Volume 11, Number 5:4352-5394;2018
International Journal of Clinical and Experimental Medicine


Wen Shan Gao, Xiao Hui Tang, Cong Jie Li, Bao Ren: Comparison of three operative techniques in multilevel cervical spondylotic myelopathy: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4352-4370. (Abstract IJCEM0064639, Full text PDF).

Ying-Jie Deng, Yuan Yuan, Yan-Ming Ren, Qi Li, Duan Wang, Yang Yang, Chao You, Rui Fang, Dong-Mei Zhao: Differences between open-wedge versus closed-wedge high tibial osteotomy on clinical and radiological outcomes and adverse events. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4371-4388. (Abstract IJCEM0061760, Full text PDF).

Wenjia Tan, Qian Wang, Guangda Xin, Yixuan Wang, Feng Liu, Chengyan He, Xiaohua Xu: Different hemodialysis methods for survival of patients with maintenance hemodialysis: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4389-4396. (Abstract IJCEM0072287, Full text PDF).

Zonghui Wei, Zhijun Tang, Fei Wen, Yongde Wu: Comparison of tiotropium and salmeterol for treating COPD: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4397-4404. (Abstract IJCEM0063581, Full text PDF).

Helong Wang, Shujun Guo, Chuanwang Song: Diagnostic value of microRNAs in prostate cancer patients: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4405-4413. (Abstract IJCEM0056200, Full text PDF).

Yangxin Wang, Fuhua Zhong, Jianqiao Hong, Jiahong Meng, Yute Yang, Shigui Yan, Wei Wang: Association between CALM1 gene polymorphisms and osteoarthritis risk: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4414-4425. (Abstract IJCEM0064827, Full text PDF).

Dao-Jiang Yu, Xiu-Jie Li, Anne Morice, Li-Jun Wu, Wei Sun, Tian-Lan Zhao: Height and risk of melanoma: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4426-4435. (Abstract IJCEM0064251, Full text PDF).

Jinping Mao, Tao Xie, Hongliang Gao, Hailin Yan, Lingling Sun, Peijian Tong: Her-2/ErbB-2 expression is not a prognostic factor in high-grade osteosarcoma: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4436-4445. (Abstract IJCEM0066559, Full text PDF).

Haiyan Zhou, Bailong Hu, Wei Li, Niwen Huang, Bo Wei, Xiangang Mo, Bei Zhang, Yiming Wang, Xingde Liu: Potential biomarkers of Poly (ADP-ribose) polymerase inhibitors for cancer therapy. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4446-4453. (Abstract IJCEM0065240, Full text PDF).

Yan Wang, Meiling Guo, Chao Bian, Lingcheng Meng, Gang Jin, Jin Li, Zongxiang Chen: Effects and underlying mechanisms of acupuncture on functional dyspepsia: a narrative review. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4454-4458. (Abstract IJCEM0075713, Full text PDF).

Hailan Zheng, Shangguo Piao, Lijuan Sun, Haiyan Zhao, Jian Jin, Jizhe Jin, Chulwoo Yang, Can Li: Renoprotective effects of L-Carnitine in streptozotocin-induced diabetic nephropathy. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4459-4469. (Abstract IJCEM0068007, Full text PDF).

Chao Du, Zhaohui Li, Zhehao Huang, Rui Wang: Analysis of survival-related factors in elderly patients following glioma operation. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4470-4478. (Abstract IJCEM0076244, Full text PDF).

Li Wang, Zhisheng Gao, Xuelian Du, Wei Gao, Hongmei Li: Protective effect of targeted inhibition of p38MAPK/NOX4 signaling pathway with microRNA-182 on the inflammatory injury of endothelial cells in coronary artery disease. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4479-4489. (Abstract IJCEM0074562, Full text PDF).

Ou Qin, Yimei Tan, Wencai Jiang, Qin Fu, Yafei Xu, Changqing Jiang: Non-invasive assessment of changes and repair dynamics post irritant intervention in skin barrier. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4490-4499. (Abstract IJCEM0068103, Full text PDF).

Weiguo Zhang, Ling Qin, Jing Wang, Junli Fan, Caipeng Lei, Qin Liu, Qiang Chen, Bin Qiao: HOTAIR promotes proliferation, migration and invasion of esophageal squamous cell carcinoma by regulating MAPK1. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4500-4511. (Abstract IJCEM0061434, Full text PDF).

Zhen Shi, Shijun Wei, Xianhua Cai, Feng Xu, Ran Ding: Transforming growth factor-β1 and bone morphogenetic protein-2 can induce bone mesenchymal stem cells to differentiate into cartilage cells. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4512-4519. (Abstract IJCEM0072635, Full text PDF).

Hong-Wu Wang, Ping Ni, Han-Hua Yang, Li-Chun Xie, Li-Min Lin, Xiu-Lan Lai, Tian-You Wang, Lian Ma: Partially repair damaged Islets of diabetic rat model via insulin-producing cells differentiated from human umbilical cord mesenchymal stem cells infusion. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4520-4529. (Abstract IJCEM0067240, Full text PDF).

Kai Sheng, Qiming Zhao, Bingren Gao: Mechanisms of IL-6 mediated early inflammation in cardiac regeneration of neonatal mice. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4530-4538. (Abstract IJCEM0074158, Full text PDF).

Li-Hui Yan, Long-Fei Xie, Yue Wang: CD133 expression may be useful as a prognostic indicator in stomach cancer: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4539-4547. (Abstract IJCEM0038300, Full text PDF).

Zhen-Fu Li, Wei Wang, Lei Jiang, Xu Liu, Yu-Hui Wu: Puerarin protects against myocardial ischemia/reperfusion injury via the AMPK/Akt/GSK-3β/Nrf2 signaling pathway. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4548-4554. (Abstract IJCEM0067705, Full text PDF).

Kexin Diao, Jian Wang, Mingfang Sun, Jie Zhang, Miaomiao Hao, Xiaoyi Mi: TRAF2 activates the Akt signaling pathway via TRAF4-mediated ubiquitination of Akt and promotes migration and invasion of breast cancer cells. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4555-4564. (Abstract IJCEM0067508, Full text PDF).

Xiao-Qing Wang, Chun-Yan Yang, Yan-Hua Li, Jian-Chun Liu, Hong-Zhen Zhang, Qian-Qian Tian, Jie-Zhong Yu, Shang-De Guo, Qing Wang, Zhi Chai, Bao-Guo Xiao, Cun-Gen Ma: Immunoregulative effect of Buyang Huanwu decoction in experimental autoimmune encephalomyelitis. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4565-4574. (Abstract IJCEM0047887, Full text PDF).

Zengliang Zhang, Lin Cui, Haiqiang Yao, Lingru Li, Zisong Wang, Zheng Yan, Yajun Zhang, Qi Wang: Baicalin exerts lipid-lowering, fatty liver attenuating and anti-oxidation properties in hypercholesterolemic rats induced with a high-cholesterol diet. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4575-4584. (Abstract IJCEM0055922, Full text PDF).

Feng Gao, Yuanhang Liu, Mingfa Liu, Lixin Zhu: Zoledronic acid regulates osteoblast differentiation via the mTORC1 signaling pathway. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4585-4594. (Abstract IJCEM0063128, Full text PDF).

Hongqian Liu, Fengyun Hao, Yande Ren, Ting Wang, Yongjun Chen: Tetramethylpyrazine confers cardioprotection against I/R injury by the Hsp70/NF-κB dependent pathway. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4595-4604. (Abstract IJCEM0066513, Full text PDF).

Jinxian Qian, Xinjing Yang, Jian Wu, Aixiang Yang, Weiyi Tao, Chunhua Ling, Guoxing Zhang: Effects of Tanshinone IIA sodium sulfonate on LPS-induced acute lung injury in mice. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4605-4613. (Abstract IJCEM0075479, Full text PDF).

Jun Li, Chunli Cha, Liuling Dai, Guoshu Chen, Jingjuan Li, Lisha Pu, Simin Pan: miR-183 modulates renal fibrosis via targeting SFTPA2 genes. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4614-4622. (Abstract IJCEM0068616, Full text PDF).

Liang Li, Jia Wang, Jian’gang Li, Zhiqiang Wu, Peili Ma: Expression of Ki-67 and pAKT in colorectal cancer tissues and their clinical significance. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4623-4630. (Abstract IJCEM0075475, Full text PDF).

Xunbing Zhu, Zhongchuan Zhang, Junzhu Han, Guansheng Han, Dongmei Shao, Rui Wang, Pengpeng Wang, Xiaodong Liu: Expression of miR-214 during fracture healing and its mechanism of action. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4631-4638. (Abstract IJCEM0075168, Full text PDF).

Xiaohui Lin, Jihong Wang, Yingying Li, Xiaocheng Ma, Zhen Li, Yihui Zhang: Expression and function of IgSF21 in amacrine cells in a diabetic retinopathy model. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4639-4646. (Abstract IJCEM0074544, Full text PDF).

Jia Li, Zhu Huang, Jianhua Sun, Bing Li: Adenovirus-mediated IL-10 transfection induces immune tolerance in corneal transplantation. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4647-4654. (Abstract IJCEM0062714, Full text PDF).

Rui Wang, Yafeng Wang, Yu Li, Haiyang Lang, Yanyun Lin, Qiyan Guo, Xia Miao, Xuejun Xie, Junye Liu, Lihua Zeng, Guozhen Guo: Electromagnetic pulse radiate impairs reproductive function in young male mice. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4655-4662. (Abstract IJCEM0063446, Full text PDF).

Jinzhu Zhang, Xiaoyan Lin, Baoqing Tian, Chunmei Liu: Evaluation of the efficacy of ischemic post-conditioning for the improvement of contrast induced nephropathy on patients with acute coronary syndrome. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4663-4669. (Abstract IJCEM0073091, Full text PDF).

Zhiguo Li, Shaofeng Shui, Xinwei Han, Dechao Jiao, Yanli Wang: SNAP25 ameliorates cognitive impairment after subarachnoid hemorrhage in rats. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4670-4679. (Abstract IJCEM0053494, Full text PDF).

Xinxing Zhang, Yongdong Yan, Jun Xu, Xuejun Shao, Xuelan Zhang, Yunzhen Tao, Wei Ji, Zhengrong Chen: Role of preceding viral or Mycoplasma pneumoniae infection in invasive bacterial diseases in Chinese children. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4680-4687. (Abstract IJCEM0068082, Full text PDF).

Hong Xu, Jian Sun, Zhiyong Zhang: CD13 overexpression promotes rectal cancer cell proliferation by increasing VEGF expression. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4688-4694. (Abstract IJCEM0076063, Full text PDF).

Kun Jiang, Chao Wang, Chao Sun, Haiqin Zhong, Silei Yan, Shiqiong Zhou: Ventilator-associated pneumonia in premature newborns admitted to the intensive care unit. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4695-4701. (Abstract IJCEM0075770, Full text PDF).

Shengchao Li, Ye Zhou: Influence of individual nursing care on postoperative early recovery and negative emotions in primary liver cancer patients. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4702-4708. (Abstract IJCEM0074992, Full text PDF).

Shaobo Yang, Jicui Zheng, Kuiran Dong, Xianmin Xiao: Gene expression profile study of the SOX2 siRNA effect on neuroblastoma BE (2)-C cells. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4709-4715. (Abstract IJCEM0064559, Full text PDF).

Jing Zhang, Donghong Ma, Sujuan Zhang, Dongxu Wang, Hongbin Zhu: Tissue factor (TF) regulates cell viability, proliferation and invasion of human gastric cancer. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4716-4722. (Abstract IJCEM0065130, Full text PDF).

Chun-Peng Zou, Kai-Neng Wei, Ying-Zheng Zhao, Xiu-Yun Li, Ping Wang, Chao Zheng, Yan Jiao, Ya-Ping Zhao: Cytotoxic T lymphocyte associated antigen 4 immunoglobulin prevents the alteration of hemodynamics and the stiffness of kidneys in rats with type 2 diabetes. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4723-4729. (Abstract IJCEM0066661, Full text PDF).

Dazhi Duo, Yuan Feng, Xiangen Meng, Yan Lv, Yu Zhang, Shuyi Pan: Combination of Salidroside and hyperbaric oxygen improves leukoaraiosis through P13K/Akt signaling. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4730-4735. (Abstract IJCEM0063298, Full text PDF).

Zhouxin Yang, Molei Yan, Caibao Hu, Shendi He, Genxiang Mao, Sanying Wang, Yue Feng, Guolong Cai, Jing Yan: Ulinastatin reduces LPS-induced THP-1 macrophage M1-like characteristics. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4736-4741. (Abstract IJCEM0063723, Full text PDF).

Xiaoyang Dong, Evan V Papa, Howe Liu, Zhen Feng, Feifei Huang, Chenchen Liao: Vagus nerve stimulation causes wake-promotion by affecting neurotransmitters via orexins pathway in traumatic brain injury induced comatose rats. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4742-4751. (Abstract IJCEM0067767, Full text PDF).

Zongzhe Xuan, Hongfei Cai, Caiwen Chen, Youbin Cui: Effects of silencing p27RF-Rho expression on the biological behavior of A549 human non-small cell lung cancer cells. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4752-4761. (Abstract IJCEM0066352, Full text PDF).

Gongshe Zhou, Jingyi Yu, Jinlei Zhang: Association between single-nucleotide polymorphisms and haplotype of insulin-like growth factor I and risk of osteoporosis. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4762-4770. (Abstract IJCEM0063200, Full text PDF).

Haifeng Yao, Ping Sun, Jing Zhang, Xuelian Sun, Hailing Dong, Xiaoyan Liu, Fengqin Zhang: Efficacy of pelvic floor reconstruction combined with pelvic floor rehabilitation instrument on MMP-7, TIMP-1 and pelvic floor dysfunction in women. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4771-4778. (Abstract IJCEM0075408, Full text PDF).

Peng Shi, Wanli Dong, Di Nian, Yuhua Chen, Xiaolin Liu, Hongdang Qu, Qiang Li: Bifidobacterium alleviates guillain-barré syndrome by regulating the function of T17 cells. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4779-4786. (Abstract IJCEM0067350, Full text PDF).

Xinghan Huang, Qianxue Chen: Atorvastatin protects mouse brain against cerebral ischemia/reperfusion injury via down-regulating MMP-2 and MMP-9 expression. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4787-4793. (Abstract IJCEM0075595, Full text PDF).

Qiangle Wu, Jiaxi You, Jie Zhou, Hong Qian: Single photon emission computed tomography myocardial perfusion imaging for early detection and location of stable angina pectoris. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4794-4800. (Abstract IJCEM0075155, Full text PDF).

Yunfeng Zhang: Platelet-rich plasma therapy in refractory knee osteoarthritis combined with infection. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4801-4807. (Abstract IJCEM0075038, Full text PDF).

Zengmian Wang, Zhaosheng Li, Jinding Xie, Tianshu Wang, Chunlei Yu, Ning An: Music therapy improves cognitive function and behavior in patients with moderate Alzheimer’s disease. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4808-4814. (Abstract IJCEM0048744, Full text PDF).

Shewei Guo, Yingwei Zhen, Anran Wang: The JAK2/STAT3 pathway mediates geranylgeranylacetone-induced neuroprotection against cerebral infarction in rats. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4815-4821. (Abstract IJCEM0053797, Full text PDF).

Ruikai Wu, Weiling Wang, Yi Jin, Zongyan Gao, Ke Liu, Yi Hou, Yunke Liu, Xiao Chen, Jia Zheng, Weiqi Wang: Screening of TRIM and TLR4 single nucleotide polymorphisms in patients with different period of clinical osteosarcoma in China. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4822-4828. (Abstract IJCEM0063816, Full text PDF).

Senbo An, Huiyu Hu, Yuwei Liu, Yihe Hu, Jie Xie, Long Wang: Jumbo cups for repair of moderate-to-severe acetabular bone defects during revision of total hip arthroplasty: medium-term outcomes. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4829-4835. (Abstract IJCEM0066245, Full text PDF).

Jiansong Wu, Xiaodan Xu, Liuxia Cao: Analysis of differential proteins of pleural effusion cells from Mycobacterium tuberculosis infected patients. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4836-4841. (Abstract IJCEM0066446, Full text PDF).

Haixia Feng, Jing Xun, Long Gu, Yanhui Wang, Yan Li: Analysis on clinical value of dual-source CT coronary angiography combined with SPECT in assessing correlation between myocardial perfusion abnormality and coronary artery stenosis. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4842-4850. (Abstract IJCEM0075391, Full text PDF).

Ruiyan Fang, Huanzhen Zhang, Yunlong Wang: The effect of strengthening and consolidating body resistance combined with chemotherapy on immune function of patients with small cell lung cancer. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4851-4858. (Abstract IJCEM0075586, Full text PDF).

Lianghong Peng, Wenjie Zhou, Jieying Qin, Xiao’an Liu, Xiulan Zou, Zhengya Li, Yuping Zou: A study on how bone marrow-derived MSCs inhibit rejection reaction of alkali burn-induced corneal neovascularization. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4859-4866. (Abstract IJCEM0074588, Full text PDF).

Jinlan Yao, Meimei Meng, Shengnan Yang, Fan Li, Robert M Anderson, Chao Liu, Lin Liu, Xiaodan Yuan, Zhaohui Fang, Qingqing Lou: Effect of aerobic and resistance exercise on liver enzyme and blood lipids in Chinese patients with nonalcoholic fatty liver disease: a randomized controlled trial. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4867-4874. (Abstract IJCEM0066844, Full text PDF).

Wan-Wen Liu, Yong-Feng Liang: Increased expression of TIM-1 predicts the progression of pneumonia in pediatric patients. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4875-4882. (Abstract IJCEM0048532, Full text PDF).

Yuanyuan Chen, Binqiao Wang, Xiaoxiao Lan, Zhiyang Zhou, Xueqing Wu: Increased protein arginine methyl transferase 7 expression is correlated with the occurrence and development of endometrial carcinoma. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4883-4890. (Abstract IJCEM0064291, Full text PDF).

Ke Wei, Shiying Huang, Jun Deng: Dexmedetomidine in pediatric intravenous general anesthesia without tracheal intubation. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4891-4897. (Abstract IJCEM0077123, Full text PDF).

Jiahua Zhuang, Deyuan Kang: Effect of docetaxel combined with cisplatin chemotherapy with concurrent radiotherapy on short-term prognosis of patients with advanced cervical cancer. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4898-4904. (Abstract IJCEM0075024, Full text PDF).

Jia Wang, Liang Li, Shuyin Shi: Expression of monocyte HLA-DR and blood lactic acid level in patients with sepsis and correlation with prognosis. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4905-4911. (Abstract IJCEM0074541, Full text PDF).

Pingping Tao, Xiaohua Meng, Junxia Chen, Aijing Sun, Qinghe Shou, Binlie Yang, Weiping Zheng: Treatment with paiteling for cervical high-risk human papillomavirus infection. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4912-4918. (Abstract IJCEM0065902, Full text PDF).

Lei Huang, Yingxin Lin, Sheng Zhang, Huanhong Xiong, Jingying Chen, Qiming Chen: The clinical significance of early liquid resuscitation with hypertonic saline for regulation of the inflammatory response in patients with acute pancreatitis. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4919-4924. (Abstract IJCEM0075693, Full text PDF).

Xiaojie Yang, Dong Zhang, Youfang Li, Tie Chong, Peng Zhang: Analysis on the risk factors for septic shock following minimally invasive percutaneous nephrolithotomy. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4925-4930. (Abstract IJCEM0075137, Full text PDF).

Long Su, Xiaofen Zhang, Linlin Yu, Bo Li: A study on the correlation of extravascular lung water index and blood lactate clearance rate with the prognosis of patients with sepsis. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4931-4936. (Abstract IJCEM0074230, Full text PDF).

Yajing Cao, Hongjing Yin, Hongshan Yin, Zhian Jiang, Tao Wang, Tao Chen: Associations of the insulin level and insulin resistance with the severity of coronary artery ectasia. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4937-4942. (Abstract IJCEM0073441, Full text PDF).

Shibin Lin, Ying Wan, Li Huang, Kailiang Chen: Clinical significance of breast ultrasound and FOXP3 in breast cancer patients. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4943-4948. (Abstract IJCEM0068590, Full text PDF).

Xiaoxiao Xing, Yanping Liu, Chong Wang, Dong Li, Shuiqing Liu, Ying He: Prognostic value of ultrasound BI-RADS classification in triple-negative breast cancer patients received neoadjuvant chemotherapy. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4949-4954. (Abstract IJCEM0072167, Full text PDF).

Quan Wang, Zhi-Gang He, Zhi-Xiao Li, Shun-Yuan Li, Ying-Le Chen, Mao-Hui Feng, Qing-Xiong Hong, Hong-Bing Xiang: Bioinformatics analysis of gene expression profile data to screen key genes involved in cardiac ischemia-reperfusion injury. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4955-4966. (Abstract IJCEM0068720, Full text PDF).

Jing Guo, Hui Yu: Tumor necrosis factor-α (TNF-α) and its receptor gene polymorphisms association with the susceptibility to papillary thyroid cancer in Chinese Han population. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4967-4975. (Abstract IJCEM0066321, Full text PDF).

Xia Wu, Weiqing Wang, Zhenfeng Zhu, Yanping Lu, Longxian Gai, Yuhua Li, Xuejian Liu: Multimodal magnetic resonance imaging for staging diagnosis and assessment of radiotherapy efficacy in cervical carcinoma. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4976-4983. (Abstract IJCEM0072928, Full text PDF).

Fengyong He, Lili Shen, Jiang Zhong: A study of dexmedetomidine in the prevention of postoperative delirium in elderly patients after vertebral osteotomy. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4984-4990. (Abstract IJCEM0075571, Full text PDF).

Ying Zuo, Dong You, Jianhui Liu, Ruizhen Ren, Ling Li: Comparison of differences between neoadjuvant chemotherapy and conventional chemotherapy for ovarian cancer in application, CA125 and prognosis. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4991-4997. (Abstract IJCEM0075545, Full text PDF).

Dong You, Dawei Wang, Tianfeng Liu: Comparison of the therapeutic effect and impact of surgery following radiotherapy and chemotherapy following surgery for patients with cervical cancer. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):4998-5004. (Abstract IJCEM0074481, Full text PDF).

Jian Zhao, Mingyuan Yang, Changwei Yang, Ziqaing Chen, Ming Li: Cervical axis tilt phenomenon in Lenke type 1 and 2 adolescent idiopathic scoliosis. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5005-5011. (Abstract IJCEM0067206, Full text PDF).

Zhitang Yang, Hui Zhang, Weigang Liu, Zhijun Liu, Zhenhai Song, Zhenhua Liu, Lu Bai: Clinical effects of low molecular weight heparin (LMWH) and edaravone on acute cerebral infarction (ACI) patients with age-dependent differences analysisin hospital. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5012-5018. (Abstract IJCEM0062225, Full text PDF, Supplementary Data).

Chongxiang Chen, Haoxian Ke, Xuantao Shen, Meng Yin, Qingyu Zhao: Risk factors of postoperative infection after McKeown esophagogastrectomy. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5019-5025. (Abstract IJCEM0063595, Full text PDF, Supplementary Data).

Fei Qian, Hongyu Cai, Lirong Zhu, Zhong Chen: Genetic variant of PSCA rs2294008 increases susceptibility and predicts poor prognosis of colorectal cancer. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5026-5032. (Abstract IJCEM0064137, Full text PDF, Supplementary Data).

Wei Zhang, Yongjun Xie, Weihua Liu, Jing Lei, Yilun Liu: Combination therapy of botulinum toxin type A and hyaluronic acid filler for facial rejuvenation. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5033-5038. (Abstract IJCEM0075353, Full text PDF).

Hehuan Xia, Yongsheng Lin, Zhihong Wang, Yipeng Yang, Bin Xu, Junming Cao: Efficacy of posterior decompression and vertebral fusion for treatment of patients with unstable cervical spine fracture with diffuse idiopathic skeletal hyperostosis. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5039-5044. (Abstract IJCEM0075161, Full text PDF).

Jingzi Yao, Shengqiang Gao, Jiansheng Luo: Preoperative neutrophil-to-lymphocyte ratio as a prognostic marker in patients with gallbladder carcinoma. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5045-5050. (Abstract IJCEM0063716, Full text PDF).

Talip Karaçor, Serdar Başaranoğlu, Nurullah Peker, Oğuz Güler, Edip Aydin, Ayşegül Deregözü, Talip Gül: Intrauterine pregnancies conceived in the presence of intrauterine devices (IUD): a single center experience. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5051-5056. (Abstract IJCEM0065886, Full text PDF).

Hao Yang, Hong-Liang Wang, De-Bao Kong, Kai-Wei Li, Jun Ke, Jing-Yu Fu, Peng-Cheng Luo: Serum level of peptide LL-37 in patients with hand-foot-mouth disease caused by enterovirus 71 infection. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5057-5061. (Abstract IJCEM0067894, Full text PDF).

Lin Zhang, Xin Li, Xueying Wu, Hong Zhang: Risk Factors for depression and efficacy of comprehensive care in advanced lung cancer patients with chemotherapy. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5062-5070. (Abstract IJCEM0074575, Full text PDF).

Yi Hao, Fenrong Shuai, Teng Liu: Application of a modified reflux enema method with indwelled anal canal in infants with long-segment Hirschsprung’s disease. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5071-5078. (Abstract IJCEM0075781, Full text PDF).

Yanhua Tan, Feng’e Sun, Shuxia Zhang: Application of details management in airway management of patients in the neurological intensive care unit. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5079-5086. (Abstract IJCEM0075252, Full text PDF).

Peirong Lin, Zhen Fan, Yuxi Hou, Liyun Zhao: Analysis on hemodynamic change and related risk factors to heart failure in cesarean section for pregnant women with heart disease and pulmonary hypertension. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5087-5094. (Abstract IJCEM0072924, Full text PDF).

Lang Lang, Xu Li, Xin Luo, Juan Du, Yan Huang, Dengxiu Cao, Meng Li: Comparison of test results and performances of hitachi 7600 and beckman olympus 5800 automatic biochemical analyzers. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5095-5102. (Abstract IJCEM0071965, Full text PDF).

Shuxiang Zhang, Qin Zhang, Haiyan Chang, Bin Lv, Aiqing Lu: Analysis of application effects of ultrasonic aid in gastric cancer screening. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5103-5109. (Abstract IJCEM0076260, Full text PDF).

Liyan Chu, Yan Ren, Lin Zhang, Xinhua Yu: Evaluation of effects of nutritional risk assessment and enteral and parenteral nutritional interventions after esophageal cancer surgery. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5110-5116. (Abstract IJCEM0074101, Full text PDF).

Yiwei Xue, Ziyang Sun, Ping Hu, Fei Wang, Lili Zuo, Yawen Chen: Effect of a comprehensive rehabilitation nursing program on patients undergoing elbow arthrol. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5117-5122. (Abstract IJCEM0075041, Full text PDF).

Shuhua Wang, Fei Wang, Li Li: The application effect analysis of psychological nursing in pediatrics transfusion treatment activities. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5123-5128. (Abstract IJCEM0073399, Full text PDF).

Changxu Han, Yizhong Ren, Lingyue Kong, Tu Eerdun, Lunhao Bai: Associations of polymorphisms in MMP-7 and MMP-8 with osteoarthritis risk in a Han Chinese population. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5129-5134. (Abstract IJCEM0067194, Full text PDF).

Jiesi Li, Jiawen Li, Yinfang Zheng: Detection of IL-2, IFN-γ, and serum-specific antibodies in the serum of children with atopic dermatitis. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5135-5140. (Abstract IJCEM0071629, Full text PDF).

Lin Yang, Xueru Song, Xiaohuan Mu, Wenyan Tian, Chunyang Wang, Xiaoqiang Liu: Both the WHO 4th and 5th criteria for normal sperm morphology has no influence on fertilization and pregnancy outcomes in in vitro fertilization and intracytoplasmic sperm injection. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5141-5146. (Abstract IJCEM0063582, Full text PDF).

Lingyan Zhao, Meng Wang, Shenni Yi, Shaoning Sun, Tiantian Lin: Effect of humanistic nursing on treatment and prognosis of patients with severe pneumonia. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5147-5151. (Abstract IJCEM0072323, Full text PDF).

Wen-Juan Gao, Shi-Wen Fu, Jin-Hua Yu, Lian-Di Xu: A case report of fetal aortico-left ventricular tunnel complicated with endocardial fibroelastosis diagnosed by ultrasonography. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5152-5156. (Abstract IJCEM0069627, Full text PDF).

Chenjuan Tao, Yong Chen, Xiaofei Zhao, Xiaodong Lu, Jun Cheng, Ke Ma: Secondary pyogenic ventriculitis following erector spinae muscle abscess caused by Streptococcus intermedius. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5157-5163. (Abstract IJCEM0066534, Full text PDF).

Wei He, Shuaibin Liu, Xiaoling Gan, Lina Hu: Chordoma of vagina: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5164-5170. (Abstract IJCEM0068160, Full text PDF).

Xinyan Wang, Jing Shu, Lifeng Chen, Sheng Xu, Yan Yu: Diagnostic dilemma in massive cellular leiomyoma with cystic degeneration: a case report. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5171-5175. (Abstract IJCEM0069877, Full text PDF).

Wei Yang, Xue-Jin Zhang, Huai-Chong Wang, Gao-Yi Yang, Xiao-Feng Xu: IgD-λ multiple myeloma accompanying with elevated AFP level: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5176-5180. (Abstract IJCEM0064344, Full text PDF).

Lin-Lin Qu, Yan Chen, Liang He, Wei-Ling Xu, Jian Suo: Multiple, malignant, rapidly progressing mini gastrointestinal stromal tumors in the small intestine: a case report. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5181-5185. (Abstract IJCEM0065639, Full text PDF).

Shengjun Qian, Zhan Wang, Zhaoming Ye, Nong Lin, Weishan Chen, Xiaobo Yang, Xin Huang: Total femur replacement: a limb-saving strategy for patients with primary malignant femoral tumors. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5186-5192. (Abstract IJCEM0067064, Full text PDF).

Yi Qiao, Zhien Zhou, Weigang Yan, Yu Xiao, Bohui Zhao, Zhigang Ji, Hanzhong Li: Renal myopericytoma: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5193-5199. (Abstract IJCEM0063588, Full text PDF).

Li Xie, Rui Mei, Jing Yan, Lijing Zhu, Baorui Liu, Wenjing Hu: A rare spine metastasis from an invasive esthesioneuroblastoma: a case report. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5200-5205. (Abstract IJCEM0064200, Full text PDF).

Chen Chen, Dan Gao, Li-Bo Luo: Multiple and giant juvenile fibroadenoma: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5206-5211. (Abstract IJCEM0066652, Full text PDF, Supplementary File 1, File 2).

Youcai Zhu, Xinghui Liao, Wenxian Wang, Chunwei Xu, Wu Zhuang, Kaiqi Du: HIP1-ALK fusion variant in non-small-cell lung cancer and response to crizotinib: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5212-5216. (Abstract IJCEM0067567, Full text PDF).

Hua-Fei Chen, You-Cai Zhu, Kai-Qi Du, Yong-Hua Min, Xiao-Feng Li, Li-Xin Wu, Wen-Xian Wang, Chun-Wei Xu: Capillary leak syndrome in a primary lung adenocarcinoma patient with thrombocytopenia from interleukin-11 treatment. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5217-5221. (Abstract IJCEM0068580, Full text PDF).

Xiaoli Niu, Yachao Qi, Lipeng Dong, Weiliang He, Peiyuan Lv, Hebo Wang: Transient spinal cord involvement in reversible splenial lesion syndrome: a case report. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5222-5226. (Abstract IJCEM0068748, Full text PDF).

Qi Shen, Jinyi Tong, Jingjing Xiang, Lei Lai, Hongkai Shang: Co-existing mature cystic teratoma and borderline ovarian mucinous cystadenoma: a report of three cases. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5227-5231. (Abstract IJCEM0061235, Full text PDF).

Qianlei Liang, Xin Chen, Haitao Guo, Yan Wu, Yongchuan Guo: Giant cell reparative granuloma of temporal bone: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5232-5236. (Abstract IJCEM0063813, Full text PDF).

Su Wang, Jinhua Zhao, Jianjun Qiao, Hong Fang: Sweet syndrome associated with mycobacterium tuberculosis. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5237-5240. (Abstract IJCEM0063090, Full text PDF).

Songting Wang, Juan Bai, Zixiang Si, Jianjun Qiao: Multiple warty dyskeratoma: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5241-5244. (Abstract IJCEM0066521, Full text PDF).

Lihua Huang, Yuanwang Qiu, Jun Wang: Hypophosphatemic osteomalacia induced by prolonged low-dose adefovir dipivoxil therapy for CHB: two cases report and literature review. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5245-5255. (Abstract IJCEM0064899, Full text PDF).

Li-Ding Yao, Jin-Long Tang, Liang-Ji Lu, Mohammad-Farez Sayfoo, Xiu-Liang Zhu: Primary extraskeletal Ewing sarcoma of the sinonasal tract: a rare case report and review of the literature. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5256-5262. (Abstract IJCEM0066529, Full text PDF).

Yongjian Wang, Hanyu Lou, Lizhen Shan, Yiming Zhao: Hypophosphatemic osteomalacia with pathological fractures during tenofovir therapy in a chronic hepatitis B patient: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5263-5268. (Abstract IJCEM0067528, Full text PDF).

Meiyuan Chen, Xianghua Ye, Feng Gao, Minjian Qiu: Intracranial pial arteriovenous fistulas: two case reports. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5269-5274. (Abstract IJCEM0068745, Full text PDF).

Bin Song, Chao Yang, Lin Wang: Fatal overdosage with cisplatin by accidental substitution for carboplatin: a case report. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5275-5280. (Abstract IJCEM0065038, Full text PDF).

Fei Sun, Song Wang, Fuxing Liu, Pengcheng Wang, Yiming Zheng, Weiguang Jia, Quan Chen, Kaijin Lu, Jiangfeng Sheng, Bingbing Wu, Fengyu Xie: Intramuscular dendritic fibromyxolipoma of the right thigh region: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5281-5285. (Abstract IJCEM0067254, Full text PDF).

Xiao-Lin Chen, Tong-Peng Xu, Yan-Fen Wang, Xue-Li Wang, Lei Shu, Mao-Liang Cheng, Wan-Chun Li, Jing Wei, Jia-Xin Yan, Yang Cao, Gan-Zhu Feng, Wei Gao: Solitary mixed type papilloma in trachea: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5286-5289. (Abstract IJCEM0066789, Full text PDF).

Kaifa Tang, Zheming Li, Jun Qiao, Yuhai Xiao, Yuan Tian, Yiguo Long, Ziwen Xiao, Fa Sun: A rare case of leiomyosarcoma of infundibulopelvic ligament cause renal colic: a case report. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5290-5293. (Abstract IJCEM0054021, Full text PDF).

Xiaolong Du, Aimin Qian, Hongfei Sang, Xiaobin Yu, Xiaoqiang Li: Hybrid surgery in a type B dissecting thoracoabdominal aneurysm along with a renal autotransplantation. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5294-5297. (Abstract IJCEM0063049, Full text PDF).

Bin Tang, Yue Liu, Yuqing Zhu: Delayed diagnose and successful radiation treatment for submandibular gland enlargement dominated IgG4-related sialoadenitis: a case report. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5298-5300. (Abstract IJCEM0062531, Full text PDF).

Zhengde Wen, Bicheng Chen, Fuxiang Yu, Weiming Wang, Zongjing Chen, Jinjie Li, Chonglin Tao, Beilei Zhang, Shan Luo, Mengtao Zhou: Primary neuroectodermal tumor: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5301-5304. (Abstract IJCEM0063634, Full text PDF).

Fangbao Hu, Wen Wang, Hongjie Dou, Lin Ling, Deqiang Wang, Ying Wang, Fenlian Liu: Summary of the diagnosis and treatment of diabetic ketoacidosis complicated by multiple organ dysfunction syndrome in 21 patients. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5305-5309. (Abstract IJCEM0071523, Full text PDF).

Wanghong Qi, Shanggan Zeng, Meirong Liu, Shuxiang Yang, Xiaofeng Tan, Bentong Yu: Tunicamycin induces apoptosis in non-small cell lung cancer cells through C/EBP homologous protein activation-mediated endoplasmic reticulum stress. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5310-5322. (Abstract IJCEM0063541, Full text PDF).

Hongwei Jing, Chuize Kong, Tao Liu, Yu Zeng, Zhe Zhang: Zinc transporter 1 (ZnT1) is overexpressed in bladder cancer and promotes the proliferation and invasion of bladder cancer BIU87 cells. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5323-5331. (Abstract IJCEM0066249, Full text PDF).

Guofeng Pan, Xinguo Zhu, Yizhou Yao, Hui Zhang, Shenghua Zhan, Liang Sun, Xiaodong Yang, Daiwei Wan, Zheng Zhu, Zhengwu Cheng, Peirao Li, Songbing He: Downregulation of NLRP12 enhances the proliferation, migration and drug-resistance of colorectal cancer cells by modulating MEK/ERK/GLI1 signaling pathway. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5332-5342. (Abstract IJCEM0068630, Full text PDF).

Wei Ren, Weicun Guo: Protection of mangiferin on hydrogen peroxide-induced injury in nucleus pulposus cells through inhibition of oxidative stress and the endothelial nitric oxide synthase pathway. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5343-5349. (Abstract IJCEM0068835, Full text PDF).

Hancheng Huang, Zhu Zhang, Debin Huang, Xizhou Zhang: CD44 expression and its clinical significance in pancreatic cancer: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5350-5358. (Abstract IJCEM0067282, Full text PDF).

Weigang Jiang, Xuyong Cao, Yaosheng Liu, Haifeng Qin, Haitao Fan, Shubin Liu: Minimally invasive posterior percutaneous pedicle screw fixation for instability of spinal metastases. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5359-5366. (Abstract IJCEM0064349, Full text PDF).

Tao Zhu, Shaodong Qiu, Nan Li, Haibo Yang, Jianping Zheng, Yong Yang: The effect of percutaneous reduction during intramedullary nailing for femoral and tibial fractures: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5367-5374. (Abstract IJCEM0069473, Full text PDF).

Jian Li, Dayong Liu: microRNA-194 in the development of aortic aneurysms and dissection. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5375-5382. (Abstract IJCEM0074238, Full text PDF).

Chunhua Lu, Hongxia Wang: Effects of pain-free nursing care plus mind mapping on postoperative pain and urinary incontinence in patients after transurethral prostate resection. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5383-5389. (Abstract IJCEM0077125, Full text PDF).

Danhong Zhang, Hongsheng Lu, En Wang, Yuanlin Zhou: Toxic myopathy following monensin exposure: a case report with 12 year follow-up. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5390-5393. (Abstract IJCEM0067572, Full text PDF).

Haikuan Wang, Shiqiang Shen, Yong Zhang, Xin Gu, Yongqiang Wang: Increased expression of LncRNA GAPLINC is associated with tumor progression and predicts a poor prognosis in hepatocellular carcinoma patients: Int J Clin Exp Med. 2017; 10(5): 7921-7930. Int J Clin Exp Med 2018;11(5):5394. (Abstract IJCEM0077963, Full text PDF).
IJCEM Copyright © 2008-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711