Volume 9, Number 10:18790-20465;2016
International Journal of Clinical and Experimental Medicine


Jingji Jin, Sanwu Zeng: Efficacy and safety of combination therapy of excimer laser/light and drugs for vitiligo: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):18790-18798. (Abstract IJCEM0030588, Full text PDF).

Hongzhi Chen, Yan Qi, Xinxin Ju, Kunming Sun, Manli Liu, Dongdong Chen, Lijuan Pang, Shugang Li: Effect of adipose-derived stem cell transplantation on the viability of random pattern skin flaps: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):18799-18807. (Abstract IJCEM0029597, Full text PDF).

Li Zuo, Gang Li, Yingchun Xu, Fengchun Zhang: Meta-analysis of capecitabine-based chemotherapy versus capecitabine-free chemotherapy in patients with metastatic breast cancer. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):18808-18815. (Abstract IJCEM0031155, Full text PDF).

Xue-Ying Tan, Yang Lu, Li-Ping Xuan, Yong-Min Huang, Jing-Bo Hu: Efficacy and safety of saxagliptin and metformin as initial combination therapy in patients with type 2 diabetes: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):18816-18823. (Abstract IJCEM0031236, Full text PDF).

Pengcheng Xu, Jihong Wang, Zengtao Hao, Shangfei Jing, Chaoqian Han, Qingwen Wang, Wen Guo, Dong Jiang, Tianbo Jin, Shuzheng Wen: The polymorphism of rs1799750 in matrix metallopeptidase 1 (MMP-1) gene contributes to osteoarthritis risk: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):18824-18833. (Abstract IJCEM0032691, Full text PDF).

Chengmao Zhou, Yuting Yang, Zhen Liu, Lin Ruan: The effects of prophylactic ondansetron on fentanyl-induced pruritus: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):18834-18843. (Abstract IJCEM0029283, Full text PDF).

Xu Liu, Ruixia Zhu, Qu Li, Zhiyi He: Association of MMP-9 gene polymorphism and ischemic stroke: evidence from a case-control study to a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):18844-18852. (Abstract IJCEM0028076, Full text PDF).

Xinwei Chang, Hongxia Shen, Jian Li, Zhentao Qiao, Jiahan Wan, Xiuxian Ma: Association between adiponectin levels and cardiovascular disease risk in dialysis patients: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):18853-18859. (Abstract IJCEM0029216, Full text PDF).

Yong Zhang, Zhiming Shan, Liting Kuang, Yixin Xu, Huanhuan Xiu, Jing Wen, Kangqing Xu: The effect of different doses of intrathecal dexmedetomidine on spinal anesthesia: a meta analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):18860-18867. (Abstract IJCEM0033404, Full text PDF).

Xianliang Hou, Jianing Chen, Lin Wang, Yong Dai, Hongyan Diao: Basic research and clinical application of immune repertoire sequencing. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):18868-18882. (Abstract IJCEM0032565, Full text PDF).

Jun Zhang, Fengying Huang: Epigenetics: an emerging research field of infertility associated with endometriosis. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):18883-18889. (Abstract IJCEM0026070, Full text PDF).

Shujuan Qiu, Zhentao Guo, Rong Wang, Luchang Yin: Renoprotective effects of EGb761 in spontaneous hypertensive rats with diabetes. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):18890-18899. (Abstract IJCEM0027768, Full text PDF).

Aijun Wang, Shuangle Zong, Lixin Su, Weidong Liang, Xiaoqiang Cao, Qiutao Zheng, Lidong Li, Xiaoming Zhao, Shilian Kan: Meta-analysis of postoperative complications in distal femoral fractures: retrograde intramedullary nailing versus plating. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):18900-18911. (Abstract IJCEM0023647, Full text PDF).

Peng Wang, Gui Yang, Xiao-Dong Han, Yan-Hong Zhang, Jian-Ping Lan, Hai-Liang Zhao, Shu-Qi Qiu, Hong-Tao Zhen, Qi-Xue Gao, Bao-Hui Cheng: Study of frontal recess anatomy based on three-dimension computed tomography images reconstruction in Chinese subjects without frontal sinus disease. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):18912-18920. (Abstract IJCEM0017913, Full text PDF).

Lei Guan, Tianzuo Li, Wentao Liu, Shaoheng Wang, Pengfei Liu, Wei Lu, Rong Chen, Shuangmin Ji: Response surface analysis for pharmacodynamic interaction between sufentanil and flurbiprofen axetil in postoperative analgesia. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):18921-18931. (Abstract IJCEM0024791, Full text PDF).

Baijing Dong, Qingla Li, Yuwen Song, Li Li, Wanchen Qiao, Jiaxin Zhao, Jiabin Tang, Xiaoqian Liu: Effect of telmisartan preventscerebral ischemia-reperfusion injury-mediated oxidative stress and inflammation in a rat model. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):18932-18940. (Abstract IJCEM0022420, Full text PDF).

Zhe Mao, Yingqiu Cui, Hongtao Wang: Application of computer-aided design combined with 3D printing technology in the treatment of infantile congenital maxillomandibular fusion. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):18941-18945. (Abstract IJCEM0018090, Full text PDF).

Qiang Sun, Xiaorong Liu, Nan Zhou, Hong Zhang, Ying Shen: Potential serum microRNA signatures of pediatric IgA nephropathy. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):18946-18961. (Abstract IJCEM0031926, Full text PDF).

Wen-Jing Ge, Ling Liu, Rui-Fang Li, Leng-Xin Duan, Hong-Chao Liu, Jian-Gang Wang: Anti-tumor effects of Gecko ethanol extract on human cervical cancer SiHa cells. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):18962-18971. (Abstract IJCEM0027348, Full text PDF).

Hua Kang, Hong Jiang, Dongdong Chai, Yuan Lin, Qifang Li: Comparison of the efficacy of subacromial injection with sodium bicarbonate versus corticosteroid in patients with chronic subacromial bursitis: a prospective, randomized and controlled study. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):18972-18980. (Abstract IJCEM0038078, Full text PDF).

Min Zhang, Dexin Wang, Baofeng Ma: MicroRNA-122 mediates the protective effect of baicalin on liver fibrosis. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):18981-18988. (Abstract IJCEM0033019, Full text PDF).

Zheng Wang, Xiang-Yu Wang, Jian-Hua Li, Wen-Wei Zhu: Prognostic values of prevalent gene mutations in intrahepatic cholangiocarcinoma. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):18989-19001. (Abstract IJCEM0031067, Full text PDF).

Ran Jing, Jiangzi Yuan, Na Jiang, He Zhang, Hao Yan, Wei Fang, Shan Mou, Leyi Gu, Zhaohui Ni: Adipocytes exposed to high glucose potentiate angiogenesis and endothelial dysfunction. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19002-19010. (Abstract IJCEM0029669, Full text PDF).

Su Tan, Shaoshan Mai, Junqing Yang: Risk assessment of infertility due to cyclophosphamide use for premenopausal women with systemic lupus erythematosus: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19011-19018. (Abstract IJCEM0020752, Full text PDF).

Runbo Zhong, Tianqing Chu, Yanjie Niu, Yuqing Lou, Liyan Jiang, Hua Zhong, Baohui Han: Zoledronate increases γδT cell proliferation through co-culturing peripheral blood mononuclear cells with autologous dendritic cells. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19019-19026. (Abstract IJCEM0023700, Full text PDF).

Yang Li, Haitao Jiang, Jianchun Xian, Wei Zhang, Li Xiao, Jianhe Gan: Study on the phenotype changes of kupffer cells in non-alcoholic fatty liver. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19027-19033. (Abstract IJCEM0038343, Full text PDF).

Jun-Xia Cao, Yu-Qing Zhao, Gui-Chun Ding, Jun-Li Li, Yi-Shan Liu, Min Wang, Bei-Lei Xu, Jin-Long Liu, Zheng-Xu Wang: Evaluation of the clinical efficacy of stem cell transplantation in patients with type 1 diabetes mellitus. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19034-19051. (Abstract IJCEM0032957, Full text PDF).

Yan-Rong Zhao, Wei-Jian Hu, Chun-Guang Zhou, Wen-Biao Duan, Ke-Long Sun, Cang Li, Hua-Jun Yu, Yi-Hu Zheng, Qi-Yu Zhang: Effects of calcitriol on the growth of PANC-1 cell line with vitamin D receptor (VDR) gene silencing. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19052-19063. (Abstract IJCEM0027818, Full text PDF).

Zhe-Yuan Wang, Qing Zhai, Xiao-Le Xu, Xuan Ye, Qiong Du, Bin Zhu, Bo Yu: Preconditioning treatment with carbocisteine enhance the anti-tumor effect of oxaliplatin on the BRAF-mutant HT29 and metastasis. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19064-19073. (Abstract IJCEM0022354, Full text PDF).

Fei Ruan, Junyan Ma, Jianhong Zhou: Depletion of CCL27 inhibits cell proliferation, metastasis and adhesion in ectopic endometrial stromal cells. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19074-19083. (Abstract IJCEM0028925, Full text PDF).

Wenjun Liu, Qian Xu, Qulian Guo, Chunyan Liu: Differences in platelet proteins between acute lymphoblastic leukemia and healthy children. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19084-19093. (Abstract IJCEM0029640, Full text PDF).

Da He, Lu Zhang, Dongbo Wu, Xiangjun Chen, Hong Tang, Taoyou Zhou: HBs, HBc and MHBs promote TRAIL-induced apoptosis depending on the STAT1 signaling pathway. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19094-19103. (Abstract IJCEM0031382, Full text PDF).

Shen Wang, Yanhui Zhao, Lili Chen, Chunlei Liu: p53 is essential for embelin-induced apoptosis in p53-wildtype prostate cancer cells. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19104-19113. (Abstract IJCEM0032082, Full text PDF).

Ali Çağrı Tekin, Yunus Imren, Süleyman Semih Dedeoğlu, Haluk Çabuk, Tahsin Olgun Bayraktar: Knee arthrodesis with external fixation in infected revision knee arthroplasty: a need to use patellar autograft?. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19114-19121. (Abstract IJCEM0028826, Full text PDF).

Xiu-Juan Kou, Xi-Hong Liang, Yun-Long Bai, Fan-Qian Lu, Ya-Ru Feng, De-Min Han, Xiao-Hong Chen: Design of internal mammary artery perforator island pedicle flap with digital subtraction angiography for head and neck reconstruction. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19122-19129. (Abstract IJCEM0033015, Full text PDF).

Jinwei Ai, Jiangtao Liu, Ying Liu, Desheng Li, Xiaoting Hao, Bin Pei: Association between angiotensin-converting enzyme gene insertion/deletion polymorphism and osteoarthritis: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19130-19141. (Abstract IJCEM0029473, Full text PDF).

Yu Lai, Hong-Jin Wu, Si-Dao Zheng, Yan Xu, Sheng-Qi Wang, De-Lin Wu: Proteomic studies on the protective effects of Shenfu decoction in chronic heart failure. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19142-19152. (Abstract IJCEM0022351, Full text PDF).

Fuqiang Zhu, Li Zeng, Na Tang, Yaping Tang, Boping Zhou, Fangfang Li, Quanzhou Peng, Huaying Li, Shusong Peng: Effect of TGFBR2 on apoptosis, invasion, migration, and signal transduction in SUDHL8 diffuse large B-cell lymphoma cell line. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19153-19163. (Abstract IJCEM0025064, Full text PDF).

Xing Su, Qi Yao, Zhikai Gu, Jianhong Shen, Zhongyong Wang, Jian Chen, Qin Lan: PSMB4 promotes glioma proliferation via NF-κB signaling. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19164-19174. (Abstract IJCEM0027183, Full text PDF).

Supei Yin, Ji Zheng, Jinghong Zhao, Zhansong Zhou: Use of sodium butyrate combined with bone marrow mesenchymal stem cells improves acontractile detrusor in a cryoinjury rat model. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19175-19184. (Abstract IJCEM0027240, Full text PDF).

Xinghua Lyu, Yanni Yang, Zhanhai Wan, Yuqing Ma, Yufang Leng: Sinomenine protects the kidney from ischemia reperfusion-induced apoptosis via up-regulation of microRNA-124 expression. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19185-19194. (Abstract IJCEM0028692, Full text PDF).

Wei Zhang, Guan-Qiao Jin, Jun-Jie Liu, Li-Li Wang, Dong Xie, Ning-Bin Luo, Xiang-Yang Huang, Dan-Ke Su: Susceptibility weighted imaging improved diagnostic accuracy of magnetic resonance in characterization of parotid gland lesions. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19195-19203. (Abstract IJCEM0027588, Full text PDF).

Zhimeng Shi, Qingqing Liu, Zhengqiang Wang, Yanxia Li, Wei Wu, Honggang Yu: Notch1 regulates proliferation and invasion in gastric cancer cells via targeting Fascin1. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19204-19212. (Abstract IJCEM0029671, Full text PDF).

Xinnong Liu, Zhanqi Wang, Tianjia Li, Leng Ni, Rong Zeng, Changwei Liu: A simplified device for exposing rats to cigarette smoke. A simplified device for exposing rats to cigarette smoke. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19213-19221. (Abstract IJCEM0031440, Full text PDF).

Sheng Zhang, Yafeng Wang, Qinfeng Zhou, Shiping Yin, Yu Chen, Chao Liu, Mingqiang Kang, Weifeng Tang: Interleukin 17A rs2275913 G>A polymorphism is associated with the decreased risk of rheumatoid arthritis: a meta-analysis involving 6,266 subjects. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19222-19230. (Abstract IJCEM0033466, Full text PDF).

Wan-Shan Yang, Yue Xin, Shu Sun, Xue-Mei Li: The role of parthenolide in the inhibition of proliferation and regulation of apoptosis of the human cervical carcinoma HeLa cells. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19231-19237. (Abstract IJCEM0019755, Full text PDF).

Zhijun Cheng, Hui Ji, Xiaoyan Ji, Haixia Zhang, Yuanchang Xiong: Research on mechanism of aramine for inhabitation of lung colonization of breast cancer. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19238-19243. (Abstract IJCEM0024530, Full text PDF).

Xuewen Yang, Limin Ma, Xiaoqiang Zhao, Haiping Yang, Linhai Ruan: A meta-analysis study on XRCC1 Arg399Gln polymorphism and hematological malignancies. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19244-19255. (Abstract IJCEM0007649, Full text PDF).

Beibei Chen, Xiaobing Chen, Jiao Yang, Wenping Zhou, Caihua Zhu, Xinxin Fan, Jinxi Huang, Dan Li, Xinguang Cao, Suxia Luo: Epigenetic regulation of miR-375 in human colorectal cancer cells: a key role of DNA methylation. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19256-19267. (Abstract IJCEM0029076, Full text PDF).

Myung-Jin Mun, Min-Seon Kim, Jin-Ho Kim, Won-Cheoul Jang: A TaqI polymorphism of vitamin D receptor is associated with Alzheimer’s disease in Korean population: a case-control study. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19268-19279. (Abstract IJCEM0029304, Full text PDF).

Yuta Ohno, Yu Kato, Ryo Kobayashi, Hirotoshi Iihara, Akio Suzuki, Hideki Hayashi, Tadashi Sugiyama, Yoshinori Itoh: Cost-effective use of aprepitant in multiple-day chemotherapy regimens. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19280-19290. (Abstract IJCEM0021892, Full text PDF).

Yue Qiu, Yufang Yang, Zhenguang Huang, Xiaoqin Zou, Jinling Zhou, Xinwen Liu: Serum metabonomic analysis of rats with cisplatin-induced nephrotoxicity and panax notoginseng saponins treatment. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19291-19301. (Abstract IJCEM0023141, Full text PDF).

Yi Zhong, Bingjun Zhang, Zetao Liao, Jieruo Gu: Assessment of ankylosing spondylitis by serum cytokine profile. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19302-19312. (Abstract IJCEM0028875, Full text PDF).

Min Wang, Changqin Xu, Shuilong Guo, Peng Li, Shengtao Zhu, Shutian Zhang: Differentially expressed genes profiling in human esophageal squamous cell carcinoma: a small data of microarray and bioinformatics. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19313-19323. (Retracted, Full text PDF).

Xue-Qian Qin, Gang Wu, Jing-Jing Guo, Zen-Yu Ma: RSK4 activation confers paclitaxel resistance in gastric cancer. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19324-19334. (Abstract IJCEM0032402, Full text PDF).

Jian Song, Qun Li, Liang Liu, Jiwu He, Junchun Hu, Youhong Dong: Genetic Thr241Met polymorphism of XRCC3 gene and risk of cancer: a meta-analysis of 7845 cases and 9822 controls. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19335-19344. (Abstract IJCEM0028230, Full text PDF).

Li Yan, Lijuan Xu, Yunwei Zhang, Yazhuo Hu, Enqiang Linghu: CXCR4-transduced bone marrow mesenchymal stem cells contribute to liver regeneration in cirrhotic rats through the transplant microenvironment. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19345-19353. (Abstract IJCEM0026439, Full text PDF).

Tao Zhang, Ling Li, Yuhui Liu, Daiqu Zhong, Yuan Tao, Xiaojiang Jiang, Zhiqiang Xu: Effect of coffee and green tea on executive ability and plasma levels of inflammatory factors in soldiers with 48-hour total sleep deprivation. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19354-19362. (Abstract IJCEM0029481, Full text PDF).

Liju Huang, Wei Tian, Fujun Qu, Zhimin Ren: Assessment of Lycium barbarum L. fruits’ effect on premature ovarian failure in rats. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19363-19371. (Abstract IJCEM0030471, Full text PDF).

Meiling Liu, Dianhui Chen, Anping Peng, Lu Li, Hefei Cha, Jiale Qu, Hongyan Xie, Ying Wang, Yong Xia, Jun Huang: Cellular immune response of dengue virus infection at different phases. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19372-19380. (Abstract IJCEM0030867, Full text PDF).

Wei Geng, Wenxia Xu, Jianyu Zhang, Yunxiang Du, Shunlin Shan, Qiang Wang, Aiping Li, Jinchang Wu, Jianwei Zhou: CK2 inhibitor CX4945 enhances the radiation sensitivity of human gastric cancer cells. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19381-19389. (Abstract IJCEM0031974, Full text PDF).

Hui Zhou, Jiande Han, Renxiang Mao, Xuhua Tang, Guangling Cao, Xiaohong Chen, Xingqi Zhang: A clinicopathological study of TRAIL expression in halo nevi. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19390-19398. (Abstract IJCEM0036933, Full text PDF).

Bin Du, Meng Zhang, Yunyan Wang, Qingmin Li, Fangshu Chen: A retrospective analysis of 38 carotid cavernous fistula patients treated with balloon-assisted endovascular fistula embolization through simultaneous transarterial and transvenous approaches. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19399-19407. (Abstract IJCEM0033408, Full text PDF).

Kai-Hua Wang, Long-Jian Huang, Zhen-Zhen Chen, Guang-Shan Zheng, Yan Lv, Jian-Min Huang: Xanthotoxol inhibits cerebral ischemia/reperfusion injury-induced hippocampal neuronal cell apoptosis through suppressing the p38 MAPK and JNK signaling pathways. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19408-19415. (Abstract IJCEM0027275, Full text PDF).

Chenming Guo, Dilimina Yilamu, Minggang Fu, Sha Liu, Yongjun Xia, Liying Guo: Expression of microRNA-10b is associated with the pathology of early breast invasive ductal cancer and is a prognostic predictor. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19416-19423. (Abstract IJCEM0030928, Full text PDF).

Cui Yu, Yao Zhang, Lizhuo Wang, Qianying Xiong, Fengbiao Tan, Xue Wu, Hui Du, Xiaohua Lu, Liefeng Ling, Jiaolin Gao: An easy and practical method for isolation, culture and identification of mouse skeletal muscle satellite cells. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19424-19431. (Abstract IJCEM0032157, Full text PDF).

Feng Zhang, Hong-Yan Zhang, Zeng-Jun Kang: Effects of ulinastatin on the neurological function of the SLE mouse model with secondary lupus encephalopathy and the mechanism. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19432-19439. (Abstract IJCEM0032626, Full text PDF).

Tao Jiang, Chang-He Wang: Improvement of management of cervical cancer through betulinic acid-poly (ethylene glycol) - thiolgold nanoparticle conjugates. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19440-19446. (Abstract IJCEM0008051, Full text PDF).

Xiao-Li Wang, Shu-Qin Zhou, Xiu-Zhen Ma, Lian-Peng Zhang, Meisongzhu Yang, Ji-Hong Li, Jiang-Ming Lv, Wei Zhang: Tetrastigma hemsleyanum (Sanyeqing) extracts reduce inflammation and oxidative stress in a chronic obstructive pulmonary disease rat model. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19447-19453. (Abstract IJCEM0022833, Full text PDF).

Zhichao Huang, Hongyi Jiang, Hongqing Zhao, Ziting Liu, Zhitao Dong, Bin Zhu: Efficacy of parecoxib on the level of IL-6, CRP, and postoperative pain relief after percutaneous nephrolithotomy. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19454-19460. (Abstract IJCEM0028816, Full text PDF).

Xiaowei Qian, Hang Zhao, Yuquan Rao, Yang Nan, Zhongsu Wang, Xiaoqing Wang, Qingquan Lian, Jun Li: Perineuraxial dexmedetomidine decreases the minimum effective volume of ropivacaine for ultrasound-guided supraclavicular brachial plexus block. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19461-19467. (Abstract IJCEM0032223, Full text PDF).

Yuehui Teng, Yongbin Mou, Shu Liu, Shanhui Wen, Han Su, Zitong Lin, Tiemei Wang: Aggressive mandibularaneurysmal bone cyst misdiagnosed as simple bone cyst: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19468-19473. (Abstract IJCEM0025200, Full text PDF).

Dong-Xia Fu, Hai-Bin Cui, Ning-Ning Guo, Na Su, Jin-Xiu Xu, Guang-Ya Wang: Prediabetes and the risk of pancreatic cancer: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19474-19479. (Abstract IJCEM0031986, Full text PDF).

Wen-Fei Li, Yu-Chen Zhang, Chen Niu, Li-Ping Guo, Feng-Li Liang, Xiao Ling, Xuan Niu, Ming Zhang: Comparison of magnetic resonance spectroscopy and diffusion weighted imaging in the differentiation of glioma recurrence from radiation necrosis: meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19480-19490. (Abstract IJCEM0019733, Full text PDF).

Lei Li, Shanshan Wan, Yang Zhang, Kaixiong Tao, Guobin Wang, Ende Zhao: Comorbidity of gastrointestinal stromal tumor and adenocarcinoma in stomach: a report of three cases and review of literature. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19491-19501. (Abstract IJCEM0031009, Full text PDF).

Hong-Ren Yu, Ying-Hsien Huang, Hsing-Chun Kuo, Fu-Chen Huang, Hsin-Chun Huang, Sung-Chou Li, Kai-Sheng Hsieh, Ho-Chang Kuo: Distinct expressions of immunoglobulin signal related molecules between human Kawasaki disease and BALB/c mice treated with Lactobacillus casei cell wall extract. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19502-19511. (Abstract IJCEM0028298, Full text PDF).

Hiromasa Inoue, Motonori Yoshida, Hitoshi Nishio, Shinji Tatsumi: Can hypoxia enhance sexual arousal?-Molecular-biological analysis of the hypothalamus in male rats placed with oestrous female rats under hypoxic conditions-. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19512-19520. (Abstract IJCEM0031358, Full text PDF).

Yan Wang, Changle Chen, Jie Li: Bauduanjin exercise restores T cell function in man with heroin addicts by decreasing CD4+CD25+Foxp3 regulatory T cells. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19521-19528. (Abstract IJCEM0021429, Full text PDF).

An-Ping Su, Tao Wei, Feng Liu, Yan-Ping Gong, Zhi-Hui Li, Jing-Qiang Zhu: Use of carbon nanoparticles to improve the dissection of lymph nodes and the identification of parathyroid glands during thyroidectomy for papillary thyroid cancer. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19529-19536. (Abstract IJCEM0028518, Full text PDF).

Zhenyu Wang, Wenge Liu, Jiandong Li, Feng Wang, Zhipeng Yao: Safety of anterior cervical discectomy and fusion versus cervical arthroplasty in patients with cervical spondylosis: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19537-19544. (Abstract IJCEM0029825, Full text PDF).

Chen Chen, Jiahao Zhang, Yue Wang, Yun Tao, Shijie Zhang: LRIG1 regulates proliferation and invasion of tongue squamous cell carcinoma via EGFR pathway. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19545-19552. (Abstract IJCEM0029872, Full text PDF).

Xiaqing Yang, Guangjun Chen, Huanbei Zeng, Weili Wang, Yiheng Chen, Zhijie Li: Distal posterior tibial artery perforator flaps for the treatment of chronic lower extremity wounds. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19553-19560. (Abstract IJCEM0029888, Full text PDF).

Huiyue Guo, Guifang Wang: Fruit consumption and the risk of age-related cataract: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19561-19566. (Abstract IJCEM0026229, Full text PDF).

Jianying Shen, Yunlan Lu, Yawei Xu, Lei Hou: Biocompatibility of an injectable gel composed of modified hyaluronic acid and adipose-derived mesenchymal cells. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19567-19573. (Abstract IJCEM0028051, Full text PDF).

Wei Luo, Bing Yu, Qin-Yi Qin, Jiong-Min Lu, Shan-Yu Qin, Hai-Xing Jiang: Interleukin-22 promotes macrophage M2 polarization via STAT3 pathway. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19574-19580. (Abstract IJCEM0028190, Full text PDF).

Shao-Ling Wang, Jiang-Feng Lv, Yue-Hong Cai: Targeting miR-9 suppresses proliferation and induces apoptosis of HL-60 cells by PUMA upregulation in vitro. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19581-19587. (Abstract IJCEM0031188, Full text PDF).

Heming Guo, Xiaohong Chen, Honghong Zhang, Xiaoyan Zhang: Serum homocysteine levels and diabetic neuropathy in patients with type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19588-19594. (Abstract IJCEM0033342, Full text PDF).

Mei Yuan, Haijun Yuan, Chengfang Zhou, Feng Liu, Chen Lin, Yonghong Tang: The significance of low plasma miR-335 level in patients with acute cerebral infarction may be associated with the loss of control of CALM1 expression. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19595-19601. (Abstract IJCEM0035190, Full text PDF).

Yingtao Hao, Haifeng Wang, Guoqing Yang, Yaobin Li, Chuanliang Peng: HPSE expression correlates with invasive behaviors in lung cancer. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19602-19606. (Abstract IJCEM0028215, Full text PDF).

Jun-Xin Song, Zhen Zhang, Jun-Jun Sun: Clinical relevance of miR-92a in colorectal cancer: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19607-19610. (Abstract IJCEM0031975, Full text PDF).

Jin-Kui Lu, Jian-Hua Gong, Xiao-Jian Yin, Liu Ji, Takemasa Watanabe, Toyoho Tanaka: Association of socioeconomic and lifestyle behavioral factors with obesity and thinness among migrant peasant workers’ children, by comparison with rural and urban children in China. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19611-19622. (Abstract IJCEM0020012, Full text PDF).

Ramazan Ulu, Ozgur Arslan, Ayhan Dogukan, Nevzat Gözel, Mehmet Tuzcu, Hasan Gencoglu, Irem Pembegül Yiğit, Ibrahim H Ozercan, Necip Ilhan, Kazim Sahin: Effects of curcumin on anion/cation transporters and multidrug response proteins in cisplatin induced nephrotoxicity. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19623-19633. (Abstract IJCEM0028133, Full text PDF).

Nan Tian, Gulina Kuerban: The significance of perineural invasion as a prognostic factor in cervical cancer patients of different ethnicities. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19634-19643. (Abstract IJCEM0025099, Full text PDF).

Xiaodong Guan, Bo Hu, Xunbo Jin, Jianhua Zhang: Short- and long-term outcomes of laparoscopic radical cystectomy for bladder cancer in the elderly. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19644-19653. (Abstract IJCEM0030525, Full text PDF).

Hyun-Soo Kim, Gun Yoon, Ji-Soo Lee, Joungho Han, Sang Yong Song, Byoung-Gie Kim, Duk-Soo Bae, Jeong-Won Lee: Pulmonary benign metastasizing leiomyoma: clinical and therapeutic analyses of 11 patients treated at a single institution. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19654-19663. (Abstract IJCEM0031037, Full text PDF).

Ying Cai, Rongli Qiu, Yu Lu, Chongfa Huang, Jing Wang, Yongzhang Ji, Aiping Wang: Hypoglycemic activity of two anthraquinone derivatives from Juncus setchuensis Buchen. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19664-19672. (Abstract IJCEM0013556, Full text PDF).

Hongliang Weng, Mingjing Wang: ABCB1 3435 C > T and 1236 C > T and efficacy of sevoflurane-remifentanil on patients undergoing laparoscopic cholecystectomy. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19673-19681. (Abstract IJCEM0020095, Full text PDF).

Hao-Jie Zhong, Yu Chen, Xing-Xiang He: Metformin may lower the risk of colorectal adenoma in diabetic patients: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19682-19690. (Abstract IJCEM0020303, Full text PDF).

Huiqin Liu, Wenli Mei, Yongli Li, Yue Huang, Shiwang Ruan, Qingxia Zhang, Jiewen Zhang: Susceptibility-diffusion mismatch: an effective method by which to detect perfusion-diffusion mismatch in acute ischemic stroke. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19691-19699. (Abstract IJCEM0030856, Full text PDF).

Yanjie Mao, Hao Shen, Jin Tang, Qiaojie Wang, Wanjun Liu, Wenqi Gu, Xianlong Zhang, Yao Jiang: Changing microbiology of the prosthetic joint infection and updating antibiotics strategy. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19700-19708. (Abstract IJCEM0031065, Full text PDF).

Yao Li, Ru-Xin Ding, Meng-Ying Guo, Xue-Yi Chen: Correlations between single nucleotide polymorphisms in the lysyl oxidase-like 1 gene promoter region and exfoliation syndrome in the Uighur population. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19709-19716. (Abstract IJCEM0021613, Full text PDF).

Yun Gao, Ying Zhou, Cun-Xia Guo, Jun-Feng Zhao: The relationship among hope, symptom distress, social support, coping style and monthly income in maintenance hemodialysis patients: a structural equation model. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19717-19724. (Abstract IJCEM0028338, Full text PDF).

Xiaohua Leng, Chaogang Yang, Bin Xiong, Jinxuan Hou: Increased expression of Fibulin-5 in gastric cancer associated with poor prognosis. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19725-19732. (Abstract IJCEM0029532, Full text PDF).

Emre Erdogdu, Resul Arisoy, Pinar Kumru, Ali Emre Tahaoglu, Oya Demirci, Mesut Polat, Semih Tugrul: The predictors of poor outcome in early onset fetal growth restriction. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19733-19740. (Abstract IJCEM0030136, Full text PDF).

Jian Li, Jun-Ling Yi, Qing Li, Wei Zhang, Yuan Li, Peng-Peng Qu, Yi-Liang Wei: Risk evaluation of cervical cancer progress by screening human papillomavirus DNA, E6/E7 mRNA and protein, and cell free ferrous protoporphyrin. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19741-19748. (Abstract IJCEM0030793, Full text PDF).

Fei Xiao, Lin Liu, Wang-Ping Zhang, Xiang-Yang Chang, Yin-Fa Zhang: Effect of adding magnesium sulfate to intrathecal low-dose of bupivacaine for patients with severe pre-eclampsia undergoing cesarean delivery. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19749-19756. (Abstract IJCEM0031745, Full text PDF).

Quanchen Xu, Qiuxia Ji, Jianjun Yang, Xiaoyan Xu, Xinbo Yu, Zhiguo Wang, Jing Deng: Comparison of the characteristics of human gingival fibroblasts isolated by tissue explants and by enzyme digestion methods. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19757-19763. (Abstract IJCEM0031126, Full text PDF).

Lin Zhao, Yihong Liang, Wei Zhuang, Xueyang Liang, Ailing Xu: Clinical relevance of serum miR-9 in resected non-small cell lung cancer patients. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19764-19770. (Abstract IJCEM0031185, Full text PDF).

Mei Ka Fong, Venkata K Pokuri, Alanna Causebrook, Renuka Iyer: Safety and tolerability of sequencing somatostatin analogs (octreotide to lanreotide depot) in the treatment of neuroendocrine tumors: an institutional case series. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19771-19777. (Abstract IJCEM0037930, Full text PDF).

Hong-Chu Bao, Xin-Rong Wang, Mei-Mei Wang, Cui-Fang Hao: Core-pulling salpingectomy: a novel surgery for hydrosalpinx prior to in vitro fertilization and embryo transfer. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19778-19784. (Abstract IJCEM0018696, Full text PDF).

Yingchi Yang, Lan Jin, Jun Zhang, Jun Cai, Jie Yin, Zhigang Bai, Kangli Wang, Zhongtao Zhang: Primary huge histiocytic sarcoma of the stomach: a case report and systematic review. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19785-19790. (Abstract IJCEM0021991, Full text PDF).

Chunru Wu, Hailiang Xu, Meiyue Zhang, Chunling Liu, Aiqing Zhou, Quanqin He, Jinfeng Li, Yunyun Feng, Yonggang Zhang: Downregulation of miR-154 in cervical cancer and its clinicopathological and prognostic significance. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19791-19796. (Abstract IJCEM0023676, Full text PDF).

Yancheng Song, Liqing Kang, Honghuan Dong, Yong Chen: Combined rehabilitation with scalp cluster acupuncture and constraint-induced movement therapy significantly improved functional recovery in patients with acute ischemic stroke. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19797-19802. (Abstract IJCEM0029366, Full text PDF).

Chang-Cheng Liu, Chang-Wei Cui, Zhen-Hua Pan, Wen-Ling Feng: Effects of evolutionary “ㄣ”-shaped incision on surgical treatment for achilles tendon rupture. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19803-19808. (Abstract IJCEM0030614, Full text PDF).

Cong Wang, Li-Bo Zhu, Hai-Ming Lu, Wei-Lin Sang, Jin-Zhong Ma: Clinical evaluation of hip joint position sense in patients with hip resurfacing arthroplasty versus conventional total hip arthroplasty. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19809-19814. (Abstract IJCEM0030885, Full text PDF).

Lanxiang Liu, Yansheng Chen, Yuan Fang, Qingyuan He, Yingying Yang, Dan Du, Tao Zheng, Kun Dai, Dawei Gao: DTI and ESWAN sequences are effective for the early diagnosis of Parkinson’s disease. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19815-19820. (Abstract IJCEM0030923, Full text PDF).

Xiao-Ping Liu, Ping-Hui Wu, Qi-Fang Feng, Hao Liu, Xiang-Fu Zeng, Guoxin Li: Comparison of improved three-port laparoscopic surgery and traditional five-port laparoscopic surgery for rectal cancer. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19821-19825. (Abstract IJCEM0028251, Full text PDF).

Hao Zhang, Lu-Pin Xu, Qi Xie, Hong-Kun Zhou, Xiao-Pin Mei, Qin-Jiang Yu, Hao-Qiang Cao: Clinical-pathological features and therapeutic strategies of malignant solid pseudopapillary tumor of the pancreas: cases report. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19826-19830. (Abstract IJCEM0028744, Full text PDF).

Wenyu Xiao, Rengui Luo, Jian Sun, Jinsheng Chen, Quancai Ma, Xiaobing Cai, Pengcheng Liu, Juexin Shen: Efficacy and clinical outcomes of platelet-rich plasma for arthroscopic repair rotator cuff tears: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19831-19840. (Abstract IJCEM0028780, Full text PDF).

Xiaoye Li, Qibing Wang, Ying Xue, Hongyi Wu, Hao Lu, Jiahui Chen, Qianzhou Lv: Ticagrelor enhances adenosine-mediated antiplatelet effect in acute coronary syndrome patients-a prospective cohort study. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19841-19849. (Abstract IJCEM0030716, Full text PDF).

Nasser M Al-Daghri, Hanan Alfawaz, Naji J Aljohani, Kaiser Wani, Mohammad Alharbi, Yousef Al-Saleh, Omar S Al-Attas, Majed S Alokail: Age-specific improvements in impaired fasting glucose and vitamin D status using a lifestyle intervention programme in overweight and obese Saudi subjects. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19850-19857. (Abstract IJCEM0033310, Full text PDF).

Liang Chen, Jian Kuang, Jian-Hao Pei, Hong-Mei Chen, Zhong Chen, Zhong-Wen Li, Hua-Zhang Yang, Xiao-Ying Fu, Long Wang, Zhi-Jiang Chen, Shui-Qing Lai: Efficacy of continuous positive airway pressure for obstructive sleep apnea in overweight patients with type 2 diabetes mellitus. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19858-19864. (Abstract IJCEM0018274, Full text PDF).

Fang Cui, Su Lu, Chenhua Yu, Hong Liu: Characteristics and clinical prognosis of breast cancer patients diagnosed with second primary thyroid cancer: a pilot study. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19865-19871. (Abstract IJCEM0025235, Full text PDF).

Tian Tang, Wei Ge: Detection of RECK and MT1-MMP expression in bladder urothelial carcinoma using quantum-dot immunofluorescence and its clinical significance. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19872-19878. (Abstract IJCEM0028192, Full text PDF).

Xiao-Ying Mao, Ye Chen, Hong-Mei Gu: Role of renal dynamic imaging in evaluation of impairment of renal function in pediatric congenital hydronephrosis. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19879-19885. (Abstract IJCEM0030839, Full text PDF).

Haibin Wang: Relationship between SR-BI genetic polymorphism and coronary heart disease and blood lipid level. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19886-19892. (Abstract IJCEM0031483, Full text PDF).

Houqing Zhou, Yangpeng Zhang, Zhuocheng Li: Study on correlation between IL-33 serum level, IL-33 gene single nucleotide polymorphism and systemic lupus erythematosus. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19893-19899. (Abstract IJCEM0037731, Full text PDF).

Yumiao Zhou, Shanhu Xu, Xiaoli Liu, Fengli Fu, Jiong Wu: Treatment of acute cerebral infarction with subcutaneous injection of granulocyte colony-stimulating factor: efficacy, safety and impact on blood perfusion in the infarcted area. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19900-19906. (Abstract IJCEM0029288, Full text PDF).

Guangxiang Liu, Yongming Deng, Shiwei Zhang, Xiaozhi Zhao, Dongwei Yao, Qing Zhang, Xiawei Fei, Xiaogong Li, Hongqian Guo: Minimally invasive percutaneous suprapubic cystolithotripsy: an effective treatment for bladder stones with urethral strictures. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19907-19912. (Abstract IJCEM0023634, Full text PDF).

Wei Guo, Jin Xiang, Yajie Liu, Yaochen Wu, Xiaojing Guo: Expression of MicroRNA-326 in brain tissues and correlation with prognosis in patients with glioma. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19913-19918. (Abstract IJCEM0031074, Full text PDF).

Ming-Hao Li, Nan Jiang: Comparison of renal dynamic imaging and two plasma sample method in determining glomerular filtration rate in patients with diabetic nephropathy. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19919-19924. (Abstract IJCEM0031153, Full text PDF).

Changjun Cao, Wei Wang, Pucha Jiang: Identification of prognostic genes in paediatric medulloblastoma from mRNA expression profiles. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19925-19929. (Abstract IJCEM0017954, Full text PDF).

Wenxue Li, Fang Liu, Jiaan Zhu, Xiaoyu Wei, Zheng Chen: Superb Micro-Vascular Imaging improving inflammatory flow blood sensitivity in patients with rheumatoid arthritis. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19930-19934. (Abstract IJCEM0033507, Full text PDF).

Wei Liu, Chao Chen, Jun Shi, Xing-Xing Zang, Ai-Min Zhao: Clinical outcome of various regimens of gonadotropin-releasing hormone analogues after conservative surgery in patients with endometriosis. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19935-19943. (Abstract IJCEM0027833, Full text PDF).

Yun Qu, Huilong Zhang, Haiyong Li, Limei Yu, Ying Sun: ALDH2*2 polymorphism is associated with an increased risk of extra cranial vascular stenosis and poor collateral vessels in ischemic stroke in Han Chinese. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19944-19952. (Abstract IJCEM0029080, Full text PDF, Supplementary Data).

Wei Ni, Jidong He, Hua Liu, Tao Liu: Association between platelet membrane glycoprotein polymorphisms and risk of coronary heart disease. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19953-19959. (Abstract IJCEM0024411, Full text PDF).

Jinrui Li, Yaohua Fan, Jin Jiang, Ye Zhang: Low serum magnesium implicated in the acute oxaliplatin-induced peripheral neuropathy. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19960-19966. (Abstract IJCEM0026323, Full text PDF, Supplementary Data).

Xueping Wen, Ying Huang, Yuanli Chen, Shangping Fang, Suzhen Wu: Clinical research on postoperative analgesia effect of using dezocine before suturing skin in patients with internal fixation of spine. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19967-19973. (Abstract IJCEM0026722, Full text PDF).

Jun-Shan Li, Yu-Xin Song, Tian-Jie Han, Lin Liu, Xin-Ying Gao, Nie Jing, Lei Li, Shu-Jing Sui, Qing-Cai Wang: FTO gene polymorphisms and cholangiocarcinoma risk: a case-control study. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19974-19980. (Abstract IJCEM0028295, Full text PDF).

Fang-Yi Xie, Qian-Kun Zhu, Yue-Hua Tu, Li Wei, Xing-De Wang, Yong-Wen Gu, Wen-Guang Sun, Zhong Chen: Serum nutritional indexes and body composition parameters evaluated by body impedance analysis: differences between patients with acute myocardial infarction and stable coronary artery disease. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19981-19987. (Abstract IJCEM0031112, Full text PDF).

Lie Ma, Jiguang Meng, Zhenqian Liu, Yongqun Li, Yan Zhang, Zhihai Han: Efficacy, safety and tolerance of PEG-ENDO (an N-terminal mono-PEGylated recombinant human endostatin) with TC regimen (paclitaxel/carboplatin) therapy in the treatment of advanced non-small cell lung cancer: a single-center, open trial phase I study. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19988-19994. (Abstract IJCEM0032852, Full text PDF).

Xiao-Fang Shen, Xin Liu, Yu-Hua Zhang, Ning Li, Jia-Hui Wang, Fu-Jun Liu: Obesity impaired oocyte maturation and embryo implantation rate in Chinese women without polycystic ovary syndrome undergoing in vitro fertilization-embryo transfer. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):19995-20001. (Abstract IJCEM0037634, Full text PDF).

Peipei Sun, Xia Wang, Dadong Fei, Qing-Shun Hao, Qiong Luo, Gaofeng Wu, Yuling Liu: Correlation between ankle-brachial pulse wave velocity and urine protein in patients with type 2 diabetes mellitus. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20002-20007. (Abstract IJCEM0020079, Full text PDF).

Umit Gorkem, Ferit Kerim Kucukler, Ramazan Kocabas, Hasan Ali Inal, Nafiye Yilmaz, Ayla Sargin Oruc, Tayfun Gungor: The water-soluble iodinated contrast medium used for hysterosalpingography might increase the probability of development of subclinical thyroid diseases. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20008-20013. (Abstract IJCEM0023636, Full text PDF).

Yi-Bin Meng, Xin He, Yun-Fei Huang, Qi-Ning Wu, Yong-Cun Zhou, Ding-Jun Hao: Multivariate analysis of risk factors for predicting incidental durotomy in lumbar surgery. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20014-20019. (Abstract IJCEM0024945, Full text PDF).

Zhipeng Gao, Chuize Kong, Zhe Zhang, Xiaojun Man, Weiping Teng: Clinical features of 99 patients with huge (size ≥6 cm) adrenal incidentaloma. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20020-20025. (Abstract IJCEM0026693, Full text PDF).

Ailing Zhong, Jiujun Pu, Lunliang Ruan, Kai Jin, Song Tan, Fuchao Wang, Jiamin Mou, Gang Yang: The complications of endoscopic transsphenoidal surgery for pituitary neoplasms. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20026-20031. (Abstract IJCEM0027010, Full text PDF).

Yuwen Tang, Yan Shen, Aifei Lou, Fubo Tian: Comparison of the clinical effect of different anesthetic methods in gynecological laparoscopic operation. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20032-20037. (Abstract IJCEM0027641, Full text PDF).

Yang Zhang, Ying-Wei Sun, Yi-Bao Wang: Relationship between application time and dosage of ribavirin and its antiviral efficacy on chronic hepatitis C. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20038-20043. (Abstract IJCEM0027858, Full text PDF).

Yunfei Liu, Bo Li, Li Wang, Chuansong Li: Preoperative anxiety decrease the postoperative satisfaction in anterior dental implant surgery. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20044-20049. (Abstract IJCEM0028393, Full text PDF).

Yan Yuan, Wen Shen, Qian Han, Dong Liang, Liping Chen, Qin Yin, Wen Zhu, Heng Xu: Clinical observation of pulsed radiofrequency in treatment of knee osteoarthritis. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20050-20055. (Abstract IJCEM0028509, Full text PDF).

Qinglian Zhong, Weihong Sha, Anye Zhang, Jian Huang: Colonoscopy surveillance of colorectal polyp recurrence in two years after the first polypectomy. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20056-20061. (Abstract IJCEM0030223, Full text PDF).

Wei Jiang, Yuqing Jiang, Haibo Li, Xiaobin Qian, Youjia Xu: Effects of percutaneous kyphoplasty combined with pedicle screw fixation on aged osteoporotic thoracolumbar burst fracture. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20062-20067. (Abstract IJCEM0031428, Full text PDF).

Long Zhan, Jianxu Er, Wenqian Zhai, Jiapeng Liu, Jiange Han: Overall effect of sufentanil-propofol general anesthesia combined with paravertebral block on patients with lung cancer resection. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20068-20073. (Abstract IJCEM0031861, Full text PDF).

Chunhua Yang, Xuexia Chen, Donghua Zheng, Li Chen, Yuwei Ding, Wenfeng Xie: Impacts of early anticoagulant therapy on tissue perfusion in patients with sepsis. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20074-20079. (Abstract IJCEM0033437, Full text PDF).

Jun Lv, Rui-Hua Han, Ming-Yuan Liu, Jing-Feng Fu, Ming-Ying Duan, Yan Cai, Shan Yu: The reference range of gestational thyroid function and the prevalence of thyroid dysfunction in Jinan district of China. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20080-20084. (Abstract IJCEM0016420, Full text PDF).

Junjie Zhao, Long Zhang, Aiguo Xu, Yumiao Zhao, Wei Zhao, Qinfu Xu: Curative effect of low load aerobic exercise in combination with inhalation of air negative oxygen ion on occupational patient with cotton pneumoconiosis. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20085-20089. (Abstract IJCEM0026306, Full text PDF).

Xia Zhang, Jing Zhang, Jun Li, Gang Cui, Gang Li: Effect of fast-track rehabilitation on liver cirrhosis patients with portal hypertension after surgical therapy. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20090-20094. (Abstract IJCEM0026559, Full text PDF).

Shen Qu, Meng-Zhen Lin, Yun-Li Niu, Yan-Long Bi, Xin Liu, Hou-Shuo Li, Ao Rong: Comparison of retinal nerve fiber layer thickness between normal and patients with high myopia after phacoemulsification surgery. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20095-20099. (Abstract IJCEM0027747, Full text PDF).

Xia Gao, Limei Li, Xiangluan Xing, Zhengjun Li, Benxu Ma, Huanmin Gao: The chiropractic techniques in the treatment of adult atlantoaxial instabilities. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20100-20104. (Abstract IJCEM0028842, Full text PDF).

Yanping Xia, Ying Wu, Wenjing Zhang, Yanbin Yi, Rongchan Wu, Li Xie, Xiaoyuan Huang: Application of peripherally inserted central catheter via femoral vein for pediatric burns. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20105-20108. (Abstract IJCEM0026860, Full text PDF).

Wen-Bin Ji, Jin Chen, Yu-Che Mi, Gui-Liang Wang, Xin-Jiang Xu, Wei-Zheng Wang: CEA, CA125, CA153 and TSGF act as diagnostic tumor biomarkers for patients with rectal carcinoma. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20109-20113. (Abstract IJCEM0010963, Full text PDF).

Xu-Hong Huang, Yuan-Ping Chen, Wei-Wei Song, Chun-Lin Tao, Yu-Hong Han, Duo-He Sun, Fei-Gu, Tian-Jiao Luo, Guang-Xu Xu, Huan Lu: Combining CA125 and VEGF-C serum markers for diagnosis endometriosis. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20114-20117. (Abstract IJCEM0016527, Full text PDF).

Sheng-Ping Liu, Yun-Feng Fu, Rong Huang, Meng Gao, Rong Gui, Yang Qu, Jian-Wu Zhao: MicroRNA-424 overexpression attenuates high glucose and inflammation suppressed osteogenic differentiation. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20118-20125. (Abstract IJCEM0020083, Full text PDF).

Gulay Gulbol Duran, Iyad Fansa, Nizami Duran, Kemal Jenedi, Cansu Onlen, Meral Miraloglu, Akin Yigin, Akif Kucukcan: The relationship between acute coronary artery diseases with c-reactive protein +1059 G/C and angiotensin-converting enzyme I/D gene polymorphisms. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20126-20136. (Abstract IJCEM0020980, Full text PDF).

Xiaoling Ge, Yuandong Wang, Wei Wen, Hongcheng Zhu, Hongxun Ye, Xi Yang, Jiayan Chen, Yuandong Cao, Sheng Zhang, Qingxia Mu, Hongyan Cheng, Jianxin Ma, Shenbin Dai, Qing Guo, Baixia Yang, Jing Cai, Min Yang, Xinchen Sun: Recombinant human endostatin combined with definitive chemoradiotherapy for patients with locally advanced esophageal carcinoma. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20137-20144. (Abstract IJCEM0022001, Full text PDF).

Jiangang Liu, Bin Zhang, Wenjuan Gan, Dai Zhou, Zhong Wang, Youxin Zhou, Jinwang Han, Yulun Huang: Clinical manifestations and outcomes of typical versus atypical pleomorphic xanthoastrocytoma: a single-institution experience. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20145-20150. (Abstract IJCEM0026947, Full text PDF).

Minghua Zhang, Jizhang Zeng, Xiong Liu, Pengfei Liang, Pihong Zhang, Zhiyou He, Mitao Huang, Xiaoyuan Huang: Repair of severe cicatrical contracture in neck regions using expanded humeral back flap with double pedicles. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20151-20157. (Abstract IJCEM0027965, Full text PDF).

Maochun Tang, Rongrong Jia, Shu Zhou, Hua Liu, Xiuying Ma, Yan Zhao: Overexpression of CO-029 in pancreatic ductal adenocarcinoma is associated with poor prognosis. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20158-20164. (Abstract IJCEM0028217, Full text PDF).

Jiahang Zeng, Bingbing Wang, Gang Chen: Impact of sex hormone on small cell lung carcinoma xenograft model in nude mouse. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20165-20170. (Abstract IJCEM0028221, Full text PDF).

Daoming Liu, Fei Wang, Xia Chen, Hong Shi: Comprehensive analysis of lung adenocarcinoma patients with gefitinib as first-line, second-line and third-line treatment. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20171-20178. (Abstract IJCEM0019183, Full text PDF).

Kaisaier Aji, Munila Maimaijiang, Mulati Rexiati, Yong Bai, Lei Cui: Association between vascular growth factor gene -2578C>A, +1612G>A polymorphism and the risk of renal cell carcinoma: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20179-20188. (Abstract IJCEM0028525, Full text PDF).

Mingjun Lu, Qin Ren, Na Lv, Yang Liu, Yong Cheng, Jianrong Guo: Effects of normovolemic hemodilution combined with controlled hypotension on extravascular lung water and systematic oxygen metabolism for elderly patients. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20189-20196. (Abstract IJCEM0029004, Full text PDF).

Weiqang Yang, Changsheng Wang, Jie Chen, Xinhui Xu, Hao Gong, Changqing Zhu: Thrombelastography and coagulation parameters in septic patients and their clinical significance. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20197-20203. (Abstract IJCEM0029396, Full text PDF).

Tingting Zeng, Yu Wang: Clinical significance of neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) in colorectal cancer: a meta-analysis renewal. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20204-20211. (Abstract IJCEM0029493, Full text PDF).

Lan-Ying Ma, Mei Han, Yan-Li Qu, Hua Wang, Yong Tang: Superior activity of a modified histone deacetylase inhibitor in inhibiting growth of human gastric cells by promoting p21WAF1 expression. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20212-20223. (Abstract IJCEM0030476, Full text PDF).

Xu Zhou, Shidi Cheng, Jie Jin, Yu Liu, Jin Wang: Prognostic prediction of diffuse large-B-cell lymphoma with International Index (IPI) and enhanced NCCN-IPI. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20224-20230. (Abstract IJCEM0031347, Full text PDF).

Deng Xiao, Pu Wang, Wen Zhou, Chengqi He: Effects of low-intensity focused ultrasound on cartilage and synovium in an experimental model of osteoarthritis in rabbits. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20231-20241. (Abstract IJCEM0031951, Full text PDF).

Zhi-Kui Zeng, Ling-Mei Yuan, Ping-Pin Jiang, Feng Huang: Treatment of 10 year humeral shaft nonunion with segment bony defect: a case report. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20242-20246. (Abstract IJCEM0032344, Full text PDF, Video 1).

Jun Dai, Hong-Chao He, Xin Huang, Wen-Long Zhou, Fu-Kang Sun, Yu Zhu: Association between EPAS1 gene single nucleotide polymorphisms and risk and prognosis of renal clear cell carcinoma. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20247-20254. (Abstract IJCEM0032560, Full text PDF).

Zhendong Xu, Xueya Yao, Yueqi Zhang, Xiubing Chen, Xianjin Zhou, Fuyi Shen, Zhiqiang Liu: Efficacy of different positions for neuraxial anesthesia in caesarean section: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20255-20267. (Abstract IJCEM0038602, Full text PDF).

Xiangyang Zhang, Ling Zhang, Ling Chen, Yan Liu, Jun Liu, Wei Sun: An analysis of the chemotherapy efficacy on the survival of advanced gastric cancer patients. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20268-20274. (Abstract IJCEM0039102, Full text PDF).

Zhenjiang Liu: Nonunion after avulsion fracture of the anterior tibial spine. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20275-20280. (Abstract IJCEM0031070, Full text PDF).

Jinlu Yu, Baofeng Xu, Yunbao Guo, Kan Xu: Rupture of hemangioblastoma in the posterior part of the fourth ventricle is manifested as a ventricular system hemorrhage: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20281-20288. (Abstract IJCEM0030961, Full text PDF).

Xin Xu, Xin-Guang Yu, Zhi-Qi Mao, Zhi-Qiang Cui, Long-Sheng Pan, Shu-Li Liang, Zhi-Pei Ling: Crying seizures without tears and amygdaloid lesions: a case report. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20289-20294. (Abstract IJCEM0038096, Full text PDF).

Hua-Feng Wang, Yi Zhang, Ye-Jiang Lou, Jie Jin, Mei-Juan Wu, Jun Yang, Bi-Feng Wu, Ju-Ying Wei: Primary cardiac malignant lymphoma: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20295-20301. (Abstract IJCEM0032541, Full text PDF).

Manjun Ye, Shengnan Ma, Jun Wang, Pengfei Ba, Lingjun Zhang: Expression of Ki-67, C-Kit and FGF9 during postnatal development of the mouse submandibular gland. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20302-20307. (Abstract IJCEM0032555, Full text PDF).

Kazushige Nirei, Shunichi Matsuoka, Mitsuhiko Moriyama, Hitomi Nakamura, Toshiya Maebayashi, Tadatoshi Takayama, Masahiko Sugitani: Rare sarcomatoid liver carcinoma composed of atypical spindle cells without features of either HCC or ICC: a case report. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20308-20313. (Abstract IJCEM0033483, Full text PDF).

Shuangshuang Ren, Leiying Miao, Yijun Yu, Xuan Zhang, Min Zhu, Weibin Sun: Fusion between maxillary second molar and a supernumerary tooth: a case report. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20314-20318. (Abstract IJCEM0026854, Full text PDF).

Zhirong Zhu, Shouhua Pan: Deep vein thrombosis and intraperitoneal hemorrhage after thrombolysis: rare complication of laparoscopic varicocelectomy. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20319-20323. (Abstract IJCEM0031513, Full text PDF).

Yang Lv, Baobao Xin, Jian’ang Li, Ke Chen, Dayong Jin, Wenhui Lou, Xuefeng Xu: Pancreatic intraglandular metastasis of the ductal adenocarcinoma: cases of 2 and literature review. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20324-20330. (Abstract IJCEM0030445, Full text PDF).

Yuedong Chen, Xuegang Wang, Fei Liu, Jinchun Xing: Primary primitive neuroectodermal tumor of urinary bladder in a child: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20331-20335. (Abstract IJCEM0026686, Full text PDF).

Fangxu Tao, Jun Liu, Zhifeng Kou, Zhiyuan Wang, Valerie Mika, Yudong Xiao, Yi Jiang: Endometriosis in the psoas major muscle: a case report. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20336-20340. (Abstract IJCEM0030435, Full text PDF).

Guo-Fen Lin, Zhi-Hong Chen, Fu-Ming He: Congenital absence of all permanent second molars: a rare case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20341-20344. (Abstract IJCEM0024485, Full text PDF).

Satoru Moriyama, Motoki Yano, Hiroshi Haneda, Katsuhiro Okuda, Osamu Kawano, Yu Hikosaka, Risa Oda, Ayumi Suzuki, Ryoichi Nakanishi: Solitary metastasis from renal cell carcinoma in the anterior mediastinal lymph node. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20345-20348. (Abstract IJCEM0029014, Full text PDF).

Jun Liu, Qingqing Wang, Qi Xie, Luping Xu, Qingjiang Yu, Haoqiang Cao, Hao Zhang: Benign schwannoma of the hepatoduodenal ligament: a case report. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20349-20351. (Abstract IJCEM0029754, Full text PDF).

Jing-Xin Shao, Zhong-Kai Tong, Hua Zhou, Wei Ding, Jian-Ya Zhou, Jian-Ying Zhou: Successful treatments for allergic bronchopulmonary aspergillosis in non-cystic fibrosis children: a report of two cases and a literature review. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20352-20361. (Abstract IJCEM0027153, Full text PDF).

Fei Zhou, Zhengjin Liu, Zhenshi Ye, Yiqun Hu: A case report of atypical crohn’s disease diagnosed by endoscopic ultrasonography. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20362-20366. (Abstract IJCEM0025649, Full text PDF).

Zhi Li, Qian Zhang, Ziwei Huang, Sufeng Zhao: Recurrent multifocal eosinophilic granuloma of the mandible and maxilla: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20367-20371. (Abstract IJCEM0026782, Full text PDF).

Min Ma, Shulin Luo, Yanhui Wei, Liangyu Lu, Junfeng Cai, Feng Yin: A case report of two mutations of the homogentisate 1,2-dioxygenase gene in a Chinese Alkaptonuria. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20372-20375. (Abstract IJCEM0018290, Full text PDF).

Fangfang Xu, Demin Xu, Chao Wang: Suprasellar granular cell tumor of the neurohypophysis with specific radiological features: a case report. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20376-20379. (Abstract IJCEM0033504, Full text PDF).

Peng Peng, Jingwen Li, Lin Sun, Daquan Zhou, Xiangsheng Ao, Feng Chen: Fatal intratumoral hemorrhage in pineal tumors following cerebrospinal fluid diversion. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20380-20382. (Abstract IJCEM0031473, Full text PDF).

Jun Zheng, Zhoujia Yao, Youguang Si, Guoliang Shen: Gangrenous appendicitis caused huge retroperitoneal abscess and scrotal abscess: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20383-20386. (Abstract IJCEM0031828, Full text PDF).

Wen-Long Zhang, Wan-Ning Wang, Guang-Yu Zhou, Yan-Xia Sun: Thalidomide-induced rash in patients with multiple myeloma. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20387-20390. (Abstract IJCEM0032979, Full text PDF).

Mi Wang, Huan-Jun Huang: Macroamylasemia in a patient with elevated serum amylase: case report. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20391-20393. (Abstract IJCEM0018169, Full text PDF).

Ji Sun, Jianbo Liu: One lung ventilation for children with Pierre Robin sequence using SupremeTM LMA and Arndt endobronchial blocker: a case report. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20394-20396. (Abstract IJCEM0019919, Full text PDF).

Shenghai Wu, Shuying Wang, Wei Hu, Lihui Xv, Xianjun Wang: An aquaculture business woman suffering from necrotizing fasciitis caused by Vibrio parahaemolyticus, case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20397-20400. (Abstract IJCEM0031123, Full text PDF).

Jianjun Wu, Qunwei You, Feng Gao: Endovascular treatment of subclavian artery stenosis complicated with subclavian artery aneurysms: a case report. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20401-20405. (Abstract IJCEM0016290, Full text PDF).

Wenqi Hu, Yijun Wang, Zexin Gan: Influence of four heat treatments on the corrosion resistance of magnetic attachment keepers. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20406-20410. (Abstract IJCEM0028789, Full text PDF).

Ying Tang, Jian Ye: Accommodation after an implantable collamer lens implantation in high myopia patients. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20411-20417. (Abstract IJCEM0031090, Full text PDF).

Xue-Feng Sun, Ling-Ling Wang, Yu-Yong Yang, Yuan-Hong Zhang, Wei Wang, Ying-Li Wang: RKIP inhibits the proliferation and migration of human retinal pigment epithelial cells by suppressing the MAPK pathway. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20418-20424. (Abstract IJCEM0022199, Full text PDF).

Xuan Ye, Qiong Du, Huan Li, Bo Yu, Qing Zhai: Calcium channel blockers and risk of breast cancer: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20425-20431. (Abstract IJCEM0023670, Full text PDF).

Ying Li, Jun Yang, Miao Xuan, Peifang Ji, Xiuzhen Zhang: Assessment of fracture risk by FRAX model in older adults with type 2 diabetes: a cross-sectional study in China. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20432-20438. (Abstract IJCEM0027166, Full text PDF).

Zhaoying Fu, Hongying Tian, Fenghui Wang, Jumei Zhao: Carcinogenic mechanisms of oncoproteins in high-risk human papillomavirus. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20439-20447. (Abstract IJCEM0029843, Full text PDF).

Guobiao Wu, Tianxi Lu, Keyun Zhu, Gouda Su, Weiguo Tao: A clinical study of the relationship between microRNA143 gene polymorphism and hypertensive stroke. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20448-20453. (Abstract IJCEM0029370, Full text PDF).

Bin Wu, Haibin Wang, Chunyang Meng, Cunling Jia, Yifeng Zhao: Comparison of open reduction and internal fixation in treatment of delayed and early acetabular fractures. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20454-20461. (Abstract IJCEM0012086, Full text PDF).

Rasha YM Ibrahim, Amal I Hassan, Eithar K AL-Adham: The anti-ulcerative colitis effects of Annona squamosa Linn. leaf aqueous extract in experimental animal model: Int J Clin Exp Med. 2015;8(11):21861-21870. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20462-20463. (Abstract IJCEM0041530, Full text PDF).

Retraction: A comparison study of immune-inflammatory response in electroacupuncture and transcutaneous electrical nerve stimulation for patients undergoing supratentorial craniotomy. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20464. (Abstract IJCEM1610001, Full text PDF).

Retraction: Efficacy of dexmedetomidine on postoperative nausea and vomiting: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Clin Exp Med 2016;9(10):20465. (Abstract IJCEM1610002, Full text PDF).
IJCEM Copyright © 2008-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711