Volume 9, Number 7:12418-14989;2016
International Journal of Clinical and Experimental Medicine


Baochang Qi, Jinlu Yu, Yi Zhao, Dong Zhu, Tiecheng Yu: Mouse fracture models: a primer. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12418-12429. (Abstract IJCEM0022706, Full text PDF).

Menglong Chai, Qingying Li, Yan Gao, Yanan Zhu, Hao Jiang, Siyuan Liu, Bao Yuan, Xinhui Wu, Shuqiang Ren, Yuan Yue, Jiajun Xu, Jiawei Wang, Jun Wang, Wenfa Lu, Jiabao Zhang: Effect of KLF15 on porcine preadipocyte differentiation and prediction of fat deposition ability based on KLF15 concentrations. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12430-12440. (Abstract IJCEM0022242, Full text PDF).

Jianlin Shen, Subin Lin, Qirong Dong: The potential role of sclerostin in the development of osteoarthritis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12441-12449. (Abstract IJCEM0022180, Full text PDF).

Shuai Tian, Mei Li, Fang Dong, Feng Zhang: The role of low-intensity pulsed ultrasound on bone and soft tissue healing. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12450-12456. (Abstract IJCEM0021970, Full text PDF).

Fan Zhang, Xiao Meng, Yang Li: Non-AIDS hepatic tuberculosis in adult: delineation using computed tomography. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12457-12468. (Abstract IJCEM0019318, Full text PDF).

Bin Hu, Ming Sun, Chaoyang Huang, Bin Li, Jiajun Liu, Dongliang Yang: Adeno-associated virus vector-mediated sirna inhibition of hepatitis b virus gene expression in vitro. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12469-12480. (Abstract IJCEM0017113, Full text PDF).

Hong-Xia Shang, Jun-Yu Zhao, Xue Shen, Tian Cai, Dong-Mei Zhang, Jian-Jun Dong, Lin Liao: The efficacy and safety of sulodexide in patients with diabetic nephropathy: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12481-12491. (Abstract IJCEM0022710, Full text PDF).

Zheng Fan, Liya Zhang, Bing Wang, Yaoli Cui, Yongqiang Wang: Necrostatin-1 protects hepatocytes in rats with traumatic hemorrhagic shock via attenuating necroptosis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12492-12501. (Abstract IJCEM0022380, Full text PDF).

Minjie Gao, Gege Chen, Guang Yang, Yuanyuan Kong, Bingqian Xie, Xiaosong Wu, Yi Tao, Bojie Dai, Yiwen Zhang, Jumei Shi: Thalidomide-dexamethasone-based induction treatment before autologous stem-cell transplantation for untreated multiple myeloma: a meta analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12502-12513. (Abstract IJCEM0020767, Full text PDF).

Hai-Peng Liu, Tao-Wen Ren, Wen-Jun Yan, Juan Liu, Ruo-Bin Liu: Ellagic acid alleviates inflammatory pain and paclitaxel-induced neuropathic pain in murine models. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12514-12520. (Abstract IJCEM0019095, Full text PDF).

Yu Zhao, Bingyan Li, Yonglie Chao, Ling Yang, Jingjing Quan: Exposure to static magnetic field induces c-Jun expression to promote osteoblast differentiation. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12521-12531. (Abstract IJCEM0021356, Full text PDF).

Qin Wu, Cong Wang, Jiping Li: Association between patatin-like phospholipase domain-containing 3 gene (PNPLA3) polymorphism and overweight/obesity: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12532-12542. (Abstract IJCEM0022655, Full text PDF).

Lingyun Lv, Fang Mei, Junguo Wang: Tetraspanin 8 promotes radioresistance of human nasopharyngeal carcinoma via the activation of PI3K/AKT pathway. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12543-12552. (Abstract IJCEM0021653, Full text PDF).

Ning Ma, Jun-An Feng: Target research on tumor biology characteristics of mir-155-5p regulation on gastric cancer cell. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12553-12562. (Abstract IJCEM0022518, Full text PDF).

Fu-Shan Tang, Yun-Zhu Han, Guo-Hui Cai, Ze-Hong Yang, Hong Song: Self-assembling peptide RADA16-I hydrogel forthree-dimensional culture of hepatocarcinomaHepG2 cells. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12563-12573. (Abstract IJCEM0017806, Full text PDF).

Jian Tu, Xianbiao Xie, Yongqian Wang, Lili Wen, Bo Wang, Xian Zhong, Xuqi Sun, Mengqi Wang, Jianqiu Kong, Gang Huang, Junqiang Yin, Jingnan Shen: Role of ifosfamide chemotherapy for patients with non-metastatic osteosarcoma: a meta-analysis with 1724 patients. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12574-12583. (Abstract IJCEM0014952, Full text PDF).

Huan Wang, Guo Liu, Xichuan Yang, Zhiqiang Song, Hua Zhong, Lin Feng, Yan Chen, Wenyuan Shi, Fei Hao: Topical application of 8DSS induces anagen hair growth in telogenic mouse skin. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12584-12593. (Abstract IJCEM0022831, Full text PDF).

Wei Wang, Yong-Mei Li, Mei-Hong Wu, An-Wen Xiong, Mei Wang: Upregulation of microRNA-373 in human colorectal carcinoma by targeting CD44. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12594-12602. (Abstract IJCEM0016939, Full text PDF).

Yuanchuan Wang, Xiaohong Yin, Shun Li, Long Zhao, Jie Duan, Renzhao Kuang, Junwei Duan: Role of miRNA-185 in cerebral ischemia-reperfusion injury. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12603-12611. (Abstract IJCEM0020575, Full text PDF).

Chuanliang Chen, Junwu Zhao, Jianhua Zhang: Forecast model establishment and screening of correlative factors of malignant and benign solitary pulmonary nodules. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12612-12620. (Abstract IJCEM0022612, Full text PDF).

Hai-Ming Jiang, Ye-Jia Hu, Yu-Zhu Li, Xiao-Feng Du, Xin-Lei Hao, Wei-Qiang Zhang, Li-Hua Yang: Preventive effect of traditional Chinese medicine (TCM) in the rats with irradiation induced pulmonary fibrosis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12621-12628. (Abstract IJCEM0020596, Full text PDF).

Bingqin Guo, Nan Yao, Huaiyong Gan, Lan Yu: TGF beta1 upregulates the expression of MACC1 to promote invasion and metastasis of ovarian cancer. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12629-12638. (Abstract IJCEM0018835, Full text PDF).

Jing Lin, Yafeng Wang, Weifeng Tang, Heping Jiang, Chao Liu, Zengqing Guo, Yu Chen: Insulin receptor substrate-2 (IRS-2) rs1805097 G>A polymorphism is associated with colorectal cancer susceptibility: a meta-analysis involving 11,234 subjects. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12639-12648. (Abstract IJCEM0019546, Full text PDF).

Jianguo Wu, Hong Li, Desheng Wang, Desheng Xu, Wei Wang: Intravenous adipose-derived stem cells transplantation ameliorates memory impairment in moderate traumatic brain injury rats via the phosphorylation of extracellular signal-regulated kinase 1/2. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12649-12658. (Abstract IJCEM0020655, Full text PDF).

Shimin Yang, Xu Wang, Gang Zhong: Grifolin, a potent antitumour natural product inhibits the growth and invasion of gastric cancer cells in vitro. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12659-12668. (Abstract IJCEM0022320, Full text PDF).

Yuanyuan Wei, Dong Yan, Zhong Wang, Haji Akber Aisa: Effect and mechanism of gallic acid on oleic acid-induced steatosis in the Chang liver cell NAFLD model. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12669-12677. (Abstract IJCEM0013671, Full text PDF).

Kun Peng, Jun Zou, Long Chen, Hong Wang, Jing Peng, Qi Liao: Percutaneous endoscopic lumbar discectomy versus conventional discectomy for lumbar disc herniation. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12678-12686. (Abstract IJCEM0016094, Full text PDF).

Zhiming Ma, Jiaming Zhu, Gang Han, Pengda Sun, Longfei Yang, Xudong Wang, Xuedong Fang: PEBP4 is upregulated in gastric cancer and promotes the growth and migration of cancer cells. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12687-12695. (Abstract IJCEM0021351, Full text PDF).

Jian Liu, Fang Zhong, Qin Dai, Lili Xu, Weiming Wang, Nan Chen: Curcumin prevents adriamycin-induced nephropathy MCP-1 expression through blocking histone acetylation. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12696-12704. (Abstract IJCEM0021980, Full text PDF).

Na Min, Shuzhou Yin, Qiangfu Hu, Xiaohong Nie, Peilei Guo, Baojian Dong, Xia Li: Effects of propofol anesthesia on cognitive function and expression of c-fos and c-jun in rats after operation. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12705-12712. (Abstract IJCEM0016119, Full text PDF).

Zhiheng Ma, Ying Tang, Liping Zhong, Kena Yu, Liqun He: Anti-fibrosis and relative mechanism of salvianolic acid A on rat model with renal fibrosis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12713-12720. (Abstract IJCEM0019655, Full text PDF).

Huangao Zhu, Zhongwen Zhang, Huanjun Wang, Lin Liao, Jianjun Dong: The efficacy and safety of lithium carbonate in combination with radioactive iodine therapy of hyperthyroidism: a meta-analysis and systematic review. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12721-12728. (Abstract IJCEM0022040, Full text PDF).

Jian Zhang, Taisheng Chi, Pingping Yao, Yanan Long, Xingguang Wang, Linben Gao, Xianwen Gu: Effects of aspirin on non-small cell lung cancer cells via regulation of angiogenesis factors. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12729-12736. (Abstract IJCEM0022044, Full text PDF).

Piotr Barc, Tomasz Plonek, Dagmara Baczynska, Agata Radwanska, Wojciech Witkiewicz, Agnieszka Halon, Diana Kupczynska-Markiewicz, Lukasz Strozecki, Krzysztof Korta, Jan Skora: A combination of VEGF165/HGF genes is more effective in blood vessels formation than ANGPT1/VEGF165 genes in an in vivo rat model. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12737-12744. (Abstract IJCEM0022717, Full text PDF).

Yongyu Chen, Jiahui Yu, Yi Liu, Xiangsheng Fu, Lei Shi, Yan Peng, Ting Chen, Yaxin Wu: Increasing detection rate of proximal serrated polyps in a large hospital of China over a 10-year period. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12745-12750. (Abstract IJCEM0022578, Full text PDF).

Wenqi Yang, Zhaolong Xu, Shudan Mao: Impact of shenxian shengmai oral liquid on Ca2+-Mg2+-ATPase and myocardial Cx43 expression in rats with chronic arrhythmia. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12751-12756. (Abstract IJCEM0023276, Full text PDF).

Zhihua Yin, Guangke Wang, Hongjian Liu, Bing Zhou: An endoscopic endonasal prelacrimal recess-maxillary sinus approach for giant schwannoma of the pterygopalatine fossa in children. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12757-12761. (Abstract IJCEM0014497, Full text PDF).

Fan Zhang, Li Yang, Xing Hua Zhang, Hai Yue Ju, Lu Gan, Ruiping Chang: Morphology of myocardial bridging of right coronary artery: delineation using coronary computed tomography angiography. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12762-12771. (Abstract IJCEM0019657, Full text PDF).

Rui-Nuan Wu, Bin-Ming Chen, Xiao-Song Liang, Quan Shi, Su-Zuan Chen, Guang-Hua Guo, Jing Yu: Emodin combined with cisplatin inhibits proliferation and promotes apoptosis in esophageal carcinoma cell line EC-9706 via increasing reactive oxygen species. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12772-12779. (Abstract IJCEM0022024, Full text PDF).

Tao Tao, Guifang Li, Xiaowen Zhang, Han Guan, Yeqing Huang, Ming Chen: Association between LncRNA HOTAIR rs4759314 A > G polymorphism and cancer risk: a meta-analysis based on 5525 cases and 6657 controls in Chinese populations. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12780-12787. (Abstract IJCEM0022486, Full text PDF).

Liang Shan, Feng Shan, Jing Li, Xiu Li, Yun-Bo Sun: Association of circulating suPAR with disease severity and clinical outcomes in patients with ARDS induced by intra-abdominal infections: a prospective observational study. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12788-12795. (Abstract IJCEM0022853, Full text PDF).

Xiuming Liu, Weidong Feng: Orbital rhabdomyosarcoma tumor-associated antigen-specific T cells had a Th1-to-Treg ratio than hemaglutinin- and tetanus toxin-specific T cells. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12796-12803. (Abstract IJCEM0022857, Full text PDF).

Ethem Zobaci, Metin Temel, Ahmet Çınar Yasti, Musa Zorlu, Faruk Coskun, Mete Dolapci, İbrahim Tayfun Şahiner: The use of the triangular closure technique for defect coverage in pilonidal sinus treatment. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12804-12810. (Abstract IJCEM0018562, Full text PDF).

Chang Su, Wei Meng, Zengguang Liu, Wenxin Zhang, Guang Chen, Xuejian Zhao, Guimin Wang: Protective effects of panaxadiolsaponins on liver and kidney injury in rats with severe acute pancreatitis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12811-12817. (Abstract IJCEM0018697, Full text PDF).

Zhibing Ming, Wendong Li, Ruifan Yuan, Xiaoqiang Li, Wenbin Ding: Risk factors for thrombosis associated with retrievable inferior vena cava filter placement. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12818-12824. (Abstract IJCEM0018848, Full text PDF).

Yong-Qian Jiang, Jin-Shan Xue, Juan Xu, Zhi-Xiang Zhou, You-Lin Ji: Influence of CPAP therapy on the levels of advanced glycation end products and oxidated low density lipoprotein in patients with OSAHS. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12825-12831. (Abstract IJCEM0019065, Full text PDF).

Dong Han, Wei Feng, Cui Zhai, Yanting Zhu, Xinming Xie, Lu Liu, Yang Song, Lan Yang, Manxiang Li: Protective role of metformin against chronic experimental pulmonary arterial hypertension. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12832-12838. (Abstract IJCEM0021363, Full text PDF).

Feng Zhu, Jian-Jun Ge: A retrospective study about 140 mediastinal lymphadenectasis patients receiving video-assisted mediastinoscopy. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12839-12845. (Abstract IJCEM0021747, Full text PDF).

Zhu-Xue Zhang, Wei Yi, Ying-Chun Yang, Qian Wu, Xin Xie: The expression and significance of insulin like growth factor-II mRNA binding protein 3 (IMP3) and P16INK4a in adenocarcinoma of the uterine cervix. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12846-12851. (Abstract IJCEM0022883, Full text PDF).

Zi-Li Wu, Yong-Hua Du, Zong-Feng Guo, Kai-Jian Lei, Yu-Ming Jia, Min Xie, Xue Kang, Qin Wei, Ling He, Yu Wang, Yong Hu, Ming Yuan, Shu Yuan: Essential oil and its major compounds from oil camphor inhibit human lung and breast cancer cell growth by cell-cycle arresting. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12852-12861. (Abstract IJCEM0022304, Full text PDF).

Junjie Qi, Jinsheng Wang, Yan Wang: Long-term lactobacillus ATCC4356 supplementation prevents formation of atherosclerosis via P65-mediated reducing of inflammation and oxidative stress in apoE~(-/-) mice. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12862-12870. (Abstract IJCEM0020302, Full text PDF).

Shujian Xu, Kai Meng, Cui Zhao, Xilong Wang, Zhongming Jia, Yong Han, Guoqiang Zhang, Qifeng Yang: Diagnostic value of thyroglobulin measurement in fine-needle aspirate washouts for detecting metastatic lymph nodes in patients with differentiated thyroid cancer. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12871-12879. (Abstract IJCEM0023287, Full text PDF).

Hongbo Shen, Yunjing Bai, Zejun Huo: The protective effect of Hedyotis diffusa on collagen induced arthritis rats. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12880-12887. (Abstract IJCEM0018489, Full text PDF).

Qian Li, Nina Wang, Fulian Hu, Chao Li, Jiang Li, Guibin Yang: Study of compound bismuth and magnesium granules on clearance of helicobacter pylori infection in KM mice. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12888-12895. (Abstract IJCEM0018659, Full text PDF).

Shengli Zhou, Yan Gu, Gang Yuan, Zongsheng Wang, Lianqing Huang: Correlations between computed tomography perfusion enhancement parameters and lymph node metastasis in non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12896-12903. (Abstract IJCEM0019778, Full text PDF).

Qing Cong, Yan Xu, Yinghuang Wang, Wei Jiang, Yisheng Wang, Bin Li, Congjian Xu: Isolation and characterization of mesenchymal stem cells from human bone marrow. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12904-12910. (Abstract IJCEM0016917, Full text PDF).

Meimei Huang, Jianping Zhong, Hongzhuang Li, Jipeng Ouyang, Guoxing Li, Yongxin Li, Wenxia You: Association between COX-2 G-765C polymorphism and the risk of Alzheimer’s disease: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12911-12917. (Abstract IJCEM0017115, Full text PDF).

Juan He, Wei Zhou, Hui Lv, Li Tao, Xiao-Wen Chen, Mou Wei: Congenital cystic lung lesions: a clinical analysis of 28 newborns. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12918-12924. (Abstract IJCEM0020996, Full text PDF).

Na-Na Duan, Hong-Yuan Wang, Shao-Xin Wang, Ping-Shuan Dong, Li-Ping Wang, Chuang Wang, Yan-Yu Wang, Ke Wang, Zhuan-Zhen Li, Li-Juan Wei, Ya-Li Meng, Jian-Xin Cheng: Modeling of acute myocardial infarction in swine by percutaneous coronary artery occlusion and dynamic observation of H-FABP. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12925-12930. (Abstract IJCEM0014101, Full text PDF).

Yanxia Xing, Jiequn Guo, Qingli Chen, Fujuan Li, Yanli Yang: The application of aptamer functionalized hydrogel to capture circulating tumor cells. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12931-12936. (Abstract IJCEM0017616, Full text PDF).

Lin Lu, Yuan Shen, Kuofu Tseng, Ling Jiang, Wenlian Liu, Hui Duan, Wei Meng: Oncogenic function of miR-301 to predicts poor prognosis of endometrial cancer. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12937-12942. (Abstract IJCEM0020445, Full text PDF).

Xuefeng Wu, Liangqiu Tang, Zhiping Jiang, Xiangyang Liu, Bo Huang, Xinyuan Gu, Lijun Yang: Extent of aortic arch calcification on chest radiographs is associated with coronary artery disease severity. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12943-12948. (Abstract IJCEM0021596, Full text PDF).

Jian-Ming Sun, Shen-Ming Wang, Tian-Xiong Shi, Yu Zhao, De Shi: Establishment of a dog aortic dissection model and treatment by film-covered stent grafting. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12949-12953. (Abstract IJCEM0015865, Full text PDF).

Mingming Qi, Jian Ma, Cheng Tang, Xiaojin Chen: Randomized and controlled trials of Sanren Decoction’s treatment on upper respiratory infections: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12954-12958. (Abstract IJCEM0021100, Full text PDF).

Na-Lei Zhou, Yan-Jun Gao, Jian-Bin An, Bin Zhang, Cong-Rong Guo, Jing-Xue Ma: Tunnelled scleral intravitreal injection with vitreous reflux assessed by AS-OCT. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12959-12963. (Abstract IJCEM0021622, Full text PDF).

Yang Sun, Guangquan Li, Kun Hou, Xianfeng Gao, Xiaobo Zhu: A case of delayed contralateral oculomotor nerve palsy after microsurgical clipping of a posterior communicating artery aneurysm. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12964-12966. (Abstract IJCEM0020099, Full text PDF).

Yan Dong, Xue-Yan Chen, Ji-Wei Liu, Ya-Min Chen: Correlation between SNPs of XPD751, XPD312 and chemotherapeutic efficacy in colorectal carcinoma patients. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12967-12975. (Abstract IJCEM0021931, Full text PDF).

Zhi-Ling Yang, Hong-Mei Li, Wei Huang, Lei Han, Li-Li Yu, Li Li: Dual specificity protein phosphatase 1 (DUSP1) in normal pregnancy and preeclampsia. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12976-12983. (Abstract IJCEM0022021, Full text PDF).

Jian Zou, Xiaolin Li, Fan Yang: Association between sclerostin, serum bone turnover markers and bone density in postmenopausal women with fragility fracture. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12984-12991. (Abstract IJCEM0022214, Full text PDF).

Ruolin Li, Lan Yang, Jianghui Zeng, Zhian Ling, Xiuyun Liang: Genetic polymorphism of human platelet antigens -1 to -17w in the multi-ethnic Chinese Guangxi population. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):12992-12999. (Abstract IJCEM0022948, Full text PDF).

Yuntao Li, Qiuyan Pei, Jianguo Li, Zhenjuan Yang, Si Chen: Continuously transverse scanning of fetal heart forcomprehensive cardiac evaluation. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13000-13006. (Abstract IJCEM0010589, Full text PDF).

Yong Li, Pei Wang, Xiaohui Li, Gongning Shi: Minimally invasive esophagectomy for esophageal squamous cell carcinoma in elderly patients. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13007-13013. (Abstract IJCEM0017406, Full text PDF).

Guohong Li: Diagnostic value of liver function enzymes for choledocholithiasis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13014-13020. (Abstract IJCEM0018089, Full text PDF).

Zhen He, Yufeng Wu, Qian Sun, Mingzhi Zhang, Guangyin Wu, Xiaobing Chen, Chunyan Chen, Ruijie Li, Hong Tang, Lili Wang, Hongqiang Guo, Qiming Wang: Efficacy and safety of nitroglycerin combined with chemotherapy in the elderly patients with advanced non-small cell lung cancer complicated with coronary heart disease. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13021-13027. (Abstract IJCEM0021701, Full text PDF).

Chengxue Wang, Jinlu Yu, Yi Zhao, Dahui Sun, Dong Zhu, Tiecheng Yu: Titanium cannulated lag screw versus titanium cable-cannulated lag screw tension band for treatment of transverse patellar fractures. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13028-13034. (Abstract IJCEM0022851, Full text PDF).

Xiaoli He, Gang Ye, Shiming Zhao, Zhongqiong Yin, Ling Zhao, Cheng Lv, Yinglun Li: Pharmacokinetics of doxycycline hydrochloride in cherry valley duckling during aflatoxicosis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13035-13040. (Abstract IJCEM0014432, Full text PDF).

Yanjie Cui, Fengbo Zhang, Ming Jiang, Nannan Pang, Zhi Wei Li, Yuejie Zhu, Jianhua Qu, Jianbing Ding: Expression of CD19 and CD20 in plasma cells are significantly different between Han and Uygur multiple myeloma patients. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13041-13046. (Abstract IJCEM0018716, Full text PDF).

Mingyuan Pan, Fang Liu, Zedan Tian, Xiaoyang Xu: Nitrous oxide triggers synergistic effects of High Intensity Focused Ultrasound on tissue injury via reinforcing ultrasonic cavitation in tissues. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13047-13052. (Abstract IJCEM0019510, Full text PDF).

Anqiao Zhong, Ruiliang Yang, Hailian Du, Haijin Zhang, Caihong Qiu, Yikai Niu: A meta-analysis: the efficacy of asthma diagnosis based on exhaled nitric oxide. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13053-13058. (Abstract IJCEM0021521, Full text PDF).

Xiaoqin Li, Hao Wang, Shuang Ding, Hong Wang, Yunling Wang, Lin Jia, Wenxiao Jia, Yonghua Xu: Evaluating the effectiveness of Endostar therapy in human lung cancer xenografts using contrast-enhanced magnetic resonance imaging. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13059-13064. (Abstract IJCEM0021941, Full text PDF).

Kun Qian, Jin Shi, Hui Zhao, Jing Xu, Yikuan Du, Wenhua Huang: Three-dimensional printing automatic registration navigational template for mandibular angle osteotomy surgery. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13065-13069. (Abstract IJCEM0021585, Full text PDF).

Na Li, Hong Li, Rongguo Yu, Qiaoling Chen, Xiuxia Lin, Xianfeng Ye: A prospective study of blood glucose detection using arterial blood gas analysis and peripheral glucometry after cardiac surgery with cardiopulmonary bypass: accuracy and influences. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13070-13078. (Abstract IJCEM0020485, Full text PDF).

Liyun Yu, Xiping Jiao, Ying He: The correlation of cerebral tissue oxygenation index and mean blood pressure in moyamoya patients. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13079-13085. (Abstract IJCEM0021364, Full text PDF).

Nasser M Al-Daghri, Shakilur Rahman, Shaun Sabico, Osama E Amer, Kaiser Wani, Omar S Al-Attas, Majed S Alokail: Impact of vitamin D correction on circulating irisin: a 12 month interventional study. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13086-13092. (Abstract IJCEM0021873, Full text PDF).

Rong-Fu Chen, Yu-Min Li, Xiao-Guang Wang, Xia-Yan Bao, Ying Zhang, Xiang-Yun Wang, Shang-Wei Liu: Preventive effects of rabies vaccination with Zagrab regimen on persons with high-risk exposure to rabies virus. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13093-13098. (Abstract IJCEM0012773, Full text PDF).

Jiming Chen, Xingguang Lin, Hongyan Gao, Yi Ding, Yang Deng, Xia Yuan, Qing Wang, Guohua Jiang, Qin Li: Application of laparoendoscopic single-site surgery using conventional laparoscopic instruments in gynecological diseases. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13099-13104. (Abstract IJCEM0017835, Full text PDF).

Xiaowei Zhang, Chunhua Liu, Feng Xiao, Fei Chen, Xiao Li, Chunqing Zhang, Xinli Wang, Zhenhua Chen, Jiangong Hu: High expression of glioma-associated oncogene homoglog-1 and matrix metalloproteinase-11 in esophageal squamous cell carcinoma correlates with invasion and metastasis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13105-13110. (Abstract IJCEM0017987, Full text PDF).

Kai Jiang, Yibing Li, Xingyue Xu, Changhua Sun: Application of the Tei index in neonates with perinatal asphyxia. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13111-13116. (Abstract IJCEM0021726, Full text PDF).

Ruihua Li, Shilian Kan, Ketong Gong: Repair of minor tissue defect in fingers by transfer of free arterialized venous flaps. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13117-13121. (Abstract IJCEM0019974, Full text PDF).

Xiaoming Feng, Jie Yang, Shuxin Cao, Jianping Yi, Shuying Ji, Yaowu Bai, Wenfang Cao: Patient-controlled epidural analgesia is superior to nitrous oxide inhalation in controlling childbirth pain. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13122-13126. (Abstract IJCEM0022018, Full text PDF).

Yanhua Yu, Ming Chen, Jinli Lou, Jianrong Su: Clinical and molecular epidemiological characterization of extensively drug-resistant Acinetobacter baumannii in patients with liver disease. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13127-13134. (Abstract IJCEM0020751, Full text PDF).

Haijin Zhang, Lijun Feng, Xiguo Wu, Yikai Niu, Hailian Du: Prognostic role of advanced glycation end products in male patients with obstructive sleep apnoea syndrome and hypertension. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13135-13141. (Abstract IJCEM0016844, Full text PDF).

Mingyang Kang, Yang Qu, Yi Zhao, Baolin Zhao, Chen Sun, Jianwu Zhao: Experimental research on the viscoelastic behavior of goat cervical vertebra after part of articular process resection. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13142-13147. (Abstract IJCEM0018682, Full text PDF).

Man Jin, Ming-Xian Chen, Kai-Sheng Ye: Beneficial effects of jiawei Baihe Dihuang Tang, a Chinese herbal decoction, in mouse hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13148-13153. (Abstract IJCEM0018993, Full text PDF).

Zhitao Yao, Mengting Xia, Xiaojun Zhu, Xuelu Jiang: Association between IL-16 rs4778889 and rs4072111 polymorphisms and ovarian cancer risk in Chinese Han population: a case-control study. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13154-13159. (Abstract IJCEM0020203, Full text PDF).

Di Fu, Shanhui Ye, Chuyin Xiao, Yingying Xie, Jianquan Gao, Liuqin Liang, Xiuyan Yang: Incidence of cyclophosphamide-induced hemorrhagic cystitis in Chinese Han population with autoimmune disease. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13160-13165. (Abstract IJCEM0020702, Full text PDF).

Xiu-Xia Jiang, Jing Wang, Wei Zhang, Xiu-Jin Wang, Xian-Hong Meng: Safe transport combined with prospective nursing intervention in intra-hospital transport of emergency critically ill patients. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13166-13171. (Abstract IJCEM0020703, Full text PDF).

Xu Tian, Yuanyuan Chen, Guangwen Fang, Zhiguo Zhou, Jingming Dong, Qian Guo: Association between IL-8 rs4073 polymorphisms and osteosarcoma risk in Chinese population: a case control study. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13172-13177. (Abstract IJCEM0020748, Full text PDF).

Fei-Fei Li, Shi-Min Fu, Zhi-Ping Liu, Xiu-Rong Liu, Chun-Juan Hu, Qi-Fu Li: Injection sites lipohypertrophy among 736 patients with type 2 diabetes of different-grade hospitals. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13178-13183. (Abstract IJCEM0021399, Full text PDF).

Jinbo Gao, Wenjia Shi, Zhijian Hu, Lishan Bai, Xinqun Chai: Hepatectomy for hepatolithiasis among patients with a history of biliary surgery. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13184-13189. (Abstract IJCEM0021868, Full text PDF).

Min Zhao, Xiaomei Shen, Xianming Su, Zhongzhong Peng: Serum cystatin C levels correlate with vascular endothelial function in patients with essential hypertension. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13190-13194. (Abstract IJCEM0019451, Full text PDF).

Deniz Demir, Mustafa Abanoz, Cumhur Murat Tulay, Mehmet Salih Aydın, Begüm Özüekren Kasapoğlu, Mahir Merdanoğlu, İbrahim Halil Altıparmak, Arif Gücü: Outcomes of coronary artery bypass surgery in syrian refugees. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13195-13199. (Abstract IJCEM0022126, Full text PDF).

Xiao-Jie Chen, Shu-Min Ren, Xiang-Dong Kong, Chun-Guang Qiu: Phenotype and HOXD13 gene mutation in a big synpolydactyly (SPD) pedigree. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13200-13205. (Abstract IJCEM0021640, Full text PDF).

Ning Li, Yao-Kun Chen, Lei Xia: Giant chondrosarcoma at left ischiopubic arch in an elderly man: a case report. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13206-13208. (Abstract IJCEM0020448, Full text PDF).

Su-Dan Zeng, Chen Li, Jin-Sheng Zeng, Qin Chao, Zhi-Jian Liang, Bin Ye, Li-Xia Yu: Clinical characteristics of breast cancer complicated by cerebral infarction. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13209-13216. (Abstract IJCEM0018530, Full text PDF).

Chu Qin, Guo-Chu Lu, Jin-Xiao Zhu, Tao Bian, Xiang-Ming Fang, Tian-Shuo Man, Xiao-Yan Zhou: Anticoagulant treatment for delayed pulmonary vein stenosis caused by catheter ablation for atrial fibrillation: a long-term follow-up. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13217-13221. (Abstract IJCEM0019446, Full text PDF).

Zhisong Chen, Haoming Song, Yunan Yu, Lemin Wang, Lin Zhou: Lung cancers combined with venous thromboembolism: a case report. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13222-13226. (Abstract IJCEM0023043, Full text PDF).

Mou Peng, Zijun Wang, Mao Ding, Yijian Li, Yinhuai Wang, Lu Yi: Giant multilocular prostatic cysts treated by laparoscopic prostatectomy: a rare case report in China mainland. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13227-13230. (Abstract IJCEM0016064, Full text PDF).

Ming-Yi Li, Pei-Qian Yang, Qing-Jun Liu, Zheng-Guo Ji: Primary urinary bladder amyloidosis: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13231-13234. (Abstract IJCEM0019682, Full text PDF).

Lan Hou, Jing Wang, Dandan Lu, Pei Wang, Wei Zhang, Chong Liu: Reversible vasoconstriction without thunderclap headache: a case report. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13235-13237. (Abstract IJCEM0021029, Full text PDF).

Ersin Ercin, Emre Baca, Suleyman Altun, Mustafa G Bilgili, Cemal Kural, Serdar H Basaran: Intertrochanteric fractures in patients with lower limb amputation. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13238-13243. (Abstract IJCEM0022328, Full text PDF).

Rong-Bo Wu, Zhen-Chao Gao, Fang-Yi Chen, Xing-Fei Zhu, Rui Ding, Xin-Chao Zhang, Rong-Mei Huang, Li Wang, Ji-Ming Shi: Rat sciatic nerve regeneration through type I collagen-derivedartificial tubular implants. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13244-13249. (Abstract IJCEM0022428, Full text PDF).

Yichun Wang, Zhirong Tan, Liqiang Wu, Chungu Hu, Jinfeng Yang, Yiyun Wen, Zhi Li, Jingshi Liu: Role of OPRM1, ABCB1 and CYP3A genetic polymorphisms on sufentanil treatment of postoperative cancer patients in China. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13250-13258. (Abstract IJCEM0018485, Full text PDF).

Yunjie Chen, Yujie Li, Xiaodong Zhou: BRAF mutation in papillary thyroid cancer: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13259-13267. (Abstract IJCEM0027653, Full text PDF).

Yabiao Zheng, Xiaoling Ni, Yang Jiao, Fangyuan Shen, Hua Jiang, Minghua Wang, Guohua Hu, Shiheng Tao: Genetic polymorphisms of glutathione S-transferase (GSTM1, GSTT1 and GSTP1) with esophageal cancer risk: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13268-13280. (Abstract IJCEM0021837, Full text PDF).

Quan-Hui Zheng, Ai-Hong Zhang, Yong Zhao: Structure and function of LIM domain proteins areregulated by alternative splicing. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13281-13290. (Abstract IJCEM0025485, Full text PDF).

Qiuhan Gu, Mingzhe Qin, Bingjun Wang, Qiang Yu, Yanhong Ma, Shuli Qin: The influence of anesthetic techniques on long-terms survival of colorectal cancer patients undergoing surgery: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13291-13297. (Abstract IJCEM0027668, Full text PDF).

Cai-Li Li, Wen-Wen Sun, Jing Feng, Jie Cao, Peng Zhang: Utilization of rapid on-site evaluation (ROSE) in transbronchial needle aspiration (TBNA), it is not a simple statistical issue. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13298-13308. (Abstract IJCEM0031630, Full text PDF).

Weijun Gu, Lele Li, Jingtao Dou, Guoqing Yang, Nan Jin, Li Zang, Jin Du, Kang Chen, Zhaohui Lv, Yiming Mu: Congenitaladrenal hyperplasia initially presenting with massive adrenal indcidentalomas: a series of 4 cases. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13309-13318. (Abstract IJCEM0025165, Full text PDF).

Lin Xie, Danmou Xing, Fan Ding, Zhigang Zhao: Operative versus non-operative treatment for complex proximal humeral fractures in the elderly patients: a systematic review of overlapping meta-analyses. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13319-13328. (Abstract IJCEM0024144, Full text PDF).

Yifei Li, Jingyao Xu, Di Liu, Yudan Tian: Emerging roles of osteocytes in skeletal homeostasis and mineral metabolism. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13329-13339. (Abstract IJCEM0023589, Full text PDF).

Jinlu Yu, Lei Shi, Yongjie Yuan, Wei Wu: Research progress on complications of intracranial aneurysms with flow-diverting stents. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13340-13350. (Abstract IJCEM0027840, Full text PDF).

Ketao Jin, Huanrong Lan, Minfeng Ye, Feng Tao, Lisong Teng: Personalized and dynamic therapy for gastric cancer: a perspective. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13351-13358. (Abstract IJCEM0025844, Full text PDF).

Siying Ren, Yan Hu: Stand-alone interspinous spacers versus decompressive surgery in lumbar spinal stenosis: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13359-13371. (Abstract IJCEM0025951, Full text PDF).

Lei He, Meichao Zhang, Feng Feng, Mao Pang, Peigen Xie, Ruiqiang Chen, Limin Rong: Stress distribution over lumbosacral vertebrae and axial transsacral rod after axial lumbar interbody fusion (AxiaLIF): finite element analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13372-13383. (Abstract IJCEM0028967, Full text PDF).

Zhen Yang, Yuanchi Cheng, Ting Zhou, Feng Xu: Excessive human serum albumin might weaken anticancer effect of Cisplatin and Etoposide in vitro study. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13384-13393. (Abstract IJCEM0024991, Full text PDF).

Yang Yu, Shufan Zou, Qingjun Yang, Yingbin Xiao, Yu Yan, Hao Chen, Hongkun Wu, Yongjin Luo, Pengling Yu, Lin Chen: KLF15 is a positive regulatory factor in the process of myocardial remodeling and angiogenesis induced by pressure overload. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13394-13406. (Abstract IJCEM0024478, Full text PDF).

Wei Feng, Shaojun Li, Fangwei Li, Yang Song, Xiaofan Su, Lan Yang, Manxiang Li: Association of the FAM13A rs7671167 polymorphism with COPD risk: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13407-13417. (Abstract IJCEM0023404, Full text PDF).

Hangjie Zhang, Fei Ye, Chen Zong, Yingying Jing, Xue Yang, Fobao Lai, Yulong Dong, Xiaorong Pan, Jingni Zhu, Xiaoyong Li, Lei Liang, Xiaojuan Hou, Lixin Wei, Zhipeng Han: Mesenchymal stem cells inhibit alveolar macrophages from polarization to inflammatory phenotype through the IL6/STAT3/SOCS3 signaling pathway. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13418-13432. (Abstract IJCEM0031064, Full text PDF).

Daohong Liu, Lihai Zhang, Jiyuan Dong, Zhirui Li, Qingwen Yu, Long Gong, Peifu Tang: Clinical and biomechanical studies on cemented hemiarthroplasty treatment of advanced-age comminuted intertrochanteric fractures. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13433-13444. (Abstract IJCEM0024695, Full text PDF).

Lu-Su Yao, Li-Na Tang, Cui-Qiao Liu, Tao Xing, Wei Xiao: Study on protective effect and possible mechanisms of swertiamarin against sepsis-induced acute lung injury in rats. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13445-13455. (Abstract IJCEM0027613, Full text PDF).

Ting Zhang, Jiachang Hu, Nana Song, Xiaofang Yu, Xialian Xu, Ping Jia, Shaopeng Liu, Rongyi Chen, Xiaoqiang Ding: Hospital readmissions after acute kidney injury: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13456-13465. (Abstract IJCEM0027966, Full text PDF).

Hong-Xue Li, Zhao-Bei Chen, Sheng-Fa Zhao, Xiang Li, Ting Zhou, Yang Peng, Qiao-Qin Hu, Dan-Mei Lu, Hang Li, Jun-Jie Liu, Le-Qun Li: The clinical value of contrast-enhanced ultrasound and quantitative analysis parameters in the diagnosis and classification of portal vein tumor thrombus. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13466-13474. (Abstract IJCEM0022134, Full text PDF).

Jing Yang, Zujiang Yu, Jingjing Li, Ailing Zhang, Xiaojian Zhang, Quancheng Kan: Impact of PKM2 gene silencing on biological behavior of HepG2 cells. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13475-13483. (Abstract IJCEM0024887, Full text PDF).

Lei Shi, Chunbo He, Xu Guo, Lisong Zhao, Tianyi Fu, Beiqiu Han: A new method to deliver breast and chest wall radiation in breast radiotherapy for lung and heart sparing. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13484-13492. (Abstract IJCEM0026587, Full text PDF).

Hongpeng Zhang, Chenhong Zheng, Airong Tang: Zhenqi Fuzheng combined with chemotherapy for advanced stage lung cancer: a meta analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13493-13500. (Abstract IJCEM0025562, Full text PDF).

Dandan Zhang, Jin Wang, Zhihong Yang, Jia Liu, Zhantao Liu, Lixia Ji, Ranran Liu, Qian Lin, Guohui Jiang: A novel camptothecin analogue FL118 reduces cisplatin resistance of non-small cell lung cancer cells. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13501-13513. (Abstract IJCEM0028079, Full text PDF).

Fang Wei, Weihua Zhang: Mammalian target of rapamycin mediates the adipogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells from aplastic anemia patients through regulation of PPAR-γ. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13514-13526. (Abstract IJCEM0029400, Full text PDF).

Zhong-Shu Cao, Jing Li, Dao-Jun Lu, Yun-Xia Liu, Hai-Liang Jiang, Si-Hai Liu, Zheng-Zhuan Fu, Fang Qian, Rui-Xia Zhu: Initial application of backbone artificial prosthesis in reconstruction for bone defects after proximal femur malignancy excision. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13527-13538. (Abstract IJCEM0023761, Full text PDF).

Yan Yang, Wei Pan, Sheng Zhang, Yuandong Cao, Hongyan Cheng, Jiayan Chen, Xinchen Sun: Metformin can enhance the radiosensitivity of cholangiocarcinoma through AMPK-FOXO3a axis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13539-13550. (Abstract IJCEM0024810, Full text PDF).

Ping Wang, Jifeng Peng, Shengnan Qi, Wanyu Li, Lingxie Song, Lian Meng, Pengpeng Zhang, Juan Du, Chunxia Liu, Feng Li: Meta-analysis of RhoE expression in human cancers and the effects of its deficiency on animal models. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13551-13561. (Abstract IJCEM0024037, Full text PDF).

Hongtao Qu, Yafei Xiao, Hong Liu, Zhiqing Zeng, Yimin Li, Xiangyang Zhou, Xiao Xiao, Jianghong Chen, Wei He, Renxian Cao: The X-ray repair cross complementing group 1 Arg194Trp polymorphism is a risk factor for glioma: evidence from 15 case-control studies. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13562-13572. (Abstract IJCEM0024248, Full text PDF).

Liandong Ji, Mujing Ke, Jun Zhou, Guodong Liu, Yixiong Li: Knockdown of FANCD2 alone or in combination with RAD51reverses the chemo-sensitivity of pancreatic cancer cells that acquire topotecan resistance. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13573-13583. (Abstract IJCEM0025501, Full text PDF).

Xuya Zhao, Shi Zhou, Dazhi Wang, Wei He, Junxiang Li, Shuai Zhang: Dual-intelligent functionalized silica nanoparticles for liver cancer imaging and therapy. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13584-13594. (Abstract IJCEM0025615, Full text PDF).

Kaitao Jian, Qiang Wang, Wei Zhang, Jianshi Liu: Percutaneous transcatheter closure of prosthetic paravalvular leaks. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13595-13604. (Abstract IJCEM0025415, Full text PDF).

Zekiye Altun, Ayça Pamukoğlu, Yüksel Olgun, Safiye Aktaş, Hasan Oğuz Çetinayak, Günay Kırkım, Enis Alpin Güneri, Pınar Erçetin, Nur Olgun: Acetyl-L-Carnitine protects HEI-OC1 auditory cells from radiation and cisplatin induced toxicity. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13605-13614. (Abstract IJCEM0026373, Full text PDF).

Zhi-Ying He, Xin-Wei Jiang, Xiao-Yan Huang, Meng-Jun Hou, Zhi-Hong Tang, Xiao-Zhou Zhen, Yu-Ming Liang, Jing Ma: Folic acid inhibits hypoxia-induced THP-1 cells inflammation by suppressing NF-κB signaling pathway. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13615-13624. (Abstract IJCEM0027606, Full text PDF).

Yun Zhang, Hongyin Ma, Qunli Ding, Lei Chen, Zhongbo Chen, Shifang Sun, Bijiong Wang, Dan Lv, Qiaoli Zhang, Zaichun Deng, Yiming Yu: MLH1 promoter methylation in non-small cell lung cancer: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13625-13633. (Abstract IJCEM0025396, Full text PDF).

Peishun Qin, Dingxin Kang, Xiaowei Qian, Lexiao Jin: Propofol versus sevoflurane anesthesia in adults: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13634-13641. (Abstract IJCEM0026586, Full text PDF).

Lina Hao, Chunping Kang: The role of RhoA/ROCK singal pathway in cardiac rupture after infarction. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13642-13649. (Abstract IJCEM0027628, Full text PDF).

Ding Xu, Chun Zhao, Xu Luo, Jing Yu, Fang Wang: Ranibizumab as needed therapy for wet age-related macular degeneration combined with serous pigment epithelial detachment. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13650-13656. (Abstract IJCEM0026582, Full text PDF).

Yongxiang Shi, Weishan Chen, Shigui Yan: Study on effect of GGCX in knee osteoarthritis pathogenesis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13657-13663. (Abstract IJCEM0032416, Full text PDF).

Shuang-Jiang Li, Jian Huang, Wen-Biao Zhang, Jun Fan, Guo-Wei Che: Prognostic value of Ezrin expression in non-small cell lung cancer: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13664-13676. (Abstract IJCEM0028041, Full text PDF).

Oznur Kal, Ishak Akillioglu, Ali Kal, Esin Celik, Mustafa Yilmaz, Merih Onal, Ozkan Onal: Prophylactic ozone administration reduces renal ischemia-reperfusion injury in the rat. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13677-13688. (Abstract IJCEM0024493, Full text PDF).

Ming Zhao, Hailai Ni, Lili Ma, Daud M Rahmani, Fuyan Wang, Yang Xi, Xiaolong Lai, Liyuan Han, Shizhong Bu: Clinical significance of H19 as a prognostic factor in human cancer: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13689-13700. (Abstract IJCEM0027654, Full text PDF).

Rungong Yang, Shuhong Fu, Ling Ye, Meiliang Gong, Jinghui Yang, Yanfeng Fan, Xiaoxia Li, Jihong Yu, Hongyan Chen, Jie Bai: Rapid detection of Pseudomonas aeruginosa septicemia by real-time fluorescence loop-mediated isothermal amplification of free DNA in blood samples. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13701-13711. (Abstract IJCEM0024143, Full text PDF).

Jia Xu, Zi-Zhen Zhang, Tian-Long Lin, Hui Cao, Han-Kwang Yang: Meta-analysis of irinotecan monotherapy versus irinotecan-based combined second-line therapy for the treatment of advanced gastric cancer. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13712-13722. (Abstract IJCEM0025304, Full text PDF).

Qi Bing, Keyou Hu, Qingbao Tian, Zhe Zhao, Hongrui Shen, Na Li, Jing Hu: Semi-quantitative assessment of lower limb MRI in dystrophinopathy. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13723-13732. (Abstract IJCEM0023830, Full text PDF).

Genlin Wang, Fuzhan Zhang, Jile Xie, Bin Zhang, Jie Chen, Heng Wang, Weimin Jiang, Huilin Yang: The Wiltse approach plus injured vertebral screw fixation for thoracolumbar fractures. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13733-13742. (Abstract IJCEM0024212, Full text PDF).

Yunan Han, Zhen Qiao, Peng Su, Yunyun Xiao, Shuang Xie, Wei Ma, Yingying Xu, Fan Yao, Feng Jin: Efficacy and safety of capecitabine-containing neoadjuvant chemotherapy for breast cancer: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13743-13752. (Abstract IJCEM0024488, Full text PDF).

Qin Liu, Li Cheng, Suishan Wang: Association of MDR1 C3435T genetic polymorphism with Parkinson’s disease: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13753-13762. (Abstract IJCEM0027094, Full text PDF).

Li Chen, Cong Feng, Jing Dong, Yongzhi Zhai, Xin Chen, Bei Li, Xuan Zhou, Wei Chen, Tanshi Li: Procalcitonin levels correlates with the pathogeny and severity of community acquired pneumonia: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13763-13772. (Abstract IJCEM0027261, Full text PDF).

Xingchun Zheng Weifeng Tang, Yafeng Wang, Haiyong Gu, Chao Liu, Rong Hu: Intercellular adhesion molecule 1 rs5498 A>G polymorphism is associated with coronary artery disease risk: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13773-13782. (Abstract IJCEM0027781, Full text PDF).

Jing Wang, Dengyu Chen, Fangfang Shi, Junsong Chen, Yuxia Zhang, Fangfang Shi, Di Wu, Miao Li, Meng Pan, Jun Dou: Mir-200c inhibits HOTAIR expression resulting in the decrease of chemoresistance in ovarian cancer stem cells. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13783-13792. (Abstract IJCEM0028268, Full text PDF).

Ting Wang, Qian Zhou, Xiaoqing Jiang, Pan Li, Wangxiao Tan, Yan Sun, Xiaoying Wang: Qi Shen Yi Qi dropping pill prevents nitroglycerin-induced tolerance in rats. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13793-13801. (Abstract IJCEM0023753, Full text PDF).

Lan Lan, Yanyi Cen, Dejian Chen, Baoyi Ouyang: Does higher lavage height improve lavage effect for pulmonary alveolar proteinosis patients. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13802-13810. (Abstract IJCEM0024433, Full text PDF).

Xiaoming Liu, Dong Yuan, Xiangling Li, Shuhua Lin, Fang Sun, Zhao Hu, Ying Liu: Protective effect of dihydromyricetin on renal damage in diabetic rats. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13811-13819. (Abstract IJCEM0028325, Full text PDF).

Xu Zhang, Shi-Xiu Shao, Xue-Ping Zheng, Ren-Liang Zhao, Xiang Gao: Exercise training increases the stability of atherosclerotic plaques in apolipoprotein E (ApoE) gene-deficient mice. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13820-13827. (Abstract IJCEM0021852, Full text PDF).

Cun-Bang Wang, Yao-Zhu Pan, Rui Xi, Shu-Fen Xu, Qian Zhang, Yan Chen, Jin-Mao Zhou, Tao Wu, Hai Bai: Clinical analysis of adoptive immunotherapy after autologous peripheral blood stem cell transplantation in B lymphocyte malignant lymphoma. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13828-13835. (Abstract IJCEM0024282, Full text PDF).

Xiaoying Liu, Yuan Liu, Suiyan Ye, Yanwei Gong, Haiyan Fan, Lingli Miao: miR-150 represses metastasis of hepatocellular carcinoma by targeting HMGA2. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13836-13843. (Abstract IJCEM0024710, Full text PDF).

Ting-Ting Wu, Dilare Adi, Yun Zhou, Yong-Tao Wang, Yi-Ning Yang, Xiao-Mei Li, Zhen-Yan Fu, Fen Liu, Bang-Dang Chen, Yi-Tong Ma, Xiang Xie: Relationships between CYP11B2 -344C/T gene polymorphism and coronary artery disease: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13844-13851. (Abstract IJCEM0025226, Full text PDF).

Weisong Wang, Junjie Gao, Fangli Wang: Roles of miR-200a in renal fibrosis through regulating ZEB1 and ZEB2. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13852-13858. (Abstract IJCEM0020187, Full text PDF).

Yanhai Ren, Chen Zhao, Zhirui Sun, Guangyao Liu: The protetive role of aspirin in patients with acute ischemic stroke. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13859-13865. (Abstract IJCEM0026132, Full text PDF).

Sheng Wu, Jian Hao, You-Qin Zhang, Yuan Yao, Yue-Jin Chang, Juan Liu, Shu-Wen Li, Jun Qian, Li-Jun Wang: Experimental studies on animal models of acute lung injury in guinea pigs occurring after the application of high-temperature gas. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13866-13871. (Abstract IJCEM0018487, Full text PDF).

Hui Wang, Xiang Liu, Ju-Xiang Sun, Jin-Hua Liu, Na Liu, Xin-Qun Wang, Ai-Hua Li: Inhibition of the cervical cancer growth by cidan and cisplatin combination through induction of apoptosis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13872-13877. (Abstract IJCEM0026064, Full text PDF).

Qiuyan Chen, Fulin Wu, Xiaolan Peng, Min Jiang, Tingting Chen, Dingtai Wei: Limb remote ischemic preconditioning protects against cerebral ischemia through down-regulation of aquaporin-4. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13878-13889. (Abstract IJCEM0028601, Full text PDF).

Peng Li, Nan Geng, Runtian Liu, Congjing An, Yun Bai, Jianxing Zheng: Scutellarininduces human hepatocellular carcinoma cells apoptosis through increasing autophagy. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13890-13899. (Abstract IJCEM0026060, Full text PDF).

Shimin Yang, Xu Wang, Gang Zhong: Paeonol inhibits the growth of gastric cancer cells via suppressing HULC expression. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13900-13908. (Abstract IJCEM0021452, Full text PDF).

Chenghao Liu, Li Li, Wenbin Zhou, Ge Ma, Mengdi Liang, Tiansong Xia, Yun Liu, Shui Wang: S100A16 overexpression reduces sensibility of MCF-7 cells to tamoxifen via downregulation of ERα and PI3K/AKT-mediated activation of Erα. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13909-13917. (Abstract IJCEM0027126, Full text PDF).

Yılmaz Bilgic, Sami Akbulut, Orkide Kutlu, Cemil Colak, Cengiz Yilmaz, Yuksel Seckin, Yasir Furkan Cagin, Murat Harputluoglu, Mehmet Ali Erkurt, Oguzhan Yildirim: Could platelet indices be prognostic biomarkers for mild or severe acute pancreatitis? Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13918-13925. (Abstract IJCEM0023577, Full text PDF).

Pengfei Liang, Xiaoyuan Huang, Bimei Jian, Jianhong Long, Xinghua Yang, Zhenguo Liu, Shaorong Lei: Bone morphogenetic protein 2 is involved in the proliferation and collagen synthesis of human hyperplastic scar fibroblasts. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13926-13933. (Abstract IJCEM0024644, Full text PDF).

Xijun Zhao, Jingsen Li, Xianliang Liu, Huipu Xu, Guoxiang He: Relationship between no-reflow phenomenon and local rennin-angiotensin system in myocardium in a rabbit model of acute myocardial infarction and reperfusion. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13934-13941. (Abstract IJCEM0026666, Full text PDF).

Heng Zhang, Chunxia He, Shuo Han, Maoshu Zhu, Weixun Ke: The prognostic value of neuropilin-1 in various cancers: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13942-13949. (Abstract IJCEM0027376, Full text PDF).

Zhenfeng Liu, Daoxin Wang, Daishun Liu, Jianying Liu, Guoqi Zhou: Trimetazidine protects against LPS-induced acute lung injury through mTOR/SGK1 pathway. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13950-13957. (Abstract IJCEM0029741, Full text PDF).

Ming Gong, Yan-Ling Ma, Geri Letu, Hong Wang, Tian-Hua Huang, Hua-Wei Ni, Ming-Jie Wu, Zhen-Quan Zhou, Min Li, Xue-Nong Zou: Expression pattern and regulation of miR-19a and CCND1 in C3H10T1/2 chondrogenic differentiation. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13958-13964. (Abstract IJCEM0019910, Full text PDF).

Hongwei Gao, Deguo Xing, Liang Wang, Lan Liu, Zhonghao Liu, Mingzhi Gong: Effect of nuclear receptor corepressor on bone marrow mesenchymal stem cells proliferation. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13965-13971. (Abstract IJCEM0024230, Full text PDF).

Li Zhu, Xinmin Wang, Jianhua Wu, Jingyan Yang, Xiaohan Sun, Xiangyun Fan, Mingli Zhang, Shengnian Zhou: Effects of miR-223 on cerebral ischemic injury and angiogenesis in diabetic rats. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13972-13978. (Abstract IJCEM0025577, Full text PDF).

Lichao Sun, Qun Wang, Jiqing Qiu, Hongmei Song, Zhanpeng Zhu, Weihong Lin: Expressions of EF-Tumt and EF-Tsmt in epileptogenic zone of patients with refractory temporal lobe epilepsy. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13979-13985. (Abstract IJCEM0026588, Full text PDF).

Li Wang, Qiying Yao, Dongmei Ye, Yukun Zhang, Yuan Lin: Effects of Rifaximin on visceral sensitivity of rats with diarrhea induced by folium sennae. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13986-13992. (Abstract IJCEM0027824, Full text PDF).

Si-Jia Zhang, Shu-Yan Wang, Wen-Zhong Zhu, Nai-Wen Tan, De-Hua Li, Ying-Liang Song: Prediction to the healing of diabetic extraction sockets: a retrospective study. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):13993-13999. (Abstract IJCEM0028238, Full text PDF).

Wenlong He, Xiahong Wang, Bo Xiao, Renjun Gu, Nini Wang, Jingang Yin: Brainstem auditory evoked potentials in patients with delayed encephalopathy after acute carbon monoxide poisoning. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14000-14005. (Abstract IJCEM0025428, Full text PDF).

Wei Hu, Hao-Yong Li, Fang Cheng, Wei-Min Yu, Ting Rao, Yuan Ruan: Reflections on ureteral rupture caused by extracorporeal shockwave lithotripsy of ureteral calculi: one case report. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14006-14011. (Abstract IJCEM0025726, Full text PDF).

Jia-Ming Liu, Wei-Lai Tong, Xu Xiong, Xuan-Yin Chen, Xin-Hua Long, Shan-Hu Huang, Yong Shu, Zhi-Li Liu: Application of structural autologous cervical laminae as bone graft in anterior cervical discectomy and fusion. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14012-14017. (Abstract IJCEM0026133, Full text PDF).

Recep Oktay Peker, Soner Donmez, Fatma Nihan Cankara, Emre Dogan, Osman Gokalp: Iloprost relaxes phenylephrine-precontracted rat aortic rings. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14018-14023. (Abstract IJCEM0026749, Full text PDF).

Chuan-Nan Zhai, Ying Zhang, Yu-Jie Liu, Xian-Feng Liu, Hao Zhang, Zhi-Jing Ren, Hong-Liang Cong: Intracoronary versus intravenous administration of abciximab during percutaneous coronary intervention for acute coronary syndrome: grading the evidence through a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14024-14035. (Abstract IJCEM0027828, Full text PDF).

Gang-Hua Yang, Jie Xu, Lei Zhang, Rui-Xiang Li, Da-Wei Yuan, Cheng-Xue Dang: Significance of perioperative allogeneic erythrocyte transfusion on the prognoses of patients with resectable esophageal squamous cell carcinomas. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14036-14046. (Abstract IJCEM0028073, Full text PDF).

Zhuo Tian, Yuling Yan, Songbai Deng, Qiang She: Effect of valsartan on insulin resistance in patients with hypertension: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14047-14056. (Abstract IJCEM0023467, Full text PDF).

Jianming Hua, Yiqing Tao, Xiaopeng Zhou, Gang Chen, Minming Zhang, Fangcai Li, Biao Jiang, Chengzhen Liang: The relationship between MRI and histology in a rat model of intervertebral disc degeneration. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14057-14066. (Abstract IJCEM0023665, Full text PDF).

Xiang Li, Rui-Shan Zhang, Zhuang-Kai Liu, Shuang Li, Li Liu, Hong Xu: Menopausal status could modify breast cancer risk associated with the fokI polymorphism in vitamin D receptor gene: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14067-14076. (Abstract IJCEM0024056, Full text PDF).

Sijia Zhang, Shuyan Wang, Hongbo Wei, Dehua Li, Yingliang Song: Post-extraction socket changes in diabetic patients - a retrospective study. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14077-14086. (Abstract IJCEM0028173, Full text PDF).

Jianyuan Pan, Chao Gao: Association between MCP-1 A2518G polymorphism and coronary artery disease risk: evidence from 21 case-control studies. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14087-14095. (Abstract IJCEM0022647, Full text PDF).

Dong-Wei Yao, Cheng Liu, Xue-Jun Liu, Duo Liu, Qing Zhang, Wei Wang, Guang-Xiang Liu, Xiao-Zhi Zhao, Hong-Qian Guo: Epithelioid angiomyolipoma of the kidney: CT and CEUS characteristics and clinical outcomes. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14096-14104. (Abstract IJCEM0022897, Full text PDF).

Atila Altuntas, Sema Sezgin Goksu, Veysel Kidir, Zeynep Dilek Aydin, Mehmet Tugrul Sezer: Uric acid levels are inversely correlated with endothelial function in type 2 diabetic patients. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14105-14113. (Abstract IJCEM0024822, Full text PDF).

Zhiqian Li, Jun Jiao, Yanpeng Fang, Qinghong Duan, Xin Chai, Jiang He: The application value of dynamic contrast enhanced magnetic resonance imaging combined with diffusion weighted imaging in the diagnosis of the severity of cirrhosis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14114-14122. (Abstract IJCEM0024871, Full text PDF).

Yong Zhu, Min Zhang, Bing Zhu, Wei Chen, Yusheng Jie, Yutian Chong, Xiangling Meng: Predictive value of the tumor-infiltrating neutrophil-to-lymphocyte ratio in patients with colorectal cancer. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14123-14131. (Abstract IJCEM0024884, Full text PDF).

Haijuan Xiao, Mingsheng Ma, Hongmei Song, Ji Li, Xiaoyan Tang, Chen Wang, Lejia Zhang, Yanyan He, Min Wei: Clinically inactive disease status with tocilizumab every 4 weeks in refractory systemic-onset juvenile idiopathic arthritis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14132-14140. (Abstract IJCEM0027656, Full text PDF).

Yeoeun Han, Hyung Joon Joo, Ha-Rim Seo, Seung-Cheol Choi, Jae Hyoung Park, Cheol Woong Yu, Soon Jun Hong, Do-Sun Lim: Serum TIMP-2, NGAL and angiopoietin-2 as biomarkers of coronary artery stenosis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14141-14149. (Abstract IJCEM0027775, Full text PDF).

Jie Yin, Zhi Zheng, Zhi-Gang Bai, Jun Zhang, Hong-Wei Wu, Jian-Ning Song, Wei Deng, Jun Cai, Zhong-Tao Zhang: A study on related risk factors and prognosis for lymph node metastasis in patients with early gastric cancer. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14150-14158. (Abstract IJCEM0028060, Full text PDF).

Guijian Liu, Ying Yu, Minghui Li, Yong Yu, Yeqing Xie, Xinggang Wang, Ming Liu, Peng Yu, Yuxi Liu, Wenqing Zhu, Dehua Jiang, Yunzeng Zou, Junbo Ge, Ruizhen Chen: Coxsackievirus B3 modulates expression of CCN5/Wisp2 in vivo and in vitro. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14159-14166. (Abstract IJCEM0022962, Full text PDF).

Xiao-Le Chen, Jie Luo, Fa-Liang Xu: Squamous cell carcinoma of the breast: particularity and clinical management. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14167-14174. (Abstract IJCEM0023473, Full text PDF).

Liming Wang, Yang Liu, Shun Xu: Prognostic factors predict a poor prognosis of stage III non-small cell lung cancer patients receiving surgical interventions. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14175-14182. (Abstract IJCEM0023549, Full text PDF).

Jixiang Tan, Hong Chen, Xiaoying Chen, Dan Zhang, Faming He: Vasopressin and its analog terlipressin versus norepinephrine in the treatment of septic shock: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14183-14190. (Abstract IJCEM0027272, Full text PDF).

Feng-Xian Wang, Xing Yu, Lian-Yong Bi, Ji-Zhou Yang, Yong Jiao, Lin Xu: Application of spinal navigation with the intra-operative three-dimensional (3D)-imaging modality in difficult pedicle screw fixation. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14191-14197. (Abstract IJCEM0022772, Full text PDF).

Chun-Guang Wang, Jian-Ping Yang, Chang-Qing Hu, Yan-Ling Ding: The effect of adding dexmedetomidine to ropivacaine for lumbar plexus and sciatic nerve block. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14198-14204. (Abstract IJCEM0024707, Full text PDF).

Cheng-Huang Shen, Wei-Tang Kao, Min-Che Tung, Kuan-Chun Hsueh, Chia-Chang Wu, Yuan-Hung Wang: Association between tumor necrosis factor α-308 G/A polymorphism and bladder cancer risk: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14205-14211. (Abstract IJCEM0024937, Full text PDF).

Liangang Mao, Weiyun Feng, Yongming Yu, Xiaomin Xu: Serum expression of miRNA-103, a potential diagnostic and prognostic biomarker for colorectal cancer. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14212-14218. (Abstract IJCEM0024943, Full text PDF).

Wei Xia, Haibo Luo, Yunzhou Liu, Cancan Peng: A meta-analysis of association between CTLA-4 -1722T/C polymorphisms and systemic lupus erythematosus susceptibility. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14219-14225. (Abstract IJCEM0026137, Full text PDF).

Meng Fan, Cheng-Long Han: Identification and quantitative analysis of extracellular matrix in rabbit nucleus pulposus and cartilage. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14226-14232. (Abstract IJCEM0027976, Full text PDF).

Yan Wang, Ming Xia, Yanzhong Li: Brain-derived neurotrophic factor protects rat cerebral cortical neurons from intermittent hypoxia in vitro. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14233-14239. (Abstract IJCEM0027709, Full text PDF).

Duanming Du, Leichang Jiang, Shuibo Qiu, Ruming Zhou: Efficacy of neoadjuvant chemotherapy in breast cancer: arterial infusion chemotherapy vs intravenous chemotherapy. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14240-14246. (Abstract IJCEM0027943, Full text PDF).

Bin Zhang, Lihong Chen, Qiufang Bao, Xiu Zheng: Upregulation of fibronectin, vitronectin and claudin-7 in cervical cancer. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14247-14253. (Abstract IJCEM0031699, Full text PDF).

Hong-Quan Zhang, Bao-Jun Fang, Qing-Zhi Zhang, Xiang-Bin Ji, Lin Chen: Renoprotective effect of lidocaine on streptozotocin-induced diabetic nephropathy. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14254-14259. (Abstract IJCEM0023980, Full text PDF).

Hasan Metineren, Turan Cihan Dülgeroğlu, Mehmet Hüseyin Metineren, Ekrem Aydın, Cengiz Kocak: Effectiveness of platelet-rich fibrin on tendon healing: experimental study in a rat model. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14260-14265. (Abstract IJCEM0024817, Full text PDF).

Seda Tural Onur, Sinem Iliaz, Raim Iliaz, Sinem Sokucu, Cengiz Ozdemir: Serum alkaline phosphatase may play a role in the differential diagnosis of sarcoidosis and tuberculosis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14266-14270. (Abstract IJCEM0023881, Full text PDF).

Lucian Muresan, Ana Petcu, Irinel Oancea, Razvan Mada, Crina Muresan, Cristina Pamfil, Mirela Rinzis, Gabriel Gusetu, Dana Pop, Dumitru Zdrenghea, Simona Rednic: Impact of myocardial fibrosis on left ventricular diastolic function in patients with systemic sclerosis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14271-14282. (Abstract IJCEM0024967, Full text PDF).

Yongqing Tong, Bei Liu, Hui Liu, Hongyun Zheng, Jian Gu, Hang Liu, Yali Ding, Chunhua Song, Yan Li: Comparison of pyrosequencing and sanger sequencing for HBV DNA genotyping and resistance mutations. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14283-14293. (Abstract IJCEM0025001, Full text PDF).

Qian Cheng, Jing Liu, Qing Yang, Erhua Wang, Xiaohui Shen, Kaveh Khoshnood, Xin Li: Factors affecting the prognosis of cancer patients in general intensive care units in a Chinese population. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14294-14303. (Abstract IJCEM0027158, Full text PDF).

Jun Gong, Jiu-Yang Liu, Chun-Wei Peng, Yang Yu, Xiao-Hua Leng, Cong-Hua Xie, Yan Li: A tumor marker panel scoring system to improve clinical stage in gastric cancer. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14304-14312. (Abstract IJCEM0024508, Full text PDF).

Song Guo, Di Zhang, Zhihong Niu, Yijuan Sun, Yun Feng: Pregnancy outcomes and neonatal outcomes after pituitary down-regulation in patients with adenomyosis receiving IVF/ICSI and FET: results of a retrospective cohort study. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14313-14320. (Abstract IJCEM0023600, Full text PDF).

Tao Wang, Hui Wang, Fengyu Liu, Dalong Yang, Lei Ma, Wenyuan Ding: The characteristics of spino-pelvic sagittal parameters and obesity factors for adolescents with lumbar disc herniation. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14321-14328. (Abstract IJCEM0024766, Full text PDF).

Zhiyou Cai, Nan Zhang, Niya Ma, Gaolei Dong, Shengyuan Wang, Yu Zhao: Trend of the incidence of cervical spondylosis: decrease with aging in the elderly and increase with aging in the young and the adults. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14329-14336. (Abstract IJCEM0025532, Full text PDF).

Hua Yuan, Qizhi Ou, Yan Ma, Rong Chen, Huimei Wu, Feiwen Li, Fu Hang, Yufu Jin, Mujun Li: Efficiency of DHEA on diminished ovarian reserve patients undergoing IVF-ET based on ultrasonography. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14337-14344. (Abstract IJCEM0026537, Full text PDF).

Haijun Cao, Jun Zhou, Mudan Wang, Shangao Li, Ling Zhu, Jianhao Zheng: Comparison of LncRNA profile in mouse models of drug-induced liver injury and autoimmnue hepatitis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14345-14352. (Abstract IJCEM0026564, Full text PDF).

Runfa Tian, Shuyu Hao, Xinru Xiao, Jie Tang, Zhen Wu, Baiyun Liu, Liwei Zhang, Junting Zhang: Clinical characteristics and causes of emergency reoperation after skull base surgery: a report of 14 cases. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14353-14360. (Abstract IJCEM0026728, Full text PDF).

Xiuqu Fei, Jie Liao, Dawei Wang, Ning Xie, Guangli Zhou: Comparison of long-term outcomes of minimally invasive esophagectomy and open esophagectomy for esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14361-14368. (Abstract IJCEM0033636, Full text PDF).

Lan Liu, Hongwei Gao, Honglei Wu, Zhaosheng Chen, Guoxin Teng, Jianqiang Guo: A study of detection rate and colonoscopic information in 5130 colorectal polyps. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14369-14375. (Abstract IJCEM0023959, Full text PDF).

Bin Ling, Yanyan Wang, Zhongcheng Gong, Zhaoquan Lin: The submental island flap in lingual cancer reconstruction. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14376-14382. (Abstract IJCEM0024786, Full text PDF).

Jian-Jun Chang, Xun Ma, Hao-Yu Feng, Jian-Zhong Huo, Chen Chen, Yan-Nan Zhang, Yu-Fei Wang, Ya-Ning Zhang, Jian Liu: Clinical efficacy of single-stage posterior radical debridement, bone grafting and internal fixation in lumbar spinal tuberculosis with kyphotic deformity. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14383-14389. (Abstract IJCEM0024838, Full text PDF).

Mingxia Gao, Hongyan Hou, Cuiping Liu: Current demand of nursing competency in China. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14390-14396. (Abstract IJCEM0026212, Full text PDF).

Fei Zhou, Hongwei Xue, Yanwei Zhao, Xiaoran Liu, Qing Dong, Hongsheng Yu: A prospective study of chemoradiotherapy for early stage extranodal natural killer (NK)/T-cell lymphoma. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14397-14403. (Abstract IJCEM0026339, Full text PDF).

Caixia Ruan, Wei Shang, Yazhou Liu, Chenglong Li, Hong Wang, Nan Liu, Xiaotong Hou: Postoperative hyperlactatemia is linked to acute kidney injury after type A aortic dissection surgery: a retrospective study. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14404-14410. (Abstract IJCEM0027697, Full text PDF).

Shuai Zhang, Hong-Xia Zhang, Rui-Yan Lin, Shu-Ming Zhang, Zhen-Yang Xu: Predictive role of NT-pro BNP for adverse cardiac events in community-acquired pneumonia: a retrospective study. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14411-14417. (Abstract IJCEM0027749, Full text PDF).

Yan Ding, Wang Liao, Zhuwen Yi, Wei Xiang, Xiaojie He: Aberrant expression of epstein-barr virus genes in Juvenile systemic lupus erythematosus. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14418-14423. (Abstract IJCEM0012169, Full text PDF).

Zheng Zhu, Yongxiang Qian, Fenglan Zhu, Qingfeng Ni, Xinyan Xu: Analysis of contrast-enhanced ultrasound in the differential diagnosis of papillary thyroid cancer and thyroid nodules. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14424-14429. (Abstract IJCEM0021975, Full text PDF).

Hua Wang, Wen Chu, Yuhong Kou, Weiwei Cai, Bin Li, Shouyan Zhang, Zhanhui Wang: Evaluation of hepatocellular carcinoma angiogenesis before and after microwave ablation by real-time gray-scale contrast-enhanced ultrasound. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14430-14435. (Abstract IJCEM0024813, Full text PDF).

Kok-Khun Yong, Shih-Ming Tsao, Thomas Chang-Yao Tsao, Shun-Fa Yang: Elevated plasma cathepsin B and cystatin C levels in chronic obstructive pulmonary disease. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14436-14441. (Abstract IJCEM0025604, Full text PDF).

Filiz Alkaya Solmaz, Zehra Baykal Tutal, Keziban Sanem Cakar Turhan, Oya Ozatamer, Cem Meco: Effects of pharyngeal tampon usage for postoperative nause, vomiting and sore throat in nasal surgery. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14442-14447. (Abstract IJCEM0027727, Full text PDF).

Bin Qi, Shanshan Wang, Lijun An, Zhen Su, Zhijie Zhang: Measuring incisor-carina distance by fiberoptic bronchoscopy to guide the placement of a left-sided double-lumen endobronchial tube. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14448-14452. (Abstract IJCEM0022847, Full text PDF).

Ling Hu, Jiansong Gao, Chao Wang: Localized tenosynovial giant cell tumor in the infrapatellar fat pad: a very rare location. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14453-14456. (Abstract IJCEM0027090, Full text PDF).

Ling Wang, Yan-Shuang Ren, Ke Fan, Yan-Qiu Zhang, Qin Tian, Da-Peng Shi: Right auditory dysfunction during acute Leber’s hereditary optic neuropathy harboring the 14484 mtDNA mutation: a case report. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14457-14460. (Abstract IJCEM0027763, Full text PDF).

Cheng-Pu Hsieh, Ta-Sen Wei, Chia-Chieh Wu: The early effects of isokinetic muscle training on knee joint muscle strength after modified double-bundle anterior cruciate ligament reconstruction. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14461-14470. (Abstract IJCEM0025116, Full text PDF).

Guang-Sheng Qi, Hao Wu, Hua Yang, Ya-Ping Yuan, Feng Xi, Wen-Chao Gu: Impedance differences between chronic obstructive pulmonary disease and Asthma patients with the same airflow limitation severities. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14471-14479. (Abstract IJCEM0026142, Full text PDF).

Bin Song, Wenhui Zhao, Yanbin Long, Long Zhou, Wen Zhang, Ping Wang, Tian Feng, Tianbo Jin, Xianglong Duan: A case-control study: association of SMAD7 single nucleotide polymorphisms with colorectal cancer in the Han population. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14480-14488. (Abstract IJCEM0026309, Full text PDF).

Ching-Ju Chiu, Yi-Han Hu, Linda A Wray, Elizabeth A Beverly, Yi-Ching Yang, Jin-Shang Wu, Feng-Hwa Lu: Dissemination of evidence-base minimal psychological intervention for diabetes management in Taiwan adults with type 2 diabetes. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14489-14498. (Abstract IJCEM0029125, Full text PDF).

Qian Liao, Rong Hu, Dong Huang, Xuebin Yan, Gangwen Guo, Qin Liao, Xin Li: Abnormal baseline brain activity in patients with cancer-induced bone pain: a resting-state functional magnetic resonance imaging study. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14499-14506. (Abstract IJCEM0017689, Full text PDF).

Dongmei Chen, Yanli Chang, Jianjun Xu, Qingyun Zhang: Relationship between LAPTM4B gene polymorphism and susceptibility of renal cell carcinoma and bladder cancer. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14507-14514. (Abstract IJCEM0024354, Full text PDF).

Junhui Chen, Xu Hu, Likun Yang, Lei Chen, Chunlei Zhang, Weiliang Chen, Peipei Li, Yuhai Wang: Bilateral large chronic ossified epidural hematoma after ventriculoperitoneal shunt: a special case report and treatment management. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14515-14522. (Abstract IJCEM0026676, Full text PDF).

Zhen-Fang Xiong, Jun Shi, Zhong-Hua Fu, Lu-Xia Tu, Hong-Ping Wan, Xiao-Zhen Jiang, Yan-Qing Yu: The mutations of K-ras and BRAF gene in colorectal carcinoma and its clinical significance. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14523-14529. (Abstract IJCEM0023657, Full text PDF).

Yusheng He, Hong Jiang, Yunxia Li, Fei Teng, Zhiyu Nie: Relationship between network connectivity of corpus callosum and cognitive impairment in leukoaraiosis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14530-14535. (Abstract IJCEM0023541, Full text PDF).

Oktay Irkorucu: Mean platelet volume and solitary parathyroid adenoma. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14536-14541. (Abstract IJCEM0025401, Full text PDF).

Hong Li, Jing Ma, Honggui Zhou: An analysis on postoperative recurrence and prognostic factors of patients with cervical carcinoma. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14542-14547. (Abstract IJCEM0026001, Full text PDF).

Haibo Gu, Xiangjun Yang: Predictive value of plasma D-Dimer and fibrinogen degradation products on prognosis of acute coronary syndrome. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14548-14553. (Abstract IJCEM0032605, Full text PDF).

Hailin Ruan, Yuanqun Zhu, Zhongfei Tang, Bing Li: Modified early warning score in assessing disease conditions and prognosis of 10,517 pre-hospital emergency cases. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14554-14558. (Abstract IJCEM0023442, Full text PDF).

Jinhua Wang, Di Che, Dong Cheng, Qiyi Zeng: Effect of xingnaojing injection on myocardial mitochondrial oxidative stress injury in sepsis mice. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14559-14563. (Abstract IJCEM0027773, Full text PDF).

Lin Zhang, Xue Han, Lin Yin, Hongshan Zhang, Yue Wang, Bo Li: Plasma levels of microRNA-499 in patients with acute myocardial infarction: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14564-14567. (Abstract IJCEM0024726, Full text PDF).

Min Tang, Qun Zhou, Youling Zhu: Syringomyelia in patient with neuromyelitis optica spectrum disorder: a case report. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14568-14571. (Abstract IJCEM0026199, Full text PDF).

Jiezhi Dai, Ting Wang, Yimin Chai, Huipeng Shi: Full-thickness degloved skin graft provide durable coverage of above-knee amputations with degloving injury of lower extremities. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14572-14575. (Abstract IJCEM0028255, Full text PDF).

Jiaxin Wen, Xiaobin Hou, Ruilin Wang, Yan Chang, Kaifei Wang, Xidong Ma, Jieyin Wang, Bomin Ma, Zunliang Ma, Zhiqiang Xue, Xiangyang Chu, Xizhou Guan: Analyzing the surgical resection of lung cancer. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14576-14585. (Abstract IJCEM0023698, Full text PDF).

Gurkan Akgol, Arif Gülkesen, Selda Telo, Hasan Ulusoy, Ahmet Kürşad Poyraz, Gökhan Alkan, Arzu Kaya: Can serum asymmetric dimethyl-arginine and homocysteine levels be a new activity parameter of disease in patients with rheumatoid arthritis? Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14586-14595. (Abstract IJCEM0023777, Full text PDF).

Lianjiu Su, Bo Chen, Shiqin Zou: Early prognostic factors of mortality in patients with severe healthcare-associated pneumonia in the intensive care unit. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14596-14603. (Abstract IJCEM0023395, Full text PDF).

Qing-Bo Cao, Zeng-Lei Han, Xue-Yu Sun, Bo Zhou, Xiu-Wei Wang: Primary versus delayed percutaneous coronary intervention in terms of autonomic nervous function, inflammtory responses and cardiac function. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14604-14611. (Abstract IJCEM0023656, Full text PDF).

Mehmet Asoglu, Ulker Fedai, Hakim Celik, Ibrahim Fatih Karababa, Mahmut Kati, Yuksel Kivrak, Melike Nebioglu, Mehmet Gunes, Sultan Basmaci Kandemir: Retrospective evaluation of 30,000 patients admitted to a psychiatry clinic of a state hospital in Turkey. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14612-14619. (Abstract IJCEM0026245, Full text PDF).

Qu Li, Huiyuan Zhang, Xu Liu, Zhiyi He: Association of endothelin-converting enzyme-1 polymorphisms with risk of ischemic stroke in the Chinese Han population. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14620-14627. (Abstract IJCEM0026264, Full text PDF).

Zhenhai Ye, Peng Gao, Qingshan Ye: Application of ultrasound-guided catheter blockade with continuous neuroelectrostimulation for analgesia after total knee arthroplasty. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14628-14634. (Abstract IJCEM0021890, Full text PDF).

Han-Rong Cheng, Dong-Cai Li, Ben-Qing Wu, Jian-Liang Yang, Li Chen: Evaluation of serum high sensitive C-reactive protein, procalcitonin, neopterin and leukocyte on different respiratory infectious disease in Chinese children. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14635-14641. (Abstract IJCEM0023655, Full text PDF).

Tuo Yang, Chao Zeng, Jie Wei, Dong-Xing Xie, Hui Li, Shu-Guang Gao, Yu-Sheng Li, Liang-Jun Li, Xi Xie, Guang-Hua Lei: Association between the red cell distribution width and hyperuricaemia among 125134 adults aged from 18 to 94 years: a cross-sectional study. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14642-14648. (Abstract IJCEM0023705, Full text PDF).

Beliz Bilgili, Murat Haliloğlu, Fethi Gül, Ismail Cinel: Septic shock is an independent risk factor for colistin-induced severe acute kidney injury: a retrospective cohort study. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14649-14655. (Abstract IJCEM0023865, Full text PDF).

Ömer BAŞOL, Hüseyin Pülat, İsmail Zihni, Sedat Damar, Kazım Çağlar Özçelik, Hüseyin Eken, Oktay Karaköse, Alpaslan Fedai Çalta, Ali Duran, Zülfü Arikanoğlu: Predictive factors affecting mortality in relaparotomies. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14656-14662. (Abstract IJCEM0024120, Full text PDF).

Ibrahim Gundogdu, Erhan Arif Ozturk, Bilge Kocer, Fatma Nazli, Cenk Aypak, Selcuk Comoglu, Aytul Cakci: Musculoskeletal pain and deformities in Parkinson’s disease. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14663-14669. (Abstract IJCEM0024341, Full text PDF).

Aiqin Bao, Fang Cheng, Xin Peng, Li Li, Yan Lei, Yanhua Wang, Li Peng, Qu Wen: Peripherally inserted central catheter associated UEDVT in cancer patients: a retrospective review. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14670-14676. (Abstract IJCEM0026041, Full text PDF).

Wenhong Ma, Lihong Wei, Ni Tang, Jihong Wei: Effects of a low hCG dose of 2000 IU on clinical outcomes of high-responder women undergoing IVF/ICSI. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14677-14683. (Abstract IJCEM0026636, Full text PDF).

Qi Qian, Zhihui Ma, Lijuan Chen, Chengchun Tang, Genshan Ma, Zhong Chen: Association of PLCL2 and AP3D1-DOT1L-SF3A2 variants with the risk of coronary artery disease and its clinical phenotypes in a Chinese population. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14684-14690. (Abstract IJCEM0028274, Full text PDF).

Serhat Guler, Gozde Yesil, Mine Ozdil, Barış Ekici, Hasan Onal: Sleep disturbances and serum vitamin D levels in children with autism spectrum disorder. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14691-14697. (Abstract IJCEM0028304, Full text PDF).

Jin He, Jichun Li, Cheng Luo, Yawen Sun, Luming Nong, Hua Xie: Impact of the Dynesys dynamic stabilization system on the fixation-adjacent intervertebral discs. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14698-14703. (Abstract IJCEM0021567, Full text PDF).

Jian-Bin An, Na-lei Zhou, Jing-Xue Ma, Yan-Jun Gao, Li-Ya Liu: Gene polymorphisms of nitric oxide synthase (G-954C, G894T) and sorbitol dehydrogenase (C-1214G, G-888C) in Chinese patients with diabetic retinopathy combined with cystoid macular edema. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14704-14709. (Abstract IJCEM0024292, Full text PDF).

Wei Dai, Yin Xu, Xingwei Ma, Xiaotin Rong: The genetic analysis of β2 adrenergic receptor gene polymorphisms and preterm birth risk in a Chinese population. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14710-14715. (Abstract IJCEM0024453, Full text PDF).

Oguzhan Dincel, Fatih Basak, Mustafa Goksu: Efficacy of surgicelTM for hemostasis following thyroid surgery: a prospective clinical study. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14716-14721. (Abstract IJCEM0024780, Full text PDF).

Jin-Yao Zhang, Ping Ye, Xiao-Na Wang, Yong-Yi Bai, Qi-Wei Zhu, Hong-Mei Wu: The association of renal function with arterial stiffness. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14722-14727. (Abstract IJCEM0026338, Full text PDF).

Başak Altiparmak, Nalan Çelebi: Dexmedetomidine versus remifentanil sedation for obese patients undergoing cataract surgery. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14728-14733. (Abstract IJCEM0027293, Full text PDF).

Yi Jiang, Hong Zhao, Jun-Ding Song, Shou-Hua Zhao, Heng-Yi Zhao, Jian-Li Li: Efficacy and safety analysis of modified intercostal nerves protection technique in the application of esophageal cancer surgery. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14734-14738. (Abstract IJCEM0024151, Full text PDF).

Akif Arslan, Kadir Demirci, Bahriye Arslan, Mehmet Akgonul, Fatih Kahraman, Fatih Aksoy: The association between Type D personality and major cardiovascular adverse events in acute coronary syndrome patients. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14739-14743. (Abstract IJCEM0025743, Full text PDF).

Jianming Liu, Hui Zhou, Di Feng, Qifeng Tang, Xin Lv: Modified Broncho-CathTM Right double-lumen tube adaptor improves the safety and effectiveness of pediatric tracheobronchial foreign body removal. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14744-14748. (Abstract IJCEM0026155, Full text PDF).

Yue-Qin Li, Yan-Yun Zhang, Hai-Yan Luo, Qi Yan, Hai-Ying Zhang, Xin Zhao, Xiao-Hua Wang: Effect of total input fluid volume on the prognosis of patients with craniocerebral injury combined with hypernatremia. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14749-14753. (Abstract IJCEM0026238, Full text PDF).

Guo-Shuang Shen, Jiu-Da Zhao, Zhen Liu, Shan-Shan Cheng, Qiong Wu: Autoimmune thyroid disease and PTPN22 gene polymorphisms of the correlation analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14754-14757. (Abstract IJCEM0023914, Full text PDF).

Nurdan Gül, Özlem Soyluk, Melda Sarıman, Neslihan Abacı, Sema Sırma-Ekmekçi, Ferihan Aral, Refik Tanakol, Ahmet Gül: MEFV gene p.Met694Val variation is not associated with subacute thyroiditis in Turkish patients. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14758-14761. (Abstract IJCEM0026348, Full text PDF).

Yi Zhao, Jinlu Yu, Dong Zhu, Chengxue Wang, Dahui Sun, Tiecheng Yu: Close treatment of acute unstable distal clavicle fractures with coracoclavicular fixation by the TightRope® system via two minimal incisions. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14762-14771. (Abstract IJCEM0024388, Full text PDF).

Yi Zhao, Jinlu Yu, Chengxue Wang, Dong Zhu, Tiecheng Yu: Long Gamma3 compressing interlocking nails with a supplementary cross-cannulated screw for ipsilateral femoral neck and shaft fractures. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14772-14780. (Abstract IJCEM0025836, Full text PDF).

Yi Zhao, Jinlu Yu, Jingbo Wang, Dong Zhu, Tiecheng Yu: Primary hydatid disease in the femoral condyle: a case report. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14781-14786. (Abstract IJCEM0025574, Full text PDF).

Zhenjiang Liu, Lijun Zhang: Solitary osteochondroma of the pediatric cervical spine: a case report. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14787-14791. (Abstract IJCEM0025764, Full text PDF).

Geng-Yuan Hu, Feng Tao, Ke-Tao Jin, Guo-Quan Xu, Wei Wang: Successful percutaneous management of gastric perforation caused by ingesting a screwdriver: a case report. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14792-14795. (Abstract IJCEM0026300, Full text PDF).

Pengfei Liu, Na Li, Yongliang Liu, Meng Li, Zefu Li: Nebulized ipratropium bromide in fixed dilated pupil: three cases report and review of literature. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14796-14800. (Abstract IJCEM0027612, Full text PDF).

Na Li, Ying Zhao, Weining Li, Yan Wang, Xiaojie Zhang, Shuna Sun, Yun Ji: Familial epidermal nevi: case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14801-14804. (Abstract IJCEM0027231, Full text PDF).

Qinglian Zhong, Weihong Sha, Jianqin He: An abdominal-pelvic huge space-occupying lesion in a male. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14805-14807. (Abstract IJCEM0025048, Full text PDF).

Shu-Lan Lv, Li-Li Xu, Nasra Batchu, Yuan-Yuan Wang, Rui Wang, Xue Xue, Qing Song, Qi-Ling Li: Hormone replacement therapy for a young woman with cervical sarcomatoid squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14808-14814. (Abstract IJCEM0025006, Full text PDF).

Bo Yang, Yongsheng Cui, Jinhong Yao, Wei Sun, Guanghu Li, Guoguang Shao: Absence of left pulmonary artery with the ipsilateral lung cancer and right aortic arch: a case report. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14815-14820. (Abstract IJCEM0024486, Full text PDF).

Cong Chen, Fanjie Zeng, Lei Zhang, Minghua Liu: Acute carbon monoxide poisoning resulted in isolated cerebellar damage and secondary cerebellar atrophy. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14821-14826. (Abstract IJCEM0024645, Full text PDF).

Juan Feng, Xuan Zhang, Li-Jie Yang, Xie-Qun Chen, Hong-Juan Dong, Guang-Xun Gao: Considerable response of thalidomide in plasmablastic lymphoma: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14827-14832. (Abstract IJCEM0027214, Full text PDF).

Xue-Lian Li, Yu Gu, Wen-Bin Xu, Hua Jiang: A rare case of choriocarcinoma admixed with placental site trophoblastic tumor. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14833-14838. (Abstract IJCEM0027718, Full text PDF).

Qin Yang, Hui Mao, Fu-Yu Li, Wen-Jie Ma, Hai-Jie Hu, Jun-Ke Wang, Anuj Shrestha: Hepato-pancreatodudenectomy for hilar cholangiocarcinoma: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14839-14847. (Abstract IJCEM0020741, Full text PDF).

Tianchen Zhang, Yong Liao, Weijie Fu, Yun Xie, Xiaoqing Liu: A human case died by avian influenza A (H5N6) infection in Jiangxi province, China: an epidemiological and clinical survey. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14848-14856. (Abstract IJCEM0025784, Full text PDF).

Zhifang Wu, Hangbo Qu, Xiaolei He, Baiping Fu, Jimei Su: Congenital fibrous epulis associated with natal teeth. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14857-14861. (Abstract IJCEM0023887, Full text PDF).

Zhen-Xing Ding, Hong Zhang: Early detection of cerebral vasospasm in a patient with subarachnoid hemorrhage by transcranial Doppler sonography. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14862-14865. (Abstract IJCEM0026333, Full text PDF).

Pengling Li, Min Wang, Xianping Li, Feihu Hu, Huan Song, Yixin Xie, Min Yang, Aiguo Tang: Spontaneous bacterial peritonitis caused by oxidase negative Campylobacter fetus subsp. testudinum isolated from the patient with decompensated liver cirrhosis: a case report and literatures review. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14866-14869. (Abstract IJCEM0026570, Full text PDF).

Haijuan Xiao, Mingsheng Ma, Hongmei Song, Yan Liu, Wuchen Wu, Juan Xiao, Yanyan He, Min Wei: Acquired von Willebrand’s syndrome as the first manifestation of juvenile-onset systemic lupus erythematosus with negative specific autoantibodies. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14870-14874. (Abstract IJCEM0026321, Full text PDF).

Shuying Zhu, Yuanzhou Mao, Yumin Tang, Liming Zhou, Yin Liu: False pulse oximetry readings due to interference of nail polish affecting critical blood transfusion decisions during thyroidectomy. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14875-14879. (Abstract IJCEM0026344, Full text PDF).

Jianwen Xiao, Ying Xian, Xiaodong Zhao, Youhua Xu, Jie Yu: Successful treatment of enterococcus faecium sepsis and meningitis by intravenous and intrathecal vancomycin in children with Wiskott-Aldrich syndrome undergoing cord blood transplantation: a case report. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14880-14883. (Abstract IJCEM0014267, Full text PDF).

Umit Yavuz Malkan, Ibrahim Celalettin Haznedaroglu: A CML case with resistant pleural effusion with tyrosine kinase inhibitor treatment. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14884-14887. (Abstract IJCEM0024815, Full text PDF).

Tao Guo, Wen Peng, Guifang Yang, Zhenyu Peng, Yuzhong Cai, Xiangping Chai: Delayed repair of traumatic aortic injury complicated by hepatic rupture: a successful case report. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14888-14890. (Abstract IJCEM0026750, Full text PDF).

Cong Feng, Xuan Zhou, Wenhui Zhai, Bei Li, Li Chen, Lili Wang, Faqin Lv, Tanshi Li: Peritoneal lavage with ulinastatin reduced the expression levels of P-selectin protein in severe acute pancreatitis rats. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14891-14896. (Abstract IJCEM0024216, Full text PDF).

Guo-Pin Pan, Ya-Ling Yin, Chong Zhang, Rui-Li Sun, Zhi-Gang Guo, Yan-Long Jia, Mo-Li Zhu, Fan-Rong Zhao, Guang-Rui Wan, Peng Li: Application of the traditional Chinese medicine XinMaiJia to the treatment of atherosclerosis in rats. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14897-14906. (Abstract IJCEM0022728, Full text PDF).

Gulsah Karaoren, Sedat Akbas, Sibel Ocak Serin, Musa Balta, Guniz Koksal, Ibrahim Ikızceli, Huseyin Oz: Hospice Units as a requirement for terminal stage patients in need of intensive care in Turkey. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14907-14912. (Abstract IJCEM0026207, Full text PDF).

Wei Lian, Xiaocong Liu, Long Yang, Liangjun Zhang, Xinchan Feng, Wensheng Chen: Treatment of intrahepatic cholestasis of pregnancy using ursodeoxycholic acid: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14913-14921. (Abstract IJCEM0026529, Full text PDF).

Jinli Ding, Yi Zhang, Tailang Yin, Jing Yang: Effects of different endometrial preparation on birthweight of frozen-thawed embryo transfer. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14922-14928. (Abstract IJCEM0017653, Full text PDF).

Qingli Dou, Yuanyuan Wei, Yanan Gu, Hong Zheng: Effects of clonidine and intrathecal dexmedetomidine under ropivacaine spinal anesthesia. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14929-14941. (Abstract IJCEM0021994, Full text PDF).

Huan-Xiang Jia, Xue-Hong Xun: A comprehensive study on factors influencing self-care agency and daily life activities among the elderly people in China. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14942-14949. (Abstract IJCEM0022599, Full text PDF).

Miao Wu, Sai-Dan Zhang, Zhen-Yu Peng, Jiang-Hua Zhong, Kang Huang, Li-Hua Huang, Shi-Juan Lu: Endothelial mesenchymal transition in cardiac fibrosis. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14950-14958. (Abstract IJCEM0022865, Full text PDF).

Ilknur Suidiye Seker, Yavuz Demiraran, Engin Haftaci, Sengul Cangur, Gulbin Sezen, Onur Ozlu, Ibrahim Karagoz: Effect of chronic obstructive pulmonary disease on washout time of sevoflurane anesthesia: a placebo controlled randomized trial. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14959-14967. (Abstract IJCEM0025194, Full text PDF).

Yixin Qu, Gaoxiao Zhang, Qing Zhou, Wenjie Wang, Shengchen Yuan, Xiaoning Hao, Jian Chen: Protective effect of TBN, a free radical scavenger, against excessive light-induced retinal damage in vivo and vitro. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14968-14979. (Abstract IJCEM0026252, Full text PDF).

Jueru Zheng, Jianjun Li: Serum miRNA-203 as a potential biomarker for papillary thyroid carcinoma. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14980-14986. (Abstract IJCEM0026174, Full text PDF).

Shao-Liang Zhu, Jie Chen, Hang Li, Le-Qun Li, Jian-Hong Zhong: Efficacy of hepatic resection for huge (≥ 10 cm) hepatocellular carcinoma: good prognosis associated with the uninodular subtype: Int J Clin Exp Med 2015; 8(11): 20581-20588. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14987-14988. (Abstract IJCEM0027195, Full text PDF).

Correlation between high density lipoprotein and monocyte subpopulations among stable coronary atherosclerotic heart disease patients [Retraction]. Int J Clin Exp Med 2016;9(7):14989. (Abstract IJCEM1607002, Full text
PDF).
IJCEM Copyright © 2008-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711