IJCEM Copyright © 2008-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 8, Number 2:1561-3079;2015
International Journal of Clinical and Experimental Medicine


Yujie Li, Chunyan Li, Hui Shi, Lieming Lou, Pengcheng Liu: The association between the rs11549465 polymorphism in the hif-1α gene and cancer risk: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1561-1574. (Full text, PDF).

Hasan Buyukaslan, Ugur Lok, Umut Gulacti, Ozgur Sogut, Halil Kaya, Tahir Gokdemir, Oner Yalin: Posterior reversible encephalopathy syndrome during the peripartum period: report of four cases and review of the literature. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1575-1581. (Full text, PDF).

Changlin Zhai, Guanmin Tang, Gang Qian, Huilin Hu, Aiming Gu, Ying Fang, Xiaohong Hu, Zhiyong Wang, Shijun Wang, Ming Yao, Jiayin Li: Polymorphism of klotho G-395A and susceptibility of coronary artery disease in East-Asia population: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1582-1588. (Full text, PDF).

Qin-Qin Wu, Wei-Guang Qiang, Feng Wang, Ke-Jun Dai, En-Ci Xu, Ju-Dong Luo, Qing Li, Hua Tang, Xi-Fa Zhou, Xu-Jing Lu: Management of primary gastric small cell carcinoma in China. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1589-1597. (Full text, PDF).

Mingxing Sui, Qiyong Mei, Kehua Sun: Surgical treatment achieves better outcome in severe traumatic pericallosal aneurysm: case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1598-1603. (Full text, PDF).

Jiang Tao, Min-Li Zhou, Shui-Hong Zhou: Inflammatory myofibroblastic tumors of the head and nec. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1604-1610. (Full text, PDF).

Lichan Tao, Cunying Pu, Shutong Shen, Hongyi Fang, Xiuzhi Wang, Qinkao Xuan, Junjie Xiao, Xinli Li: Tendency for age-specific mortality with hypertension in the European Union from 1980 to 2011. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1611-1623. (Full text, PDF).

Ping Hua, Jialiang Liu, Jun Tao, Jianyang Liu, Songran Yang: Influence of caspase-3 silencing on the proliferation and apoptosis of rat bone marrow mesenchymal stem cells under hypoxia. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1624-1633. (Full text, PDF).

Hao Yang, Hui Liu, Zemin Li, Kuibo Zhang, Jianru Wang, Hua Wang, Zhaomin Zheng: Low back pain associated with lumbar disc herniation: role of moderately degenerative disc and annulus fibrous tears. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1634-1644. (Full text, PDF).

Longti Li, Zhibing Ai, Longzhu Li, Xuesong Zheng, Luo Jie: Can routine oral care with antiseptics prevent ventilator-associated pneumonia in patients receiving mechanical ventilation? An update meta-analysis from 17 randomized controlled trials. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1645-1657. (Full text, PDF).

Chuanyi Zheng, Chunyang Ma, Enqi Bai, Kun Yang, Ruxiang Xu: Transferrin and cell-penetrating peptide dual-functioned liposome for targeted drug delivery to glioma. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1658-1668. (Full text, PDF).

Yuan-Mei Liu, Meng Kong, Zhu Jin, Ming-Mei Gao, Yan Qu, Ze-Bing Zheng: Expression of the P2Y2 receptor in the terminal rectum of fetal rats with anorectal malformation. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1669-1676. (Full text, PDF).

Li Sun, Yu Zhang, Yitong Xiong: GSTM1 and GSTT1 null genotype and diabetic retinopathy: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1677-1683. (Full text, PDF).

Qian Liu, Guangyong Zhang, Yong Zhong, Chongyang Duan, Sanyuan Hu: Meta-analysis of the clinical application on gasless laparoscopic cholecystectomy in China. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1684-1690. (Full text, PDF).

Jin Chai, Xiaohuang Du, Sheng Chen, XinChan Feng, Ying Cheng, Liangjun Zhang, Yu Gao, Shaoxue Li, Xiaochong He, Rongquan Wang, Xiangdong Zhou, Yong Yang, Weizao Luo, Wensheng Chen: Oral administration of oleanolic acid, isolated from Swertia mussotii Franch, attenuates liver injury, inflammation, and cholestasis in bile duct-ligated rats. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1691-1702. (Full text, PDF).

Jianxiong Cui: MiR-16 family as potential diagnostic biomarkers for cancer: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1703-1714. (Full text, PDF).

Wenzhao Liang, Dezhi Zhang, Jing Mang, Jinting He, Hongyu Liu, Yankun Shao, Fanglei Han, Zhongxin Xu: Association between phosphodiesterase 4D (PDE4D) SNP 87 and ischemic stroke: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1715-1725. (Full text, PDF).

Ning Yao, Ping Yan, Rong-Fu Wang, Chun-Li Zhang, Chao Ma, Xue-Qi Chen, Qian Zhao, Pan Hao: Detection of pulmonary metastases with the novel radiolabeled molecular probe, 99mTc-RRL. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1726-1736. (Full text, PDF).

Chen Wang, Hourong Sun, Yi Song, Zengshan Ma, Gong Zhang, Xinghua Gu, Lei Zhao: Pterostilbene attenuates inflammation in rat heart subjected to ischemia-reperfusion: role of TLR4/NF-κB signaling pathway. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1737-1746. (Retracted, Full text, PDF).

Guanghuan Wang, Jun Zhong, Jianhong Li, Xuan Zhang, Shouxing Duan, Maxian Fu, Fusheng Wang, Xuewu Jiang: Computer-aided three-dimensional reconstruction of main vessels in hemangiomas. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1747-1754. (Full text, PDF).

Lingnv Yao, Wei Zhang, Hong Li, Wenqin Lin: The role of serum AMH and FF AMH in predicting pregnancy outcome in the fresh cycle of IVF/ICSI: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1755-1767. (Full text, PDF).

Xuan Xu, Dengxiao Li, Hong Gao, Yuejin Gao, Long Zhang, Yuling Du, Jian Wu, Pengfei Gao: Protective effect of the traditional Chinese medicine xuesaitong on intestinal ischemia-reperfusion injury in rats. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1768-1779. (Full text, PDF).

Xu Wang, Xiao-Bo Guo, Xiao-Chun Shen, Hao Zhou, Dan-Wei Wan, Xiao-Feng Xue, Ye Han, Bin Yuan, Jin Zhou, Hong Zhao, Qiao-Ming Zhi, Yu-Ting Kuang: Prognostic role of YB-1 expression in breast cancer: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1780-1791. (Full text, PDF).

Biao Zhang, Yuchao Dou, Xinnv Xu, Xiuyu Wang, Bin Xu, Jixiang Du, Qiong Wang, Qingguo Li, Jinhuan Wang: Endogenous FOXP3 inhibits cell proliferation, migration and invasion in glioma cells. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1792-1802. (Full text, PDF).

Qingzhu Jia, Yi Yang, Ying Wan: Tumor-infiltrating memory T-lymphocytes for prognostic prediction in cancer patients: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1803-1813. (Full text, PDF).

Shenqiang Gao, Shanhui Guan, Hongyan Li, Aiping Su, Yuelan Wang: Ameliorating effects of low tidal volume ventilation with associated hypercapnia on pneumoperitoneum-induced lung injury by inhibition of Toll-like receptor 4. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1814-1823. (Full text, PDF).

YF Xia, JH Zhang, ZF Xu, XM Deng: Pycnogenol, a compound isolated from the bark of pinus maritime mill, attenuates ventilator-induced lung injury through inhibiting NF-κB-mediated inflammatory response. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1824-1833. (Full text, PDF).

Hong-Liang Zhang, Zhi-Hong Liu, Qin Luo, Yong Wang, Zhi-Hui Zhao: Abnormal expression of NSF, α-SNAP and SNAP23 in pulmonary arterial hypertension in rats treated with monocrotaline. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1834-1843. (Full text, PDF).

Zhong-Jun Li, Chao Li, Mei-Guang Zheng, Jia-Dong Pan, Li-Ming Zhang, Yue-Fei Deng: Functionalized nano-graphene oxide particles for targeted fluorescence imaging and photothermy of glioma U251 cells. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1844-1852. (Full text, PDF).

Tao Wu, Wei Chen, Xu Li, Qi Zhang, Hong-Zhi Lv, Ying-Ze Zhang: Biomechanical comparison of three types of internal fixation in a type C zone II pelvic fracture model. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1853-1861. (Full text, PDF).

Li Deng, Hui Liu: MicroRNA-506 suppresses growth and metastasis of oral squamous cell carcinoma via targeting GATA6. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1862-1870. (Full text, PDF).

Wei Zhang, Yue Liu, Bailing Hou, Xiaoping Gu, Zhengliang Ma: Activation of spinal alpha-7 nicotinic acetylcholine receptor attenuates remifentanil-induced postoperative hyperalgesia. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1871-1879. (Full text, PDF).

Hao Guan, Dahai Hu, Zhijing Zhao, Weixia Cai, Qin Zhou, Ximing Yang, Ying Yan, Xiongxiang Zhu: Role of Hsp-70 responses in cold acclimation of HUVEC-12 cells. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1880-1887. (Full text, PDF).

Guo-Ting Yin, Yi-Tong Ma, Ying-Ying Zheng, Yi-Ning Yang, Xiao-Mei Li, Zhen-Yan Fu, Jing-Zhan Zhang, Chuan-Fang Dai, Fen Liu, Bang-Dang Chen, Min-Tao Gai, Xiang Xie: Polymorphisms of interleukin-10 genes on the risk of ischemic stroke in a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1888-1895. (Full text, PDF).

Yufeng Cheng, Kai Wang, Wei Ma, Xiaomei Zhang, Yipeng Song, Jianbo Wang, Nana Wang, Qingxu Song, Fangli Cao, Bingxu Tan, Jinming Yu: Cancer-associated fibroblasts are associated with poor prognosis in esophageal squamous cell carcinoma after surgery. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1896-1903. (Full text, PDF).

Dai-Feng Lu, Yan-Song Wang, Chao Li, Guo-Jun Wei, Rui Chen, Da-Ming Dong, Meng Yao: Actinomycin D inhibits cell proliferations and promotes apoptosis in osteosarcoma cells. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1904-1911. (Full text, PDF).

Peng Liu, Li Pan, Xuefeng An, Lianting Ma, Ming Yang: Effect of clipping anterior communicating artery aneurysms via pterional approach contralateral to supply of dominant blood: report of 15 patients. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1912-1917. (Full text, PDF).

Yaosheng Liu, Xiuyun Su, Shiguo Zhou, Lei Wang, Cheng Wang, Shubin Liu: A modified porous tantalum implant technique for osteonecrosis of the femoral head: survivorship analysis and prognostic factors for radiographic progression and conversion to total hip arthroplasty. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1918-1930. (Full text, PDF).

Ke-Cheng Zhang, Hong-Qing Xi, Jian-Xin Cui, Wei-Song Shen, Ji-Yang Li, Bo Wei, Lin Chen: Prognostic role of miR-200c in various malignancies: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1931-1943. (Full text, PDF).

Jiayuan Wu, Liren Hu, Fenping Wu, Taiping He: Prognostic value of rsf-1/hbxap in human solid tumors: a meta-analysis of cohort studies. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1944-1955. (Full text, PDF).

Wei Hu, Feng Shuang, Hong-Xing Zou, Huai-He Yang: Association between estrogen receptor-alpha gene PvuII and XbaI polymorphisms and osteoarthritis risk: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1956-1965. (Full text, PDF).

Jing-Jing Kong, Duo-Duo Zhang, Pai Li, Chun-Yang Wei, Hong-Jiu Yu, Hua Zhang, Wei Zhang, Yan-Fu Wang, Yun-Peng Cao: Nicorandil inhibits oxidative stress and amyloid-β precursor protein processing in SH-SY5Y cells overexpressing APPsw. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1966-1975. (Full text, PDF).

Zhaohui Liu, Wei Fan, Jinlong Chen, Zhike Liang, Lijun Guan: The role of Interleukin 15 in protein degradation in skeletal muscles in rats of chronic obstructive pulmonary disease. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1976-1984. (Full text, PDF).

Wen-Jing Zhou, Qi-Feng Gui, Yue Wu, Yun-Mei Yang: Tanshinone IIA protects against methylglyoxal-induced injury in human brain microvascular endothelial cells. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1985-1992. (Full text, PDF).

Zhonghua Qi, Yinghui Xu, Zhanhua Liang, Sheng Li, Jie Wang, Yi Wei, Bin Dong: Baicalein alters PI3K/Akt/GSK3β signaling pathway in rats with diabetes-associated cognitive deficits. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):1993-2000. (Full text, PDF).

Yongchun Shen, Panwen Tian, Diandian Li, Yanqiu Wu, Chun Wan, Ting Yang, Lei Chen, Tao Wang, Fuqiang Wen: Chrysin suppresses cigarette smoke-induced airway inflammation in mice. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2001-2008. (Full text, PDF).

Chaopin Li, Qiuyu Li, Yuxin Jiang: Efficacies of immunotherapy with polypeptide vaccine from ProDer f 1 in asthmatic mice. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2009-2016. (Full text, PDF).

Juan Sun, Yanmei Lu, Huang Yan, Yujun Guo, Ainiwaer Aikemu: Application of the myocardial tissue/silicon substrate microelectrode array technology on detecting the effection of Zhigancao Decoction medicated serum on cardiac electrophysiology. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2017-2023. (Full text, PDF).

Yiming Xu, Chongjun Zhong, Shengguang Ding, Haitao Huang, Zhenya Shen: MicroRNA-221 promotes human non-small cell lung cancer cell H460 growth. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2024-2030. (Full text, PDF).

Xue-Ying Cao, Jian-Hui Zhou, Guang-Yan Cai, Rui Ding, Li Tang, Di Wu, Ri-Bao Wei, Xiang-Mei Chen: Long term effects on mineral and bone metabolism by low versus standard calcium dialysate in peritoneal dialysis: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2031-2037. (Full text, PDF).

Jili Zhu, Xinghua Chen, Huiming Wang, Qi Yan: Catalpol protects mice against renal ischemia/reperfusion injury via suppressing PI3K/Akt-eNOS signaling and inflammation. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2038-2044. (Full text, PDF).

Wei Huo, Min Du, Xinyan Pan, Xiaomin Zhu, Zhimin Li: Prognostic value of ALDH1 expression in lung cancer: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2045-2051. (Full text, PDF).

Hui Guo, Minghao Li, Zhe Wang, Qiji Liu, Xinyi Wu: Association of MYOC and APOE promoter polymorphisms and primary open-angle glaucoma: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2052-2064. (Abstract IJCEM0004725, Full text, PDF).

Jun Tang, Jing Dong, Li Yang, Lingqi Gao, Jijian Zheng: Paroxetine alleviates rat limb post-ischemia induced allodynia through GRK2 upregulation in superior cervical ganglia. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2065-2076. (Abstract IJCEM0003503, Full text, PDF).

Jiyan Liu, Tingting Jiang, Feng Jiang, Dandan Xu, Liliang Wei, Chong Wang, Zhongliang Chen, Xing Zhang, Jicheng Li: Comparative proteomic analysis of serum diagnosis patterns of sputum smear-positive pulmonary tuberculosis based on magnetic bead separation and mass spectrometry analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2077-2085. (Full text, PDF).

Yujie Wu, Boding Tong, Yongheng Luo, Guiyuan Xie, Wei Xiong: Effect of radiotherapy on moderate and severe thyroid associated ophthalmopathy: a double blind and self-controlled study. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2086-2096. (Full text, PDF).

Zhongshu Liang, Weihong Jiang, Mao Ouyang, Kan Yang: PAI-1 4G/5G polymorphism and coronary artery disease risk: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2097-2107. (Full text, PDF).

Lanling Wang, Kunpeng Ma, Zhiyong Wang, Yingying Mou, Li Ma, Yong Guo: Association between tumor necrosis factor alpha rs1800629 polymorphism and risk of cervical cancer. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2108-2117. (Full text, PDF).

Zhong-Wei Lin, Zhuo Wang, Gui-Ping Zhu, Bo-Wei Li, Wen-Lin Xie, Ding-Cheng Xiang: Hypertensive vascular remodeling was inhibited by Xuezhikang through the regulation of Fibulin-3 and MMPs in spontaneously hypertensive rats. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2118-2127. (Full text, PDF).

Jie Wu, Hong Li, Ming Li: Effects of baicalin cream in two mouse models: 2,4-dinitrofluorobenzene-induced contact hypersensitivity and mouse tail test for psoriasis. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2128-2137. (Full text, PDF).

Zheng-Gang Chen, Jia-Wei Zheng, Ling Zhang, Ling Zhu, Yan-An Wang: A survey on clinical use of propranolol for infantile hemangiomas in mainland China. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2138-2146. (Full text, PDF).

Shulan Zhang, Jing Luo, Bingbing Shen, Lijun Li, Chaojun Hu, Ping Li, Chuiwen Deng, Fengchun Zhang, Jiaming Qian, Yongzhe Li: Correlation between triggering receptor expressed on myeloid cells-1 and clinical disease activity in Chinese patients with ulcerative colitis. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2147-2155. (Full text, PDF).

Jie Gao, Peng-Tao Yang, Yan Diao, Hua-Feng Kang, Yang Zhao, Shuai Lin, Zi-Ming Wang, Meng Wang, Xi-Jing Wang, Zhi-Jun Dai: Effects of PSCA rs2294008 (C/T) and c-MYC rs9642880 (G/T) polymorphisms on bladder cancer: evidence from a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2156-2164. (Full text, PDF).

Jing-Jing Wang, Rui Dong, Li-Ping Wang, Jin-Song Wang, Juan Du, Song-Lin Wang, Zhao-Chen Shan, Zhi-Peng Fan: Histone demethylase KDM2B inhibits the chondrogenic differentiation potentials of stem cells from apical papilla. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2165-2173. (Full text, PDF).

Xiaocong Zhou, Meng Su, Keqiong Hu, Yinfa Su, Yinghai Ye, Chongquan Huang, Zhenlei Yu, Xiaoyang Li, Hong Zhou, Yaozhong Ni, Yi Jiang: Applications of computed tomography pelvimetry and clinical-pathological parameters in sphincter preservation of mid-low rectal cancer. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2174-2181. (Full text, PDF).

Wenqi Liu, Min Kang, Yutao Qin, Zhuxin Wei, Rensheng Wang: Apoptosis-inducing effects of cetuximab combined with radiotherapy and hypothermia on human nasopharyngeal carcinoma CNE cells. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2182-2189. (Full text, PDF).

Lin Jiang, Le Wang, Lei Chen, Guo-Hong Cai, Qin-You Ren, Jian-Zong Chen, Heng-Jun Shi, Yong-Hong Xie: As2O3 induces apoptosis in human hepatocellular carcinoma HepG2 cells through a ROS-mediated mitochondrial pathway and activation of caspases. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2190-2196. (Full text, PDF).

Yi-Ping Zhao, Dong-Mei Guo, Hui Liu, Wen-Hong Liu, Wen-Ying Mu, Peng Zhang: Apparent diffusion coefficient measurements and Gd-DTPA enhanced-imaging in staging hepatic fibrosis in rats. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2197-2204. (Full text, PDF).

Chenhong Zheng, Shouying Liu, Peiliang Geng, Huiming Zhang, Hongpeng Zhang, Airong Tang, Xiaohua Xie: Efficacy of edaravone on coronary artery bypass patients with myocardial damage after ischemia and reperfusion: a meta analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2205-2211. (Full text, PDF).

Xiaorong Xu, Xuanfu Xu, Yangzong Ciren, Baisui Feng, Chunhua Tao, Yujing Xia, Zhanju Liu: Chemopreventive effects of 5-amino salicylic acids on inflammatory bowel disease-associated colonic cancer and colonic dysplasia: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2212-2218. (Full text, PDF).

Tao Xia, Xin Liu, Chang Jiang Du, Xin Jin, Xiang Qian Kong, Gang Li: Association of Leu125Val polymorphisms in the PECAM-1 gene with the risk of coronary heart disease: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2219-2225. (Full text, PDF).

Hongdong Xie, Wei Hou, Yide Yang, Ying Yu, Fengling Wang, Juanjuan Mao: Effects of Shenqi Neijin powder on activation and apoptosis of hepatic stellate cells in rats with hepatic fibrosis. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2226-2232. (Full text, PDF).

Jia-Zeng Wang, Xiu-Tong Fang, E Lv, Fang Yu, Zhen-Wei Wang, Hong-Xing Song: TGF-β1 related inflammation in the posterior longitudinal ligament of cervical spondylotic myelopathy patients. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2233-2239. (Full text, PDF).

Xi Chen, Jianjun Sun, Wei Yuan, Jinrang Li: OSAHS obstructive plane localization: comparative study between ag200 and friedman classification. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2240-2246. (Full text, PDF).

Qin Zhou, Chi Yang, Min-Jie Chen, Ya-Ting Qiu, Wei-Liu Qiu, Jia-Wei Zheng: Primary intra- and juxta-articular vascular malformations of the temporomandibular joint: a clinical analysis of 8 consecutive patients. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2247-2253. (Full text, PDF).

Yingxia Zhang, Tiansheng Wang, Yu Cao: Osteopontin can decrease the expression of Col-II and COMP in cartilage cells in vitro. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2254-2260. (Full text, PDF).

Rong-Rong Liu, Ming-Dong Li, Te Li, Yun Tan, Min Zhang, Ji-Chuan Chen: Matrix metalloproteinase 2 (MMP2) protein expression and laryngeal cancer prognosis: a meta analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2261-2266. (Full text, PDF).

Hongming Yang, Juncong Li, Yihe Wang, Quan Hu: Effects of CD14 and TLR4 on LPS-mediated normal human skin fibroblast proliferation. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2267-2272. (Full text, PDF).

Hui-Chao Xue, Ze-Xin Li, Wei-Wei Zheng, Yun-Zhen Guo, De-Yuan Feng, Jiang-Wei Liu: Injuries of myocardial cells and changes of myocardial enzymes after firearm wound-induced intestinal perforation in porcine abdomen. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2273-2278. (Full text, PDF).

Chunhui Ma, Qi Lv, Chengqing Yi, Jinzhong Ma, Libo Zhu: Ipsilateral total hip arthroplasty in patient with an above-knee amputee for femoral neck fracture: a case report. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2279-2283. (Full text, PDF).

Xiang Yin, Wei-Li Fan, Feng Liu, Jun Zhu, Peng Liu, Jian-Hua Zhao: Technique and surgical outcome of total resection of lower sacral tumor. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2284-2288. (
Full text, PDF).

Zhu-Qing Liu, Jue-Min Fang, Yuan-Yuan Xiao, Yu Zhao, Ran Cui, Fei Hu, Qing Xu: Prognostic role of vascular endothelial growth factor in prostate cancer: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2289-2298. (Full text, PDF).

Lu Ding, Le Zhao, Wei Chen, Ting Liu, Zhen Li, Xu Li: miR-210, a modulator of hypoxia-induced epithelial-mesenchymal transition in ovarian cancer cell. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2299-2307. (Full text, PDF).

Yong-Ji Chen, Ying Han, Min Mao, Ya-Qin Tan, Wei-Dong Leng, Xian-Tao Zeng: Interleukin-1β rs1143634 polymorphism and aggressive periodontitis susceptibility: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2308-2316. (Full text, PDF).

Jinli Lv, Bo Zhu, Liang Zhang, Qichao Xie, Wenlei Zhuo: Detection and screening of small molecule agents for overcoming Sorafenib resistance of hepatocellular carcinoma: a bioinformatics study. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2317-2325. (Full text, PDF).

Wei Li, Ke-Jia Liu, Jing-Song Song, Rui Song, Zi-Liang Liu: Association between RAD51 polymorphism and breast cancer susceptibility: a meta analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2326-2333. (Full text, PDF).

Ze-Ya Pan, Yun Yang, Hao Pan, Jin Zhang, Hui Liu, Yuan Yang, Gang Huang, Lei Yin, Jian Huang, Wei-Ping Zhou: Lentivirus-mediated TPD52L2 depletion inhibits the proliferation of liver cancer cells in vitro. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2334-2341. (Retracted, Full text, PDF).

Bing Qiao, Jie Deng, Yi Li, Xiaozeng wang, Yaling Han: Rosuvastatin attenuated contrast-induced nephropathy in diabetes patients with renal dysfunction. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2342-2349. (Full text, PDF).

Yanli Tian, Li Li, Rongya Yang: p53 Arg72Pro polymorphism and risk of basal cell carcinoma: a meta analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2350-2356. (Full text, PDF).

Ping Liu, Zibai Wei, Xiaofeng He, Junyan Yu, Xiangyang Tian, Jianlan Chang: Genetic association between CD95 rs2234767 polymorphism and cervical cancer risk: a meta analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2357-2363. (Full text, PDF).

Lei Chu, Jian-Jun Wang, Li Li, Xiao-Wen Tong, Bo-Zhen Fan, Yi Guo, Huai-Fang Li: Laparoscopic repair of iatrogenic vesicovaginal and rectovaginal fistula. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2364-2370. (Full text, PDF).

Kaining Zhang, Yingchun Shen, Yanjun Ren, Debo Zou: Prevention and treatment of bone cement-related complications in patients receiving percutaneous kyphoplasty. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2371-2377. (Full text, PDF).

Fang Xie, Tingting Xie, Qi Song, Shan Xia, Hengjin Li: Analysis of association between sunscreens use and risk of malignant melanoma. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2378-2384. (Full text, PDF).

Zhi-Gui Ma, Chi Yang, Bing Fang, Yun-Hui Xia, Li-Xia Mao, Yi-Miao Feng: Three-D imaging of dental alveolar bone change after fixed orthodontic treatment in patients with periodontitis. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2385-2391. (Full text, PDF).

Dong Han, Jiuzhou Lu, Lei Xu, Jianguang Xu: Comparison of two electrophysiological methods for the assessment of progress in a rat model of nerve repair. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2392-2398. (Full text, PDF).

Hui-Jun Tian, Xiang-Qing Wang, Xiao-Bing Shi, Sen-Yang Lang: Evaluation of clinical features of elderly epilepsy in China. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2399-2404. (Full text, PDF).

Yuanbin Li, Shujun Liu, Fenglan Zhang, Pengfei Jiang, Xinyi Wu, Yan Liang: Expression of the microRNAs hsa-miR-15a and hsa-miR-16-1 in lens epithelial cells of patients with age-related cataract. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2405-2410. (Full text, PDF).

Cheng Li, Junjie Liu, Sida Wang, Yuanyuan Chen, Zhigang Yuan, Jian Zeng, Zhixian Li: Ultrasonographic characteristics and BI-RADS-US classification of BRCA1 mutation-associated breast cancer in Guangxi, China. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2411-2416. (Full text, PDF).

Bing Wang, Yan Chen, Yang Song, En-Sheng Wang, Dan Zheng, Fan Qu, Jian-Hong Zhou: Correlation analysis for follicle-stimulating hormone and C-terminal cross-linked telopetides of type i collagen in menopausal transition women with osteoporosis. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2417-2422. (Full text, PDF).

Tian-Biao Zhang, Ying Zhao, Zhao-Xue Tong, Yi-Fu Guan: Inhibition of glucose-transporter 1 (GLUT-1) expression reversed Warburg effect in gastric cancer cell MKN45. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2423-2428. (Full text, PDF).

Hongming Yang, Juncong Li, Yihe Wang, Quan Hu: Role of CD14 and TLR4 in type I, type III collagen expression, synthesis and secretion in LPS-induced normal human skin fibroblasts. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2429-2434. (Full text, PDF).

Qiang Zhang, Jun-Jian Zhang, Zhong-Mou Han: Efficacy of Rho kinase inhibitor on cognitive impairment induced by chronic cerebral hypoperfusion in rats. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2435-2440. (Full text, PDF).

Yingmei Li, Zaiqian Che, Weiwei Quan, Rong Yuan, Yue Shen, Zongjun Liu, Weiqing Wang, Huigen Jin, Guoping Lu: Diagnostic outcomes of magnetocardiography in patients with coronary artery disease. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2441-2446. (Full text, PDF).

Yan Chen, Jia-De Zhou: Application value of different transformation zone types and its genetic relationship with high-risk HPV type in diagnosis and therapy of cervical disease. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2447-2452. (Full text, PDF).

Zhi-Qiang Fan, Jian-Tao Sun, Xue-Hun Huangfu, Guo-Xiao Chen, Jian-Wei Hao, Zhong-Hua Liu: Prefabricated partial distal urethral in 2-staged repair of proximal hypospadias with severe chordee. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2453-2458. (Full text, PDF).

Lihua Zhang, Huiqing He, Jing Wang, Deqiao Sheng: Expression of cartilage glycoprotein 39 in peripheral blood monocytes of septic rat and its role in TLR 4-NF-κB signaling pathways. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2459-2464. (Full text, PDF).

Tahereh Farkhondeh, Saeed Samarghandian, Mohsen Azimin-Nezhad, Fariborz Samini: Effect of chrysin on nociception in formalin test and serum levels of noradrenalin and corticosterone in rats. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2465-2470. (Full text, PDF).

Chaolin Li, Lujie Zhao, Wei Wang, Huafeng Li, Xiaomei Meng, Shulin Chen: STAT4 rs7574865 polymorphism contributes to the risk of type 1 diabetes: a meta analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2471-2475. (Full text, PDF).

Weiliang Ding, Yancai Jiang, Yaping Jiang, Taofeng Zhu, Ying Xu, Wenjie Jiang, Wenjiao Zhu, Zhian Tang, Zhijun Ge, Tieliang Ma, Yongfei Tan: Role of SB203580 in the regulation of human esophageal cancer cells under the effection of Diosgenin. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2476-2479. (Full text, PDF).

Jie Liu, Lei Cao, Shi-Fang Guo, Wen Xue, Zhi-Xin Chen, Hui-Ping Tai, Zong-Ru He, Yao-Wen Qian: Melt-metaphyseal and diphyseal osteotomy for correction of infantile Blount’s disease: a long-term follow-up study. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2480-2483. (Full text, PDF).

Zhe Yu, Fang Zhou, Lin-Fu Ge, Xi-Min Liu, Yuan Fang, Lin-Na Xie, Fan-Sheng Kong, Ning-Xia Song, Qing-Qing Yu: Mechanism of immunosuppressants combined with cord blood for severe aplastic anemia. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2484-2494. (Full text, PDF).

Kefeng Shen, Qifa Liu, Jing Sun, Qianli Jiang, Yanyan Ye, Hao Huang, Fanyi Meng, Yongjun Zhou, Mo Yang: Prior exposure to imatinib does not impact outcome of allogeneic hematopoietic transplantation for chronic myeloid leukemia patients: a single-center experience in china. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2495-2505. (Full text, PDF).

Ling-Peng Wang, Jian Luo, Hai-Feng Hu, Li Zhang, Ya-Li Li, Li-Man Ai, Yu-Ling Wang, Yi-Tong Ma, Hu-Yati Mu, Yue-Mei Hou: The expression and functional evidence for voltage-dependent potassium channel Kv1.3 in lymphocytes during aging in spontaneously hypertensive rats. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2506-2515. (Full text, PDF).

Ligia Petrica, Adrian Vlad, Gheorghe Gluhovschi, Alina Zamfir, Cristina Popescu, Florica Gadalean, Victor Dumitrascu, Daliborca Vlad, Roxana Popescu, Silvia Velciov, Cristina Gluhovschi, Flaviu Bob, Oana Milas, Sorin Ursoniu: Glycated peptides are associated with proximal tubule dysfunction in type 2 diabetes mellitus. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2516-2525. (Full text, PDF).

Zhaoxu Zheng, Min Zheng, Jianjun Bi, Qiang Feng, Zhigang Yue, Yanqiu Zhou, Wanning Hu, Haizeng Zhang, Hongjun Gao: Serum GROβ: a potential tumor-associated biomarker for colorectal cancer. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2526-2535. (Full text, PDF).

Kun Peng, Long Chen, Jing Peng, Fei Xing, Zhou Xiang: Effects of calcitonin on lumbar spinal stenosis: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2536-2544. (Full text, PDF).

Ying Wang, Bai-Fang Wang, Jing Tong, Bing Chang, Bing-Yuan Wang: USF-1 genetic polymorphisms confer a high risk of nonalcoholic fatty liver disease in Chinese population. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2545-2553. (Full text, PDF).

Ozlem Arican Ozluk, Dursun Topal, Erhan Tenekecioglu, Tezcan Peker, Mustafa Yilmaz, Kemal Karaagac, Fahriye Vatansever, Bedrettin Boyraz, Omur Aydın: High tenascin-C levels cause inadequate myocardial blush grade in patients with acute myocardial infarction. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2554-2561. (Full text, PDF).

Guang Xu, Jian Wu, Ming-Hua Yao, Xu-Dong Yao, Bo Peng, Qing Wei, Hui-Xiong Xu, Rong Wu: Parameters of prostate cancer at contrast-enhanced ultrasound: correlation with prostate cancer risk. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2562-2569. (Full text, PDF).

Yan Huang, Youfei Li, Rongkai Xi, Zhengqiong Chen, Demei Ying, Zhen Li, Ying Yang: An application of uterine artery chemoembolization in treating cesarean scar pregnancy. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2570-2577. (Full text, PDF).

Suleyman Cetinkunar, Serhat Tokgoz, Bulent Caglar Bilgin, Hasan Erdem, Recep Aktimur, Serpil Can, Huseyin Serkan Erol, Atilla Isgoren, Selim Sozen, Yilmaz Polat: The effect of silymarin on hepatic regeneration after partial hepatectomy: is silymarin effective in hepatic regeneration? Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2578-2585. (Full text, PDF).

Xiaobo Cai, Feng Liu, Feng Zhu, Ruling Zhang, Hui Zhou, Xinjian Wan: Cholangiographic features and endoscopic treatment of biliary strictures. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2586-2592. (Full text, PDF).

Chenhong Zheng, Shouying Liu, Peiliang Geng, Huiming Zhang, Hongpeng Zhang, Airong Tang, Xiaohua Xie: Minimally invasive video-assisted versus conventional open thyroidectomy on immune response: a meta analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2593-2599. (Full text, PDF).

Liang Shi, Chongyang Zhang, Dongqiang Zhao, Kexia Liu, Tiejun Li, Hui Tian: Mir-196a-2 C>T polymorphism as a susceptibility factor for colorectal cancer. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2600-2606. (Full text, PDF).

Xu Wang, Chong-Hui Fan, Yang Gao, Lian Duan, Guang-Fu Dang: Clinical outcomes of non-torque pattern double running suture technique for optical penetrating keratoplasty. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2607-2613. (Full text, PDF).

Yuebo Jiang, Xian Shi, Yan Tang: Efficacy and safety of acupuncture therapy for nerve deafness: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2614-2620. (Full text, PDF).

Guang-Jun Xu, Tuan-Zhi Chen, Gui-Sheng Jiang, Lu-Su Yao, Mei-Jia Zhu: Local thrombolytic therapy in severe cerebral venous sinus thrombosis during puerperium. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2621-2627. (Full text, PDF).

Xin Zheng, Yin Shi, Yixin Chen, Xiangke Guo, Yuanlong He, Xusheng Qiu, Junfei Wang, Hongfei Shi, Jin Xiong: Novel impurity-free hexagonal hydroxyapatite nanotubes for local delivery of antibiotics in orthopedic surgery: in vitro release validation. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2628-2634. (Full text, PDF).

Huaping Zhang, Shaojun Li, Junqi Yang, Shuai Liu, Xiangqian Gong, Xiaofeng Yu: The prognostic value of miR-34a expression in completely resected gastric cancer: tumor recurrence and overall survival. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2635-2641. (Full text, PDF).

Yoshio Ohno, Makoto Ohori, Jun Nakashima, Hidenori Okubo, Naoya Satake, Issei Takizawa, Takeshi Hashimoto, Riu Hamada, Yoshihiro Nakagami, Kunihiko Yoshioka, Masaaki Tachibana: Associations between ABO blood groups and biochemical recurrence after radical prostatectomy. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2642-2648. (Full text, PDF).

Suleyman Cetinkunar, Ilhami Gok, Ruchan Bahadir Celep, Dogan Ilhan, Hasan Erdem, Bulent Caglar Bilgin, Recep Aktimur: The effect of polymorphism in DNA repair genes RAD51 and XRCC2 in colorectal cancer in Turkish population. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2649-2655. (Full text, PDF).

Jing Liu, Lei Dong, Yan Wang, Mei Zhang: Two novel mutations of ornithine transcarbamylase gene identified from three Chinese neonates with ornithine transcarbamylase deficiency. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2656-2661. (Full text, PDF).

Guoyan Li, Shuqin Li, Lizhi Sun, Fangcai Lin, Baoguo Wang: A comparison study of immune-inflammatory response in electroacupuncture and transcutaneous electrical nerve stimulation for patients undergoing supratentorial craniotomy. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2662-2667. (Retracted, Full text, PDF).

Tuğrul Çakır, Mehmet Tahir Oruç, Arif Aslaner, Fatih Duygun, Erdem Can Yardımcı, Burhan Mayir, Nurullah Bülbüller: The effects of laparoscopic sleeve gastrectomy on head, neck, shoulder, low back and knee pain of female patients. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2668-2673. (Full text, PDF).

Recep Dokuyucu, Hasan Gokce, Mustafa Sahan, Fatih Sefil, Zeynel Abidin Tas, Okan Tutuk, Atakan Ozturk, Cemil Tumer, Cengiz Cevik: Systemic side effects of locally used oxymetazoline. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2674-2678. (Full text, PDF).

Shaosheng Li, Jie Deng, Xiaozeng Wang, Xin Zhao, Yaling Han: Efficiencies of intracoronary sodium nitroprusside on fractional flow reserve measurement. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2679-2683. (Full text, PDF).

Fangui Zhao, Hao Zhang, Yunyun Ren, Fanbin Kong: Transvaginal sonographic characteristics of paraovarian borderline tumor. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2684-2688. (Full text, PDF).

Min Zhang, Xiaojie Zhang, Cangshang Zheng: Application of buccal fat pads in pack palate relaxing incisions on maxillary growth: a clinical study. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2689-2692. (Full text, PDF).

Dilare Adi, Xiang Xie, Yang Xiang, Yi-Tong Ma, Yi-Ning Yang, Zhen-Yan Fu, Xiao-Mei Li, Fen Liu, Bang-Dang Chen: Polymorphisms of COL4A1 gene are associated with arterial pulse wave velocity in healthy Han Chinese and Uygur subjects. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2693-2701. (Full text, PDF).

Xu Che, Dianke Yu, Zongyong Wu, Jianwei Zhang, Yintai Chen, Yaling Han, Chenfeng Wang, Jun Qi: Polymorphisms in UGT2B4 and susceptibility to pancreatic cancer. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2702-2710. (Full text, PDF).

Lan Wang, Yiqing Zhao, Xiyuan Dong, Kai Huang, Rui Wang, Licheng Ji, Ya Wang, Hanwang Zhang: Could pretreatment with oral contraceptives before pituitary down regulation reduce the incidence of ovarian hyperstimulation syndrome in the IVF/ICSI procedure? Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2711-2718. (Full text, PDF).

Fatma Nur Soylu Boy, Arda Kayhan, Hakki Muammer Karakas, Turgut Alp, Ayhan Verit: Diffusion-weighted MR imaging and Doppler ultrasonography in the evaluation of renal parenchyma in acute ureteral obstruction. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2719-2726. (Full text, PDF).

Recep Dursun, Yılmaz Zengin, Ercan Gündüz, Mustafa İçer, Hasan Mansur Durgun, Mansur Dağgulli, İbrahim Kaplan, Ulaş Alabalık, Cahfer Güloğlu: The protective effect of goji berry extract in ischemic reperfusion in testis torsion. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2727-2733. (Full text, PDF).

Ali Tüzün İnce, Kemal Yıldız, Venkatanarayana Gangarapu, Yusuf Kayar, Birol Baysal, Oğuzhan Karatepe, Ahu Sarbay Kemik, Hakan Şentürk: Serum and biliary MMP-9 and TIMP-1 concentrations in the diagnosis of cholangiocarcinoma. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2734-2740. (Full text, PDF).

Xiaoyang Hong, Gengxu Zhou, Yuhang Liu, Yingyue Liu, Hui Wang, Zhichun Feng: Management of pulmonary artery sling with tracheal stenosis: LPA re-implantation without tracheoplasty. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2741-2747. (Full text, PDF).

Lei Wu, Haoxuan Lv, Wenjie Luo, Shu Jin, Yannan Hang: Effects of dexmedetomidine on cellular immunity of perioperative period in children with brain neoplasms. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2748-2753. (Full text, PDF).

Zhaohui Hu, Yanhong Zhou, Ningning Li, Xiangtao Xie: Correlations between posterior longitudinal ligament status and size of bone fragment in thoracolumbar burst fractures. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2754-2759. (Full text, PDF).

Xiao-Bin Wei, Xi Xiao, Zhou-Xin Han, Dan-Qin Lin, Ping Yu: The cytochrome P450 2D6*10 genetic polymorphism alters postoperative analgesia. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2760-2765. (Full text, PDF).

Wensheng Lu, Xiaodong Zheng, Shengli Liu, Maoqian Ding, Jian Xie, Xiuhua Yao, Lanfang Zhang, Bai Hu: SNP rs1511412 in FOXL2 gene as a risk factor for keloid by meta analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2766-2771. (Full text, PDF).

Yanli Song, Lemin Wang, Fan Yang, Guiyuan Li, Qianglin Duan, Zhu Gong: Increased expressions of integrin subunit β1, β2 and β3 in patients with cancer ------correlation analysis between risk factors of VTE and expression of core proteins. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2772-2777. (Full text, PDF).

Secgin Soyuncu, Savas Aslan, Halil Mutlu, Firat Bektas: Prothrombin complex concentrates utility for warfarin-associated hemorrhage. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2778-2783. (Full text, PDF).

Elif Bilge Uysal, Enver Sancakdar, Ayşe Şeker, Köksal Deveci, Nevin Tuzcu, Hekim Karapınar: Alterations of serum brain type natriuretic peptide (BNP) in patients with Crimean-Congo hemorrhagic fever. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2784-2788. (Full text, PDF).

Peng Zhao, Xiao Lian, Xiaofan Dou, Qing Bi, Renfu Quan, Peijian Tong, Luwei Xiao, Yan Zhao, Jijun Li, Jianshuang Li, Bing Xia, Jinping Chen, Shuijun Zhang: Intertrochanteric hip fracture surgery in Chinese: risk factors for predicting mortality. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2789-2793. (Full text, PDF).

Ke Cai, Feng Shen, Jun-Hui Cui, Yong Yu, Hai-Qiang Pan: Expression of miR-221 in colon cancer correlates with prognosis. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2794-2798. (Full text, PDF).

Nevzat Demirbilek, Cenk Evren, Uzay Altun: Postadenoidectomy hemorrhage: how we do it? Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2799-2803. (Full text, PDF).

Jin-Kui Lu, Xiao-Jian Yin, Jian-Ping Xiong, Jian-Jun Liu, Takemasa Watanabe, Toyoho Tanaka: Comparison of the status of overweight/obesity among the youth of local Shanghai, young rural-to-urban migrants and immigrant origin areas. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2804-2814. (Full text, PDF).

Weiting Chen, Yu Zhou: Caries outcomes after orthodontic treatment with fixed appliances: a longitudinal prospective study. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2815-2822. (Full text, PDF).

Ying Gao, Xiang Xie, Katherine Cianflone, Marc Lapointe, Jie Guan, Gao Wa Bai Bu-jiaer, Dan Chen, Wei-Yun Zhao, Yi-Tong Ma: Ethnic differences in acylation stimulating protein (ASP) in Xinjiang Uygur autonomous region, China. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2823-2830. (Full text, PDF).

Jiao Wang, Zhi-Qiang Liu, Peng-Yi He, Yu-Chun Yang, Lei Zhang, Muhuyati: Analysis of the risk factors and characteristics of coronary artery disease of Han, Uygur and Kazak patients with acute myocardial infarction in Xinjiang district. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2831-2838. (Full text, PDF).

Tugrul Goncu, Ihsan Alur, Arif Gucu, Erhan Tenekecioglu, Faruk Toktas, Nail Kahraman, Hakan Vural, Senol Yavuz: Clinical and echocardiographic results of the Kalangos biodegradable tricuspid ring for moderate and severe functional tricuspid regurgitation treatment. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2839-2845. (Full text, PDF).

Giordano BP Campos, Eudes ES Lucena, José Sandro P da Silva, Petrus P Gomes, Adriano R Germano: Efficacy assessment of two antibiotic prophylaxis regimens in oral and maxillofacial trauma surgery: preliminary results. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2846-2852. Full text, PDF).

Elsa De la Chesnaye, Leticia Manuel-Apolinar, Arturo Zarate, Leticia Damasio, Nancy Espino, María Cristina Revilla-Monsalve, Sergio Islas-Andrade: Lipocalin-2 plasmatic levels are reduced in patients with long-term type 2 diabetes mellitus. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2853-2859. (Full text, PDF).

Yeşim Hoşcan, Fatma Yiğit, Haldun Müderrisoğlu: Adherence to Mediterranean diet and its relation with cardiovascular diseases in Turkish population. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2860-2866. (
Full text, PDF).

Yujie Liang, Fahmi Ahmed Numan, Kan Li, Guiqing Liao: Spectrum analysis of Chinese vowels formant in patients with tongue carcinoma underwent hemiglossectomy. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2867-2873. (Full text, PDF).

Ali Riza Atasoy, Ihsan Hakki Ciftci, Mustafa Petek: Modifying enzymes related aminoglycoside: analyses of resistant Acinetobacter isolates. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2874-2880. (Full text, PDF).

Tingyuan Wen, Yanwei Lv: Inadequate gestational weight gain and adverse pregnancy outcomes among normal weight women in China. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2881-2886. (Full text, PDF).

Li Ma, Ling Liu, Hong Shen, Dan Dan, Li Wang, Yu-Han Deng: The perioperative and convalescence nursing of 5 cases of Monti ileovesicostomy. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2887-2892. (Full text, PDF).

Weijuan Cai, Liang Yin, Shaoliang Wang, Yu Wei, Wenjiang Cao, Jiang Cheng: Correlation between polymorphisms of the E-selectin gene, hepatitis B virus DNA copies, pre-S1 antigen and clinical outcomes during chronic hepatitis B. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2893-2898. (Full text, PDF).

Ozlem Arican Ozluk, Ibrahim Ber, Tezcan Peker, Mustafa Yilmaz, Erhan Tenekecioglu, Kemal Karaagac, Fahriye Vatansever: Mean platelet volume levels in the presence of angiographically documented peripheral artery disease. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2899-2904. (Full text, PDF).

Zhiqiang Feng, Peizhi Liang, Qingning Li, Yuqiang Nie, Youxiang Zhang: Association between NKX2-5 rs29784 and infantile hypertrophic pyloric stenosis in Chinese Han population. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2905-2910. (Full text, PDF).

Bin Wu, Kai Wang, Chun-Ba Mo, Zhong-Yang Shen: De novo malignancies in renal transplant recipients: experience at a single center in China. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2911-2916. (Full text, PDF).

Cemil Zencir, Filiz A Ozdemiroglu, Mustafa Cetin, Sibel N Avcil, Mithat Selvi, Hasan Gungor, Cagdas Akgullu, Ebru Findikli, Gurkan Acar: Evaluation of left ventricular systolic and diastolic functions in bipolar patients during lithium therapy. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2917-2922. (Full text, PDF).

Lina Ma, Zhe Tang, Fei Sun, Lijun Diao, Yun Li, Jieyu Wang, Ming Feng, Yuying Qian: Risk factors for depression among elderly subjects with hypertension living at home in China. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2923-2928. (Full text, PDF).

Firat Demircan, Sami Akbulut, Ridvan Yavuz, Huseyin Agtas, Koray Karabulut, Yusuf Yagmur: The effect of laser epilation on recurrence and satisfaction in patients with sacrococcygeal pilonidal disease: a prospective randomized controlled trial. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2929-2933. (Abstract IJCEM0002806, Full text, PDF).

Jun Lu, Haitao Zhao, Sha Li, Zhongze Tian, Xianghui Zhu, Hongyi Wang, Hua Fu: Correlation of rs1799793 polymorphism in ERCC2 and the clinical response to platinum-based chemotherapy in patients with triple negative breast cancer. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2934-2938. (Full text, PDF).

Jiaosheng Zhang, Ruizhen Zhao, Yimei Dong, Yuejie Zheng: Invasive group B streptococcal infection in infants in Shenzhen, China. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2939-2943. (Full text, PDF).

Zi-Qiang Shao: Comparison of the efficacy of four cholinesterase inhibitors in combination with memantine for the treatment of Alzheimer’s disease. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2944-2948. (Full text, PDF).

Tao Lu, Qing-Hua Song, Rong-Mei Xu, Li-Yan Zhang: Effect of Tai Chi exercise in combination with auricular plaster on patients with lumbar muscle strain. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2949-2953. (Full text, PDF).

Yuyin Zhang, Yikuan Feng, Bin Cao, Qiang Tian: Effects of SIBO and rifaximin therapy on MHE caused by hepatic cirrhosis. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2954-2957. (Full text, PDF).

Chao He, Xuanpeng Ma: Distal fallopian tube recanalization using ozone treatment: a clinical study in two hundred tubal obstruction Chinese patients. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2958-2961. (Full text, PDF).

Hongbo Ma, Che Yu, Rong Wang: Association of ACE polymorphism and diabetic nephropathy susceptibility. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2962-2965. (Full text, PDF).

Zhicheng Tan, Lihua Wang, Chen Wang, Lifang Gao, Yanrong Yang: Multicentric Castleman’s disease with renal amyloidosis and mesangial proliferative glomerulonephritis: a case report. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2966-2973. (Full text, PDF).

Jie Shen, Wei Fang, Xiao-Hong Jin, Yu-Feng Yao, Yu-Min Li: Sympathetic ophthalmia caused by a severe ocular chemical burn: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2974-2978. (Full text, PDF).

Xi-Dong Hu, Ting-Ting Wu, Shui-Hong Zhou: Squamous cell carcinoma of the middle ear: report of three cases. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2979-2984. (Full text, PDF).

Haitao Li, Tao Song, Yingmei Shao, Hao Wen: Cystic echinococcosis accompanied by hepatocellular carcinoma in a female herdsman. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2985-2988. (Full text, PDF).

Qin Zhou, Chi Yang, Min-Jie Chen: Osteochondroma of bilateral mandibular condyle: a case report. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2989-2992. (Full text, PDF).

Hai-Yan Zhang, Xiao-Ni Yue, Xiang Tao, Mei-Li Xi, An-Qi Yan, Xin Lu: Placental site trophoblastic tumor presented with vaginal metastasis. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2993-2997. (Full text, PDF).

Heng Wang, Zhenzhong Sun, Joshi Nitesh, Huilin Yang, Weimin Jiang: Lateral wedging of the cemented vertebra after balloon kyphoplasty: a case report. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2998-3001. (Full text, PDF).

Shogo Tajima, Izuru Yonezawa, Michihiko Waki, Shoji Hoshi: Massive hemoperitoneum following spontaneous rupture of an arterial aneurysm overlying a uterine myoma. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):3002-3005. (Full text, PDF).

Yi Shen, Weiye Zhong, Dan Peng, Chang Lu, Guangzhong Xiong, Duo Li, Youwen Deng, Lihua Tan: Atypical, multilevel and noncontiguous tuberculous spondylitis that affected the vertebrae of thoracic, lumbar and sacrum: a case report. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):3006-3009. (Full text, PDF).

Li-Ming Tang, Xin-Fu Wang, Pei-Tu Ren, Guan-Geng Xu, Chen-Sheng Wang: The diagnosis of gallbladder agenesis: two cases report. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):3010-3016. (Full text, PDF).

Zhu-Qing Liu, Xi Zhang, Qing Xu: High-grade invasive urothelial carcinoma of the ureter with systematic lymph node metastasis successfully treated by nephroureterectomy followed by chemotherapy. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):3017-3019. (Full text, PDF).

Shu Huang, Jialan Sun, Longxuan Li: Unexpected cause of a right hemiplegia secondary to the painless full-length aortic dissection: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):3020-3023. (Full text, PDF).

Gaixiang Xu, Min Yang, Jian Huang, Jie Jin: Successful treatment of a case of acute myeloid leukemia following Langerhans cell histiocytosis in an adolescent: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):3024-3026. (Full text, PDF).

Yuedong Chen, Fei Liu, Jinchun Xing, Rongfu Liu: Treatment of hematuria caused by renal arteriovenous malformation in pregnant patients. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):3027-3029. (Full text, PDF).

Xiuli Zou, Tiejun Wu, Lina Zhang, Xihong Zhang, Hui Tian: Intravascular heat exchange technology successfully treats a patient after ultra-long cardiopulmonary resuscitation: a case report. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):3030-3033. (Full text, PDF).

Liwen Li, Hao Wang, Yan Lu, Zhichang Pan: The expression and clinical significance of serum miR-205 for breast cancer and its role in detection of human cancers. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):3034-3043. (Full text, PDF).

Hao Liu, Xiaoling Wu, Nie Gang, Shanmei Wang, Wei Deng, Lipin Zan, Shuangjiang Yu: Macrophage functional phenotype can be consecutively and reversibly shifted to adapt to microenvironmental changes. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):3044-3053. (Full text, PDF).

Min Wang, Yi-Xiong Lei: Effects of tea polyphenols on proliferation and apoptosis of cadmium-transformed cells. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):3054-3062. (Full text, PDF).

Wei-Wei Wang, Yu-Bao Wang, Dong-Qiang Wang, Zhu Lin, Ren-Jun Sun: Integrin beta-8 (ITGB8) silencing reverses gefitinib resistance of human hepatic cancer HepG2/G cell line. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):3063-3071. (Full text, PDF).

Peng Yuan, Li-Jun Di, Wei Liu, Dong-Gui Wan, Hong Dai, Zhong-Sheng Tong, Feng Du, Bing-He Xu: Phase II multi-center clinical study on using S-1 to treat advanced breast cancer after resistance to anthracycline and taxane drugs in Chinese patients. Int J Clin Exp Med 2015;8(2):3072-3079. (Full text, PDF).