IJCEM Copyright © 2008-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 9, Number 1:1-467;2016
International Journal of Clinical and Experimental Medicine


Junyan Zhu, Wei Liu: Laparoscopic trocar site hernia: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):1-8. (Abstract IJCEM0018209, Full text PDF).

Shi Yan, Yunpeng Zhang, Daifeng Lu, Feng Dong, Yongyun Lian: ECM-receptor interaction as a prognostic indicator for clinical outcome of primary osteoporosis. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):9-20. (Abstract IJCEM0009825, Full text PDF).

Xiao-Gang Zheng, Hong-Bin Zheng, Bao-Ping Liu: Preparation of gemcitabine-loaded nanoliposomes and their lung adenocarcinoma-targeting treatment in vivo and in vitro. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):21-27. (Abstract IJCEM0016621, Full text PDF).

Jing Guo, Meng Yang, Wei Zhang, Hongguang Lu, Jianmin Li: A panel of miRNAs as prognostic indicators for clinical outcome of skin cutaneous melanoma. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):28-39. (Abstract IJCEM0014489, Full text PDF).

Young Mi Lee, Yunui Ji, Young Min Kang, Wook Jin Kim, Goya Choi, Byeong Cheol Moon: Molecular authentication of Pinelliae Tuber and its common adulterants using RAPD-derived multiplex sequence characterized amplified region (multiplex-SCAR) markers. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):40-50. (Abstract IJCEM0016334, Full text PDF).

Jun Zhou, Yongtian Lu, Li Shi, Jianxing Li: Endoscopic resection of benign lesions of cervical vertebral body through intraoral approach. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):51-57. (Abstract IJCEM0013611, Full text PDF).

Zhengquan Han, Xiao Han, Zian Wang, Shiwu Wu, Rongsheng Zheng: Thioaptamer conjugated single-wall carbon nanotubes in human breast cancer targeted photothermal therapy in-vivo and in-vitro. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):58-64. (Abstract IJCEM0016627, Full text PDF).

Guang Shan, Tian Tang, Yan Zhang: 5-Aza-2’-deoxycytidine and 5-fluorouracil synergistically induce colon cancer cell apoptosis in a P53-independent manner. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):65-77. (Abstract IJCEM0013715, Full text PDF).

Ding-Cheng Zheng, Cheng Zheng, Jian Wu, Hua Ye, Jing-Jie Chen, Bin Zhou, Qi Zheng, Feng Wu, Wen-Yu Dai, Ping Chen, Qiao-Ming Zhi: Neutrophil-lymphocyte ratio predicts the prognosis of patients with colorectal cancer: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):78-90. (Abstract IJCEM0017080, Full text PDF).

Tarun E Hutchinson, Hanbo Hu, Jawaharlal M Patel: Hypoxia-induced fractalkine-stimulated endothelial/pericyte dynamics in pulmonary hypertension. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):91-100. (Abstract IJCEM0019241, Full text PDF).

Yutong Wang, Yunliang Wang, Jinfeng Li, Yuzhen Zhang, Honglei Yin, Bing Han: SHH signaling mediates the effect of PPAR β/δ on angiogenesis following cerebral ischemia. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):101-107. (Abstract IJCEM0016564, Full text PDF).

Xi-Ming Liu, Jin-Cheng Huang, Guo-Dong Wang, Sheng-Hui Lan, Hua-Song Wang, Chang-Wu Pan, Ji-Ping Zhang, Xian-Hua Cai: Anterior titanium plate plus screw of square area combined with posterior column screw for the treatment of fracture of acetabulum involving square area. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):108-119. (Abstract IJCEM0014773, Full text PDF).

Yi-Tong Yang, Zu-Sen Wang, Li-Qun Wu: Preoperative levels of serum alanine aminotransferase conducive to predicting recurrence of HBV-related hepatocellular carcinoma after R0 resection. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):120-130. (Abstract IJCEM0014933, Full text PDF).

Guilun Yang, Jingxia Kang, Ming Zhu, Shoujiang Wang: Magnetic resonance diffusion-weighted imaging and computed tomography in the diagnosis of hemangioma and venous malformations of head and neck among children. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):131-139. (Abstract IJCEM0015471, Full text PDF).

Yuan Pan, Zhaohu Yu, Tao Xin, Xiliang He, Peilin Lu, Xutao Jiang, Botian Shao, Zaijin Zhang, Yu Wang: Efficacy of endovascular occlusion treatment for ruptured dissecting vertebral artery aneurysms: a single center experience. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):140-147. (Abstract IJCEM0014833, Full text PDF).

Yueyue Wu, Zaoping Chen, Xinmei Huang, Jun Liu, Ying Cha, Fang Wang, Jiong Xu, Li Sheng, Heyuang Ding: Berberine protected rats against adiposity induced by high-fat diets. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):148-155. (Abstract IJCEM0016981, Full text PDF).

Jun Fan, Huayi Sun, Xingshan Zhao: Statins for prevention of contrast induced nephropathy after coronary angiography: a network meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):156-163. (Abstract IJCEM0015476, Full text PDF).

Liyan Zhao, Sen Zhang, Fengmei An, Shoudong Ma, Yanqin Cheng, Weihong Liu, Fangxiu Xu, Mingchun Li: Water soluble chitosans shows anti-cancer effect in mouse H22 liver cancer by enhancing the immune response. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):164-171. (Abstract IJCEM0016453, Full text PDF).

Li-Ming Liu, Qi Huang, Quan-Ning Chen, Zhong-Yan Liu, Bu-Jun Ge: A critical role of CDKN3 in gastric cancer and regulates tumor cell proliferation. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):172-178. (Abstract IJCEM0015753, Full text PDF).

Xue-Jun Liu, Wei-Wei Fu, Guang-Wen Yang, Shi-En Liu, Ying Li, Chong-Feng Duan, Qing-Lan Sui, Wen-Jian Xu: Correlation between diffusion tensor imaging and pathology in rats with brain radiation injury. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):179-184. (Abstract IJCEM0014709, Full text PDF).

Yong Hong, Jun-Li Qiao, Ling-Fei Cui, Tai-Xun Li, Jin-Nan Zhang, Su-Mei Yang, Yan-Li Li, Wang-Ben Zhong: Increased expression of FAS is a prognostic marker for patients with breast cancer. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):185-189. (Abstract IJCEM0015133, Full text PDF).

Jike Liu, Ming Ming, Aiwu Li, Wentong Zhang, Fengyin Sun: RET gene polymorphism is associated with hirschsprung disease: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):190-194. (Abstract IJCEM0015680, Full text PDF).

Xingmei Feng: The relationship between serum calcium level and women with pregnancy-induced hypertension in China: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):195-198. (Abstract IJCEM0014932, Full text PDF).

Genlin Liu, Jianjun Li, HongjunZhou, Ying Zheng, Chunxia Hao, Ying Zhang, Bo Wei, Yiji Wang, Haiqiong Kang, Xiaolei Lu: A simple way to improve the relative and absolute reliability of handheld dynamometer measurements using learners. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):199-208. (Abstract IJCEM0015678, Full text PDF).

Kai-Qi Cui, Yuan Jiang, Yuan-Yi Zheng, Xiao Zheng, Ze-Sha Ling, Gong-Wei Jia, Lang Jia, Wei Jiang, Le-Hua Yu: Comparison of atlanto-axial artery hemodynamics during cervical spine manipulation with doppler ultrasound in rhesus macaques. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):209-218. (Abstract IJCEM0015739, Full text PDF).

Huan Wang, Donglin Jia, Huachun Shen, Qiang Tao, Li Liu, Lei Zhang, Jianrong Guo: Effects of cytokines on the expression of angiotensin II type 1 receptors in vascular smooth muscle cells. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):219-225. (Abstract IJCEM0011416, Full text PDF).

Qiang Deng, Xuebin Sun, Weibin Sheng, Maier Dan, Hailong Guo: Tube-reserving rinsing combined with negative pressure drainage in treating esophageal fistula after anterior cervical vertebral surgery. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):226-234. (Abstract IJCEM0012038, Full text PDF).

Baiji Chen, Songyin Huang, Kunyi Pan, Xinlu Dai, Cuiwen Li, Xiaoqiang Liu, Yu Lu, Xiaoying Xie, Xiquan Wu, Hongyu Li: Molecular characterization of community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolated from patients with skin and soft tissue infection in a teaching hospital. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):235-243. (Abstract IJCEM0016172, Full text PDF).

Yan-Ping Zhu, Yue-Qin Han, Zhen Yu, Yue-Qin Bu, Xin-Xin Chen, Qiao-Zhi Yang: Significance of T lymphocyte in the serum of cytomegalovirus-induced hepatitis. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):244-249. (Abstract IJCEM0015689, Full text PDF).

Akif Nuri Dogan, Basri Cakiroglu, Aydin Ismet Hazar, Ramazan Gozukucuk, Bekir Sami Uyanik: Can red cell distribution width and mean platelet volume serve as a marker for chronic prostatitis? Int J Clin Exp Med 2016;9(1):250-254. (Abstract IJCEM0011056, Full text PDF).

Gaixiang Xu, Liping Mao, Min Yang, Hui Liu, JieJin, Wenbin Qian: Efficacy and safety of lenalidomide in the treatment of a refractory multicentric Castleman disease patient. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):255-259. (Abstract IJCEM0016634, Full text PDF).

Sen-Lin Shi, Gui-Dong Yao, Hai-Xia Jin, Wen-Yan Song, Fu-Li Zhang, Hong-Yi Yang, Ying-Pu Sun: Correlation between morphological abnormalities in the human oocyte zona pellucida, fertilization failure and embryonic development. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):260-267. (Abstract IJCEM0015149, Full text PDF).

Yilin Wang, Chongyuan Zheng, Aoming Jin, Chuanlin Wang, Peixun Zhang: Epidemiological characteristics and rabies post-exposure prophylaxis status of 5497 patients with bite injuries of Beijing, China. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):268-274. (Abstract IJCEM0009950, Full text PDF).

Hongbo Wu, Jiarong Liu, Xiaoqian Mu, Huijuan Wu, Lijuan Chen, Xiufeng Hu, Jie Liu, Lin Zhang, Yanqiu Zhao: Study of the clinical significance of DKK1 in the diagnosis and therapeutic monitoring of lung cancer. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):275-281. (Abstract IJCEM0015684, Full text PDF).

Hong Ji, Yafei Zhang, Yiming Li, Hongwei Lu: The effect and safety of laparoscopic D2 radical gastrectomy for advanced gastric cancer. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):282-287. (Abstract IJCEM0016312, Full text PDF).

Yingquan Luo, Jing Yang, Hui Zhang, Yina Wang, Dan Li, Shengyu Tan, Yan Xu, Chan Liu, Yu Yang: The relationship between serum irisin and sleep apnea syndrome. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):288-292. (Abstract IJCEM0014306, Full text PDF).

Qi Wu, Juanjuan Li, Juan Wu, Xiang Li, Chuang Chen, Fei Su, Shengrong Sun: Differences in the sonographic features of papillary thyroid microcarcinoma and nonmicrocarcinoma: a study of 279 patients. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):293-297. (Abstract IJCEM0017016, Full text PDF).

Rong Qiao, Wenting Wu, Daru Lu, Baohui Han: Influence of single nucleotide polymorphisms in ABCB1, ABCG2 and ABCC2 on clinical outcomes to paclitaxel-platinum chemotherapy in patients with non-small-cell lung cancer. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):298-307. (Abstract IJCEM0015721, Full text PDF).

Jiaming Cui, Ronghuan Yu, Mingyan Li, Jiechang Gao, Yongsheng Cui: Intervention affects the cognitive performance of middle-aged patients with essential hypertension. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):308-315. (Abstract IJCEM0014821, Full text PDF).

Ezgi Coskun Yenigun, Didem Turgut, Serhan Piskinpasa, Ramazan Ozturk, Fatih Dede, Ali Riza Odabas: Cyclosporine is not inferior to cyclophosphamide in the treatment of idiopathic membranous glomerulonephritis: single centre experience. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):316-322. (Abstract IJCEM0015199, Full text PDF).

Qianli Meng, Peizeng Yang, Haike Guo, Liang Zhang, Xuan Chen, Zhengxuan Jiang, Shengping Hou, Mengyuan Fang, Ying Cui: Characteristic expression of PD-1 and its ligands mRNAs in patients with noninfectious uveitis. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):323-329. (Abstract IJCEM0017086, Full text PDF).

Ezgi Coskun Yenigun, Cenk Aypak, Didem Turgut, Serhan Vahit Piskinpasa, Simal Koksal Cevher, Eyup Koc, Fatih Dede: Is there a relation between mean platelet volume and chronic kidney disease stages in diabetic patients? Int J Clin Exp Med 2016;9(1):330-335. (Abstract IJCEM0015198, Full text PDF).

Danyang Zhao, Zhimin Hou, Yanzhi Liu, Qian Sun: Morbidity of metabolic syndrome in gynecologic cancers patients. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):336-340. (Abstract IJCEM0014664, Full text PDF).

Hougang Huang, Zhongfu Li, Dachun Xiao, Gan He, Bin Jian, Lian Bai, Qiang Yang: A preliminary comparison of clinical efficacy between laparoscopic and open surgery for the treatment of colorectal cancer. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):341-345. (Abstract IJCEM0015805, Full text PDF).

Peng Liu, Xiao-Li Zhang: Dynamic observation on primitive fibrinogen and antithrombin III activity in premature infants. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):346-349. (Abstract IJCEM0015469, Full text PDF).

Chun-Kai Yu, Zhi-Gang Song: Clinicopathological features and differential diagnosis of primary bilateral seminal vesicle mucinous carcinoma. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):350-354. (Abstract IJCEM0016194, Full text PDF).

Haijun Yan, Wei Gu, Tan Yan, Li Wang: Coexistence of tracheobronchial foreign body and lung adenocarcinoma: a case report in an adult. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):355-358. (Abstract IJCEM0011563, Full text PDF).

Wensu Wei, Fei Deng, Zhi Long, Yingbo Dai, Jingchao Wei, Liuxun Li, Leye He: Calculi in lower aplastic ureter with ipsilateral agenetic seminal vesicle opening to mimicking seminal vesicular calculi: a case report. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):359-362. (Abstract IJCEM0015707, Full text PDF).

Xiaomei Ma, Chunyan Xia, Huimin Liu: Oncocytic carcinoma of the right nasal side lacrimal apparatus with androgen receptor positive. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):363-365. (Abstract IJCEM0011607, Full text PDF).

Chengxue Wang, Yanhui Li, Dong Zhu, Lei Tan: Transverse patellar fracture with avulsion fracture of the tibial posterior cruciate ligament attachment: a case report. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):366-370. (Abstract IJCEM0015727, Full text PDF).

Yoshikazu Ogawa, Mika Watanabe, Hidefumi Jokura, Teiji Tominaga: Primary intrasellar melanotic ependymoma successfully treated by combined transsphenoidal and gamma knife surgeries: case report and review. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):371-375. (Abstract IJCEM0016433, Full text PDF).

Feng Han, Jiang Hong, Qu Wei: Phalangeal microgeodic syndrome in children: a report of one case. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):376-378. (Abstract IJCEM0016362, Full text PDF).

Jian-Peng Li, Qiang Ma, Chuan-Min Chen, Su-Fang Li: Synchronous primary esophagus and stomach cancer: report of 18 patients in single institution from China. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):379-384. (Abstract IJCEM0014869, Full text PDF).

Hai Xu, Jianqun Ma, Jun Wu, Changfa Qu, Fenglin Sun, Shidong Xu: The value of esophageal stenting for the treatment of benign tracheoesophageal fistulas: case report. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):385-390. (Abstract IJCEM0015101, Full text PDF).

Weihua Guo, Suhong Zhao, Guodong Pang, Zhaohua Li, Guangrui Shao: Intravenous administration of gadolinium diethylene trianminepentaacetic acid affects diffusion-weighted imaging of focal liver lesions. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):391-396. (Abstract IJCEM0016336, Full text PDF).

Xiaowan Chen, Yongxi Song, Zhenning Wang: A sudden elevated phyma as the first symptom of the recurrence of early gastric cancer: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):397-402. (Abstract IJCEM0016579, Full text PDF).

Jingfang Sun, Linlin Qu, Zhengwu Guo, Gaofeng Hu, Wei Xu: Treatment-related acute myeloid leukemia with type D CBFB-MYH11 after chemotherapy and radiotherapy in non-hodgkin lymphoma: a rare case report. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):403-407. (Abstract IJCEM0017068, Full text PDF).

Kazuhiro Dan, Makoto Nakahama, Kenzo Kagawa, Hiroshi Ito: Coronary artery hematoma in a case of chronic total occlusion treated with intravascular imaging and a novel scoring balloon catheter. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):408-411. (Abstract IJCEM0015491, Full text PDF).

Fatih Çiftçi: Unestimated disease: epiploic appendagitis. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):412-415. (Abstract IJCEM0012406, Full text PDF).

Yi-Fan Li, Chao-Ge Liang, Xian-Zhong Tang, Wen-Jun Qiu, Yun-Han Ji, Wei Xu, Bu-Xian Tian, Xiao-Dong Zhu: Neuroprotective effect of 7,8-dihydroxyflavone in spinal cord injury. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):416-422. (Abstract IJCEM0011087, Full text PDF).

Leticia Flores-Gallegos, Alberto Hidalgo-Bravo, Leonora Casas-Avila, Valeria Ponce de Leon-Suarez, Antonio Miranda-Duarte, Natalia Flores-Estrada, Federico Osorio Antonio, Lucia Taja-Chayeb, Luis D Campos-Acevedo, Laura E Martinez-de-Villarreal, Guillermo Perez-Garcia, Martha L Ornelas-Arana, Monica Normendez-Martinez, Margarita Valdes-Flores: Clinical and molecular analysis in a series of Mexican patients with clinical diagnosis of Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP). Int J Clin Exp Med 2016;9(1):423-432. (Abstract IJCEM0015559, Full text PDF).

Xiaofeng Yuan, Jun Shu, Weiqiang Li, Bo Pu, Ning Lu, Hong Duan, Jun Hu, Bangxu Nie: Repair of articular cartilage defects with chondrocyte derived from allogenic bone marrow mesenchymal stem cells (MSCs) in rabbit. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):433-440. (Abstract IJCEM0013616, Full text PDF).

Qing Hu, Lin Hu, Xiao-Li Jin, Ren-Zhao Tian, Ge Wang: Meta-analysis of cisplatin-based chemotherapy combination with radiotherapy versus radiotherapy alone in the treatment of locally advanced cervical carcinoma. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):441-447. (Abstract IJCEM0009762, Full text PDF).

Xinwen Zhang, Xu Yan, Yong Shen, Yohei Jinno, Xi Jiang, Kiyoshi Koyano, Hongjun Ai: Is China’s eight-year stomatology medical doctor program feasible? Comparison of comprehensive quality between doctoral dental students in China and Japan. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):448-454. (Abstract IJCEM0008913, Full text PDF).

Xiaoying Wang, Jiangbing Zhou, Bin Shi, Xiaolei Guo, Qunchao Yan: Hypouricemic and nephroprotective effects of Jianpi Huashi decoction in a rat model of hyperuricemia. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):455-465. (Abstract IJCEM0020946, Full text PDF).

Retraction: Effect of early external X-ray radiation on arterial restenosis post percutaneous transluminal angioplasty. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):466. (Abstract IJCEM1601001, Full text PDF).

Retraction: Parathyroid hormone plus alendronate in osteoporosis: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Clin Exp Med 2016;9(1):467. (Abstract IJCEM1601002, Full text PDF).