDF).

Xiang-Hua Yin, Shi-Zhang Yang, Zhong-Qin Wang, Hong-Yan Jia, Min Shi: Injection of MTX for the
treatment of cesarean scar pregnancy: comparison between different methods. Int J Clin Exp Med 2014;7(7):
1867-1872. (
Full text, PDF).

Qing-Hua Song, Rong-Mei Xu, Quan-Hai Zhang, Guo-Qing Shen, Ming Ma, Xin-Ping Zhao, Yan-Hua Guo,
Yi Wang:
Combined effects of astragalus soup and persistent Taiji boxing on improving the immunity of
elderly women. Int J Clin Exp Med 2014;7(7):1873-1877. (
Full text, PDF).

Xiaoyu Li, Zheng Wang, Qun Cao, Lei Hu, Fang Tian, Hong Dai: Pentacam could be a useful tool for
evaluating and qualifying the anterior chamber morphology. Int J Clin Exp Med 2014;7(7): 1878-1882. (
Full
text, PDF).

Ege Gulec Balbay, Umran Toru, Peri Arbak, Oner Balbay, Kezban Ozmen Suner, Ali Nihat Annakkaya:
Respiratory symptoms and pulmonary function tests in security and safety products plant workers. Int J Clin
Exp Med 2014;7(7):1883-1886. (
Full text, PDF).

Chun-Jie Li, Guanwei Zhang, Yingyi Zhang, Hongliang Cong, Bo-Li Zhang: Clinical efficacy of Xinkeshu
Pian on coronary heart disease and mood disorder complications after PCI. Int J Clin Exp Med 2014;7(7):
1887-1890. (
Full text, PDF).

Lingling Yi, Dan Cheng, Huimin Shi, Kan Zhang, Yongde Liao, Qilin Ao, Guohua Zhen: Pulmonary
epithelioid hemangioendothelioma coexisting with pulmonary nodular amyloidosis: case discussion and
review of the literature. Int J Clin Exp Med 2014;7(7):1891-1897. (
Full text, PDF).

Gang Chen, Xiaoming Qiu, Yi Liu, Yanjie Qiao, Tao Shi, Jun Chen, Qinghua Zhou: Primary mediastinal
adenocarcinoma originating from a calcified nodule. Int J Clin Exp Med 2014;7(7):1898-1903. (
Full text, PDF).

Zhenyang Gu, Bo Cai, Lei Yuan, Honghua Li, Wenrong Huang, Yu Jing, Haiyan Zhu, Yu Zhao, Jian Bo,
Quanshun Wang, Xiaoping Han, Li Yu, Chunji Gao:
Successful treatment of polymorphic post-transplant
lymphoproliferative disorder after allo-HSCT with reduction of immunosuppression. Int J Clin Exp Med 2014;7
(7):1904-1909. (
Full text, PDF).

Chun-Bing Zhang, Bao-Lin Liu, Jia Zhang, Fu-Bo Tian, Ning-Yuan Fang: Use of improved tracheal
catheters in patient of tracheostomy tube-induced tracheoesophageal fistula: a case report. Int J Clin Exp
Med 2014;7(7):1910-1913. (
Full text, PDF).

Didem Sözütek, Serdar Yanık, Ayşe Neslin Akkoca, Alper Sözütek, Zeynep Tuba Özdemir, Çiğdem Usul
Avşar, Meral Günaldı, Berksoy Şahin, Figen Doron:
Diagnostic and prognostic roles of DOG1 and Ki-67, in
GIST patients with localized or advanced/metastatic disease. Int J Clin Exp Med 2014;7(7):1914-1922. (
Full
text, PDF).