IJCEM Copyright © 2008-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 8, Number 12:22022-22577;2015
International Journal of Clinical and Experimental Medicine


Song Mao, Jianhua Zhang: Role of autophagy in chronic kidney diseases. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22022-22029. (Full text, PDF).

Changtai Zhu, Yulu Gao, Lihui Jiang, Baoqiong Ding, Yongning Sun: Better plans and more powerful evidence are needed in the research and treatment of chronic hepatitis B in China. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22030-22038. (Full text, PDF).

Yanping Xu, Huiting Zhu, Dongni Zhao, Jichun Tan: Endometrial stem cells: clinical application and pathological roles. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22039-22044. (Full text, PDF).

Huaiyu Tong, Yan Wang, Xuechun Lu, Peng Wang, Shupeng Zhao, Haigang Chang, Xinguang Yu: On the preparation of transferrin modified artesunate nanoliposomes and their glioma-targeting treatment in-vitro and in-vivo. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22045-22052. (Full text, PDF).

Jin Sun, Liang Wang, Ming-Min Dong, Hua Cao, Xiu-Fen Tian: Construction and identification of multiple genes Co silence of plasmid shRNA. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22053-22062. (Full text, PDF).

Shen-Jie Sun, Xiao-Peng Wu, Heng-Liang Song, Gui-Qi Li: Baicalin ameliorates isoproterenol-induced acute myocardial infarction through iNOS, inflammation, oxidative stress and P38MAPK pathway in rat. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22063-22072. (Full text, PDF).

Qi Liu, Peicheng Cao: Clinical and prognostic significance of HIF-1α in glioma patients: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22073-22083. (Full text, PDF).

Fangya Zhao, Lei Zhang, Junxi Lu, Kaifeng Guo, Mian Wu, Haoyong Yu, Mingliang Zhang, Yuqian Bao, Haibing Chen, Weiping Jia: The Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration equation improves the detection of hyperfiltration in Chinese diabetic patients. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22084-22097. (Full text, PDF).

Songyun Wang, Hewei Li, Lilei Yu, Mingxian Chen, Zhuo Wang, Bing Huang, Liping Zhou, Xiaoya Zhou, Hong Jiang: Anti-arrhythmic effects of atrial ganglionated plexi stimulation is accompanied by preservation of connexin43 protein in ischemia-reperfusion canine model. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22098-22107. (Full text, PDF).

Qiang Zong, Dongkui Ni, Lijun Li, Yubo Shi: Association of rs2228570 polymorphism of vitamin D receptor gene with degenerative disc disease: a meta-analysis involving 2947 subjects. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22108-22116. (Full text, PDF).

Chao-Jun Yang, Jun Yang, Jian Yang, Zhi-Xing Fan: Arginine vasopressin antagonist tolvaptan in the treatment of heart failure: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22117-22128. (Full text, PDF).

Yan Zhang, Guangtao Ma, Chenlong Li, Zhenyu Cao, Fuzhong Qie, Xinmiao Xu: Baicaleininhibits VSMCs proliferation via regulating LncRNAAK021954 gene expression. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22129-22138. (Full text, PDF).

Chang-Rong Wei, Jun Liu, Xiao-Jun Yu: Targeting SLUG sensitizes leukemia cells to ADR-induced apoptosis. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22139-22148. (Full text, PDF).

Maonan Wang, Xin Xia, Wenxiang Chu, Liyan Xia, Tao Meng, Lintao Liu, Yushi Liu: Roles of miR-186 and PTTG1 in colorectal neuroendocrine tumors. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22149-22157. (Full text, PDF).

Raziye Akcılar, Aydın Akcılar, Cengiz Koçak, Fatma Emel Koçak, Zeynep Bayat, Hasan Şimşek, Server Şahin, Bircan Savran: Effects of Ukrain on intestinal apoptosis caused by ischemia-reperfusion injury in rats. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22158-22166. (Full text, PDF).

Zhenjia Qi, Hao Wang, Guangxun Gao: Association of risk of non-Hodgkin’s lymphoma with hepatitis B virus infection: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22167-22174. (Full text, PDF).

Guojing Sun, Jianmin Chen, Shufeng Yang, Thomas MN Parker, Gary MP Goodman, Jack M Hasama, Jianning Zhao: Therapeutic effects of OP-1 on metal wear particle induced osteoblasts injury in vitro. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22175-22182. (Full text, PDF).

Meng Zhang, Di Zhang, Qingxia Fan: RKIP suppresses the proliferation and invasion ofchoriocarcinoma cells through inhibiting the MAPK signaling pathway. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22183-22190. (Full text, PDF).

Kai Yu, Xi-Ming Li, Xiao-Lei Xu, Ru-Yan Zhang, Hong-Liang Cong: Eupatilin protects against tumor necrosis factor-α-mediated inflammation inhuman umbilical vein endothelial cells. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22191-22197. (Full text, PDF).

Jidong Xiao, Yuyao Mao, Yuanquan Zhou, Kaimin Xiang: Clinicopathological significance of NGX6 expression in breast cancer and its relationship to angiogenesis. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22198-22203. (Full text, PDF).

Yao Meng, Bao-Qing Xu, Zhi-Guang Fu, Bo Wu, Bo Xu, Zhi-Nan Chen, Ling Li: Cytoplasmic EpCAM over-expression is associated with favorable clinical outcomes in pancreatic cancer patients with Hepatitis B virus negative infection. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22204-22216. (Full text, PDF).

Lijun Miao, Zengyan Gao, Fengxiang Huang, Shifu Huang, Ruixia Zhang, Dongbo Ma, Qiuge Wu, Fang Li, Hongjie Chen, Jing Wang: Erythromycin enhances the anti-inflammatory activity of budesonide in COPD rat model. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22217-22226. (Full text, PDF).

Li Liu, Jia-Xiang Ye, Yu-Zhou Qin, Qi-Huang Chen, Lian-Ying Ge: Evaluation of miR-29c, miR-124, miR-135a and miR-148a in predicting lymph node metastasis and tumor stage of gastric cancer. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22227-22236. (Full text, PDF).

Hua Wang, Huafeng Wang, Shilabant Sen Sribastav, Fubiao Ye, Chunxiang Liang, Zemin Li, Jianru Wang, Hui Liu, Xin Wang, Zhaomin Zheng: Comparison of pullout strength of the thoracic pedicle screw between intrapedicular and extrapedicular technique: a meta-analysis and literature review. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22237-22245. (Full text, PDF).

Jianhua Li, Shuijun Zhang, Shouhua Zheng, Danhua Zhang, Xinguang Qiu: The BRAF V600E mutation predicts poor survival outcome in patients with papillary thyroid carcinoma: a meta analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22246-22253. (Full text, PDF).

Bo Gao, Wuguo Tian, Yan Jiang, Shu Zhang, Lingji Guo, Jianjie Zhao, Gang Zhang, Shuai Hao, Yan Xu, Donglin Luo: Application of carbon nanoparticles for parathyroid protection in reoperation of thyroid diseases. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22254-22261. (Full text, PDF).

Fang Wang, Jian-Cheng Dong, Jian-Rong Chen, Hui-Qun Wu, Man-Hua Liu, Li-Ly Xue, Xiang-Hua Zhu, Jian Wang: The development and application of electronic information system for safety administration of newborns in the rooming-in care. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22262-22269. (Full text, PDF).

Ting Wang, Min Zhu, Bin-Miao Liang, Zong-An Liang, Yu-Lin Ji: Interleukin-17F 7488T/C polymorphism is associated with protection against asthma: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22270-22277. (Full text, PDF).

Weifeng Tang, Yafeng Wang, Heping Jiang, Pinghua Liu, Chao Liu, Haiyong Gu, Shuchen Chen, Mingqiang Kang: Programmed death-1 (PD-1) rs2227981 C > T polymorphism is associated with cancer susceptibility: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22278-22285. (Full text, PDF).

Xing-Fei Zhu, Xin-Chao Zhang: Clinical anatomy and mechanical tensile properties of the rectus femoris tendon. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22286-22292. (Full text, PDF).

Zhe Feng, Ji-Wei Chen, Jian-Hua Feng, Fei Shen, Wen-Song Cai, Jie Cao, Bo Xu: The association between serum ferritin with colorectal cancer. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22293-22299. (Full text, PDF).

Hongli Shen, Guoli Du, Zhonghua Liu, Jianling Bao, Qin Yu, Chunli Jia, Xuelin Liang, Li Shan: Assessment and prognostic analysis of EGFR mutations or/and HER2 overexpression in Uygur’s Non-small Cell Lung Cancer. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22300-22309. (Full text, PDF).

Peiwu Geng, Shuanghu Wang, Chunjie Wang, Jianmiao Chen, Lijing Zhang, Suping Yang, Congcong Wen, Yunfang Zhou, Meiling Zhang: Evaluation of the impact of Flos Daturae on rat hepatic cytochrome P450 enzymes by cocktail probe drugs. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22310-22318. (Full text, PDF).

Yang Meng, He Li, Peng Xu, Jia Wang: Do tumor volume, percent tumor volume predict biochemical recurrence after radical prostatectomy? A meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22319-22327. (Full text, PDF).

Rui-Zhang Feng, Qin Wang, Wen-Zhi Tong, Juan Xiong, Qin Wei, Wan-Hai Zhou, Zhong-Qiong Yin, Xiao-Ya Yin, Li-Ying Wang, Ya-Qin Chen, Yong-Hong Lai, Hong-Yan Huang, Qiao-Li Luo, Lu Wang, Ren-Yong Jia, Xu Song, Yuan-Feng Zou, Li-Xia Li: Extraction and antioxidant activity of flavonoids of Morus nigra. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22328-22336. (Full text, PDF).

Yuhao Yang, Bo Zhao, Zhisheng Ji, Guowei Zhang, Jifeng Zhang, Sumei Li, Guoqing Guo, Hongsheng Lin: CRMPs colocalize and interact with cytoskeleton in hippocampal neurons. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22337-22344. (Full text, PDF).

Hui Wang, Lei Ma, Da-Long Yang, Wen-Yuan Ding, Yong Shen, Ying-Ze Zhang: Radiological analysis of degenerative lumbar scoliosis in relation to pelvic incidence. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22345-22351. (Full text, PDF).

Bin Lin, Gaotong Lin, Xianyun Liu, Jianshe Ma, Xianchuan Wang, Feiyan Lin, Lufeng Hu: Application of back-propagation artificial neural network and curve estimation in pharmacokinetics of losartan in rabbit. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22352-22358. (Full text, PDF).

Haitao Zheng, Lixin Jiang, Xuewen Wang, Jinchen Hu, Jinrao Ning, Dong Wang, Baoyuan Li, Guibin Zheng, Jie Xu: Application experience of intraoperative neuromonitoring in thyroidectomy. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22359-22364. (Full text, PDF).

Xingzhong Hu, Suyu Sun: RAD51 Gene 135G/C polymorphism and ovarian cancer risk: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22365-22370. (Full text, PDF).

Chao Li, Chengzhi Lu, Xiangdong Zhao, Xin Chen: Comparison between myocardial infarction and diabetes mellitus damage caused angiogenesis or energy metabolism. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22371-22376. (Full text, PDF).

Tiannan Zou, Qiaohong Li, Xiaoxiao Zhou, Zhao Yang, Ge Wang, Wei Liu, Chao Zhang: Remove orthopedic fracture implant with minimal invasive surgery is good for the patient’s early rehabilitation. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22377-22381. (Full text, PDF).

Yan Zheng, Biyong Qin, Fang Li, Shengzhen Xu, Shanshan Wang, Li Li: Clinicopathological significance of Sox2 expression in patients with breast cancer: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22382-22392. (Full text, PDF).

Yafei Zhang, Xianling Zeng, Hongwei Lu, Yiming Li, Hong Ji: Association between Interleukin-8-251A/T polymorphism and gastric cancer susceptibility: a meta-analysis based on 5286 cases and 8000 controls. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22393-22402. (Full text, PDF).

Li Quan, Lin Hu, Li Zhang, Sheng Jiang: Differences of prevalence of dyslipidemia and risk factors related to LDL-c in the patients with abnormal fasting glucose between Uygur and Han in Xinjiang. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22403-22410. (Full text, PDF).

Jian-Wen Wang, Dong-Min Xiao, Hong Wu, Ming Ye, Xiong Li: Experimental and clinical analysis of a posterolateral lumbar appendicular bone graft fusion. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22411-22417. (Full text, PDF).

Yuji Lu, Zengdong Meng, Xuekun Pan, Libo Qin, Gang Wang: Value of high-frequency ultrasound in diagnosing carpal tunnel syndrome. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22418-22424. (Full text, PDF).

Zhonghao Liu, Zhiqiang Li, Deguo Xing, Hongwei Gao, Chuanliang Peng, Mingzhi Gong: Two different surgery approaches for treatment of thoracolumbar fracture. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22425-22429. (Full text, PDF).

Zhengmei He, Shandong Tao, Yuan Deng, Yue Chen, Lixiao Song, Banghe Ding, Kankan Chen, Liang Yu, Chunling Wang: Extramedullary relapse in lumbar spine of patient with acute promyelocytic leukemia after remission for 16 years: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22430-22434. (Full text, PDF).

Xiangyu Ye, Guangbin Zhang, Nuo Dong, Yan Meng: Human pituitary homeobox-3 gene in congenital cataract in a Chinese family. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22435-22439. (Full text, PDF).

Min-Jie Yuan, Ye-Sheng Pan, Wei-Guo Hu, Zhi-Gang Lu, Qing-Yong Zhang, Dong Huang, Xiao-Li Huang, Meng Wei, Jing-Bo Li: A pilot study of prognostic value of non-invasive cardiac parameters for major adverse cardiac events in patients with acute coronary syndrome treated with percutaneous coronary intervention. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22440-22449. (Full text, PDF).

Mingtao Quan, Xuyao Wang, Hualian Wu, Xiaoli Yuan, Dan Lei, Zhixia Jiang, Lezhi Li: Influencing factors on use of standard precautions against occupational exposures to blood and body fluids among nurses in China. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22450-22459. (Full text, PDF).

Dan-Shu Liu, Feng Guan, Bin Wang, Tian Zhang: Combined usage with intraperitoneal and incisional ropivacaine reduces pain severity after laparoscopic cholecystectomy. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22460-22468. (Full text, PDF).

Jingsheng Zhao, Xinwei Lin, Xueqing Xiao, Jun Yang, Hong Liu, Weiguo Yi, Zhengchen Zhang, Xinkuan Zhang: Inhibition of adriamycin-induced nephropathy in rats by herbs based kangshenoral solution. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22469-22476. (Full text, PDF).

Violeta M Madrigal-Perez, Alejandro García-Rivera, Alejandrina Rodriguez-Hernandez, Gabriel Ceja-Espiritu, Xochitl G Briseño-Gomez, Hector R Galvan-Salazar, Alejandro D Soriano-Hernandez, Jose Guzman-Esquivel, Margarita L Martinez-Fierro, Oscar A Newton-Sanchez, Bertha A Olmedo Buenrostro, Iram P Rodriguez-Sanchez, Uriel A López-Lemus, Agustin Lara-Esqueda, Ivan Delgado-Enciso: Preclinical analysis of nonsteroidal anti-inflammatory drug usefulness for the simultaneous prevention of steatohepatitis, atherosclerosis and hyperlipidemia. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22477-22483. (Full text, PDF).

Biao Chen, Bin Li, Yong-Jian Qi, Kai Tie, Liao-Bin Chen: Association study between growth differentiation factor 5 polymorphism and non-contact anterior cruciate ligament rupture in Chinese Han population. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22484-22490. (Full text, PDF).

Veysel Kidir, Atila Altuntas, Salih Inal, Abdullah Akpinar, Hikmet Orhan, Mehmet Tugrul Sezer: Sexual dysfunction in dialysis patients: does vitamin D deficiency have a role? Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22491-22496. (
Full text, PDF).

De Zhou, Li Li, Changqian Bao, Jingjing Zhu, Lixia Zhu, Xiudi Yang, Yanlong Zheng, Meng Zhou, Xuxia Luo, Wanzhuo Xie, Xiujin Ye: Replacement of conventional doxorubicin by pegylated liposomal doxorubicin in standard RCHOP chemotherapy for elderly diffuse large B-Cell lymphoma: a retrospective study in China. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22497-22502. (Full text, PDF).

Shengjun Zhou, Jikuang Zhao, Zhepei Wang, Keqin Li, Sheng Nie, Feng Gao, Jie Sun, Xiang Gao, Yi Huang: Association study of BUD13-ZNF259 gene rs964184 polymorphism and hemorrhagic stroke risk. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22503-22508. (Full text, PDF).

Chong Li, Xiaojuan Zheng, Michelle Ghert, Hai Li, Bin Wang, Yizhong Feng: Expressions and clinical significance of factors related to giant cell tumor of bone. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22509-22514. (Full text, PDF).

Gursel Gunes, Umit Yavuz Malkan, Hatime Arzu Yasar, Eylem Eliacik, Ibrahim Celalettin Haznedaroglu, Haluk Demiroglu, Nilgun Sayinalp, Salih Aksu, Sezgin Etgul, Tuncay Aslan, Hakan Goker, Osman Ilhami Ozcebe, Yahya Buyukasik: Clinicopathological associations of acquired erythroblastopenia. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22515-22519. (Full text, PDF).

Shi-Feng Long, Guo-An Chen, Mu-Shui Fang: Levels of interleukin-16 in peripheral blood of 52 patients with multiple myeloma and its clinical significance. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22520-22524. (Full text, PDF).

Yu Sun, Chenlei Shi, Tiefeng Shi, Jiangtao Yu, Zhaozhu Li: Correlation between the BRAFv600E gene mutation and factors influencing the prognosis of papillary thyroid microcarcinoma. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22525-22528. (Full text, PDF).

Yulan Ye, Zhi Pang, Weichang Chen, Songwen Ju, Chunli Zhou: The epidemiology and risk factors of inflammatory bowel disease. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22529-22542. (Full text, PDF).

Hilal Olgun Küçük, Uğur Küçük, Canan Demirtaş, Murat Özdemir: Role of serum high density lipoprotein levels and functions in calcific aortic valve stenosis progression. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22543-22549. (Full text, PDF).

Hongbin Gu, Jie Bai, Jinfen Liu: Effects of dexmedetomidine versus propofol on SPO2 in children with tetralogy of fallot during anesthesia. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22550-22556. (Full text, PDF).

Esra Akyüz Özkan, Hashem E Khosroshahi, Halil İbrahim Serin, Zeynep Tuba Özdemir, Mahmut Kılıç, Meral Ekim, U Aliye Geçit, Esra Domur: The evaluation of carotid intima-media thickness and mean platelet volume values and correlation with cardiac functions in obese children. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22557-22563. (Full text, PDF).

Umit Yavuz Malkan, Gursel Gunes, Eylem Eliacik, Ibrahim Celalettin Haznedaroglu, Sezgin Etgul, Tuncay Aslan, Okan Yayar, Seda Aydin, Haluk Demiroglu, Osman Ilhami Ozcebe, Nilgun Sayinalp, Hakan Goker, Salih Aksu, Yahya Buyukasik: The factors affecting early death after the initial therapy of acute myeloid leukemia. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22564-22569. (Full text, PDF).

Yujian Niu, Wenxin Zhang, Sha Mao, Yanhong Gao, Jianli Wang, Jun Li, Letian Wang, Zhaojie Guan, Zhongyang Shen: Pilot feasibility research of Chinese version of kidney transplant questionnaire in recipients of living donor kidney transplantation. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22570-22576. (Full text, PDF).

Retraction: Association of apneic oxygenation with decreased desaturation rates during rapid sequence intubation by a Chinese emergency medicine service. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22577. (Full text, PDF).