IJCEM Copyright © 2008-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 8, Number 4:4753-6637;2015
International Journal of Clinical and Experimental Medicine


Dan-Dan Li, Le-Hang Guo, Hui-Xiong Xu, Chang Liu, Jun-Mei Xu, Li-Ping Sun, Jian Wu, Bo-Ji Liu, Lin-Na Liu, Xiao-Hong Xu: Acoustic radiation force impulse elastography for differentiation of malignant and benign breast lesions: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):4753-4761. (Full text, PDF).

Wei-Hua Ren, Ya-Wei Li, Rui Li, Hong-Bo Feng, Jun-Long Wu, Hui-Rui Wang: P15 gene methylation in hepatocellular carcinomas: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):4762-4768. (Full text, PDF).

Da-Wei Sun, Ying-Yi Zhang, Yue Qi, Gui-Qi Liu, Yu-Guo Chen, Jian Ma, Guo-Yue Lv: Prognostic and clinicopathological significance of MACC1 expression in hepatocellular carcinoma patients: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):4769-4777. (Full text, PDF).

Jin-Lan Yao, Juan Fang, Qing-qing Lou, Robert M Anderson: A systematic review of the identification of seniors at risk (ISAR) tool for the prediction of adverse outcome in elderly patients seen in the emergency department. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):4778-4786. (Full text, PDF).

Yeqing Tong, Zhi-Hong Ding, Fa-Xian Zhan, Li Cai, Xiaoxv Yin, Jin-Lian Ling, Jian-Jun Ye, Shuang-Yi Hou, Zuxun Lu, Zhi-Hong Wang, Jia-Fa Liu: The NLRP3 inflammasome and stroke. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):4787-4794. (Full text, PDF).

Xue Shi, Xin Wang: The role of MTDH/AEG-1 in the progression of cancer. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):4795-4807. (Full text, PDF).

Jia-Li Jin, Min Fang, Yan-Xin Zhao, Xue-Yuan Liu: Roles of sigma-1 receptors in Alzheimer’s disease. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):4808-4820. (Full text, PDF).

Jianjun Yin, Daoqun Jin, Hong Wang: Serum glycated albumin is superior to hemoglobin A1c for correlating with HMGB1 in coronary artery disease with type 2 diabetic mellitus patients. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):4821-4825. (Full text, PDF).

Xiaojun Ding, Qing Wang, Xuehua Guo, Youcheng Yu: Displacement of a dental implant into the maxillary sinus after internal sinus floor elevation: report of a case and review of literature. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):4826-4836. (Full text, PDF).

Zhaoxun Pan, Jun Chen, Lianjun Qu, Yan Cui, Chao Sun, Hongxin Zhang, Xiaoming Yang, Qingli Guan: Correlation between anatomical parameters of intertubercular sulcus and retroversion angle of humeral head. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):4837-4845. (Full text, PDF).

Zhe Wang, Jingshuai Wang, Liu Fu, Shuang Dong, Yanli Ge, Junjie Zhang, Binbin Huang, Qizhi Wang, Zhirong Wang: Effectiveness and risk associated with infliximab alone and in combination with immunosuppressors for Crohn’s disease: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):4846-4854. (Full text, PDF).

Chengyuan Wang, Qiang Wang, Zengtao Wang, Guojun Li, Dazhang Yang: Lateral tarsal artery flap: an option for hypopharyngeal reconstruction in patients with hypopharyngeal carcinomas after surgery. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):4855-4861. (Full text, PDF).

Jieyu Zhou, Wenming Li, Tong Jin, Xuan Xiang, Maocai Li, Juan Wang, Guojun Li, Xinliang Pan, Dapeng Lei: Gene microarray analysis of lncRNA and mRNA expression profiles in patients with hypopharyngeal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):4862-4882. (Full text, PDF).

Bing Li, Xiao-Yu Shi, Dai-Xiang Liao, Bang-Rong Cao, Cheng-Hua Luo, Shu-Jun Cheng: Advanced colorectal adenoma related gene expression signature may predict prognostic for colorectal cancer patients with adenoma-carcinoma sequence. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):4883-4898. (Full text, PDF).

Si-Dong Yang, Qian Chen, Hai-Kun Wei, Feng Zhang, Da-Long Yang, Yong Shen, Wen-Yuan Ding: Bone fracture and the interaction between bisphosphonates and proton pump inhibitors: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):4899-4910. (Full text, PDF).

Lijian Xue, Jinhui Li, Yang Li, Chu Chu, Guantao Xie, Jin Qin, Mingfeng Yang, Donggang Zhuang, Liuxin Cui, Huizhen Zhang, Xiaoli Fu: N-acetylcysteine protects Chinese Hamster ovary cells from oxidative injury and apoptosis induced by microcystin-LR. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):4911-4921. (Full text, PDF).

Yidong Huang, Yang Wu, Wei Shan, Li Zeng, Lugang Huang: An updated meta-analysis of laparoscopic versus open pyeloplasty for ureteropelvic junction obstruction in children. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):4922-4931. (Full text, PDF).

Hong Liu, Chunmei Yang, Benhui Chen, Jing Wu, Hongbo He: Clinical outcomes of Doppler-guided haemorrhoidal artery ligation: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):4932-4939. (Full text, PDF).

Bing Du, Yao Gao, Yue Deng, Yadong Zhao, Chunhua Lai, Zehong Guo, Mingdeng Rong, Lei Zhou: Local delivery of rhVEGF165 through biocoated nHA/coral block grafts in critical-sized dog mandible defects: a histological study at the early stages of bone healing. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):4940-4953. (Full text, PDF).

Xiaoying Yu, Jian Ruan, Lian-Ping He, Weihua Hu, Qinyang Xu, Jingwen Tang, Jian Jiang, Jun Han, Yi-Feng Peng: Efficacy of growth hormone supplementation with gonadotrophins in vitro fertilization for poor ovarian responders: an updated meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):4954-4967. (Full text, PDF).

Juan Sun, Huang Yan, Najina Wugeti, Yujun Guo, Haili Liu: Effect of cardiac autonomic nerve plexus on atrial vulnerability. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):4968-4978. (Full text, PDF).

Ni-Ni Zhang, Li-Gang Zhang, Ze-Nian Liu, Gui-Lin Huang, Lin Zhang, Jie Yi, Li Yao, Xiao-Hua Hu: Therapeutic efficacy of paclitaxel and carboplatin via arterial or venous perfusion in rabbits with VX-2 tongue cancer. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):4979-4988. (Full text, PDF).

Hui Zhang, Xun Ma, Li Zhang, Xiaoming Guan, Tao Bai, Chenhui Xue: The ability to form cartilage of NPMSC and BMSC in SD rats. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):4989-4996. (Full text, PDF).

Zong-Lai He, Su-Qing Cai, Guang-Sheng Jin, Yun-Feng Liu: Apex radicis dentis excision operation guided by template made by CAD/CAM. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):4997-5003. (Full text, PDF).

Yun-Kun Deng, Ji-Fei Ding, Jin Liu, Yong-Yao Yang: Analgesic effects of melatonin on post-herpetic neuralgia. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5004-5009. (Full text, PDF).

Lin Yang, Jie Zhang, Anli Jiang, Qingwei Liu, Changzhong Li, Chunrun Yang, Jianjun Xiu: Expression profile of long non-coding RNAs is altered in endometrial cancer. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5010-5021. (Full text, PDF).

Nina Yin, Xiaoping Hong, Yongming Han, Yanjun Duan, Yanhong Zhang, Zebin Chen: Cortex Mori Radicis Extract induces neurite outgrowth in PC12 cells activating ERK signaling pathway via inhibiting Ca2+ influx. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5022-5032. (Full text, PDF).

Yi Chen, Jian-Jin Wu, Xian-Bin Lin, Yi Bao, Zhen-Hua Chen, Cheng-Ran Zhang, Zheng Cai, Jue-Yu Zhou, Mao-Hua Ding, Xiao-Jun Wu, Wei Sun, Jun Qian, Lei Zhang, Lei Jiang, Guo-Han Hu: Differential lncRNA expression profiles in recurrent gliomas compared with primary gliomas identified by microarray analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5033-5043. (Full text, PDF).

Xiao-Feng Chen, Hai-Ming Huang, Xiao-Lin Li, Ge-Jun Liu, Hui Zhang: Slightly focused high-energy shockwave therapy: a potential adjuvant treatment for osteoporotic fracture. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5044-5054. (Full text, PDF).

Bo Ren, Zhenbo Zhai, Kai Guo, Yanpu Liu, Weihuan Hou, Qingsheng Zhu, Jinyu Zhu: The application of porous tantalum cylinder to the repair of comminuted bone defects: a study of rabbit firearm injuries. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5055-5064. (Full text, PDF).

Yan Ding, Wang Liao, Zhuwen Yi, Wei Xiang, Xiaojie He: Cardioprotective role of vitamin D receptor in circulating endothelial cells of ApoE-deficient mice. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5065-5074. (Full text, PDF).

Shitao Zou, Xingjun Meng, You Meng, Jin Liu, Biao Liu, Shuyu Zhang, Weiqun Ding, Jinchang Wu, Jundong Zhou: Microarray analysis of anti-cancer effects of docosahexaenoic acid on human colon cancer model in nude mice. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5075-5084. (Full text, PDF).

Sida Wang, Chunyan Liao, Shuyuan Liang, Danni Zhong, Junjie Liu, Zhixian Li: Ultrasound findings of mild neonatal periventricular-intraventricular hemorrhage after different treatments. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5085-5093. (Full text, PDF).

Yanmei Lu, Juan Sun, Ling Zhang, Qingquan Sun, Xianhui Zhou, Jinxin Li, Yu Zhang, Baopeng Tang: Intermittent low-level vagosympathetic nerve trunk stimulation inhibits ganglionated plexi activity to prevent atrial fibrillation. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5094-5102. (Full text, PDF).

Hongli Huang, Juan Zhao, Lin Jiang, Yuan Xie, Yanqiu Xia, Rong Lv, Li Dong: Paeoniflorin improves menopause depression in ovariectomized rats under chronic unpredictable mild stress. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5103-5111. (Full text, PDF).

Ze Zhang, Min Chen, Li Zhang, Zhe Zhang, Wensheng Wu, Jun Liu, Jun Yan, Guanlin Yang: Meta-analysis of acupuncture therapy for the treatment of stable angina pectoris. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5112-5120. (Full text, PDF).

Libing Ma, Jinrong Zeng, Biwen Mo, Changming Wang, Yabing Sun, Meng Zhang, Shaokun Liu, Xudong Xiang, Cong-Yi Wang: ANP/NPRA signaling preferentially mediates Th2 responses in favor of pathological processes during the course of acute allergic asthma. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5121-5128. (Full text, PDF).

Shuanshuan Xie, Kun Lu, Yunfeng Zhang, Xiaolian Song, Min Tan, Changhui Wang: Effects of Jiangya Xiaoke prescription on TGF-β1 in diabetic nephropathy rats with hypertension and its mechanisms. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5129-5136. (Full text, PDF).

Sheng Nie, Keqin Li, Yi Huang, Jikuang Zhao, Xiang Gao, Jie Sun: Endoscopic endonasal transsphenoidal surgery for treating pituitary adenoma via a sub-septum mucosa approach. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5137-5143. (Full text, PDF).

Junying Ma, Juan Li, Shulin Yang, Kai Huang, Xiyuan Dong, Cong Sui, Hanwang Zhang: P57 and cyclin G1 express differentially in proliferative phase endometrium and early pregnancy decidua. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5144-5149. (Full text, PDF).

Xiaolong Tang, Ronghong Jiao, Chunmei Xie, Lifa Xu, Zhen Huo, Jingjing Dai, Yunyun Qian, Weiwen Xu, Wei Hou, Jiang Wang, Yong Liang: Improved antifungal activity of amphotericin B-loaded TPGS-b-(PCL-ran-PGA) nanoparticles. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5150-5162. (Full text, PDF).

Jin-Xiao Liang, Wei Gao, Yong Liang, Xin-Ming Zhou: Chemokine receptor CXCR4 expression and lung cancer prognosis: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5163-5174. (Full text, PDF).

Xiang Yang, Yan-Ming Ren, Xu-Hui Hui, Xue-Song Liu, Wen-Tao Wu, Yue-Kang Zhang: Application of technical strategies for surgical management of adult intrinsic pontine gliomas: a retrospective series. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5175-5185. (Full text, PDF).

Jiang Wang, Wei Wang, Rui Dong, Rui Zhao, Zhu Jin, Wenjun Shen, Shan Zheng: Gene expression profiling of extrahepatic ducts in children with biliary atresia. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5186-5196. (Full text, PDF).

Yong Tang, Wenbin Lu, Ziwei Zhang, Pengfei Zuo, Genshan Ma: Hypersplenism: an independent risk factor for myocardial remodeling in chronic heart failure patients. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5197-5206. (Full text, PDF).

Yu-Cai Hong, Hui-Ming Zhong, Tiao Lin, Jian-Bin Shi: Comparison of core decompression and conservative treatment for avascular necrosis of femoral head at early stage: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5207-5216. (Full text, PDF).

Shousen Wang, Jinchao Zhang, Liang Xue, Liangfeng Wei, Zhiyu Xi, Rumi Wang: Anatomy and CT reconstruction of the anterior area of sphenoid sinus. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5217-5226. (Full text, PDF).

Lihong Wang, Bin Zhang, Zhu Li, Junhong Li, Qing Liu, Wuzhuang Sun: Budesonide mitigates pathological changes in animal model Of COPD through reducing neutrophil elastase expression. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5227-5235. (Full text, PDF).

Ning Li, Jianfu Sui, Hao Liu, Ming Zhong, Min Zhang, Yan Wang, Fengyu Hao: Expression of phosphorylated Akt/mTOR and clinical significance in human ameloblastoma. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5236-5244. (Full text, PDF).

Si-Ming Yuan, Lei Cui, Yao Guo, Jun Wang, Xin-Bao Hu, Hui-Qing Jiang, Zhi-Jian Hong: Surgical management of giant neurofibroma in soft tissue: a single-center retrospective analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5245-5253. (Full text, PDF).

Wenying Li, Feng Deng, Yu Wang, Ce Ma, Yurong Wang: Immune tolerance of mice allogenic tooth transplantation induced by immature dendritic cells. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5254-5262. (Full text, PDF).

Liang Wang, Wei-Yan Wang, Li-Ping Cao: SIRT3 inhibits cell proliferation in human gastric cancer through down-regulation of Notch-1. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5263-5271. (Full text, PDF).

Zhe-Xiu Jin, Qiang Xiong, Fang Jia, Chun-Ling Sun, Hong-Tao Zhu, Fu-Sheng Ke: Investigation of RNA interference suppression of matrix metalloproteinase-9 in mouse model of atherosclerosis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5272-5278. (Full text, PDF).

Fa-Qi Li, De-Kang Zeng, Chao-Li Jia, Ping Zhou, Ling Yin, Bin Zhang, Fang Liu, Qing Zhu: The effects of sodium tanshinone IIa sulfonate pretreatment on high glucose-induced expression of fractalkine and apoptosis in human umbilical vein endothelial cells. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5279-5286. (Full text, PDF).

Chunyan Gao, Cunyin Liang, Zhengui Nie, Ying Liu, Junya Wang, Dongmei Zhang: Alkannin inhibits growth and invasion of glioma cells C6 through IQGAP/mTOR signal pathway. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5287-5294. (Full text, PDF).

Guoshuai Yang, Xiaoyan Zhou, Tao Chen, Yidong Deng, Dan Yu, Suyue Pan, Yanmin Song: Hydroxysafflor yellow A inhibits lipopolysaccharide-induced proliferation and migration of vascular smooth muscle cells via Toll-like receptor-4 pathway. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5295-5302. (Full text, PDF).

Gen Wen, Wanrun Zhong, Shengdi Lu, Chunyang Wang, Pei Han, Yimin Chai: Perforator pedicled sural neurocutaneous vascular flap: a modeling study in the rabbit. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5303-5309. (Full text, PDF).

Yu Li, Xiaome Zhang, Lu Wang, Yuqing Zhou, Jama Suleiman Hassan, Mingcheng Li: Distribution and gene mutation of enteric flora carrying β-glucuronidase among patients with colorectal cancer. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5310-5316. (Full text, PDF).

Su-Wen Chang, Gui-Qin Xu, Yong-Ling Fan: Association of interleukin-12 gene polymorphisms with cancer susceptibility: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5317-5322. (Full text, PDF).

Qinying Wang, Haihong Chen, Shenqing Wang: Coblation assisted transnasal endoscopic resection of nasopharyngeal cyst: 10 years experience and outcomes. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5323-5328. (Full text, PDF).

Junliang Li, Xuechao Wan, Wu Qiang, Tao Li, Wenhua Huang, Shengsong Huang, Denglong Wu, Yao Li: MiR-29a suppresses prostate cell proliferation and induces apoptosis via KDM5B protein regulation. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5329-5339. (Full text, PDF).

Hongguang Chen, Min Wang, Aihong Jiao, Guotai Tang, Wei Zhu, Peng Zou, Tuo Li, Guangqiang Cui, Peiyou Gong: Amyloid-β immunization enhances neurogenesis and cognitive ability in neonatal mice. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5340-5350. (Full text, PDF).

Zhen-Fang Liu, Xiao Zhang, Yan-Xiang Qiao, Wan-Qun Xu, Cheng-Tai Ma, Hua-Li Gu, Xiu-Mei Zhou, Lei Shi, Chang-Xing Cui, Di Xia, Yu-Guo Chen: Neuroglobin protects cardiomyocytes against apoptosis and cardiac hypertrophy induced by isoproterenol in rats. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5351-5360. (Full text, PDF).

Song-Tao Xu, Fa-Zhang Zou, Li-Na Cai, Wan-Ling Xu: The downregulation of OPN inhibits proliferation and migration and regulate activation of Erk1/2 in ECA-109 cells. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5361-5369. (Full text, PDF).

Deyong Xiao, Shousen Wang, Lin Zhao, Liangfeng Wei, Jingfang Hong, Qun Zhong, Yinghao Yu, Yinxing Huang: Guidance value of MRI for transsphenoidal surgery of pituitary adenomas with cystic degeneration. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5370-5378. (Full text, PDF).

Xi Zhang, Yuge Ran: Prognostic role of elevated platelet count in patients with lung cancer: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5379-5387. (Full text, PDF).

Peng Cheng, Ying Zhang, Hui Huang, Weikai Zhang, Qing Yang, Fengjing Guo, Anmin Chen: Association between CCR6 and rheumatoid arthritis: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5388-5396. (Full text, PDF).

Xiang-Nan Li, Dong Qiu, Xue Pan, Xiao-Xu Hou: Mutation of the epidermal growth factor receptor gene and its impact on the efficacy of gefitinib in advanced non-small cell lung cance. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5397-5405. (Full text, PDF).

Bin Liu, Zhen-Yu Ma, Gang Wu, Jian-Min Qian: Butyrate protects rats from hepatic ischemia/reperfusion injury. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5406-5413. (Full text, PDF).

Bin Xu, Huiying Zhao, Shengnan Wang, Xiwei Sun, Xiujiao Qin: Increased ADRP expression in human atherosclerotic lesions correlates with plaque instability. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5414-5421. (Full text, PDF).

Peng Liu, Dan Yu, Xiaoping Jin, Cai Li, Feng Zhu, Zhou Zheng, Chenlin Lv, Xinwei He: The association between the FABP2 Ala54Thr variant and the risk of type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis based on 11 case-control studies. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5422-5429. (Full text, PDF).

Yue Wang, Bo Dai: PTEN genomic deletion defines favorable prognostic biomarkers in localized prostate cancer: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5430-5437. (Full text, PDF).

Fang-Fang Liu, Xiao-Ming Liu, Xiao-Yu Liu, Jun Tang, Li Jin, Wei-Yan Li, Li-Dong Zhang: Postoperative continuous wound infusion of ropivacaine has comparable analgesic effects and fewer complications as compared to traditional patient-controlled analgesia with sufentanil in patients undergoing non-cardiac thoracotomy. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5438-5445. (Full text, PDF).

Zhilan Tu, Dongya Huang, Jiajun Yang, R Ojha, Yaping Xiao, Rong Liu, Cui Du, Nan Shen, Hedi An, Fei Yu, Erli Yue, Zhifang Huang: Effect of dyslipidemia on intima-media thickness of intra- and extracranial atherosclerosis by regulating the expression of hsp70 in rabbits. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5446-5453. (Full text, PDF).

Bin Yan, Zhi-Yong Peng: Honokiol induces cell cycle arrest and apoptosis in human gastric carcinoma MGC-803 cell line. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5454-5461. (Full text, PDF).

Chen Shao, Jianqiu Gu, Xin Meng, Hongzhi Zheng, Difei Wang: Systematic investigation into the role of intermittent high glucose in pancreatic beta-cells. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5462-5469. (Full text, PDF).

Xu Yan, Tian-Wen Ye: Early molecular responses of bone to estrogen deficiency induced by ovariectomy in rats. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5470-5477. (Retracted, Full text, PDF).

Fuming Tian, Changwu Dou, Songtao Qi, Liqun Zhao, Bo Chen, Haicheng Yan, Li Zhang: Preventive effect of dexamethasone gelatin sponge on the lumbosacral epidural adhesion. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5478-5484. (Full text, PDF).

Zhonglin Han, Yu Jiang, Zhongzhou Yang, Kejiang Cao, Dao W Wang: Prolonged action potential duration in cardiac ablation of PDK1 mice. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5485-5491. (Full text, PDF).

Yujie Zhao, Guoxia Li, Xiaomin Sun, Ping Xu, Xiaoli Lou, Maochun Tang: Changes of amount and ultrastructure of interstitial cells of Cajal in rats with severe acute pancreatitis and their importance. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5492-5498. (Full text, PDF).

Jun Zhang, Bingya Zhang, Tiejun Wang, Hongyong Wang: LncRNA MALAT1 overexpression is an unfavorable prognostic factor in human cancer: evidence from a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5499-5505. (Full text, PDF).

Yue Wang, Helen Yang, Chunjian Shen, Ji Luo: Cholangiocarcinoma: prognostic factors after surgical resection in China. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5506-5512. (Full text, PDF).

Wu-Hong Lu, Maerjiaen Bayike, Ji-Wen Liu, Shanshan Wang, Xiang Xie, Yu-Chun Yang, Fen Liu, Na Li, Zhi-Qiang Liu, Peng-Yi He, Muhuyati: Association between aldosterone synthase (CYP11B2) -344C/T polymorphism and atrial fibrillation among Han and Kazak residents of the Xinjiang region. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5513-5519. (Full text, PDF).

Nan Wu, Xiaowen Zhang, Pengyu Jia, Dalin Jia: The SNP rs4804611 in ZNF627 gene and the risk of myocardial infarction: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5520-5526. (Full text, PDF).

Tao Ma, Zhi-Qiang Ma, Xiao-Hui Du, Qiu-Shi Yu, Rong Wang, Li Liu: Effect of valsartan on ACAT-1 and PPAR-γ expression in intima with carotid artery endothelial balloon injury in rabbit. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5527-5533. (Full text, PDF).

Chongjun Zhong, Shengguang Ding, Yiming Xu, Haitao Huang: MicroRNA-222 promotes human non-small cell lung cancer H460 growth by targeting p27. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5534-5540. (Full text, PDF).

Yongkuan Cao, Jiaqing Gong, Wei Gan, Jun Zhou, Ling Huang, Yonghua Wang, Guode Luo, Yaning Song: Gastric-jejunum pouch side-to-end anastomosis: a novel and safe operation of gastrojejunostomy for preventing reflux gastritis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5541-5546. (Full text, PDF).

Jianqi Ma, Jinghui Bai: Protective effects of heparin on endothelial cells in sepsis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5547-5552. (Full text, PDF).

Guoxing Zuo, Xinping Du, Liuying Zheng, Cuancuan Wang, Kuan Wang, Ying Li: The role of leptin in the ventricular remodeling process and its mechanism. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5553-5558. (Full text, PDF).

Shan-Jin Wang, Xiao-Ming Liu, Wei-Dong Zhao, De-Sheng Wu: Titanium mesh cage fracture after lumbar reconstruction surgery: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5559-5564. (Full text, PDF).

Song Chen, Wei Jiang: Effect of hydrogen injected subcutaneously on testicular tissues of rats exposed to cigarette smoke. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5565-5570. (Full text, PDF).

Jing-Quan Ma, Xing-Hua Wang, Li-Ping Tang, Xiu-Wei Chen, Ge Lou: Raloxifene suppress proliferation-promoting function of estrogen in CaSKi cervical cells. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5571-5575. (Full text, PDF).

Xuesong Liu, Yuekang Zhang, Xuhui Hui, Chao You, Fang Yuan, Wenjing Chen, Si Zhang: Surgical management of medulla oblongata hemangioblastomas in one institution: an analysis of 62 cases. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5576-5590. (Full text, PDF).

Lei Zhang, Huizhang Zhang, Zhichao Zhu, Lijia Jiang, Xuzhang Lu, Min Zhou, Xiao Sun, Liuyang He, Yu Bai, Lingdi Ma: Matrine regulates immune functions to inhibit the proliferation of leukemic cells. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5591-5600. (Full text, PDF).

Qi-Ying Li, Yang Shi, De-Hong Huang, Tao Yang, Jiang-Hong Wang, Guo-He Yan, Hong-Yu Wang, Xian-Jun Tang, Chun-Yan Xiao, Wen-Jun Zhang, Man Zhang, Li Wang, Yi Gong, Wei Yang, Xian-Yu Wu, Ying Xiang: Cytokine-induced killer cells combined with dendritic cells inhibited liver cancer cells. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5601-5610. (Full text, PDF).

Tongjing Xing, Hongtao Xu, Wenqing Yu, Bian Wang, Jing Zhang: Expression profile and clinical significance of miRNAs at different stages of chronic hepatitis B virus infection. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5611-5620. (Full text, PDF).

Torel Ogur, Oznur Leman Boyunaga: Relation of behavior problems with findings of cranial diffusion tensor MRI and MR spectroscopy in autistic children. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5621-5630. (Full text, PDF).

Ying Zhang, Baifeng Liu, Jiang Shao, Jia Song, Jing Zhang: Proteomic profiling of posterior longitudinal ligament of cervical spine. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5631-5639. (Full text, PDF).

Hongwei Chen, Shimin Chang, Jun Pan: Recent progress in the diagnosis and treatment of posterior tibial plateau fractures. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5640-5648. (Full text, PDF).

Wei Du, Chao Li, Hemei Wang, Aihua Zhao, Junmei Shen, Fangfang Yong, Huiqun Jia: Effect of neoadjuvant chemotherapy on sevoflurane MAC-BAR value of patients undergoing radical stomach carcinoma surgery. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5649-5657. (Full text, PDF).

Tao Song, Ming Fang, Xue-Bang, Zhang, Ping Zhang, Rui-Fei, Xie, Shi-Xiu Wu: Sustained improvement of quality of life for nasopharyngeal carcinoma treated by intensity modulated radiation therapy in long-term survivors. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5658-5666. (Full text, PDF).

Jing Sun, Kai Liao, Yuefei Wang, Leida Zhang: Interferon-γ polymorphism and hepatocellular carcinoma susceptibility: a meta analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5667-5674. (Full text, PDF).

Pengyu Jia, Nan Wu, Xiaowen Zhang, Dalin Jia: Association of matrix metalloproteinase-1 -519A/G polymorphism with acute coronary syndrome: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5675-5682. (Full text, PDF).

Xiaoliang Wang, Xiaoli Wang, Xuelian Liu, Xiaoli Wang, Jiaju Xu, Shanshan Hou, Xiaohui Zhang, Yanjie Ding: miR-15a/16 are upreuglated in the serum of neonatal sepsis patients and inhibit the LPS-induced inflammatory pathway. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5683-5690. (Full text, PDF).

Ufuk Kuyrukluyıldız, Orhan Binici, Didem Onk, Serap Ayhan Celik , Mumtaz Taner Torun, Edhem Unver, Adalet Ozcicek, Aysin Alagol: Comparison of dexmedetomidine and propofol used for drug-induced sleep endoscopy in patients with obstructive sleep apnea syndrome. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5691-5698. (Full text, PDF).

Lixin Man, Zhao Zhang, Meng Zhang, Yingying Zhang, Ju li, Nan Zheng, Yanhua Cao, Ming Chi, Yujin Chao, Qiuer Huang, Chunmei Song, Bo Xu: Association between vitamin D deficiency and insufficiency and the risk of childhood asthma: evidence from a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5699-5706. (Full text, PDF).

Irem Kirac Utku, Yildiz Okuturlar, Esra Demir, Ozlem Harmankaya, Gonul Aciksari, Turgut Uygun, Alev Kural, Hanise Ozkan, Meral Mert, Abdulbaki Kumbasar: Relationship between epicardial adipose tissue thickness and vitamin D in patients with metabolic syndrome. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5707-5714. (Full text, PDF).

Ya-Dong Yu, Tao Wu, Fang-Tao Tian, Yun-Tao Shang, Xiao-Fei Yu, Yan-Bin Bai, Chang-Ling Han: Ulnar impaction syndrome with different operative methods: a comparative biomechanical study. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5715-5722. (Full text, PDF).

Xuexin Chen, Rui Yan, Zhixia Bai, Hanxiang Ma: Enhanced sedative efficacy and delayed recovery in propofol anesthesia in a rat model of hepatic cirrhosis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5723-5730. (Full text, PDF).

Yi Zhu, Kaifeng Wang, Bo Wang, Huimin Wang, Zhaohui Jin, Zhenqi Zhu, Haiying Liu: Selection of proximal fusion level for degenerative scoliosis and the entailing proximal-related late complications. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5731-5738. (Full text, PDF).

Dongyue Zheng, Guowei Wu, Peishun Qin, Bin Ji, Lisha Ye, Tong Shi, Huang Huang, Lexiao Jin: Hyperbaric spinal anesthesia with ropivacaine coadministered with sufentanil for cesarean delivery: a dose-response study. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5739-5745. (Full text, PDF).

Chungen Yan, Dongfang Zhu, Danwen Huang, Guoyuan Xia: Role of ultrasound and microbubble-mediated heat shock protein 72 siRNA on ischemia-reperfusion liver injury in rats. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5746-5752. (Full text, PDF).

Yundong Wang, Zhen Han, Xiaoping Niu, Yuliang Jia, Heming Yuan, Guozheng Zhang, Chiyi He: Clinical research for delayed hemorrhage after endoscopic sphincterotomy. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5753-5759. (Full text, PDF).

Naiqing Liu, Zhengchuan Niu, Wei Niu, Cheng Peng, Xueqing Zou, Shuxiang Sun, Obo Shinichi, Muhammad Shahbaz, Qinli Sun, Niu Jun: Intraoperative sentinel lymph node mapping guides laparoscopic-assisted distal gastrectomy for distal gastric cancer. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5760-5766. (Full text, PDF).

Jun Kuang, Yanpeng Sun, Wei Wang, Han Ke, Hong Ye: Myocardial apoptosis and injury of donor hearts kept in completely beating status with normothermic blood perfusion for transplants. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5767-5773. (Full text, PDF).

Ahmet Kutluhan, Behcet Tarlak, Huseyin Cetin, Elif Ersoy Callioglu, Kazim Bozdemir, Mustafa Kemal Demir: Mastoid antral ventilation tube; new treatment modality for reccurent otitis media with effusion and its long term results. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5774-5780. (Full text, PDF).

Yanqing Chen, Yusheng Yao, Yihuan Wu, Dongsheng Dai, Qiuyan Zhao, Liangcheng Qiu: Transcutaneous electric acupoint stimulation alleviates remifentanil-induced hyperalgesia in patients undergoing thyroidectomy: a randomized controlled trial. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5781-5787. (Full text, PDF).

Lu Gan, Xinyang Liu, Zhenhua Wu, Mingzu Huang, Xiaowei Zhang, Weijian Guo: Angiotensin-converting enzyme insertion/deletion polymorphism and gastric cancer: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5788-5793. (Full text, PDF).

Hu Tian, Qiande Liao, Meizhou Liu, Jianhong Hou, Yangde Zhang, Ju Liu: Antibacterial activity of silver nanoparticles target sara through srna-teg49, a key mediator of hfq, in staphylococcus aureus. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5794-5799. (Full text, PDF).

Darong Zhu, Wenhui Chen, Jingjing Xiang, Zhijiang Han: Diagnostic value of CT artifacts for solitary coarse calcifications in thyroid nodules. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5800-5805. (Full text, PDF).

Liu Ming, Qian Zhang, Le Yang, Jian-An Huang: Comparison of antibacterial effects between antimicrobial peptide and bacteriocins isolated from Lactobacillus plantarum on three common pathogenic bacteria. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5806-5811. (Full text, PDF).

Bruno F Muniz, Gabriel M Netto, Moacir Jr Ferreira, Luana O Prata, Cláudio C Mayrink, Yuri L Guimarães, Marcelo V Caliari, Ivana Duval-Araujo: Neutrophilic infiltration in lungs of mice with peritonitis in acid or basic medium. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5812-5817. (Full text, PDF).

Ying Jin, Yan Li, Cheng-Yan Deng, Qin-Jie Tian, Hao Chen, Ling-Ya Pan: Fertility-sparing treatment of low-grade endometrial stromal sarcoma. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5818-5821. (Full text, PDF).

Jinli Lv, Bo Zhu, Liang Zhang, Qichao Xie, Wenlei Zhuo: MDM2 SNP309 variation confers the susceptibility to hepatocellular cancer: a meta-analysis based on 4271 subjects. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5822-5830. (Full text, PDF).

Yan Liang, Yusheng Jia, Zhidong Zhang, Futian Xu, Qian Yang, Jianzhang Yan, Dengpeng Gao, Liheng Liu, Ruijian Zhang, Yubo Guo, Qingfu Zhang, Yong Li: A novel endovenous laser ablation strategy of treatment of greater saphenous vein varicosities with difficult wire placement. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5831-5838. (Full text, PDF).

Xuanwei Wang, Huanrong Lan, Tong Shen, Pengcheng Gu, Fang Guo, Xiangjin Lin, Ketao Jin: Perineural invasion: a potential reason of hepatocellular carcinoma bone metastasis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5839-5846. (Full text, PDF).

Chuan He, Zhigang Liu, Jie Ji, Huanling Zhu: Prognostic value of survivin in patients with non-Hodgkin’s lymphoma: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5847-5854. (Full text, PDF).

Hui-Cun Cao, Jian Liu, Guang-Shao Cao, Zhen-Yu Wang, Xiao-Yang Zhao, Tian-Xiao Li: CT-guided microinvasive intervention in treating refractory carcinous pain. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5855-5861. (Full text, PDF).

Xiaoyu Zhang, Xingtao Zhou, Xinhua Qu: Association between COL1A1 polymorphisms and high myopia: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5862-5868. (Full text, PDF).

Qingli Zhang, Baohua Ma, Min Kang: A retrospective comparative study of clinicopathological features between young and elderly women with breast cancer. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5869-5875. (Full text, PDF).

Gurhan Bas, Orhan Veli Ozkan, Orhan Alimoglu, Ramazan Eryilmaz, Mustafa Sahin, Ismail Okan, Ugur Cevikbas: The role of n-butyl-2-cyanoacrylate in the repair of traumatic diaphragmatic injuries. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5876-5882. (Full text, PDF).

Wenjuan Wu, Changjiang Sun, Daoliang Xu, Xizhi Zhang, Weigan Shen, Ye Lv, Tao Ma: Expression of CXCR2 and its clinical significance in human colorectal cancer. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5883-5889. (Full text, PDF).

Kamal Hassan, Dunia Hassan, Alexander Shturman, Irina Rubinchik, Hassan Fadi, Hassan Shadi, Shaul Atar: The impact of sub-clinical over-hydration on left ventricular mass in peritoneal dialysis patients. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5890-5896. (Full text, PDF).

Wenjie Tang, Ning Han, Yangzhou Liu, Zengchun Li, Youzhen Wei: GSK3β expression and phosphorylation during neuronal maturation in the rat dorsal root ganglion. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5897-5903. (Full text, PDF).

Yang Cui, Xiao Zhang, Zhenjun Zhao, Yanhui Liu, Jinping Zheng: The relationship between histopathological and imaging features of sacroiliitis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5904-5910. (Full text, PDF).

Jing Zhang, Bo-Ji Liu, Hui-Xiong Xu, Jun-Mei Xu, Yi-Feng Zhang, Chang Liu, Jian Wu, Li-Ping Sun, Le-Hang Guo, Lin-Na Liu, Xiao-Hong Xu, Shen Qu: Prospective validation of an ultrasound-based thyroid imaging reporting and data system (TI-RADS) on 3980 thyroid nodules. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5911-5917. (Full text, PDF).

Hamid Hesarikia, Kamran Azma, Aliasghar Kousari, Farshad Nikouei: Magnetic resonance imaging investigations of position of conus medullaris in adolescent idiopathic scoliosis as a peripheral neuropathy. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5918-5924. (Full text, PDF).

Junyi Zhang, Yunchuan Li, Xinxin Lu, Xiangdong Wang, Hongrui Zang, Tong Wang, Bing Zhou, Luo Zhang: Analysis of fungal ball rhinosinusitis by culturing fungal clumps under endoscopic surgery. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5925-5930. (Full text, PDF).

Min Feng, Yuan Tian, Siyuan Chang, Daqian Xu, Huijuan Shi: Polyethylene-oxide improves microcirculatory blood flow in a murine hemorrhagic shock model. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5931-5936. (Full text, PDF).

Meral Gunaldi, Sema Goksu, Dilek Erdem, Seyda Gunduz, Yildiz Okuturlar, Eda Tiken, Sibel Kahraman, Yesim Ozdem Inan, Tugrul Burak Genc, Mustafa Yildirim: Prognostic impact of platelet/lymphocyte and neutrophil/lymphocyte ratios in patients with gastric cancer: a multicenter study. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5937-5942. (Full text, PDF).

Junjie Liu, Hong Mu, Zhifeng Wang, Jing Lan, Shizhou Zhang, Xing Long, Dongsheng Zhang: Joint cavity injection combined with manual reduction and stabilization splint treatment of anterior disc displacement. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5943-5948. (Full text, PDF).

Zhong-Xin Li, Chen Xu, Yan-Chun Li, Qian-Mei Sun: Osteoporosis biomarkers act as predictors for diagnosis of chronic renal insufficiency in elder patients. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5949-5953. (Full text, PDF).

Chuan-Jiang Wang, Dong Yang, Ying-Wei Luo: RhoBTB2 (DBC2) functions as a multifunctional tumor suppressor in thyroid cancer cells via mitochondrial apoptotic pathway. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5954-5958. (Full text, PDF).

M Yanartas, A Baysal, C Aydın, Y Ay, İ Kara, E Aydın, D Cevirme, C Köksal, H Sunar: The effects of tranexamic acid and 6% hydroxyethyl starch (HES) solution (130/0.4) on postoperative bleeding in coronary artery bypass graft (CABG) surgery. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5959-5971. (Full text, PDF).

Yanqing Chen, Weilan Wu, Yusheng Yao, Yang Yang, Qiuyan Zhao, Liangcheng Qiu: Transcutaneous electric acupoint stimulation at Jiaji points reduce abdominal pain after colonoscopy: a randomized controlled trial. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5972-5977. (Full text, PDF).

Tomás Zambrano, Mario Hiroyuki Hirata, Álvaro Cerda, Egidio L Dorea, Gelba A Pinto, Maria C Gusukuma, Marcelo C Bertolami, Luis A Salazar, Rosario Dominguez Crespo Hirata: Impact of 3’UTR genetic variants in PCSK9 and LDLR genes on plasma lipid traits and response to atorvastatin in Brazilian subjects: a pilot study. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5978-5988. (Full text, PDF).

Cuihong Zhu, Xingshun Qi, Hongyu Li, Ying Peng, Junna Dai, Jiang Chen, Chunlian Xia, Yue Hou, Wenwen Zhang, Xiaozhong Guo: Correlation of serum liver fibrosis markers with severity of liver dysfunction in liver cirrhosis: a retrospective cross-sectional study. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5989-5998. (Full text, PDF).

Ye Tian, Jun Luo, Qiang Cao, Chao Bai, Sairike Magovia: Life quality changes within 26 month after the non-surgical treatment in patients with deep vein thrombosis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):5999-6007. (Full text, PDF).

Xue Wang, Zugui Peng, Douglas M Ziedonis, Chaomin Wang, Bo Yu, Tao Li: Evaluation of tobacco use on Chinese population through ATTOC model: a cross-sectional survey on hospitalized psychiatric patients. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6008-6015. (Full text, PDF).

Hongmiao Ren, Tuanfang Yin, Yongde Lu, Weijia Kong, Jihao Ren: Intratympanic dexamethasone injections for refractory Meniere’ s disease. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6016-6023. (Full text, PDF).

Jianqiu Chen, Chunsheng Zhu, Minhui Zhu, Ming Geng, Yongsheng Tian, Guojun Li, Hongliang Zheng: Clinicopathologic significance and survival of TIP30 expression in laryngeal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6024-6031. (Full text, PDF).

Tao Yin, Dian-Sheng Cui, Zhi-Guo Xiong, Shao-Zhong Wei: Laparoscopic TME associated with neoadjuvant chemoradiation towards aggressive colorectal cancer. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6032-6038. (Full text, PDF).

Fu-Ju Wu, Ming-Yang Zheng, Lian-Lian Liu, Dan-Dan Wang, Xiao-Yan Ma: GPIbα reflects the development and progress of the patients with severe preeclampsia. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6039-6045. (Full text, PDF).

Haixia Liu, Sixin Zhou, Lin Ma, Jun Yang, Hao Yang: Genetic association of NQO1 609C>T polymorphism with risk of gastrointestinal cancer: evidence from case-control studies. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6046-6052. (Full text, PDF).

Xin Ma, Yuan Sun, Xiangguo Cheng, Youshui Gao, Bin Hu, Gen Wen, Yebin Qian, Wenqi Gu, Yanjie Mao, Wanjun Liu: Repair of osteochondral defects by mosaicplasty and allogeneic BMSCs transplantation. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6053-6059. (Full text, PDF).

Rifki Ucler, Mehmet Aslan, Murat Atmaca, Murat Alay, Esra Nur Ademoglu, Zehra Candan, Ismail Gulsen: The effect of disease control on mean platelet volume and red blood cell distribution in patients with acromegaly. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6060-6066. (Full text, PDF).

Yongping Zhang, Fengcong Zhao, Liu Lan, Zhao Qin, Liang Jun: Correlation of HLA-DQB1 gene polymorphism of Xinjiang Uygur with outcome of HBV infection. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6067-6072. (
Full text, PDF).

Yan Ding, Xiaojie He, Wang Liao, Zhuwen Yi, Huilan Yang, Wei Xiang: The expression of EBV-encoded LMP1 in young patients with lupus nephritis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6073-6078. (Full text, PDF).

Jianqing She, Jing Zhou, Zhan Hu, Yulong Xia: Clinical observation of atrial threshold monitoring algorithm: a single center experience. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6079-6084. (Full text, PDF).

Jin-Bo Liu, Wen-Juan Li, Fang-Ming Fu, Xiao-Li Zhang, Lei Jiao, Li-Jun Cao, Li Chen: Inverse correlation between serum adiponectin and 8-iso-prostaglandin F2α in newly diagnosed type 2 diabetes patients. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6085-6090. (Full text, PDF).

Yajun Xu, Yun Zhu, Shilai Wang, Yu Ren, Changhong Miao: Dezocine attenuates fentanyl-induced cough in a dose-dependent manner-a randomized controlled trial. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6091-6096. (Full text, PDF).

Xiaokang Liu, Yingjie Liu, Xiaofeng Lian, Jianguang Xu: Magnetic resonance imaging on disc degeneration changes after implantation of an interspinous spacer and fusion of the adjacent segment. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6097-6102. (Full text, PDF).

Fang Cheng, Tao Li, Qing-Li Wang, Hui-Li Zhou, Li Duan, Xia Cai: Effects of hydrosalpinx on ultrasonographic parameters for endometrial receptivity during the window of implantation measured by power color Doppler ultrasound. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6103-6108. (Full text, PDF).

Jun Li, Xiao-Ru Wang, Xiao-Wen Zhai, Hong-Sheng Wang, Xiao-Wen Qian, Hui Miao, Xiao-Hua Zhu: Association of SLCO1B1 gene polymorphisms with toxicity response of high dose methotrexate chemotherapy in childhood acute lymphoblastic leukemia. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6109-6113. (Full text, PDF).

Jiefeng Wang, Hongtao Liu, Xiaoyang Liu, Xiaojun Qi: Effect of variation of FGF2 genotypes on the risk of osteosarcoma susceptibly: a case control study. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6114-6118. (Full text, PDF).

Qing-Fang Ke, Li-Xun Wang: Neuroanatomical evidence of the melanocortin-4 receptor expression in the mesencephalic periaqueductal gray innervating renal tissues. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6119-6123. (Full text, PDF).

Wei-Lin Wang, Hong Zhu, Yun Xie, Jin Li: Relation between ADIPOQ gene polymorphisms and type 2 diabetes in a Chinese population. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6124-6128. (Full text, PDF).

Shencong Mei, Yulu Gao, Changtai Zhu, Chunlei Dong, Yawen Chen: Research of the heteroresistance of Pseudomonas aeruginosa to imipenem. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6129-6132. (Full text, PDF).

Kamal Adel Amin, Hessah Mohammed AlMuzafar: Alterations in lipid profile, oxidative stress and hepatic function in rat fed with saccharin and methyl-salicylates. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6133-6144. (Full text, PDF).

Hua Yang, Xiaojuan Bi, Hong Tang, Juanhua Zeng, Yilei Cong, Tengfei Wu, Qiuye Chen: Clinical efficacy of Yingliu treatment for Graves disease. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6145-6153. (Full text, PDF).

Nidal Iflazoglu, Orhan Ureyen, Osman Z Oner, Mustafa Tusat, Mehmet A Akcal: Complications and risk factors for mortality in penetrating abdominal firearm injuries: analysis of 120 cases. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6154-6162. (Full text, PDF).

You Lu, Xue-Yuan Liu, Yu-Juan Chen, Jing Yu, Shao-Jun Yin: Serum iron and A(2)DS(2) score in stroke-associated pneumonia. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6163-6170. (Full text, PDF).

Chunyan Zhang, Chunxia Sun: Role of clinical nursing path combined with traditional Chinese dialectical nursing in the treatment of knee osteoarthritis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6171-6178. (Full text, PDF).

Zhao-Feng Peng, Sen-Lin Shi, Hai-Xia Jin, Gui-Dong Yao, En-Yin Wang, Hong-Yi Yang, Wen-Yan Song, Ying-Pu Sun: Impact of oxygen concentrations on fertilization, cleavage, implantation, and pregnancy rates of in vitro generated human embryos. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6179-6185. (Full text, PDF).

Yuan-Sheng Ding, Yue Zhao, Yuan-Yuan Xiao, Gang Zhao: Toll-like receptor 4 gene polymorphism is associated with chronic periodontitis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6186-6192. (Full text, PDF).

Zhenglei Xu, Ru Zhang, Dingguo Zhang, Jun Yao, Ruiyue Shi, Qinghong Tang, Lisheng Wang: Peptic ulcer hemorrhage combined with acute gout: analyses of treatment in 136 cases. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6193-6199. (Full text, PDF).

Yunliang Yang, Tieying Song, Hong Wang, Kunfeng Gu, Pengyu Ma, Xiaojing Ma, Jianhui Zhao, Yuxia Li, JianHui Zhao, Guangyao Yang, Ruyu Yan: Comparison of two different sevoflurane expelling methods on emergence agitation in infants following sevoflurane anesthesia. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6200-6205. (Full text, PDF).

Shengli Lin, Rong Li, Xiaoying Zheng, Lina Wang, Xiulian Ren, Lixue Chen, Qinli Liu, Ping Liu, Jie Qiao: Impact of hepatitis B virus carrier serostatus on neonatal outcomes after IVF-ET. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6206-6211. (Full text, PDF).

Hexia Xia, Xilian Li, Xiaotian Li, Huan Liang, Huan Xu: The clinical management and outcome of term premature rupture of membrane in East China: results from a retrospective multicenter study. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6212-6217. (Full text, PDF).

LiuxiaShi, Kuan Wan, Mengmeng Tan, Guifang Yin, Mengkai Ge, Xiaoqian Rao, Lianping He, Yuelong Jin, Yingshui Yao: Risk factors of recurrent aphthous ulceration among university students. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6218-6223. (Full text, PDF).

Lina He, Menghong Wang: Association of vitamin d receptor-a gene polymorphisms with coronary heart disease in Han Chinese. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6224-6229. (Full text, PDF).

Lin Yang, Ronghua Zhao, Yingjie Zheng, Xueru Song: Effect of hepatitis C virus infection on the outcomes of in vitro fertilization. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6230-6235. (Full text, PDF).

Liming Wu, Qing Gong, Risu Na, Xudong Mao, Xulei Zheng, Qiaorui Liu, Cong Ma, Xin Ding, Hongguang Sheng, Zhiwen Liu: Dipeptidyl peptidase 4 concentration influenced by serum insulin levels rather than arterial stiffness index in type 2 diabetics. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6236-6241. (Full text, PDF).

Yan-Hua Xu, Jing-Song Mei, Juan Zhou: Randomized study of gefitinib versus pemetrexed as maintenance treatment in patients with advanced glandular non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6242-6246. (Full text, PDF).

Baoli Yin, Haoying Hao, Duo Wei, Xiaobing Song, Juanke Xie, Cuilian Zhang: Patients with polycystic ovary syndrome have successful embryo arrest. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6247-6251. (Full text, PDF).

Xiaohuan Zheng, Cuiping Han, Rong Shan, Haitao Zhang, Zhaomin Zheng, Yuanshui Liu, Aiguang Wang: Association of interleukin-6 polymorphisms with susceptibility to hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6252-6256. (Full text, PDF).

Ümran Toru, Ceylan Ayada, Osman Genç, Server Şahin, Özlem Arık, Murat Acat, İsmet Bulut, Erdoğan Çetinkaya: Visfatin and ghrelin: can they be forthcoming biomarkers or new drug targets for asthma? Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6257-6261. (Full text, PDF).

Jin Yan, Xiaochun Shang, Xiaofeng Rong: Relationship between IL-27 gene polymorphism and susceptibility of rheumatoid arthritis in Chinese Han population. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6262-6266. (Full text, PDF).

Mehmet Atıf Erol Aksekili, Vedat Biçici, Çetin Işık, Hatice Aksekili, Mahmut Uğurlu, Metin Doğan: Comparison of early postoperative period electrophysiological and clinical findings following carpal tunnel syndrome: is EMG necessary? Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6267-6271. (Full text, PDF).

Ahmet Göçmen, Şirin Güven, Simge Bağci, Yasemin Çekmez, Fatih Şanlıkan: Comparison of maternal and fetal outcomes of IVF and spontaneously conceived twin pregnancies: three year experience of a tertiary hospital. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6272-6276. (Full text, PDF).

Yasemin Cekmez, Fuat Torun, Ahmet Göçmen, Fatih Şanlıkan: A hidden reason for menopausal symptoms in premenopausal aged women: depression. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6277-6281. (Full text, PDF).

Meng Gu, Wenzhi Li, Qi Chen, Yanbo Chen, Mingxi Xu, Zhong Wang: Prostate calculi can higher urinary retention probability and worsen uncomfortable feeling after prostate biopsy but not predict cancer. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6282-6286. (Full text, PDF).

Ying Wang, Xianming Su, Wei Zhang, Wei Yang, Ying Wang, Yajun He: Correlation between serum cystatin C level and elderly hypertensive patients combined coronary heart disease. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6287-6290. (Full text, PDF).

Lin Chen, Yongde Peng, Fang Fang, Jinyu Chen, Ling Pan, Li You: Correlation of serum uric acid with bone mineral density and fragility fracture in patients with primary osteoporosis: a single-center retrospective study of 253 cases. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6291-6294. (Full text, PDF).

Chenggang Sun, Xin Li, Jintang Sun, Peng Zou, Shubo Gao, Peixun Zhang: Biliary tract and pancreatic surgery complicated by acute pancreatitis: a clinical analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6295-6298. (Full text, PDF).

Zhi Li, Yueju Liu, Yi Liang, Changping Zhao, Yingze Zhang: Short versus long intramedullary nails for the treatment of intertrochanteric hip fractures in patients older than 65 years. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6299-6302. (Full text, PDF).

Yu Cheng, Huilin Yang, Li Ni, Dawei Song, Hongtao Zhang: Stress fracture of the distal fibula in flatfoot patients: case report. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6303-6307. (Full text, PDF).

Yong-Xi Song, Xiao-Wan Chen, Zhen-Ning Wang: A mass seen under gastroscopy “disappeared” during laparotomy. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6308-6310. (Full text, PDF).

Shili Su, Guowei Tao, Baihua Dong, Linlin Shi, Jianchun Dong: Delayed presentation of uterine perforation with ovary migration after dilatation and curettage. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6311-6314. (Full text, PDF).

Ye Han, Hu-Gang Shen, Jin-Jun Lu, Xiao-Feng Xue, Bin Yuan, Tian-Yi Xi, Jin Zhou, Yu-Ting Kuang, Qiao-Ming Zhi, Hong Zhao: Simultaneous idiopathic segmental infarction of the great omentum with spontaneous splenic rupture: a rare association. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6315-6318. (Full text, PDF).

Wenjie Zeng, Liyou Chen, Weijie Du, Jinghui Hu, Xiangming Fang, Xiaofeng Zhao: Laparoscopic hysterectomy of large uteri using three-trocar technique. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6319-6326. (Full text, PDF).

Zhefei Mou, Maohua Chen, Yan Xiong, Zhihang Fan, Aimin Wang, Ziming Wang: Comminuted radial head fractures treated by the Acumed anatomic radial head system. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6327-6333. (Full text, PDF).

Hua Wang, Lingyun Jiang, Li Zhang, Hongming Zhang: Compression of the ostium of left main coronary artery caused by aortic root intramural hematoma after blunt thoracic trauma. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6334-6337. (Full text, PDF).

Chengwei Dong, Yuxu Wang, Sanyuan Hu, Futian Du, Wei Ding: Retroperitoneal abscess and acute acalculous cholecystitis after iatrogenic colon injury: report of a case. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6338-6341. (Full text, PDF).

Clarissa Gambara Nascimento, Roger Schmidt Brock, Barbara Albuquerque Morais, Wagner Malagó Tavares, Manoel Jacobsen Teixeira, Wellingson Silva Paiva: Cerebellopontine angle empyema after lumbar disc herniation surgery. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6342-6345. (Full text, PDF).

Chunrun Yang, Hongqing Wang, Yonghui Zou, Weiguo Cui, Junjun Yang, Tao Li, Changzhong Li, Jie Jiang: Hyperreactio luteinalis after delivery: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6346-6348. (Full text, PDF).

Siye Men, Wusong Xue, Wen Yu, Yuyue Liu, Huiliang Liu, Shaohui Zhang, Baoqing Liu, Wei Wu, Chengcheng Yang: Implantation of metastatic mucinous adenocarcinoma in the hernial sac: a case report. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6349-6351. (Full text, PDF).

Sheyu Li, Honghu Tang, Xia Rong, Xiangyang Huang, Qianrui Li: Pachymeningitis as a manifestation of ANCA-associated vasculitis: a care report and literature review. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6352-6359. (Full text, PDF).

Mengchan Ou, Zhen Luo, Juan Liu, Yaoxin Yang, Yu Li: Negative pressure pulmonary edema after craniotomy through the endonasal transsphenoidal approach. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6360-6364. (Full text, PDF).

Ying Ye, Xiang-Zhao Sun, Jin-Shan Feng: Woman with rectal condyloma acuminatum: a case report. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6365-6368. (Full text, PDF).

Xiaofei Zhu, Min Li, Huiling Cao, Xuewen Yang: Fatal bacteremia by neisseria cinerea in a woman with myelodysplastic syndrome: a case report. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6369-6371. (Full text, PDF).

Shuang Zhang, Mingliang Yi: Airtraq® laryngoscope-assisted fiberoptic bronchoscope intubation in a child with Pierre-Robin sequence: a case report. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6372-6373. (Full text, PDF).

Gülsüm Özkan, Şükrü Ulusoy: A case of renal failure developing in association with African mango consumption. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6374-6378. (Full text, PDF).

Ying Fan, Shuodong Wu, Beibei Fu, Xiaoyu Yan, Xinpeng Wang, Wei Zhang: Decreased expression of stem cell factor mRNA and protein in the gallbladders of guinea pigs fed on high cholesterol diet. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6379-6383. (Full text, PDF).

Jinhua Wei, Xiaona Li, Jianbo Gao: Insulin secretion and tolerance of women with different gestational glucose regulation one year postpartum. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6384-6387. (Full text, PDF).

Siwei Zhang, Huali Xu, Xiaofeng Yu, Yuchen Wang, Fanfan Sun, Dayuan Sui: Simvastatin ameliorates low-dose streptozotocin-induced type 2 diabetic nephropathy in an experimental rat model. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6388-6396. (Full text, PDF).

Jing Tong, Ying Wang, Bing Chang, Dai Zhang, Bingyuan Wang: Associations between tumor markers and the risk of colorectal polyp recurrence in Chinese people. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6397-6405. (Full text, PDF).

Junli Fan, Weiguo Zhang, Caipeng Lei, Bin Qiao, Qin Liu, Qiang Chen, Hongduo Jiao, Leizhen Jiang, Shuo Cui, Jianmin Chen: Vascular endothelial growth factor polymorphisms and lung cancer risk. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6406-6411. (Full text, PDF).

Fanliang Kong, Jin Wu, Lixia Hu, Yingying Du, Yueyin Pan: Association between RAD51 polymorphisms and susceptibility of head and neck cancer: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6412-6419. (Full text, PDF).

Jianhong Wang, Ping Li, Lingling Sun, Yongmei Sun, Shibao Fang, Xuejun Liu: Diagnostic value of strain ratio measurement in differential diagnosis of thyroid nodules coexisted with Hashimoto thyroiditis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6420-6426. (Full text, PDF).

Yanqin Liu, Lei Shi, Chunyi Liu, Guiyun Zhu, Hao Li, Haitao Zhao, Suling Li: Effect of combination therapy of propofol and sevoflurane on MAP2K3 level and myocardial apoptosis induced by ischemia-reperfusion in rats. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6427-6435. (Full text, PDF).

Jinhong Zhao, Chaopin Li, Beibei Zhao, Pengfei Xu, Haifeng Xu, Lianping He: Construction of the recombinant vaccine based on T-cell epitope encoding Der p1 and evaluation on its specific immunotherapy efficacy. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6436-6443. (Full text, PDF).

Cigdem Akyol Beyoglu, Aylin Özdilek, Antonio M Esquinas: Non invasive ventilation to prevent reintubation. Key methodological concerns in cardiothoracic unit. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6444-6445. (Full text, PDF).

Yu Xu, Cuiming Cao, Xiuchun Gong, LiJun Rong: Inhibition of ERK5 enhances cytarabine-induced apoptosis in acute myeloid leukemia cells. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6446-6455. (Full text, PDF).

Yi-Fen Cui, Xiao-Lin Yuan, Wen-Hai Fan, Sheng-Fan Li, Yu-Qin Deng, Qing Zhang, Chun-lei Zhang, Zhen Yang: Neovibsanin B inhibits human malignant brain tumor cell line proliferation and induces apoptosis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6456-6462. (Full text, PDF).

Xiaojun He, Yalin Kong, Dongqing Wen, Chengli Liu, Mei Xiao, Gang Zhao, Yuying Zhen, Hongyi Zhang: A prospective, randomized trial of pancreatectomy combined with isolated hepatic perfusion via a dual route or conventional postoperative adjuvant therapy in patients with advanced pancreatic head carcinoma. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6463-6471. (Full text, PDF).

Lichang Zhao, Hui Zhang, Jingfang Bao, Jun Liu, Zhongning Ji: Saikosaponin-d protects renal tubular epithelial cell against high glucose induced injury through modulation of SIRT3. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6472-6481. (Full text, PDF).

Qinzhang Wang, Biao Qian, Qiang Li, Zhao Ni, Yinglong Li, Xinmin Wang: Application of modified R.E.N.A.L. nephrometry score system in evaluating the retroperitoneal partial nephrectomy for T1 renal cell carcinoma. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6482-6488. (Full text, PDF).

Marghoob Hasan, Abdelmarouf Mohieldein: Association between serum carcinoembryonic antigen level and oxidative stress parameters among diabetic females. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6489-6494. (Full text, PDF).

Naiqing Liu, Jianguo Huang, Shuxiang Sun, Zhongjin Zhou, Jingyu Zhang, Fahui Gao, Qinli Sun: Expression of matrix metalloproteinase-9, cyclooxygenase-2 and vascular endothelial growth factor are increased in gastrointestinal stromal tumors.Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6495-6501. (Full text, PDF).

Xiaolin Liu, Hairong Liu, Jing Liang, Beibei Yin, Junjuan Xiao, Junwei Li, Dongfeng Feng, Yan Li: Stathmin is a potential molecular marker and target for the treatment of gastric cancer. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6502-6509. (Full text, PDF).

Ping He, Jiexiong Liang, Tiansong Shao, Yang Guo, Yingchen Hou, Yang Li: HDAC5 promotes colorectal cancer cell proliferation by up-regulating DLL4 expression. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6510-6516. (Full text, PDF).

Zhen Zhang, Xiao-Nian Lu, Jun Liang, Hui Tang, Yong-Sheng Yang, Xiao-Hua Zhu, Juan Du, Yan-Yun Shen, Jin-Hua Xu: Evaluation of photodynamic therapy using topical aminolevulinic acid hydrochloride in the treatment of condylomata acuminate. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6517-6521. (Full text, PDF).

Ren Wang, Jin-Jin Chen, Bing Hu: Transrectal real-time elastography-guided transperineal prostate biopsy as an improved tool for prostate cancer diagnosis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6522-6529. (Full text, PDF).

Yi Gong, Yan Li, Qian Sun: Probiotics improve efficacy and tolerability of triple therapy to eradicate Helicobacter pylori: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6530-6543. (Full text, PDF).

Wei Wang, Weiliang Zhao, Zhenxiu Liu, Jianhua Xia, Jingru Wu, Xueyin Shi: Trigeminal neuralgia increases cerebral blood flow in a focal cerebral ischemic model in rats. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6544-6552. (Full text, PDF).

Chao Chen, Feng Wang, Yuan Cheng, Yin Cheng, Xueying Ren, Haiqing Huai: Predictive value of MGMT promoter methylation status in Asian and Caucasian patients with malignant gliomas: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6553-6562. (Full text, PDF).

Wenzhi Li, Zhanyu Wang, Longmei Wang, Xiangfei He, Guangjian Wang, Hongjun Liu, Fengfu Guo, Zhong Wang, Gang Chen: Effectiveness of inhibitor rapamycin, saracatinib, linsitinib and JNJ-38877605 against human prostate cancer cells. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6563-6567. (Full text, PDF).

Baoxia Dong, Yubo Gao, Xuan Zheng, Guangxun Gao, Hongtao Gu, Xiequn Chen, Jinyi Zhang: T cell activation is reduced by the catalytically inactive form of protein tyrosine phosphatase SHP-2. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6568-6577. (Full text, PDF).

Kai Li, Yuan Xu: Citrate metabolism in blood transfusions and its relationship due to metabolic alkalosis and respiratory acidosis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6578-6584. (Full text, PDF).

Lin Zhou, Yu Mao, Lemin Wang, Jinfa Jiang, Wenjun Xu, Jiahong Xu, Haoming Song: Comparison of peripheral blood T lymphocyte immune function among venous thromboembolism patients with and without infection and patients with simple infection. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6585-6591. (Full text, PDF).

Xiang-Min Shi, Fu-Kun Chen, Zhuo Liang, Jian Li, Kun Lin, Jian-Ping Guo, Zhao-Liang Shan: Is dabigatran efficacy enough to prevent stroke in atrial fibrillation patient with high CHADS2 score during peri-procedural catheter radiofrequency ablation? A case report with literature review. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6592-6600. (Full text, PDF).

Cuiju Zhi, Ying Huang, Weigang Qi, Jiajia Shen, Jinghua Tan, Haiyan Hu, Daifu Zhang: Expression of microRNAs differed in the omental adipose tissue of obese rats. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6601-6606. (Full text, PDF).

Peng Liao, Li Guo, Yongjun Wen, Yangling Yang, Shipeng Cheng: Phylogenetic features of hemagglutin gene in canine distemper virus strains from different genetic lineages. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6607-6612. (Full text, PDF).

Hao Ding, Benzhong Wang, Yufang Gu, Yu Zhao: The combination of inferior pedicle method and dermal suspension sling technique: one new efficient method for breast reduction. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6613-6620. (Full text, PDF).

Guangsheng Yu, Jianlu Wang, Jiahong Dong, Jun Liu: XPC Ala499Val and XPG Asp1104His polymorphisms and digestive system cancer risk: a meta-analysis based on model-free approach. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6621-6630. (Full text, PDF).

Guohan Chen, Jinyi Wang, Xuan Hong, Zhengjun Chai, Qinchuan Li: Dietary vitamin E intake could reduce the risk of lung cancer: evidence from a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(4):6631-6637. (Full text, PDF).