Volume 10, Number 11:14989-15801;2017
International Journal of Clinical and Experimental Medicine


Fei Xu, Hong Zheng, Guoling You, Pingping Song, Qiuhui Pan: Association between runx2 expression and survival outcome of cancer patients: a meta-analysis of 12 cohorts. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):14989-15002. (Abstract IJCEM0055938, Full text PDF).

Jing Wu, Xiang Wang, Bao-Fang Tian, Tao Li: Efficacy of combined tranexamic acid for total hip arthroplasty patients: a meta analysis of randomized controlled trials. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15003-15012. (Abstract IJCEM0048858, Full text PDF).

Long Wang, Yehua Wang, Jian Jiang, Deyong Zhao, Yong Liu, Xiao Feng, Kaijin Guo: The efficacy and safety of fibrin tissue adhesive to reduce blood transfusion and blood loss following total hip arthroplasty: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15013-15023. (Abstract IJCEM0056270, Full text PDF).

Fan Yang, Liuhua Wang, Renfei Zhu: Long noncoding RNA HOTTIP predicts a poor prognosis for human cancers: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15024-15031. (Abstract IJCEM0039715, Full text PDF).

Feng Zhou, Yanhui Zhou, Lv Zhou, Tie Guo, Dan Yu: Association of CRP gene rs1130864 polymorphism with ischemic stroke and coronary artery disease: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15032-15039. (Abstract IJCEM0056736, Full text PDF).

Songfeng Wang, Xiaohui Wan, Jing Zhao, Xinmin Mao, Xiaolin La: Comparative effectiveness of acupuncture and HRT interventions for premature ovarian failure: a bayesian meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15040-15050. (Abstract IJCEM0048131, Full text PDF).

Zhenghua Gong, Jialin Tang, Chaowen Deng, Guoxin Hu: Effect of CCR5 -59029A/G polymorphism on risk of HIV-1 infection: a meta-analysis based on 13 studies. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15051-15059. (Abstract IJCEM0048407, Full text PDF).

Hui-Jie Zhang, Gao-Le Yuan, Qi-Lian Liang, Xiao-Xia Peng, Shao-Ang Cheng, Liang Jiang, Qiu-Long Liu, Xiang-Ning Zhang, Zhi-Gang Huang, Yi Zeng: Progress of dynamin 3 in tumors. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15060-15063. (Abstract IJCEM0057345, Full text PDF).

Ji Ma, Ji Wang, Qingli Zhao, Xiaohui Yu, Haiyuan Li, Fei Wang, Weiqiang Wu: Metformin: moving the cheese for tumor? Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15064-15070. (Abstract IJCEM0054496, Full text
PDF).

Haiying Hu, Jia Zheng, Xian Chen, Diying Jiang, Xiaomeng Sun, Yingying Qian, Yan Zhang, Jingsen Chen: Efficacy and safety of acarbose combined with insulin in treatment of type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15071-15079. (Abstract IJCEM0056362, Full text PDF).

Jian Wei Xu, Eun Seong Lee, Ho Jun Chin: Darbepoetin-α ameliorates diabetes-induced mesangial cell damage In Vitro and In Vivo. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15080-15093. (Abstract IJCEM0055681, Full text PDF).

Chao Liu, Pengyuan Zheng, Xia Liu, Yong Yu, Gaofeng Lu, Fuai Tang, Zhiguo Zhao: Calycosin attenuates TNBS-induced colitis through inibiting inflammatory cytokine and oxidative stress. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15094-15105. (Abstract IJCEM0061047, Full text PDF).

Wanli Jiang, Zhiwei Wang, Zhipeng Hu, Hongbing Wu, Rui Hu, Xiaoping Hu, Zongli Ren, Jizhen Huang: S1004A4 mediated TGFβ/Smad signal pathway contributes to the development of thoracic aortic dissection (TAD). Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15106-15115. (Abstract IJCEM0057600, Full text PDF).

Zongying Yu, Dehou Zhang, Bing Wan, Zhiwei Sun, Faxing Wei, Dadong Liu: Exogenous carbon monoxide suppresses LPS-stimulated platelet activation by Interfering with the TLR4/PKCα/integrin αIIbβ3 pathway in vitro. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15116-15128. (Abstract IJCEM0056619, Full text PDF).

Xilin Liu, Hong Li, Caixia Guo, Shusen Cui: Effects of home-based physical activitieson the health outcomes in early-stage breast cancer survivors: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15129-15139. (Abstract IJCEM0042806, Full text PDF).

Ying He, Yani Rong, Gong Wang, Weihua Tan, Zhongxiong Zhuo: Ultrasound-targeted microbubble destruction promotes lipofectamine-mediated shRNA-survivin transfection efficiency thereby inhibiting survivin expression and inducing apoptosis of HepG2 cells. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15140-15150. (Abstract IJCEM0052469, Full text PDF).

Taiwu Wang, Cong Xu, Keli Pan, Hongyan Xiong: Association between C-reactive protein and chronic fatigue syndrome: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15151-15159. (Abstract IJCEM0053166, Full text PDF).

Yanping Zhu, Lina Guan, Yuming Mu: Preparation of arginine-glycine-aspartic acid (RGDS)-Urokinase-carrying targeting ultrasound contrast agent by avidin-biotin system and its impacts on thrombus-targeting affinity. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15160-15167. (Abstract IJCEM0060929, Full text PDF).

Jianyuan Song, Wenhao Shen, Jiao Xue, Aijing Dong, Lu Pan, Qinyi Zhang, Yinzi Zhang, Ming Chen, Wei Zhu, Shuyu Zhang, Jianping Cao: Fenofibrate enhances the radiosensitivity of human pancreatic cancer cells in vitro and in vivo. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15168-15177. (Abstract IJCEM0054111, Full text PDF).

Yidong Zhou, Dong Han: GATA3 modulates neuronal survival through regulating TRPM2 in Parkinson’s disease. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15178-15186. (Abstract IJCEM0045228, Full text PDF).

Tian Tian, Wei Zhan, Rujia Xie, Lei Yu, Lu Zheng, Lei Tang, Xing Liu, Xiaoting Guo, Jinjuan Zhang, Bing Han, Tengxiang Chen, Ting Yang, Xinhua Luo, Qin Yang: Epigenetic histone methylation regulates MMP-1 expression in myofibroblastic hepatic stellate cell. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15187-15195. (Abstract IJCEM0055752, Full text PDF).

Hao Wang, Ya-Nan Zeng, Ming-Xia Zhang, Gen Li, Hui-Ying Cheng, Geng-Sheng Shi, Guo-Ping Sun: Protective role of enteric-coated HuDi capsules against radiation-induced intestinal injury in mice. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15196-15204. (Abstract IJCEM0055809, Full text PDF).

Zhoumiao Chen, Huiwen Miao, Ziyi Zhu, Hu Zhang, Huixian Huang: Daidzein induces apoptosis of non-small cell lung cancer cells by restoring STK4/YAP1 signaling. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15205-15212. (Abstract IJCEM0022768, Full text PDF).

Jian-Ping Zeng, Li-Tao Jia, Xin Jin, Ju-Ping Zheng, Xin-Wen Zhang, Ren-Ya Zhan: Emodin attenuates brain edema after traumatic brain injury in rats. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15213-15220. (Abstract IJCEM0049459, Full text PDF).

Yan Zhi, Ming Zeng, Hong Wang, Wuquan Li, Longzong Yan, Wei Zhang: Panax notoginseng saponins attenuates hypertrophic scar formation by inhibiting collagen synthesisin a rabbit ear model. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15221-15228. (Abstract IJCEM0050783, Full text PDF).

Ping Li, Xue Han, Mingliang Sun, Wenchi Liu, Qing Chen, Xinli Zhou, Guina Yu, Yan Liu, Qiu Li: Improved vacuum-assisted closure therapy for diabetic wounds that were difficult to heal and accompanied by chronic narrow sinus: a case series of five patients. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15229-15236. (Abstract IJCEM0056793, Full text PDF).

Yuan Yuan, Min Hu, Huihua Shen, Zhonghua Wan: Efficacy and possible mechanisms of 14-3-3zeta inhibition of proliferation and induction of apoptosis in human gastric cancer cells. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15237-15243. (Abstract IJCEM0055457, Full text PDF).

Junhai Zhao, Dongxiu Liu, Feng Duan, Yanfeng Wei: Effect of mesenchymal stem cell conditioned medium on human gingival fibroblast proliferation and collagen synthesis. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15244-15249. (Abstract IJCEM0057132, Full text PDF).

Xingbang Wang, Peiyan Shan, Aifen Liu, Lin Ma, Mei Lu, Wenjing Jiang, Na Li: Polydatin prevents Aβ-induced neuron cytotoxicity via enhancing autophagy and decreasing oxidative stress. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15250-15259. (Abstract IJCEM0061780, Full text PDF).

Junrui Pei, Yingjie Yao, Bingyun Li, Wei Wei, Yanhui Gao, Gottfried M Darko, Dianjun Sun: Excessive fluoride stimulated osteoclast formation through up-regulation of receptor activator for nuclear factor-κB Ligand (RANKL) in C57BL/6 mice. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15260-15268. (Abstract IJCEM0056211, Full text PDF).

Kun Pang, Qian Lv, Songyi Ning, Lin Hao, Zhenduo Shi, Guanghui Zang, Ke Shen, Xiangying Zhu, Guangyuan Zhu, Xuan Wang, Conghui Han: ERH is up-regulated in bladder cancer and regulates the proliferation and apoptosis of T24 bladder cancer cells. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15269-15277. (Abstract IJCEM0056495, Full text PDF).

Kaihua Zhou, Jun Yang, Fugen Pan: Surgical treatment of comminuted patellar fractures by a percutaneous Pyrford technique. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15278-15285. (Abstract IJCEM0056950, Full text PDF).

Yan Ke, Yan Chen, Jing Duan, Yongping Shao: Ganoderma lucidum polysaccharides improves cerebral infarction by regulating AMPK/eNOS signaling. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15286-15293. (Abstract IJCEM0056954, Full text PDF).

Minglin Ou, Weiguo Sui, Ming Yang, Zhen Xiang, Donge Tang, Hua Lin, Yue Zhang, Jiejing Chen, Peng Zhu, Wen Xue, Chengfu Dai, Yong Dai: Novel and low allele frequency variants observed in the exomes of Southern Han Chinese. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15294-15301. (Abstract IJCEM0057067, Full text PDF).

Sen Yang, Yi-Jing Chen, Ran Cui, Hua-Xin Zhao, Yu Zhao, Zhu-Qing Liu, Yi Yu, Xiao-Yan Shao, Qing Xu: High-intensity focused ultrasound ablation: an in vitro agarose gel model. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15302-15308. (Abstract IJCEM0047133, Full text PDF).

Yanmei Li, Zhilei Xie, Dunyuan Xu: Inhibition of maintenance hemodialysis related vascular calcification by vitamin K in chronic kidney disease. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15309-15315. (Abstract IJCEM0056163, Full text PDF).

Zhaohui Chen: A study on the therapeutic effects of autologous platelet-rich plasma in the treatment of limbsrefractory wound infection. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15316-15322. (Abstract IJCEM0063721, Full text PDF).

Panpan Liu, Guangxue Wu, Jing Liu, Delong Jiao, Jing Guo: Assessment of oral parafunctional behaviors and electromyographic activities of the masticatory muscles in young female patients with orthodontic Invisalign treatment. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15323-15328. (Abstract IJCEM0033200, Full text PDF).

Lei Tan, Yan-Hui Li, Jian Wang, Bin Zhao, Chao Liu, Dong Zhu: A finite element analysis for biomechanics of screw placing methods at fracture level of lumber vertebrae by using injured vertebral pedicel screws internal fixation. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15329-15334. (Abstract IJCEM0052973, Full text PDF).

Renjie Li, Qin Chen: Correlations of blood lactic acid and procalcitonin levels with prognosis of septic shock. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15335-15340. (Abstract IJCEM0064374, Full text PDF).

Wenjing Zheng, Mingxing Lei, Guoning Zhu, Le Gao, Ranyun Zhou, Yaosheng Liu: Prediction of postoperative ambulatory status in patients with spinal cord compression resulted from metastatic cancers. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15341-15349. (Abstract IJCEM0047878, Full text PDF).

Baoxin Ma, Jinning Gu, Hongyu Jiang, Jie Li, Suisheng Wu: 20(S)-ginsenoside Rg3 protects myocardium by inhibiting AGE-RAGE-mediated oxidative stress in diabetic rats. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15350-15358. (Abstract IJCEM0056430, Full text PDF).

Qianhui Li, Yin Xiang, Yong Tang, Yachen Zhang: Comparison of anticoagulant and antiplatelet therapy in patients with ST-segment elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention (PCI). Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15359-15367. (Abstract IJCEM0057429, Full text PDF).

Zhikui Wang, Zhaoxia Wang, Zhongqi Zhou, Lei Zhang, Yueqin Ren: Effects of celecoxib on expression of TLR4, Hepcidin, and NF-κB in rats bearing uremia with peritoneal dialysis treatment. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15368-15375. (Abstract IJCEM0055696, Full text PDF).

Tatsuya Osuga, Kosuke Yoshiyasu, Shiei Yoshida, Soo-Ki Kim, Yoshihiro Ikura, Soo-Ryang Kim, Eiji Funatsu, Seiichi Hirano: Effects of low-dose aspirin administration on cirrhosis-related thrombocytopenia: report of 26 cases. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15376-15383. (Abstract IJCEM0056058, Full text PDF).

Zhaojun Sun, Yongfeng Yao, Sining Fang: The expression of IL-36 and the activation of p-p38 MAPK and NF-κB p65 pathway in psoriasis vulgaris. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15384-15390. (Abstract IJCEM0063521, Full text PDF).

Weihong Qi, Shunfu Piao, Chao Li, Lijuan Zhang: Association of VEGF +936C/T, -634G/C, -2578C/A and -1154G/A polymorphisms with preeclampsia risk in Chinese pregnant women. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15391-15399. (Abstract IJCEM0057682, Full text PDF).

Yang Hu, Xue-Ping Liang, Jing Liu, Lei Zhang, Yu-Feng Shen, Hasim Yilixati, Hui-Yu He: Mechanical behavior and cytocompatibility of calcium alginateor PVA/DCPP scaffolds. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15400-15407. (Abstract IJCEM0034430, Full text PDF).

Yuelei Zhang, Jun Xu, Changqing Zhang: Treatment of Neer type-II distal clavicle fracture with a locking plate combined with trans-acromioclavicular tension band. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15408-15415. (Abstract IJCEM0044631, Full text PDF).

Yi Peng, Ruixuan Fan, Jianhua Wu, Yanqing Shui, Jie Xu, Shaowen Lu, Rui Zhang, Yuhua Li, Jing Xie, Xun Sheng: Diagnostic value of gelatin particles aggregation less-sensitive method for HIV-1 antibody in human gingival crevicular fluid. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15416-15423. (Abstract IJCEM0051446, Full text PDF).

Dongchun Wang, Dan Wang, Hui Wang, Xin Pi, Da An, Ligang Li, Lei Guo, Mingjuan Li, Desheng Liu, Enyou Li: A temporary peri-operative reduction in exhaled nitric oxide under different ventilation strategies in laparoscopic cholecystectomy. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15424-15431. (Abstract IJCEM0056796, Full text PDF).

Yongshuo Ji, Yu Zhang, Junqiu Zhu, Linglin Zhu, Yanfei Zhu, Kaimeng Hu, Hong Zhao: High intensity focused ultrasound (HIFU) for primary hepatocellular carcinoma: a single center experience. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15432-15438. (Abstract IJCEM0057255, Full text PDF).

Cheng Chen, Qingguo Gu, Guohua Shi, Jie Zhao, Xinwei Wang: Anterior cervical surgery combined with manipulative reduction for treatment of lower cervical spine dislocation. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15439-15445. (Abstract IJCEM0060176, Full text PDF).

Yong Chen, Xizhi Zhang, Fei Yang, Tao Wang, Qingqing Jia, Jie Yu, Yong Ma, Haidi Yu, Jianqi Yang, Changjiang Sun, Yong Chen: Early altered left heart function in non-operative advanced distal esophageal cancer patients treated with concurrent chemoradiotherapy: a single institutional retrospective analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15446-15452. (Abstract IJCEM0060926, Full text PDF).

Chen Chen, Min Li, Kejie Wang, Jiang Shen, Linyi Yang, Xiaoxuan Bu, Gongming Gao: Protective effect of combined general and regional anesthesia on postoperative cognitive function in older arthroplasty patients. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15453-15458. (Abstract IJCEM0057159, Full text PDF).

Xiwei Huo, Chengdong Hu, Yingmin Zhang, Sidong Yang, Dalong Yang, Wenyuan Ding: Curative effects of Dynesys dynamic stabilization system for lumbar intervertebral disc herniation. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15459-15464. (Abstract IJCEM0065007, Full text PDF).

Kai Wang, Yisheng Gao, Zhen Zhang, Fengfu Guo, Guangjian Wang: Down-regulation of microRNA-29b is correlated with unfavorable prognosis in human prostate cancer. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15465-15469. (Abstract IJCEM0057198, Full text PDF).

Guangrong Dai, Huifeng Wang, Baoli Li, Shuixiang He, Wenna Liu, Jin Zhang, Jian Wang, Cha Ma: Multi-slice spiral computed tomography portography is valuable to predict esophageal variceal bleeding and hepatic encephalopathy in patients with cirrhosis. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15470-15477. (Abstract IJCEM0055890, Full text PDF).

Wanpeng Wang, Haiying Gao: Adjunctive immunotherapy enhances antitumor efficacy and improves survival of hepatocellular carcinoma patients. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15478-15484. (Abstract IJCEM0025404, Full text PDF).

Hongquan Wang, Shuli Zhao, Bo Chen, Chuhua Fu, Yanwei Dang, Zhibin Tan, Ning Wang: Comparison of the curative efficacy of intrathecal and intravenous injection of ceftriaxone and vancomycin in the treatment of intracranial infection during the perioperative period. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15485-15491. (Abstract IJCEM0065110, Full text PDF).

Li Wei, Yupeng Du, Wei Wu, Jing Wang, Shanshan Wu, Qi Xia: Decreased immune function during aging may be the endogenous cause of lung cancer. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15492-15497. (Abstract IJCEM0058302, Full text PDF).

Hailu Wu, Qin Lu, Nan Li, Ting Xie, Yan Liang, Lu Chen, Ruihua Shi: Clinical retrospective analysis of 20 cases with digestive tract multiple primary malignant neoplasms. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15498-15503. (Abstract IJCEM0062070, Full text PDF).

Hui Geng, Xiaoyan Ding, Bide Duan: Influence of standardized treatment for GDM on maternal blood glucose level, pregnancy outcomes and morbidity in mother and infant. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15504-15509. (Abstract IJCEM0064326, Full text PDF).

Xiaojin Ma, Ting Zhang: The effect of blood glucose control on pregnancy outcomes in pregnant women with gestational diabetes mellitus. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15510-15515. (Abstract IJCEM0064814, Full text PDF).

Bin Xu, Siqin Hu, Qingjian Wang, Jun He, Minpeng Li, Yuan Yu, Meng Pan, Shifeng Lu, Ke Liao, Zhuang Pan, Yanxun Zhou, Jiye Zhu, Fang Fan: Elimination rate of tumor’s blood supply, tumor necrosis rate and adverse reactions in advanced hepatocellular carcinoma treated by transcatheter arterial chemoembolization with radiofrequency ablation. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15516-15520. (Abstract IJCEM0063404, Full text PDF).

Yiyan Xu: Alleviation of pain after spinal surgery and morphine-related side effects using comprehensive care interventions: a randomized controlled trial. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15521-15525. (Abstract IJCEM0064052, Full text PDF).

Xu Wei, Xiao Ping Luo: Correction of horizontal mandibular position in an edentulous patient accustomed to mandibular protrusion and deviation using the Gothic arch tracer. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15526-15531. (Abstract IJCEM0057564, Full text PDF).

Jingyun Liu, Zhouci Zheng, Qiaolin Wu, Yixiang Jin, Wenxu Jin, Wenzhi Wu, Shunping Chen, Feiyun Tang, Quan Li, Endong Chen: Extra-nodal lymphoma presenting as an abdominal wall mass: a case report. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15532-15537. (Abstract IJCEM0053751, Full text PDF).

Zhenglei Xu, Yincai Hong, Ruiyue Shi, Lijuan Ye, Aiqin Wang, Zhiyuan Zou, Lisheng Wang: Colorectal tubular adenoma bleeding in patients with decompensated cirrhosis-a case report. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15538-15543. (Abstract IJCEM0056702, Full text PDF).

Guimei Qu, Guohua Yu, Jing Liu, Di Sun, Ting Wang, Xiaolong Sui: Gastric plasmablastic lymphoma: case report and review literature. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15544-15550. (Abstract IJCEM0060846, Full text PDF).

Liwei Pang, Jing Kong: An extremely rare case report: small intestine diffuse lymphangiomatosis with jejunum focal cavernous hemangioma in a 51-year-old female suffering from melena. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15551-15554. (Abstract IJCEM0057369, Full text PDF).

Yao Pan, Xiu-Zhen Li, Shu-Gao Han, Chong-Ran Sun, Ke-Ren Shen, Xiu-Liang Zhu, Qing-Hai Li, Ri-Sheng Yu, Ying Chen: A rare differential diagnosis of intra-sella tumor: angioleiomyoma. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15555-15561. (Abstract IJCEM0053394, Full text PDF).

Tong Yu, Guosheng Wang, Yang Qu, Xiwen Zhang, Minfei Wu, Mingyang Kang, Rongpeng Dong, Jianwu Zhao: Posterior hemivertebra resection with a navigated drilling method for congenital scoliosis: a case report and description of surgical technique. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15562-15568. (Abstract IJCEM0056445, Full text PDF).

Wenzi Huang, Cheng Zhang, Aiyun Zhou, Zhenghua Wu, Jianxin He, Juan Liu: Ultrasonography assess the pneumoscrotum: a case series. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15569-15574. (Abstract IJCEM0061512, Full text PDF).

Xiaodong Tang, Xi Zheng, Zhongwen Lv, Zhiyang Deng, Yan Sun, Han Wu: Tophaceous gout of the spine with cervical and lumbar involvement. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15575-15579. (Abstract IJCEM0046966, Full text PDF).

Zhenyu Ding, Kai Fu, Xianyou Zheng: Primary thumb reconstruction using parts salvaged from other digits: a case report. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15580-15583. (Abstract IJCEM0052696, Full text PDF).

Rong Jin, Rongjun Lin, Sujuan Hu: Hypertension secondary to renal vasculopathy in an adolescent with neurofibromatosis type 1: a case report. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15584-15587. (Abstract IJCEM0054977, Full text PDF).

Lei Gong, Jun He, Bin Su, Dongdong Song, Jin Zhang, Sai Hou, Hui Wang, Zhicai Xia, Jiabing Wu: Clinical, epidemiological and virological characteristics of the first detected human infection with avian influenza A (H5N6) virus in Anhui Province, China. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15588-15598. (Abstract IJCEM0056775, Full text PDF).

Li Li, Yu Si, Hongyu Zhou: The posterior interosseous pedicle free flap in soft-tissue coverage for small-area tissue defects of the hand. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15599-15605. (Abstract IJCEM0047672, Full text PDF).

Cheng-Qian Yu, Rachel Jug, Shuai Shen, Liang Wang, Juan-Han Yu, Xu-Yong Lin, Xu-Hong Tao, Lian-He Yang, Shuang Ma: Primary well differentiated liposarcomas in the mediastinum: two cases and a review of the literature. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15606-15610. (Abstract IJCEM0059162, Full text PDF).

Shenghua Yao, Maosheng Chen, Yueming Liu: Atypical anti-glomerular basement membrane disease with IgA nephropathy: a case report. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15611-15614. (Abstract IJCEM0052024, Full text PDF).

Duoduo Zhang, Wei Zhang, Chunyang Wei, Jingjing Kong: Cognitive and behavioral dysfunctions caused by caudate infarction: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15615-15618. (Abstract IJCEM0055845, Full text PDF).

Xinchun Yuan, Lu Chen, Shuping Guo, Pan Xu, Aiyun Zhou, Li Chen: Blood cyst of mitral valve causing left ventricular outflow tract obstruction: a case report. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15619-15621. (Abstract IJCEM0060853, Full text PDF).

Adem Yilmaz, Osman Tanriverdi, Ilhan Yilmaz, Kamran Urgun, Ahmet Murat Musluman, Muhammet Calik, Mehmet Dumlu Aydin: Effect of stellate ganglion ischaemia on vertebral artery remodelling after bilateral common carotid artery ligation: an experimental study. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15622-15631. (Abstract IJCEM0023942, Full text PDF).

Yitian Chen, Lilei Peng, Yang Ming, Ligang Chen: Identification of the glioma’s related genes with a biological feature-based classification. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15632-15643. (Abstract IJCEM0044755, Full text PDF, Supplementary File 1, 2-5).

Tao Sun, Raynald, Tao Jiang, Junmei Wang, Yongji Tian, Hongchao Yang, Chunde Li: Chondrosarcoma of thalamus: report of a pediatric case with review of literature. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15644-15651. (Abstract IJCEM0060123, Full text PDF).

Haiyan Gao: Effects of total intravenous anesthesia and combined general-epidural anesthesia on erythrocyte immunity in patients undergoing laparoscopic resection of ovarian tumor. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15652-15657. (Abstract IJCEM0065448, Full text PDF).

Haoyan Li, Jun An, Sha Feng, Lihong Xu, Hongyu Wang, Yonghua Ma, Chun Xu: Jinlida ultrafine powder inhibits IRS-1-Akt-mTOR cascade and promotes expression of glycogen synthase in HL7702 cells. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15658-15665. (Abstract IJCEM0054307, Full text PDF).

Wei Zhang, Guoji Yang, Hongwei Li, Hanmin Wang, Yumei Jin, Haobin Chen, Weiwen Chen, Joseph A Bellanti, Song Guo Zheng: Hypoglycemia as the onset manifestation of Somatostatinoma: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15666-15671. (Abstract IJCEM0059751, Full text PDF).

Müge Çina Aksoy, Gülperi Koçer, Murat Koçer, Timuçin Baykul: Medication related osteonecrosis of the jaws: a case serial study. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15672-15679. (Abstract IJCEM0061630, Full text PDF).

Xiu-De Fan, Margrate Isaiah Nyok Ayom, Wun-Gang Sun, Pan-Pan Yin, Xiao-Yun Wang, Ai Jia, Qiang-Qiang Ma, Jun-Wang Xu: An updated meta-analysis: the effect of proton pump inhibitor on risk of osteoporosis and fracture. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15680-15695. (Abstract IJCEM0053897, Full text PDF).

Ma Juan, Yongguo Li, Ji-Li Chen, Zhaoqing Yang: Beneficial effects of trimetazidine as a metabolic therapy on cardiac recovery and quality of life for patients with coronary heart disease after percutaneous coronary intervention. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15696-15703. (Abstract IJCEM0055388, Full text PDF).

Huiting Yang, Peng Yao, Ruishu Li, Xiaomei Zhang: Inhibition of P66shc-induced oxidative stress protects against rat diabetic retinopathy. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15704-15712. (Abstract IJCEM0061701, Full text PDF).

Yu Bai, Lichun Zhang: Barium-induced intestinal obstruction: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15713-15718. (Abstract IJCEM0061777, Full text PDF).

Jie Zhou, Pujun Zhao, Yanwen Gong, Lian Xue, Yunsheng Bi, Jun Sun: Staphylococcus epidermidis promotes the dissociation of selenium sulfide in vitro. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15719-15723. (Abstract IJCEM0061805, Full text PDF).

Shoudong Wang, Zhiming Ge, Beian You, Sen Zhang, Xuanlong Li, Hefeng Wang, Qingfeng Meng: Cutting balloon versus common balloon in coronary bifurcation lesions patients with diabetes. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15724-15729. (Abstract IJCEM0065377, Full text PDF).

Shen Yang, Lei Zhang, Xiumei Yan, Lixia Zhong, Hengli Li: Comparative analysis of curative effect of neuroendoscopy and traditional craniotomy in treatment of intracerebral hemorrhage secondary to brain tumor. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15730-15736. (Abstract IJCEM0064940, Full text PDF).

Dacheng Li, Jun Zhang, Mingxing Hu, Xinwei Xiong, Yi Wang, Rongming Xu: Whole segmental pedicle screw fixation combined with posterior lumbar fusion for treating lumbar spinal stenosis associated with degenerative scoliosis in elderly patients. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15737-15742. (Abstract IJCEM0065525, Full text PDF).

Tao Guo, Rui-Xing Yin, Feng Huang, Jin-Zhen Wu, Shang-Ling Pan, Wei-Xiong Lin: Association of the rs4820314 SNV and several exposure factors with lipid-related traits in the Chinese Jing and Han populations. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15743-15754. (Abstract IJCEM0053336, Full text PDF).

Chao Han, Wenjie Jiang, Zhijun Ge, Tieliang Ma, Hailong Zhao, Shitong Li, Shengnan Li: Effect of dexmedetomidine vs midazolam vs propofol on cytokines production in esophagectomy patients under TIVA: a randomized, controlled clinical study. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15755-15761. (Abstract IJCEM0058046, Full text PDF, Supplementary Data).

Wenbin Wang, Jie Zhang: Migration of an intrauterine device into the urethra with calculi formation: a case report. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15762-15765. (Abstract IJCEM0059652, Full text PDF).

Chunqin Meng, Xue Zhou, Yuhao Teng, Cunen Wu, Jian Wu, Fang Tian, Yao Zhou, Xi Zou, Ruiping Wang: Mechanisms of Raddeanin A-induced autophagy and apoptosis in human colorectal cancer cells. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15766-15774. (Abstract IJCEM0059687, Full text PDF).

Fangui Zhao, Yuling Lian, Wenjun Wang: Short-term effects of 4-vinylcyclohexene diepoxide on ovarian follicular depletion and fertility in Sprague-Dawley rats. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15775-15781. (Abstract IJCEM0061849, Full text PDF).

Bin Jia, Wei Li, Yanxun Liu, Yihong Tu, Guangjian Xu, Hao Peng, Huan Luo: Extensive lateral versus tarsal sinus approach to internal fixation for intra-articular calcaneal fractures. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15782-15788. (Abstract IJCEM0065292, Full text PDF).

Hui Li, Junquan Xia, Wei Zhang, Limei Gu, Chengyu Pan, Yaozhou Tian: Xifeng Huashi Formula presents therapeutic effect on diarrhea predominant irritable bowel syndrome through regulating brain-gut axis and SCF/C-KIT signaling pathway. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15789-15797. (Abstract IJCEM0061766, Full text PDF).

Zhi Zhang, Peng Guo, Tao Peng, Jing Xu, Qing-Qing Hou, Xing Sun, Hai Huang, Shu-Yue Wu: HSF1: a potential target for therapeutic intervention in cancer: Int J Clin Exp Med; 2017; 10(3): 5637-5648. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15798. (Abstract IJCEM0064712, Full text PDF).

Zhiyue Yan, Hong Chen, Ying Ni, Jingwen Gu, Wenxia Yu, Jie Gao: Observation of clinical effects of care bundle on patients with traumatic brain injury during nasal feeding: Int J Clin Exp Med. 2017; 10(9): 13790-13795. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15799. (Abstract IJCEM0067406, Full text PDF).

Retraction: Nucleostemin regulates proliferation and migration of gastric cancer and correlates with its malignancy. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15800. (Abstract IJCEM1711001, Full text PDF).

Retraction: Effect of lipiodol and methylene blue on the thoracoscopic preoperative positioning. Int J Clin Exp Med 2017;10(11):15801. (Abstract IJCEM1711002, Full text, PDF).
IJCEM Copyright © 2008-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711