Volume 12, Number 1:1-1325;2019
International Journal of Clinical and Experimental Medicine


Guangqiang Wang, Jianping Li, Na Zhao, Shu Zhong, Xuexun Li: Association of follow-up time and all-cause mortality in type 2 myocardial infarction: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1-10. (Abstract IJCEM0076017, Full text PDF, Supplementary Data).

Guangtong Deng, Hui Li, Furong Zeng, Lang Chen, Hongru Li, Dongwen Wu, Jing Liu, Zhiming Wang: Pringle maneuver versus hemihepatic blood flow occlusion during hepatectomy: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):11-25. (Abstract IJCEM0068943, Full text PDF).

Lijia Pan, Ziyi Yang, Shilei Liu, Fengnan Li, Yijun Shu, Wenjie Lv, Ping Dong: Clinical significance of claudin-1 in gastric cancer: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):26-37. (Abstract IJCEM0078592, Full text PDF).

Fei Xu, Lei Jin, Yueling Jin, Zhiyan Nie, Linjun Chen, Linlin Ma, Hong Zheng: A miR-SNP of the XPO5 gene with the risk and prognosis of cancer: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):38-48. (Abstract IJCEM0077237, Full text PDF).

Kunlin Yang, Gang Wang, Wenlong Zhong, Xuesong Li, Lin Yao, Zheng Zhang, Zhisong He, Liqun Zhou: Endoscopic balloon dilation vs ureteral reimplantation for the treatment of primary obstructive megaureter: a meta-analysis of case series studies. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):49-57. (Abstract IJCEM0027942, Full text PDF).

Yufeng Ju, Chongming Huang, Xiaohua Gu: Meta-analysis comparing deltoid-splitting approach with deltopectoral approach for treatment of proximal humeral fractures. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):58-66. (Abstract IJCEM0073587, Full text PDF).

Zhen Lyu, Bing Li, Xiaofei Zhang, Bo Li, Xinglong Ma, Jinxing Ma, Jun Liu: Best strategy of thromboembolic prophylaxis after knee arthroscopy: a systematic review and meta-analysis of 9 randomized trials. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):67-77. (Abstract IJCEM0075515, Full text PDF).

Tingting Shao, Qin Hu, Jiyuan Ding, Dan Li: Association of TERT rs2736109 polymorphism with cancer risk: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):78-85. (Abstract IJCEM0078401, Full text PDF).

Jun Xia, Rulin Sun: Association between interleukin-6 rs1800795 polymorphism and the decreased risk of type 2 diabetes mellitus: an updated meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):86-97. (Abstract IJCEM0062721, Full text PDF).

Yuting Shi, Xiaoli Zhang, Rula Sha, Jiaqi Bao, Pengfei Wu, Wenxin Li: Association between MDM2 rs2279744 and hepatocellular carcinoma risk: results of a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):98-105. (Abstract IJCEM0073228, Full text PDF).

Songlin Chen, Lei Yang, Yanhui Cen, Jingpeng Feng, Ping Li, Mingfen Li, Xiaoqi Huang, Aiping Pan, Yinghui Lin: Targeted therapy against hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):106-116. (Abstract IJCEM0078753, Full text PDF).

Ya-Ji Xu, Zhen Zhang, Yi-Li Wang, Ya-Jing Ren, Wei-Jun Ding: Plasma homocysteine levels may be associated with the subtypes of ischemic stroke: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):117-124. (Abstract IJCEM0078984, Full text PDF).

Yueyi Xu, Jian Ouyang, Min Zhou, Yong Xu, Ping Li, Xiaoyan Shao, Bing Chen, Rongfu Zhou: Successful treatment of kasabach-merritt syndrome with vindesine: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):125-131. (Abstract IJCEM0073710, Full text PDF).

Alaa Alkhazraji, Mohamed Elgamal, Shi Hui Ang, Velizar Shivarov: All cancer hallmarks lead to diversity. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):132-157. (Abstract IJCEM0072581, Full text PDF).

Man Xiao, Li Ying, Shuang Li, Xiaopeng Fu, Guankui Du: Progress on research and development of Paederia scandens as a natural medicine. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):158-167. (Abstract IJCEM0076353, Full text PDF).

Yingshuo Wang, Lei Wu, Zhimin Chen: The clinical and molecular epidemiology of Mycoplasma pneumoniae infections. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):168-177. (Abstract IJCEM0072674, Full text PDF).

Xiaowei Yuan, Zhenhua Zhu, Jihang Yao, Guang Yang, Dahui Sun: Epidemiology and risk factors for deep vein thrombosis in patients with hip fractures. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):178-185. (Abstract IJCEM0072861, Full text PDF).

Wei Ge, Gang Chen: Anastomotic leakage following colorectal surgery: definition, diagnosis and treatment. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):186-193. (Abstract IJCEM0081355, Full text PDF).

Jia Lin Song, Yi Ting Wang, Jia Yao Ouyang, De Long Li, Deng Hui Xie, Hai Yan Zhang, Hang Fang, Dao Zhang Cai: The role of vascular endothelial growth factor in osteoarthritis: a review. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):194-200. (Abstract IJCEM0078153, Full text PDF).

Xijuan Liu, Xigao Cheng, Jingyu Jia: Evaluating acetabular version through MRI and CT in 55 children of untreated DDH and 222 normal children. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):201-211. (Abstract IJCEM0072120, Full text PDF).

Pengyan Song, Danyang Li, Xiaodan Wang, Xiuhui Zhong: Lycopene protects from perfluorooctanoic acid induced liver damage and uterine apoptosis in pregnant mice. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):212-219. (Abstract IJCEM0081345, Full text PDF).

Bin He, Fei Wu, Li Fan, Xiao-Hai Li, Yang Liu: Carboxymethylated chitosan promotes Schwann cell proliferation and expression of neurotrophic factors by activation of PKA and PKC signaling pathways. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):220-229. (Abstract IJCEM0079172, Full text PDF).

Xiaocong Sun, Weiming Liang, Lin Tong, Haibin Wu, He Huang, Chunming Guan: Effect of different fluid resuscitation methods on the lung injury and hemorrhagic shock. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):230-238. (Abstract IJCEM0088649, Full text PDF).

Peng Liu, Yumei Xie, Mingyang Qian, Shushui Wang, Junjie Li, Xu Zhang, Shibian Xi, Gang Pan, Zhiwei Zhang: MicroRNA-152-3p negatively regulates ischemia-reperfusion induced cardiomyocyte apoptosis by inhibiting PTEN. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):239-250. (Abstract IJCEM0086456, Full text PDF).

Hao Fu, Zhengchao Li, Yang Liu, Lingyan Jiang, Xiaochu Chen, Haiyang Yan, Jing Gui, Chao Ye, Shengkai Sun, Zhihong Wang: Hyperhomocysteinaemia in conjunction with hypertension, hemodynamic variations and estrogen deficiency: a novel rat model of intracranial aneurysm. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):251-261. (Abstract IJCEM0073765, Full text PDF).

Ningke Wang, Yangwen Ou, Yongzhong Tang: Analgesic effects of continuous epidural anesthesia for painless labor in Chinese parturient women: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):262-272. (Abstract IJCEM0078276, Full text PDF).

Dong-Bo Li, Xian-Hua Luo, Yu-Xian Gu, Bin Yu, Dong-Lei Song, Yu-Jun Liao, Xiao-Qun Niu, Jun Pu: Application of computed tomography perfusion before and after cerebral revascularization in 30 cases of ischemic cerebrovascular disease. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):273-282. (Abstract IJCEM0018097, Full text PDF).

Ruifeng Zeng, Yong Li, Qixing Wu, Liang Qi, Husong Li, Xiaocou Wang, Qingquan Lian, Jianping Yang: Premedication of butorphanol benefits gastrointestinal endoscopy screening under sedation: a randomized, controlled, double-blinded clinical trial. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):283-290. (Abstract IJCEM0080940, Full text PDF).

Jian Zou, Lin Mi, Jie Dong, Xiaofeng Yu: Construction of human colon cancer stem cells cDNA library and identification of novel proteins interacted with stratifin. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):291-303. (Abstract IJCEM0076679, Full text PDF).

Ke Heng, Yunxia Zhu, Qinghe Geng, Guoyong Yin, Xiao Han: Ginsenoside Rg1 protects steroid-induced osteonecrosis of the femoral head in rats by suppressing oxidative stress and adipogenesis. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):304-315. (Abstract IJCEM0074378, Full text PDF).

Xia Li, Shikai Liu: Spliceosome-associated factor catenin b-like 1 accelerates ovarian cancer progression by inducing expression and nuclear accumulation of yes-associated protein. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):316-326. (Abstract IJCEM0070394, Full text PDF).

Shanshan Mao, Guoning Chen, Qiaopei Chen, Peng Liu, Xuemei Jiang: NGAL regulates extracellular matrix related factors and cell cycle distribution in mesangial cells: possible roles in the progression of renal fibrosis. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):327-336. (Abstract IJCEM0071919, Full text PDF).

Chongtao Zhu, Ting Li, Yongqing Xu, Qiang Guo, Xiaowen Qu: Reconstruction of rabbit degenerated intervertebral discs using SOX9 gene-modified bone marrow mesenchymal stem cells. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):337-346. (Abstract IJCEM0080174, Full text PDF).

Qingzan Kong, Qing Zhu, Bin Li, Liqi Wang: Overexpression of miR-145 promotes the hypoxia induced apoptosis of vascular endothelial cells. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):347-354. (Abstract IJCEM0070522, Full text PDF).

Defeng Yang, Lufei Wang, Zhuo Yuan, Fan Wu: Expression of IL-2, IL-6, IL-10, and IL-1β in rats with fungal keratitis. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):355-362. (Abstract IJCEM0080071, Full text PDF).

Meng Wang, Xiaohong Zhang, Jian Xu: Effects of tetramethylpyrazine on cardiomyocyte apoptosis after myocardial ischemia reperfusion in rats. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):363-370. (Abstract IJCEM0083471, Full text PDF).

Hong-Xia Liang, Yi-Hua Yu, Xiao-Hua Li, Nai-Fu Tang, Guo-Qiang Hu, Bin Liu: Apoptosis of human hepatocellular carcinoma cells SMMC-7721 induced by C-3 methylidene thiazolidinedione acetic acid. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):371-377. (Abstract IJCEM0082325, Full text PDF).

Xinlin Zheng, Linsong Chen, Lin Zhang, Xueyang Xia, Hongdou Ding, Jianxing Ma, Peng Jiang, Bin Li, Chenzhao Zheng, Yanfeng Zhao: Impact of idiopathic pulmonary fibrosis in lung cancer patients: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):378-391. (Abstract IJCEM0079142, Full text PDF).

Hao Fu, Lufa Zhang, Yisha Guo, Yang Liu, Jing Gui, Ting Zhang, Haiyang Yan, Xiaochu Chen, Chao Ye, Shengkai Sun, Zhihong Wang: Variations of rats’ telomere lengths and gene expression levels of telomerase and telomere-binding proteins in an intracranial aneurysm model. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):392-402. (Abstract IJCEM0073772, Full text PDF).

Zhi Li, Qin Li, Genguo Wang, Yi Huang, Xiaochun Mao, Yanfang Zhang, Xueyan Wang: Inhibition of retinal angiogenesis by ω-3 PUFAs via modulating TLR4/NF-κB signal pathway in microglia. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):403-412. (Abstract IJCEM0068271, Full text PDF).

Zhijiang Ding, Feifei Han, Zuolin Wang: CD26 expression in oral squamous cell carcinoma and its potential role in modulating metastasis. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):413-422. (Abstract IJCEM0072472, Full text PDF).

Tang-Bo Yuan, Jun Liu, Si-Chun Chen, Long-Hai Jiang, Zhong Chen, Jin-Wei Chen, Jian Qin: Clinical significance of exosomal long noncoding RNA DANCR as a novel serum-based diagnostic and prognostic biomarker in osteosarcoma. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):423-432. (Abstract IJCEM0077785, Full text PDF).

Jianzhong Sun, Ren Ding, Tai Ma, Xiaobing Shi, Jianhua Huang, Xiaojian Wu: Salvianolic acid B protects against spinal cord injuries via microRNA-21/PTEN/AKT pathways in rats. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):433-442. (Abstract IJCEM0077992, Full text PDF).

Qing Wu, Qian Tong, Yazhen Wang, Jihuan Dai, Guofu Wang: Role of miR-146a in astragaloside IV ameliorated ischemic acute renal injury by regulating NF-κB signaling activity. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):443-451. (Abstract IJCEM0075597, Full text PDF).

Xinmei Huang, Yueyue Wu, Jun Liu, Shiqi Li, Li Sheng, Jiong Xu, Tiange Sun, Bingbing Zha, Fang Wang, Min Yang: Clinical characteristics and prognostic factors of prolactinomas and growth hormone-secreting adenomas in premenopausal women in China. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):452-460. (Abstract IJCEM0075803, Full text PDF).

Yongqiu Zou, Qinghua Xin, Ying Wang, Yuanfa Cai, Defu Ma: Isoflavone and its metabolite equol inhibit development of azoxymethane-induced colorectal tumors and modulate proliferation of colon carcinoma cells. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):461-469. (Abstract IJCEM0084334, Full text PDF).

Yi Xu, Xuehan Li, Yan Cheng, Rurong Wang: Capsaicin reduces intrinsic apoptosis induced by hypoxia/reoxygenation in rat alveolar type II cells. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):470-477. (Abstract IJCEM0073851, Full text PDF).

Yichun Wang, Chuanjie Zhang, Taoyue Yang, Xin Hu, Qijie Zhang, Xiang Zhou, Chen Chen, Yaming Wang, Jiayi Zhang, Yi Wang, Chao Qin, Ninghong Song: Efficacy of combined renal imaging and C-index scoring systems in evaluation of renal mass. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):478-485. (Abstract IJCEM0074959, Full text PDF).

Banyou Ma, Xiwu He, Yadong Li, Shukun Zhang, Weixing Hu: MiR-124 inhibits malignant biological behaviors of glioma cells by targeting SDCBP. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):486-493. (Abstract IJCEM0077037, Full text PDF).

Xiao-Ye Yuan, Cun-Tao Ding, Jing Li, Jing Tan, Yan-Ling Wang, Zhen-Xing Fan, Jing-Yu He, Wei Yang, Qi Hua: Curative effect analysis of urapidil on heart failure with preserved ejection fraction and heart failure with reduced ejection fraction. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):494-503. (Abstract IJCEM0077297, Full text PDF).

Chunlei Zhang, Huige Hou, Jinghua Li: Chitosan/matrine membrane preparations promote wound recovery in an in vivo animal model of ulcer trauma. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):504-512. (Abstract IJCEM0076148, Full text PDF).

Shan Meng, Hailing Liu, Limin Hou, Wanhong Zhao, Xiaorong Ma, Yun Yang, Jie Liu, Wanggang Zhang, Aili He: Pretreatment platelet-lymphocyte ratio versus neutrophil-lymphocyte ratio in the prognosis of multiple myeloma: a single center retrospective study. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):513-521. (Abstract IJCEM0076270, Full text PDF).

Na Li, Yan Meng, Zhengyu Jiang, Xu Zhang, Liping Wang, Yuanyuan Wang, Mengda Xu, Yan Zhang, Xiaoming Deng: Methane attenuates LPS-induced acute lung injuries by inhibiting inflammation and oxidation in mice. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):522-530. (Abstract IJCEM0077113, Full text PDF).

Lianghe Wen, Ming Ye, Shaofei Lou, Hongmei Ma, Huaiquan Wang, Mingyan Zhao: Relative adrenal insufficiency is not associated with prognosis in patients undergoing cardiac surgery. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):531-539. (Abstract IJCEM0078073, Full text PDF).

Dejun Bao, Wanxiang Niu, Chenxu Zhou, Chuandong Cheng, Yang Yang, Chaoshi Niu: Overexpression of CAMK2N1 indicates good prognosis for glioma and regulates androgen receptor-associated cell proliferation and apoptosis. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):540-548. (Abstract IJCEM0082942, Full text PDF).

Rui Yang, Xianli Li, Xiaohong Yang, Xiaohui Zheng: The pro-inflammatory effect of uric acid in human umbilical vein endothelial cells via ROS-PI3K/AKT-NF-κB signal pathway. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):549-556. (Abstract IJCEM0047016, Full text PDF).

Jiang-Jiang Xu, Hai-Qin Zhong, Lin-Hua Shu: Clinical value of serum albumin and prealbumin levels in children with lobar pneumonia caused by Mycoplasma pneumonia. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):557-564. (Abstract IJCEM0074932, Full text PDF).

Jiemin Zhao, Liangrong Shi, Wenwei Hu, Mei Ji, Jun Wu, Changping Wu: Survival and clinical characteristics of patients with multiple primary cancers: a hospital-based study. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):565-572. (Abstract IJCEM0076650, Full text PDF).

Min Ho Lee, Hyun Jun Woo, Yoonjung Cho, Cheol Moon, Sa-Hyun Kim, Jong-Bae Kim: Inhibitory effect of plumbagin on Helicobacter pylori growth and urease activity. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):573-580. (Abstract IJCEM0076819, Full text PDF).

Hongzhi Liu, Hongxing Luo, Jingjing Wei, Suqin Wang, Jialu Zhu, Juntao Wang, Cong Zhang, Fengyang Yue: Continuous positive airway pressure and cardiovascular outcomes in obstructive sleep apnoea patients: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):581-588. (Abstract IJCEM0078441, Full text PDF).

Xiaohu Jiao, Chenwei Jiao, Xiaoqing Xu: Hippo-YAP signaling pathway is associated with the prognosis in children with osteosarcoma. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):589-596. (Abstract IJCEM0078445, Full text PDF).

Yue Wang, Dan Zhang, Chunhua Yu, Lihua Dong, Junyi Zhang, Peng Wang, Xia Wang, Dongmei Zhao, Linhong Yang: MicroRNA-708-5p contributes to the malignant behavior of laryngeal squamous cell carcinoma by directly targeting metastasis suppressor-1. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):597-603. (Abstract IJCEM0069837, Full text PDF).

Heng-Lan Wu, Fu-Xiang Zhu, Jing-Yu Wang, Nian-Song Wang, Pei-Hua Ni, Bin Han: CD146 inhibits the human umbilical vein endothelial cell expression of transforming growth factor β1 in high-glucose environment in vitro. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):604-610. (Abstract IJCEM0075535, Full text PDF).

Zi-Jun Yan, Qing Zhou, Liang-Ming Zhang, Zhu-Jun Xu, Yan-Qing Chen: Curcumin regulates the proliferation and apoptosis of human oligodendroglioma cells through both the NF-κB and AKT pathways. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):611-617. (Abstract IJCEM0075594, Full text PDF).

Hailei Shan, Guangmei Jiao, Yanjun Gao, Zhijie Dou, Liang Zhao, Ning Yang, Yaru Feng, Zheng Ma: The TNFα-miR-106b-5p-Caspase 9 axis functions as a key regulator in cerebral infarction via modulating endothelial cell apoptosis. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):618-624. (Abstract IJCEM0076956, Full text PDF).

Longjiang Shao, Ding Sun, Yueyu Liu, Weigang Zhang, Haixin Qian, Lei Qin, Xiaohua Yang: 17β-Estradiol protects the liver against warm ischemia-reperfusion injury through the Akt/GSK-3β pathway. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):625-631. (Abstract IJCEM0077328, Full text PDF).

Jie Zhang, Zhihong Li, Yang Liu, Saisong Xiao, Guokai Liu: PKC regulates postoperative pain via ERK and mTOR pathways. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):632-638. (Abstract IJCEM0082106, Full text PDF).

Jing Xu, Yan Tu, Zhenjiang Li, Yan Fei, Aiping Tang, Huihui Li, Qiong Wu, Wenfeng He: EMMPRIN inhibition suppresses proliferation, invasion and tumourigenicity of acute monocytic leukaemia SHI-1 cells. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):639-645. (Abstract IJCEM0079169, Full text PDF).

Lei Wang, Hong Wang, Chaoqun Liu, Jianbo Xin, Hong Sha, Guizhi Xu: LED photodynamic therapy of breast cancer based on wireless power transfer technology. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):646-651. (Abstract IJCEM0074886, Full text PDF).

Dajiang Xie, Xinwei Li, Xuchen Qi, Yingfeng Wan, Yinxin Zhu, Shuxu Yang: Berberine inhibits cell growth via Wnt/beta-catenin signaling in glioma. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):652-657. (Abstract IJCEM0080342, Full text PDF).

Hongshi Cao, Yu Zhang, Chu Zhe, Haiyan Wang, Libin An: Effects of early rehabilitation on postoperative healing and complications in patients with spinal cord injuries. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):658-663. (Abstract IJCEM0085360, Full text PDF).

Ruihai Xiao, Yi Yu, Qiufeng Pan, Shaochen Shen, Renrui Kuang: Increased expression of CCRL2 is correlated with clinical prognosis in human bladder cancer. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):664-672. (Abstract IJCEM0061727, Full text PDF).

Yi Song, Xiaoguang Lu, Libin Zhan, Longyi Chen, Wenxiu Guo, Zhiwei Fan, Lizhi Bai, Xin Kang: Dai-Huang-Fu-Zi-Tang ameliorate the extent of acute lung injury by regulating AQP5 and CC16 after hemorrhagic shock resuscitation in rats. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):673-681. (Abstract IJCEM0075167, Full text PDF).

Xiulin Yang, Rui Peng, Hong Peng, Qian Zhang, Guangwen Long, Guangjie Wu, Zongan Liang: The association between SLFN5 expression and the prognosis of non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):682-689. (Abstract IJCEM0079342, Full text PDF).

Lihua Xu, Bin Huang, Tao Jiang, Zhang Sun, Wei Wang, Dong Xu: Clinical value of combined contrast-enhanced ultrasound and elasticity imaging in evaluation of efficacy of radiofrequency ablation for hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):690-697. (Abstract IJCEM0081046, Full text PDF).

Jun Wang, Lin Chen, Feng Wang, Bo Dai, Yue Li, Yitao Ding: Downregulation of long non-coding RNA MT1DP correlates with poor prognosis in colorectal cancer. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):698-704. (Abstract IJCEM0018852, Full text PDF).

Emre Gunay, Haci Hasan Abuoglu, Hakan Uzunoglu, Oguzhan Sunamak, Cebrail Akyuz: Efficacy level of dimethyl-sulfoxide (DMSO) in the prevention of peritoneal adhesions: an experimental rat model. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):705-711. (Abstract IJCEM0076653, Full text PDF).

Jing Yu, Zhihui Zhang, Yudan Zhao, Yuexian Sun, Yanjie Xia: Hydrochloroquino sulfate liposomes can significantly improve the treatment of lupus nephritis. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):712-717. (Abstract IJCEM0069802, Full text PDF).

Xiangming Jiang, Daofeng You, Hongmin Zhao, Fang Yang, Zhenyun Yuan, Peng Lu, Huiyu Tian: Early low-dose glucocorticoid therapy effectively suppresses serum pro-inflammatory factors such as IL-6 and inhibits apoptosis of CD4+ cells in septic shock patients. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):718-723. (Abstract IJCEM0070349, Full text PDF).

Dong Yan, Kai-Wei Zhang, Yi-Ming Ling, Cheng-Wei Yu: Association between osteoprotegerin gene A163G polymorphism and osteoporosis risk: a pooled analysis based on different populations. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):724-729. (Abstract IJCEM0084434, Full text PDF).

Shuzhen Zhang, Tao Zhou, Mingkui Li, Chendi Sheng, Jian Shou: Dilation and curettage following local sclerotherapy for cesarean scar pregnancy. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):730-734. (Abstract IJCEM0089857, Full text PDF).

Dong Zheng, Lixuan Niu, Jun Fei, Ke Li, Jiahe Tian: 18F-FDG PET/CT in diagnosis and staging of tongue squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):735-743. (Abstract IJCEM0072413, Full text PDF).

Kunbing Zhu, Can Xu, Jie Zhang, Shu Ma, Peng Shi, Xiaoxia Li, Shuchao Pang, Bo Yan, Xingsong Tian: Functional genetic variants within the SIRT2 gene promoter in breast cancer. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):744-752. (Abstract IJCEM0075472, Full text PDF).

Yangyang Zhang, Yaosheng Liu, Shubin Liu: Prognostic factors for overall and progression-free survival and function outcome after decompressive surgery in breast cancer patients with painful malignant spinal cord compression. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):753-761. (Abstract IJCEM0076181, Full text PDF).

Yanguo Yang, Chufei Liu, Junhua Hu, Guangxin Lu: Polyglycolic acid sheet plus esophageal stent presents with higher efficacy in preventing esophageal stricture post endoscopic submucosal dissection compared with stent placement alone in early-stage esophageal cancer patients. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):762-770. (Abstract IJCEM0076932, Full text PDF).

Sihang Cheng, Zhengyu Jin, Huadan Xue: Evaluation of the histologic grade of pancreatic neuroendocrine tumors using CT texture analysis and perfusion parameters. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):771-779. (Abstract IJCEM0083793, Full text PDF).

Zhennan Xiao, Lichun Yu, Bo Long: Sevoflurane washout in obese patients undergoing gastric bypass: low-flow versus decremental delivery. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):780-787. (Abstract IJCEM0071648, Full text PDF).

Chunmei Gong, Ying Cui, Yinghui Lu, Lihua Huang, Na Tao: Exploring improvement in quality of life and nursing effects after high quality nursing care for patients undergoing surgery for nephroblastoma. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):788-795. (Abstract IJCEM0079728, Full text PDF).

Liyuan Zou, Shuo Lin, Ping Li, Keyi Lin, Fan Zhang, Longyi Zeng: Glycated haemoglobin A1c for diagnosing metabolic syndrome in Chinese workers over 35 years old in a tertiary hospital. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):796-803. (Abstract IJCEM0080233, Full text PDF).

Özgür Çiçekli, Hüseyin Nevzat Topçu, Alauddin Kochai, Erhan Şükür, Mehmet Türker: Comparison of suprapatellar and infrapatellar tibial nailing: more anatomic entry point and fracture reduction via the suprapatellar approach. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):804-811. (Abstract IJCEM0082501, Full text PDF).

Zejian Zhang, Xisheng Wang, Dong Chen, Zhenqi Zhang, Naixiong Peng: Flexible ureterorenoscopy versus percutaneous nephrolithotomy in the semisupine-lithotomy position for treatment of lower pole renal stones of 10-20 mm. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):812-819. (Abstract IJCEM0083629, Full text PDF).

Yahong Zhao, Xiaona Li, Yujuan Zhang, Zhouquan Wu: Research on health education combined with the concept of rapid rehabilitation in nursing care of cardiac surgery. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):820-827. (Abstract IJCEM0083963, Full text PDF).

Ping Wang: Mechanical cleaning of ventilator pipe reduces ventilator-associated pneumonia compared with manual immersion disinfection. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):828-835. (Abstract IJCEM0086099, Full text PDF).

Jun Liu, Xiaoyan Lv: Expression and diagnostic value of miR-586 and miR-223 in the peripheral blood of patients with osteosarcoma. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):836-842. (Abstract IJCEM0081769, Full text PDF).

Yong-Liang Sha, Qi Xi, Bin Jiang, Xue-Wu Zhou: Transumbilical single-incision laparoscopic resection of ovarian cysts in the newborn: an analysis of 12 cases. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):843-848. (Abstract IJCEM0071392, Full text PDF).

Heng Fan, Yu Zhao, Min Sun, Jian-Hua Zhu: Thrombocytopenia as a predictor of acute kidney injury in patients with emphysematous pyelonephritis. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):849-854. (Abstract IJCEM0078347, Full text PDF).

Yiping Bai, Huaju Tian, Liming Luan, Sulan Tan, Daiying Zhang: Anthocyanins attenuate post-operative cognitive dysfunction via upregulation of SIRT3 in diabetes mellitus mice. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):855-860. (Abstract IJCEM0087352, Full text PDF).

Chen Huang, Huichao Zhang, Guimin Zhao, Guangyu Ma, Xiaolin Wu, Yuhuan Gao, Lanping Diao, Lihong Liu: Outcomes of 48 patients with primary angioimmunoblastic T-cell lymphoma in real-world clinical practice: a single-center experience. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):861-872. (Abstract IJCEM0077753, Full text PDF).

Cuijuan Wang, Rui Wang, Qiang Lu, Juhong Yang, Baocheng Chang: Association between serum 25-hydroxyvitamin D and adiposity measurements in Chinese young men with normal glucose tolerance. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):873-882. (Abstract IJCEM0076893, Full text PDF, Supplementary Data).

Qian Liang, Xiaogang Li, Guangyao Ye, Jie Hong, Jianfeng Wang, Li Chen, Weiyan Xiang, Dengjie Wang, Yunxia Wu, Wei Wang, Zhizheng Ge, Zhenhua Wang, Jingyuan Fang: Opportunistic screening versus mass screening for colorectal neoplasms in China: a cost-benefit analysis. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):883-890. (Abstract IJCEM0074714, Full text PDF).

Wei-Dong Li, Lin Jia, Shu-Man Jiang, Li Ping, Ming Xu: The therapeutic effect of low-dose amitriptyline on patients with refractory diarrhea-predominant irritable bowel syndrome and its 1-year follow-up study. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):891-898. (Abstract IJCEM0076123, Full text PDF).

Tuba Berra Saritaş, Hazen Saritaş, Musa Korkmaz, Mehmet Fatih Bozkurt, Aziz Bülbül, Zülfükar Kadir Saritaş: Investigation of the effects of boron on a renal ischemia/reperfusion injury in rats. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):899-906. (Abstract IJCEM0076308, Full text PDF).

Yuhui Wang, Qian Fu, Yan Kang: Efficiency of IL-17a on neutrophil apoptosis and regulatory mechanisms in septic rats. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):907-914. (Abstract IJCEM0078986, Full text PDF).

Hacı Hasan Abuoğlu, Emre Günay, Cebrail Akyuz, Hakan Uzunoğlu, Bülent Kaya: Surgical approach to giant hepatic hydatid cysts: a single-center experience from Istanbul. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):915-922. (Abstract IJCEM0080123, Full text PDF).

Miao Zhang, Hui Zhang, Wenbin Wu, Min Wang, Ruoran Li, Dong Liu, Yanmin Wu, Dunpeng Yang: Uniportal thoracoscopic lung volume reduction surgery using enhanced recovery protocol for patients with diffuse emphysema: a midterm follow-up. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):923-929. (Abstract IJCEM0070767, Full text PDF).

Xiaoquan Hu, Xinyu Na, Yu Zhao, Changhua Hu, Chunbo Tang: Clinical treatment of percutaneous nephrolithotomy for patients with renal calculus. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):930-936. (Abstract IJCEM0084695, Full text PDF).

Qianqian Ma, Xiaoxiang Li, Zhu Tan, Qiuping Li, Zhichun Feng: Application of CHOP ROP model in predicting risk of severe retinopathy of prematurity (ROP) in Chinese premature infants. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):937-942. (Abstract IJCEM0055914, Full text PDF).

Saichun Qi, Ya Mao, Mingjun Jiang: Prognostic significance of Notch1 expression in operable esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):943-948. (Abstract IJCEM0071050, Full text PDF).

Zhen Lin, Jiang Du, Chenhuan Lu, Jing Wang: Risk factors of new symptomatic vertebral compression fractures after percutaneous vertebroplasty. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):949-954. (Abstract IJCEM0076385, Full text PDF).

Yuyan Ma, Anxia Jiao, Xiaochun Rao, Chenfang Meng, Yuena Pan: Different types of grasping forceps in treatment of a bronchial foreign body: a comparative study in 1026 children. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):955-960. (Abstract IJCEM0082549, Full text PDF).

Shuyun Wen, Na Yang, Fangying Zhu, Jing Lv, Qin Geng: Efficacy of methotrexate on rheumatoid arthritis patients with coronary heart disease and its effects on carotid intima-media thickness and patch stability. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):961-966. (Abstract IJCEM0084427, Full text PDF).

Chao Han, Daoyun Lei, Wenjie Jiang, Hongfei Ren, Guangyuan Su, Shunhua Feng, Zhijun Ge, Tieliang Ma: Pre-emptive dexmedetomidine decreases the incidence of chronic post hysterectomy pain. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):967-971. (Abstract IJCEM0080384, Full text PDF).

Linli Sun, Jin Yan, Ling Wang: Postoperative depression in female patients with breast cancer surgery: an analysis of risk factors and assessment of the efficacy of comprehensive nursing intervention. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):972-980. (Abstract IJCEM0083581, Full text PDF).

Chunrong Qian, Daiqu Zhong, Yingying Shen, Qing Du: Evaluation of clinical efficacy of transitional care mode for patients with strokes. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):981-988. (Abstract IJCEM0078574, Full text PDF).

Abdulkerim Yıldız, Murat Albayrak, Harika Okutan, Onur Ergun, Osman Şahin, Çiğdem Pala, Hacer Berna Afacan Öztürk, Gürsel Güneş, Mükerrem Tekoluk: Incidence and risk factors of port related infections in patients with hematological malignancy. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):989-996. (Abstract IJCEM0079349, Full text PDF).

Qian Ye, Yundong Qu, Lei Wang, Feng Liu, Yu Qian, Ziyu Wang, Qiuxia Liu, Lixin Zhang: Renal hypophosphatemia and osteomalacia during long-term therapy of adefovir dipivoxil in patients with chronic hepatitis B. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):997-1003. (Abstract IJCEM0071047, Full text PDF).

Liangliang Hui, Ailiang Zeng, Xiangcheng Zhang, Kui Zang, Futai Shang: Evaluation of the therapeutic effect of hemopurification in hyperlipidemic severe acute pancreatitis. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1004-1010. (Abstract IJCEM0076070, Full text PDF).

Feifei Tian, Ping Sun, Yabing Zhang: Effects of candesartan on relapse of atrial fibrillation after radiofrequency ablation and duration of atrial fibrillation attack. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1011-1017. (Abstract IJCEM0078487, Full text PDF).

Longjiang Wang, Yanbin Sui, Guowei Zhang, Guanghui Zhang: Comparative study of B-ultrasound and CT in preoperative diagnosis of myometrial invasion and lymph node metastasis in endometrial carcinoma. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1018-1024. (Abstract IJCEM0083739, Full text PDF).

Zhihua Zhang, Yixuan Ding, Yuduo Wu, Chongchong Gao, Fei Li: Efficacy of ultrasound-guided percutaneous catheter drainage in treatment of severe acute pancreatitis complicated with necrosis and infection. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1025-1031. (Abstract IJCEM0085856, Full text PDF).

Qiang Wu, Qiang Zhang: Comparison of efficacy and safety between various operations in treating pediatric inguinal hernia. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1032-1037. (Abstract IJCEM0080070, Full text PDF).

Zhi Chen, Yijie Shao, Chao Gao, Huilin Yang, Ming Xu: Knee arthrodesis with autologous patella graft for treatment of Charcot knee with severe bone loss: a case report. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1038-1045. (Abstract IJCEM0079332, Full text PDF).

Da-Ping Yang, Li-Fang Huang, Jian-Hua Song, Dan-Ming Wei, Gang Chen: Primary popliteal granulocytic sarcoma: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1046-1051. (Abstract IJCEM0078711, Full text PDF).

Na Jiang, Guanjun Zhang, Yanxia Sui, Yina Jiang: A uterine malignant solitary fibrous tumor accompanied by squamous metaplasia and carcinoma in situ of endometrium. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1052-1057. (Abstract IJCEM0071492, Full text PDF).

Li-Zhen Shan, Yi-Ming Zhao, Yong-Jian Wang, Lei Liu, Li-Jun Mou, Di Yang: Diffuse calcium pyrophosphate deposition disease with hypertension in an elderly female with Gitelman syndrome: case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1058-1065. (Abstract IJCEM0077054, Full text PDF).

Cong Huang, Cheng Li, Xinxin Zhang, Zilin Zhao, Dengwei Gan, Bang Zhao, Junde Luo: Fibroma of tendon sheath in the patellar tendon in a Chinese boy. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1066-1070. (Abstract IJCEM0077068, Full text PDF).

Suhua Wei, Jie Wang, Yan Li, Limei Chen: Secondary leiomosarcoma after treatment of diffuse large B cell lymphoma in a patient: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1071-1075. (Abstract IJCEM0083597, Full text PDF).

Juan Chen, Wei Huang, Feng Jing, Wei Wang: Anti-SRP positive immune-mediated necrotic myopathy with two ulnar fingers on the right hand: a case report. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1076-1085. (Abstract IJCEM0076114, Full text PDF).

Chaonan Han, Shuyan Meng, Meijun Lv, Jia Yu, Qiyu Fang: Small-cell lung cancer transformation in a pulmonary adenocarcinoma patient as an acquired resistance mechanism to icotinib: a case report and review. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1086-1093. (Abstract IJCEM0076906, Full text PDF).

Jie Zhang, Ting-Ting Gu, Xiao-Xiao Li, Cai-Hua Wang, Da-Xiong Zeng, Chang-Guo Wang, Jian-An Huang, Jun-Hong Jiang: Apatinib for treatment of HGF in advanced lung adenocarcinoma harboring EGFR activating mutation: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1094-1100. (Abstract IJCEM0080405, Full text PDF).

Xiaojing Yang, Hao Zhang, Can Yao, Long Chen, Yaming Xi, Zijian Li: Late isolated extramedullary relapse of acute promyelocytic leukemia present as chronic otitis media: case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1101-1106. (Abstract IJCEM0070598, Full text PDF).

Yan Li, Yan-Li Xie: Giant cell arteritis involving the aorta and its major branches: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1107-1112. (Abstract IJCEM0078159, Full text PDF).

Chun Yuan, Xiaowei Zhang: Bilateral femoral head fracture associated with bilateral posterior hip dislocation. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1113-1114. (Abstract IJCEM0080023, Full text PDF).

Wenxian Wang, Zhengbo Song, Yiping Zhang: Treatment and prognosis of WHO type A thymoma based on Masaoka-Koga stage. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1115-1121. (Abstract IJCEM0079324, Full text PDF).

Liyan Chen, Min Peng, Nan Li, Hua Wu, Chunli Liu, Nuofu Zhang, Jian Wang: Pulmonary arterial hypertension as the initial pulmonary manifestation in a patient with primary antiphospholipid antibody syndrome: a case report. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1122-1126. (Abstract IJCEM0071597, Full text PDF).

Ting Wang, Lin Liu, Renya Zhang, Jing Guo: Lymph blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1127-1131. (Abstract IJCEM0071748, Full text PDF).

Xiupeng Zhang, Yang Zhao, Biying Jiang, Chuifeng Fan: Hepatoid adenocarcinoma of the colon: a rare case report and review of the literature. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1132-1136. (Abstract IJCEM0073261, Full text PDF).

Yulan Ye, Zhi Pang, Jiameng Liu, Lei Wang: Primary retroperitoneal neuroendocrine tumor with concomitant pelvic leiomyoma: a case presentation. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1137-1141. (Abstract IJCEM0076144, Full text PDF).

Zhujun Wang, Hu Zhang: Spontaneous diffuse bleeding of the gastrointestinal tract in a patient with light-chain deposition disease. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1142-1146. (Abstract IJCEM0078667, Full text PDF).

Ruiqiang Wang, Pupu Ma, Bowen Zheng, Biyue Wang, Fengmei Chen, Lin Tang: Use of cabozantinib in a lung adenocarcinoma patient presenting with thrombotic microangiopathy: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1147-1151. (Abstract IJCEM0082574, Full text PDF).

Kun-Shan Cheng, Kuan-Ling Lin: Transient cardiovocal syndrome in neonate: a case report. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1152-1155. (Abstract IJCEM0079207, Full text PDF, Supplementary Video).

Lei Huang, Weixing Zhang: A case of pylephlebitis without an obvious source following gastric cancer resection. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1156-1159. (Abstract IJCEM0081085, Full text PDF).

Bo Zhang, Yunpeng Hao, Heyuan Wang, Jianmin Liang, Hang Li: Feverless kawasaki disease: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1160-1164. (Abstract IJCEM0078890, Full text PDF).

Chenyu Jin, Yanyong Cheng, Yu Sun: The effects of continuous intravenous infusion of dexmedetomidine and remifentanil on postoperative pain: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1165-1178. (Abstract IJCEM0072658, Full text PDF).

Jie Hou, Ying Xu, Weixia Sun, Pujun Gao: Adiponectin and glomerular diseases. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1179-1185. (Abstract IJCEM0072842, Full text PDF).

Yan Chen, Li Zhang, Fuqian He, Gongxiang Liu, Kun Yang, Yan Tie, Huatian Gan: Diagnostic accuracy of magnetic resonance imaging-proton density fat fraction in quantifying liver steatosis: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1186-1195. (Abstract IJCEM0072788, Full text PDF).

Congjuan Luo, Zhenfang Liu, Yan Xu, Fangyu Ning, Wei Jang, Xiao Zhang, Lu Shi, Xiaofei Man, Long Zhao, Xuemei Liu, Lin Che, Bin Zhou, Gong Lin, Feng Luo: Protective effects of mesenchymal stem cells on acute liver injury via TLR4/NF-kB signaling pathway in sepsis mice. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1196-1205. (Abstract IJCEM0075410, Full text PDF).

Zhe Zhang, Liangtong Li, Ning Zhu, Huiqin Wang: MicroRNA-564 acts as a tumor suppressor by directly targeting CDK16 in bladder carcinoma cell lines. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1206-1216. (Abstract IJCEM0076964, Full text PDF).

Manman Chen, Lan Zhang, Danqing Pan, Yuemei Xu, Junxin Qiu, Bing Li, Qian Xiao, Xiuhua Peng, Pengfei Gao: Effects of 919 syrup and D101 on immobilization stress response in postpartum mice. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1217-1225. (Abstract IJCEM0083660, Full text PDF).

Paloma Morillas-Sendin, Juan Francisco del Cañizo, Manuel Ruiz, Emilio Delgado-Baeza, Begoña Quintana-Villamandos: Randomized comparison of sevoflurane versus propofol on organ blood flow after partial thoracic aortic cross-clamping. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1226-1233. (Abstract IJCEM0078809, Full text PDF).

Mingbo Lv, Wenbo Zhang, Jize Qian: Therapeutic effect of α-lipoic acid on osteoarthritis patients and its influence on TLR4/NF-κB and IL-23/IL-17 signaling pathway. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1234-1241. (Abstract IJCEM0082111, Full text PDF).

Yao Cheng, Xiao-Lu Liu, Zhi-Gang Mei, Jing-Jing Wang, Lu Wang, Jin-Feng Wang, San-Jin Cai, Hua-Jun Zhou, Shi-Zhong Zhang, Zhi-Tao Feng: Puerarin modulates autophagy to ameliorate cerebral ischemia/reperfusion injury through JNK signaling pathway. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1242-1252. (Abstract IJCEM0082027, Full text PDF).

Wei Qian, Wen-Hao Zhu, Yong-Jun Chen, Ju-Feng Fan: Role of thrombospondin-4 in fibroblasts from normal skin and hypertrophic scars. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1253-1260. (Abstract IJCEM0080666, Full text PDF).

Fuying Ma, Zhantao Zhu, Xueping Ma, Shuyuan Li: N-3 polyunsaturated fatty acids (PUFAS) dietary improves the metabolic syndrome induce by high fat food. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1261-1268. (Abstract IJCEM0073933, Full text PDF).

Xiaolin Zhang, Liwen Liu, Ruoxi Gu, Xiaozeng Wang: Association between the ADAMT33 variant and carotid artery intima-media thickness in the Chinese Han population. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1269-1275. (Abstract IJCEM0073744, Full text PDF).

Xing-Chen Yao, Yan-Zhe Wei, Hui Luo, Xin-Ru Du: Anti-myeloma properties and mechanism of polymethyl methacrylate bone cement and allograft bone in vitro. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1276-1281. (Abstract IJCEM0078558, Full text PDF).

Bin Ge, Gaolin Wang, Xin Liu: Clinical value of continuous invasive intracranial pressure monitoring with combined hypothermia in the treatment of severe cerebrovascular diseases. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1282-1288. (Abstract IJCEM0081703, Full text PDF).

Yang Liu, Heng-Liang Liu, Zhen-Xuan Hao, Qi Chen, Dan-Li Wang, Jin-Rui Ji, Jing Liu, Sheng-Hao Zhang: Investigation of efficacy and safety of ticagrelor in elderly patients with acute coronary syndrome. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1289-1298. (Abstract IJCEM0077305, Full text PDF).

Hongying Yuan, Weixia Xiao, Xiumin Ding, Nan Jing, Min Tang, Lili Yin, Yan Li, Tao Zhong, Zhentao Guo: The effect of puerarin, as add-on therapy, on renal outcomes, oxidative stress and inflammatory cytokines in type 2 diabetic patients with hypertension. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1299-1306. (Abstract IJCEM0045761, Full text PDF).

Peng Wen, Min Wei, Yu-Rong Xu, Mao-Shui Wang: Severe disseminated Mycobacterium avium complex infection in a pregnant woman with anti-interferon-γ autoantibody. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1307-1313. (Abstract IJCEM0083885, Full text PDF).

Feng Wang, Xueling Hu, Qinying Wang, Shuihong Zhou: Adult rhabdomyoma of larynx: a case report. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1314-1318. (Abstract IJCEM0079900, Full text PDF).

Yu Cui, Zhan-Peng Zhu, Li-Rong Bi, Wan-Zhong Yin: Parapharyngeal teratoma in an adult: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1319-1322. (Abstract IJCEM0074855, Full text PDF).

Retraction: Risk stratification and prognostic value of grace and timi risk scores for female patients with non-st segment elevation acute coronary syndrome. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1323. (Abstract IJCEM0088435, Full text PDF).

Retraction: The effectiveness of the Invisalign appliance in extraction cases using the the ABO model grading system: a multicenter randomized controlled trial. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1324. (Abstract IJCEM1901002, Full text PDF).

Retraction: Apigenin attenuates diabetes-associated cognitive decline in rats via suppressing oxidative stress, nitric oxide synthase and anti-apoptotic pathway. Int J Clin Exp Med 2019;12(1):1325. (Abstract IJCEM1901001, Full text PDF).
IJCEM Copyright © 2008-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711