Volume 11, Number 1:1-413;2018
International Journal of Clinical and Experimental Medicine


Tuo Deng, Mengping Zhang, Shijian Feng, Xiaolu Duan, Tao Zhang, Chao Cai, Yu Lan, Wenqi Wu, Guohua Zeng: Number of screening rounds and risk of prostate cancer: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):1-11. (Abstract IJCEM0060345, Full text PDF).

Yangyang Liu, Meiyan Zhang: Effect of higher pre-operation body mass index on overall survival of esophageal, gastric and pancreatic cancer: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):12-22. (Abstract IJCEM0060476, Full text PDF).

Liqin Dong, Xiaoping Wang, Qun Wang, Huiqun Cai, Yu Zhang, Shanshan Wang, Kuiming Chen, Yuan Yuan, Yifei Gong, Xuehua Cheng: Total thyroidectomy versus lobectomy for recurrence and complications of papillary thyroid microcarcinoma: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):23-32. (Abstract IJCEM0059894, Full text PDF).

Bing Liu, Tuo Deng, Jingxiang Zhong: Efficacy of combined intravitreal anti-vascular endothelial growth factor and photodynamic therapy for non-age related macular degeneration sourced choroidal neovascularization: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):33-42. (Abstract IJCEM0063410, Full text PDF).

Xiaofang Han, Aiming Wang, Yaqin He, Xiaocheng Wang: Prognostic value of circulating and disseminated tumor cells in ovarian cancer: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):43-58. (Abstract IJCEM0059820, Full text PDF).

Qing Gao, Hao Deng, Huhu Li, Chun Sun, Yingxin Sun, Bing Wei, Maojuan Guo, Xijuan Jiang: Glycolysis and fatty acid β-oxidation, which one is the culprit of ischemic reperfusion injury? Int J Clin Exp Med 2018;11(1):59-68. (Abstract IJCEM0056886, Full text PDF).

Fei Xia, Zeng-Song Pei, Jiang-Quan Fu, Xiao-Han Zheng, Zi-Xuan Shen, Hua-Xing Ma, Hai-Bing Li, Chun-Gen Xing, Hui Guo: A meta-analysis of extracorporeal membrane oxygenation for acute respiratory distress syndrome. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):69-75. (Abstract IJCEM0059822, Full text PDF).

Tao Han, Songbai Yang: Degeneration of intravertebral disc and facet joints and promising strategies for regeneration: a review of literature. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):76-88. (Abstract IJCEM0056440, Full text PDF).

Yingjie Mao, Xu Huang, Juan Zhao: Identification of potential PDZ-domain proteins downstream of ephrinB2 reverse signaling during osteoclast differentiation of RAW264.7 cells. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):89-98. (Abstract IJCEM0062724, Full text PDF).

Fan Li, Yan-Hui Wang, Da-Shan Wang, Wen-Xue Wang, Shuai Jiang, Hang-Ying Jin, Ling Gao, Min-Hua Teng, Jia-Yue Liang, Yu-Ning Chu, Ke-Qian Zhi, Bao-Dong Zhao: Effect of DSR-based internal sinus floor elevation with implantation on atrophic maxilla. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):99-108. (Abstract IJCEM0060915, Full text PDF).

Li-Peng Chen, Xin-Qing Jiang, Zhao Zhao, Xiu-He Wang: Apparent diffusion coefficient value for prediction of hemorrhagic transformation in acute ischemic infarction. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):109-117. (Abstract IJCEM0060811, Full text PDF).

Zhen-Fu Li, Chuan-Ji Hao, Yu-Hui Wu, Tao Wang, Lin-Shan Yang, Wei Wang: Protective effect of apigenin against myocardium injury in ischemia reperfusion rats by stimulating JAK2/STAT3 signal pathway. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):118-124. (Abstract IJCEM0060979, Full text PDF).

Chou Xu, Yiming Lu, Yajuan Wang, Xuelin Zhang, Hong Zhou, Bing Huang, Yi Yu, Jia Li, Changting Liu: Effects of a spaceflight environment on phenotypic, genomic and transcriptomic changes in KPC-2 Klebsiella pneumoniae. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):125-136. (Abstract IJCEM0060844, Full text PDF).

Ke Cheng, Hong Liu, Mao Zhang, Yu Zhao, Hong Luo, Fu-Qiang Gui: Biological response of human dermal micro-vascular endothelial cells to hypoxia. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):137-147. (Abstract IJCEM0060448, Full text PDF).

Hongbo Chai, Cai Deng, Weidong Leng, Lingyun Xia, Hedong Yu, Zhixiao Luo, Xuejin Liang: Study on the expression of 1L-17, TIM-1 and TIM-3 and the mechanism of insulin resistance in the periodontal tissues of rats with periodontitis and obesity. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):148-156. (Abstract IJCEM0059895, Full text PDF).

Dongchang Wang, Yunxia Zhao, Zhifang Zhao, Yahua Li, Le Liu, Gang Chen: Long non-coding RNA HOST2 predicts poor prognosis and promotes cell proliferation and invasion in non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):157-165. (Abstract IJCEM0062695, Full text PDF).

Danan Liu, Xiaoping Shao, Zhixiong Zhong, Hongming Zhang: All-trans retinoic acid in combination with collagen IV induces the differentiation of mouse embryonic stem cells into smooth muscle cells. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):166-172. (Abstract IJCEM0058604, Full text PDF).

Na Li, Lifeng Wang, Ying Zhao, Weining Li, Yu Fan, Shuna Sun, Yun Ji, Xiaojie Zhang: Paeoniflorin strongly reduces the skin inflammation in psoriasis mice by inhibition of VEGF. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):173-182. (Abstract IJCEM0058111, Full text PDF).

Jiguang Jia, Zhengling Zhuang, Bin Huang, Jiangtao Liu, Sen Chen: Prognostic utility of transrenal DNA for colorectal cancer patients with bone metastases. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):183-191. (Abstract IJCEM0059494, Full text PDF).

Ling Wang, Haibo Yu, Xinying Liu, Yaxiang Song, Yongjing Tang, Hui Bao, Fei Chen, Ai Peng: Efficacy and safety of febuxostat in peritoneal dialysis patients with hyperuricemia: a pilot study with one year follow-up. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):192-200. (Abstract IJCEM0063697, Full text PDF).

Mantian Chen, Qixia Jiang Jingxiang Li, Wei Li, Xianghua Sun, Hong Shu: Honokiol inhibiting proliferation of vascular smooth muscle cells by targeting lncRNA (BC033150) via FTO. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):201-208. (Abstract IJCEM0045152, Full text PDF).

Xiaoping Huang, Huaiping Zhao, Xiongxian Qian, Jun Qiu: MiR-20a in cell-free urine as a potential diagnostic biomarker for non-muscle invasive bladder cancer: a Chinese population-based study. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):209-216. (Abstract IJCEM0046741, Full text PDF).

Xianqian Li, Ning Wu, Ronghuan Yu, Chao Guan, Ting Xu, Jiaxi Wu: Diosgenin suppressed LPS-induced inflammation through inhibiting HSP90 induced phosphorylation of NF-κb p65. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):217-223. (Abstract IJCEM0054002, Full text PDF).

Feng Pan, Hongfen Ni, Yifeng Zheng, Lidi Yao, Xiaoyan Huang, Lixin Ru, Zhangyu Li: Combination therapy of hepatic arterial chemoembolization and radiofrequency ablation for primary liver cancer. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):224-230. (Abstract IJCEM0068564, Full text PDF).

Chao Wang, Demin Xu, Luyao Ma: Magnetic resonance imaging and clinical findings of pseudotumor-type cerebellar infarction. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):231-236. (Abstract IJCEM0063819, Full text PDF).

Shourong Lu, Shuwei Qiu, Renyuan Liu, Xiaolei Zhu, Lai Qian, Hui Zhao, Yun Xu, Gang Hu: Periventricular rather than deep white matter hyperintensities are associated with white matter lesion relevant vascular cognitive impairment. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):237-245. (Abstract IJCEM0060933, Full text PDF).

Shibin Guo, Zhijun Duan, Qin Zhou, Zehui Lv, Fang He, Jiajia Liu: Hydrogen sulfide ameliorates renal function in cirrhotic rats. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):246-253. (Abstract IJCEM0054535, Full text PDF).

Haitao Zhu, Min Wang, Shan Zheng, Kuiran Dong, Xianmin Xiao, Chun Shen: Diagnosis and management of post-operative complications in esophageal atresia patients in China: a retrospective analysis from a single institution. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):254-261. (Abstract IJCEM0059994, Full text PDF).

Zhou Yang, Xueqiang Zhu, Hao Liu, Bo Wang: Serine/arginine (SR)-rich-specific-protein kinase 2 promotes the epithelial-mesenchymal transition by upregulating Twist-related protein 1 expression in colon cancer cells. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):262-268. (Abstract IJCEM0060883, Full text PDF).

Songtao An, Datun Qi, Yan Chen, Honghui Yang, Hua Meng, Peiyuan Hao, Dongchang Chen, Qiaofang Hou, Ling Li: Mitochondrial tRNAGlu A14683G may be a novel mutation associated with inherited hypertension. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):269-274. (Abstract IJCEM0060794, Full text PDF).

Iklyul Bae, Ji-Ah Song, Mikyoung Lee, Myunghaeng Hur: Effects of aromatherapy essential oil inhalation on the stress response after exposure to noise and arithmetic subtraction stressor: randomized controlled trial. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):275-284. (Abstract IJCEM0051785, Full text PDF).

Ren Jing, Sheng He, Huijun Dai, Fei Lin, Wanyun Ge, Guanghua Tao, Linghui Pan: Incidence and risk factors of postoperative pulmonary complications after thoracic surgery for early non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):285-294. (Abstract IJCEM0060758, Full text PDF).

Lin Meng, Jun Wang, Chong Liu, Jianhan Huang, Jingjing Liu, Xinli Zhan: Observation of muscle contracture in patients with femoral head necrosis after hip arthroplasty. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):295-302. (Abstract IJCEM0063773, Full text PDF).

Wei Li , Lei Cao, Baozhi Wang, Xue Li, Chenming Zhou: Study on the protective effect of dexmedetomidine preconditioning on brain in rats with experimental subarachnoid hemorrhage and its mechanism of action. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):303-309. (Abstract IJCEM0068445, Full text PDF).

Bin Zhou, Qing Shao, Dazhong Zou, Hailin Shan, Jixuan Miao, Fangxia Zhang, Jianying Yu: Ultrasound-guided percutaneous laser ablation for recurrent nodular goiter: a preliminary study. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):310-315. (Abstract IJCEM0067322, Full text PDF).

Zhihong Lu, Haidong Fu, Lingfei Huang, Jingjing Wang, Caiyun Wang, Jianhua Mao: Estimation of optimal minimum dosage of mycophenolate mofetil in children with various glomerular diseases. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):316-326. (Abstract IJCEM0050850, Full text PDF).

Zhiqiang Niu, Mengliang Zheng, Zhijun Zhang, Benqing Wang, Shiqiang Shan: A randomized controlled study: the effect of endobronchial blocker and double-lumen endobronchial tube on one-lung ventilation in thoracic spinal tuberculosis surgery. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):327-333. (Abstract IJCEM0067991, Full text PDF).

Yuanshan Yao, Yinjie Zhou, Zhenhua Yang, Hongbo Huang, Haibo Shen: Application of endoscopic OTSC in the treatment of intrathoracic esophageal anastomotic fistula post esophageal carcinoma resection. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):334-339. (Abstract IJCEM0068291, Full text PDF).

Dawei Yang, Huan Wang, Xiaohong Yuan, Haiyong Tao, Jianping Zhang, Jianrong Guo: Effects of priming with mivacurium on histamine release and muscle relaxation. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):340-346. (Abstract IJCEM0060181, Full text PDF).

Gaofeng Li, Dingsheng Liu: The protective role of Vit C and Vit C-containing foods in head and neck cancer. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):347-353. (Abstract IJCEM0066092, Full text PDF).

Ling Li, Chun-Mei Ma, Shu-Qiang Jiang, Yu-Hong Qin, Li-Juan Long, Ruo-Jing Wang, Liu-Xin Wu: The relationship between vascular endothelial function and carotid ultrasound examination in different disease populations. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):354-359. (Abstract IJCEM0036061, Full text PDF).

Feng Han, Nan Yan, Junli Huo, Xiaoyan Chen, Zhou Fei, Xia Li: Asiatic acid attenuates traumatic brain injury via upregulating Nrf2 and HO-1 expression. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):360-366. (Abstract IJCEM0055424, Full text PDF).

Chun He, Xiaochun Liu, Hailiang Xie, Ge Chen: Use of an open double incision to treat acute appendicitis in an Amyand’s hernia: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):367-372. (Abstract IJCEM0060231, Full text PDF).

Tianlong Wu, Xigao Cheng, Dingwen He, Jingyu Jia: Minimally invasive transforaminal endoscopic treated neurologic deficit after percutaneous kyphoplasty-a case report. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):373-377. (Abstract IJCEM0057528, Full text PDF).

Yuan Wang, Lei Lei, Gui-Yang Jiang, Lian-He Yang, Hong-Tao Xu: Primary pleomorphic adenoma of the lung with positive staining of TTF-1: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):378-383. (Abstract IJCEM0059803, Full text PDF).

Yong-Liang Sha, Bin Jiang, Qi Xi, Xue-Wu Zhou: Peritonitis with small bowel perforation caused by jujube pit in a 3-year-old child: a case report. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):384-387. (Abstract IJCEM0059060, Full text PDF).

Qingzu Gao, Xin Liao, Weiguo Chen, Liang Zhao: Secretory breast carcinoma: a report of two cases misdiagnosed on frozen section. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):388-392. (Abstract IJCEM0059137, Full text PDF).

Qianlei Liang, Xin Chen, Ge Gao, Yongchuan Guo: A case report of filum terminale paraganglioma invading the lumbar body. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):393-397. (Abstract IJCEM0062863, Full text PDF).

Qiang Sun, Liping Jiao, Xiaochun Wang, Hui Wang, Xiaorong Liu: Primary hyperoxaluria type 1: a case report in a 7-month-old Chinese infant under biopsy and light microscope diagnosis. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):398-402. (Abstract IJCEM0064673, Full text PDF).

Xianglan Liu, Jinwei Tian, Yong Sun, Bo Yu: Hypertrophic cardiomyopathy comorbid with myocardial infarction: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):403-406. (Abstract IJCEM0058032, Full text PDF).

Caihong Qu, Xiaohong Wang, Weimin Liu, Jie Qin, Xiaoyu Qiao, Lin Gu: Severe bone marrow suppression accompanied by pulmonary infection and suspected acute cholecystitis associated with leflunomide and low-dose methotrexate combination therapy: a case study. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):407-412. (Abstract IJCEM0059594, Full text PDF).

Retraction: TPD52L2 silencing inhibits lung cancer cell proliferation by cell cycle G2/M phase arrest. Int J Clin Exp Med 2018;11(1):413. (Abstract IJCEM1801001, Full text, PDF).
IJCEM Copyright © 2008-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711